He roopt siene Twalw toop en jeef an Krauft en Follmacht aewa aule beese Jeista, en uk Kranke to heele.

En hee schekjt an rut daut Gottesrikj to praedje en dee Kranke to heele;

En saed to an: "Naemt nusscht met fa june reis, nich en Gonstock, nich ne Tausch, nich Broot oda Selwa, uk nich twee Waniks fa en jiedrem.

En wuaemma jie enn en Hus enenn gone, doa blieft, en fonn doa got wieda.

Waeaemma junt nich oppnemt, wan jie fonn dee Staut wajch gone, scheddat junt de Stoff fonne Fett fa en Zeichness jaejen an."

En see jinje derch aul dee Darpa en praedjde, en heelde aulewaeje.

Nu haud Heroodes dee Harscha jeheat fonn aules waut doa pasead, en wea em fawunndre doaewa wiels walkje saede daut Jehaun wea fom Doot oppjestone;

En walkje saede daut Elias wea aewadael jekome; aundre saede daut en jewesse fonn dee oole Profeete wea oppjestone.

Oba Heroodes saed: "Jehaun ha ekj daen Kop aufhake lote, oba waea es dit fonn daem ekj sowaut hea?" En hee felangd am to seene.

10 Aus dee Apostel trig kjeeme fetalde dee am waut see jedone haude. En hee neem an en feleet em jeheeme no dee Staut Betseeda.

11 Oba aus daut Follkj daut enn wort, jinje dee am hinjaraun; en hee neem an opp en raed to an fonn Gott sien Rikj, en waemet faeld, heeld hee.

12 Oba daut wort jaejen Owent, en dee Twalw kjeeme no am en saede: "Schekj daut Follkj wajch daut see kjenne no dee Darpa en Foarms runt omm gone en ne Staed finje tom bliewe, en waut to aete, dan wie sent hia enne Wiltnes."

13 Oba hee saed to an: "Jaeft jie an to aete." See saede oba: "Wie ha hia nich meeha aus fief Broot en twee Fesch, buta daut wie sulle gone en kjeepe aete fa aul dise Mensche."

14 Dan doa weare onnjefaea fief Dusent Maun. Hee saed to siene Jinje: "Moakt an sikj dol sate en Gruppe fonn feftich."

15 En see deede daut, en muake daen sikj aule dol sate.

16 Hee neem dee fief Broot en dee twee Fesch en kjikjt nom Himel en saejend daut, en bruak daut twei en jeef dee Jinje daut fer dee Mensche faeatosate.

17 En dee aute, en worde aule saut, en hoowe dee Brocke opp dee aewajeblaewe weare, en kjriege twalf Kjarw foll.

18 Nu pasead daut aus Jesus bie sikj selfst wea en baed, en siene Jinje bie am weare, fruach hee an en saed: "Waea saje dee Mensche daut ekj sie?"

19 See auntwuade am: "Jehaun dee Deepa; oba aundre saje Elias; en aundre daut eena fonn dee oole Profeete es fom Doot oppjestone."

20 En hee saed to an: "Oba waea saj jie daut ekj sie?" Peeta auntwuad en saed: "Du best dee Christus fonn Gott."

21 En hee woarned an strenj, en saed to an daut see kjeenem daut sulle saje, en saed daut dee Menschesaen musst noch fael liede en fonn dee Aelteste en Farisaea en Schreftjeleade auntsied jeschmaete woare, en dootjemoakt, en daut hee aum dredde Dach fom Doot oppstone wudd.

23 En hee saed to an aule: "Wan waea wel met mie metkome, lot am sikj selfst aufsaje en sien Kriets Dach fa Dach oppnaeme, en lot am mie nofolje.

24 Dan waeaemma sien eajnet Laewe rade wel, woat daut feleare; oba waeaemma sien Laewe omm mient haulwe feleare woat, dee woat daut rade.

25 Dan waut fonn Jewenst woat en Mensch ha wan hee de gaunse Welt jewennt oba sikj selfst felist oda Schode liede deit doaderch?

26 Dan waeaemme sikj met mie oda met miene Wead schaeme deit, met daem woat dee Menschesaen sikj schaeme wan hee kjemt enn siene, daem Foda siene, en dee Enjel aere Harlichkjeit.

27 Oba ekj saj ju enn Woarheit, doa stone hia soone dee nich daen Doot schmakje woare bott see Gott sien Rikj seene woare."

28 Nu pasead daut onnjefaea acht Doag no daem daut hee daut jesajcht haud, daut hee Peeta en Jehaun en Joakopp neem en jinkj opp en Boajch enopp tom baede.

29 En waearent hee baed, fa-ended sikj sien Jesecht, en siene Kjleede worde schlokwit;

30 en kjikj! twee Manna raede met am, daut weare Mooses en Elia,

30 Ekj prachad diene Jinje daut see daem Jeist erut driewe sulle, oba see kunne daut nich."

31 dee enn Harlichkjeit ferndach kjeeme, en raede fonn sien felote daut hee enn Jerusalem folbrinje sull.

32 Oba Peeta en dee, dee met am weare, weare aewakome met Schlop; en aus see eascht gauns wacka weare, sage see siene Harlichkjeit uk dee twee Manna dee bie am stunde.

33 Aus dee am feleete saed Peeta to Jesus: "Meista, daut es fa onns goot hia to senne, lot onns dree Zelte moake, eena fa die, eena fa Mooses en eena fa Elia," oba hee wist nich waut hee saed.

34 Aus hee daut saed kjeem ne Wolkj met en Schaute aewa an; en an wort seeha angst aus dee Wolkj aewa an kjeem.

35 Donn kjeem ne Stem ut dee Wolkj, dee saed: "Dit is mien Saen daem ekj jewaelt hab, horcht no am."

36 Aus dee Stemm aewa wea, wea Jesus auleen; en see weare stell doaraewe en fetalde kjeenem enn dee Doag waut see jeseene haude.

37 De naekjste Dach aus see fom Boajch erauf kjeeme bejaejende am en groot deel Mensche.

38 En kjikj; en Maun mankem Follkj roopt lud en saed: "Leare, ekj pracha die, komm kjikj no mien Saen, dan hee es mien eensjet Kjint.

39 En kjikj; en Jeist jript am, en schricht, en schmit am han daut hee utem Mul schumt, en behaundelt am ruchloos, en felat am faust niemols.

41 En Jesus auntwuad en saed: "O jie onnjleewendet en fedreidet Jeschlacht - woo lang saul ekj noch bie ju senne en junt fedroage? Brinj dien Saen haea."

42 En sogoa aus hee kjeem, fereet dee beese Jeist daem Jung en schmeet am jewaultich han; oba Jesus bedreiwd daen beese Jeist, heeld daem Jung en jeef am trig no sien Foda.

43 En aule weare erstaunt aewe Gott siene groote Harlichkjeit. En waearent see aule erstaunt weare aewa aules waut hee deed, saed hee to siene Jinje:

44 "Lajcht dit deep enn june Uare enenn; dan dee Menschesaen woat boolt enn dee Mensche aere Henj enenn jejaeft woare."

45 Oba see festunnde nich waut hee saed, en daut wea fonn an festoake daut see daut nich bejriepe kunne; en an wea angst am doafonn to froage.

46 Donn funge dee Jinje aun sikj unjeranaunda to striede aewa waea daut jratste mucht senne.

47 En Jesus, wiel hee wist waut see enn aeare Hoate dochte, neem en Kjint en stald daut bie sikj,

48 en saed to an: "Waeaemma dit Kjint aunemt, nemt mie aun; en waea mie aunemt, nemt daem aun dee mie jeschekjt haft; dan waea mank junt daut jeringste es, dee eset jratste."

49 Jehaun auntwuad en saed: "Meista, wie sage waem dee enn dien Nome beese Jeista rut dreef, en wie feboode am wiel hee nich met onns die nofoljt."

50 En Jesus saed to am: "Doot am daut nich febeede, dan waea nich jaeajen ju es, es met junt."

51 Nu pasead daut aus siene Tiet erfelt wea daut hee trig nom Foda sull, daut hee sien Jesecht no Jerusalem dreid,

52 en schekjt Boote feropp. Dee kjeeme no en Samarietischet Darp, fa am reed to moake;

53 oba dee neeme am nich opp wiels hee oppem Wajch no Jerusalem wea.

54 En aus siene Jinje Joakopp en Jehaun daut sage, saede see; "Herr, west du ha daut wie Fia fom Himel rauf roope, en daen fetilje?"

55 Oba hee dreid sikj romm en bedreiwd an.

56 Donn jinje see no en aundret Darp.

57 En aus see delengd daem Wajch jinje saed waea to am: "Ekj woa die nofilje wuaemma du jeist."

58 Jesus saed to am: "De Fas ha Lacha en de Faejel unjarem Himel ha Naste; oba de Menschesaen haft nich ne Staed wua hee sien Kopp kaun hanlaje."

59 En hee saed to en aundrem: "Folj mie no." Oba dee saed: "Lot me eascht mien Foda begrowe."

60 Oba hee saed to am: "Lot dee Doodje aeare Doodje begrowe, oba go du en praedj daut Gottesrikj."

61 Noch en aundra saed: "Herr, ekj woa die no folje, oba lot mie eascht aufscheet naeme fonn daen dee enn mien Hus sent."

62 En Jesus saed to am: "Kjeena dee siene Haunt aum Pluach lajcht, en dan trig kjikjt opp daut waut hinje am es, es bruckboa enn Gott sien Rikj."