Nu pasead daut no daem daut hee derch jieda Staut en Darp jinkj, en praedjd, en muak Gott sien Rikj bekaunt, en dee Twalw weare bie am.

Doa weare jewesse Fruehes dee jeheelt weare fonn beese Jeiste en Krankheite: Marie dee Magdaleena jenant wort, fonn daea weare saewen beese Jeiste erut jegone;

En Johana daem Heerodes sien Deena siene Fru, en fael aundre dee am met aea Hab en Goot deende.

Aus sikj nu fael Follkj haud toop jesaumelt fonn aule Staede, ut jiede Grootstaut, en no am kjeeme, raed hee to an derch en Jlikjnes:

"En Seia jinkj rut Sot to seihe. En aus hee seid, foll waut Sot besied dem Wajch, en wort dol jeklungt, en dee Faejel fomm Himel kjeeme en fraute daut opp.

Aundret Sot foll opp en Steen, en auset woss, fedreajd daut wielet kjeene Feichtichkjet haud.

En aundret foll mank Stachle, en dee Stachle stekjte daut auset opp kjeem.

En aundret foll opp goode Ead, en daut woss en brocht hunndat mol sofael." Aus hee dit saed, roopt hee: "Waea Uare haft, lot am heare".

En siene Jinje fruage am waut dit Jlikjnes meene mucht.

10 En hee saed: "Junt esset jejaeft worde daut jie dee Jeheemnesse fonn Gott sien Rikj weete kjenne; oba fa dee aundre enn Jlikjnesse daut emm seene see doch nich seene, en emm heare doch nich festone.

12 Nu dit es daut Jlikjness: Daut Sot es Gott sien Wuat.

12 Dee besiedem Wajch sent dee, dee heare; oba dan kjemt dee Diewel en nemt daut Waut utem Hoat wajch, doamet see nich jleewe sele en jerat woare.

13 En dee oppem Steen sent dee, wan see heare, naeme daut met Freid aun; oba ha kjeene Wartel, en fa en Stoot jleewe, oba wan Proow kjemt, trakje see trig.

14 En dee, wua daut Sot mank Stachle felt sent dee, dee heare, en met de Tiet woat daut jestekjt derch dee Sorj em Laewe, en derch Rikjdom, en derch Plezhea em Laewe, en dee bringe kjeene folle Frucht.

15 Oba dee opp goode Ead sent dee, dee enn en goodet en opprechtjet Hoat daut Wuat heare, en hoole daut, bringe dan enn Jedult Frucht.

16 Kjeena, wan hee ne Laump aunjestekjt haft festakjt daut unja en Jefaes, oda sat daut unja ne Ruebenkj; oba stalt daut opp en Laumphoola, so daut dee waut enenn kjemt daut Licht seene kaun.

17 Dan doa es nusscht daut festoakje es daut nich woat oppenboa woare, uk nusscht jeheemet daut nich woat jeoppenboat woare.

18 Doaromm siet faeasechtich woo jie horche; dan waeaemma haft, daem woat jejaeft woare, en waeaemma nich haft, fonn daem woat sogoa daut wajchjenome woare waut hee schient to habe."

19 Siene Mutta en siene Breeda kjeeme no am, en kunne nich bie am kome wiel doa soo fael Follkj romm wea.

20 Donn wort am jesasjcht: "Diene Muatta en diene Breeda stone buete en wele die seene."

21 Oba hee auntwuad en saed to an: "Miene Mutta en miene Breeda sent dise dee daut Wuat Gottes heare en doone wautet sajcht".

22 Nu pasead daut aun eent fonn dee Doag daut hee enn en Boot enenn jinkj met siene Jinje, en saed to an: "Wel wie aewa daut Maea foare no de aundre Sied." Aulso fuare see oppem Maea enopp.

23 Aus see fuare, schleep hee enn. En groota Winstorm kjeem oppem Maea, en daut Boot feld opp met Wota, en see weare enn Jefoa.

24 See kjeeme no am, wakjte am opp en saede to am: "Meista, wie kome omm!" Oba hee stunt opp en beschwicht de Wint en daut roffet Wota; en dee leete no, en daut wort gauns stel.

25 Donn saed hee to an: "Wua es jun Gloowe?" En see fewunndade sikj enn Angst en saede eena tom aundra: "Waea dan es dis Maun, daut sogoa dee Wint en daut Wota am jehuarsaum sent wan hee daen befaelt?"

26 Donn fuare see no dee Gadareene aeare Jaejent, daut aune aundre Sied fonn Galilaea es.

27 Aus hee oppem launt kjeem, bejaejend am eena ut dee Staut dee en beesa Jeist haud, en fa ne lange Tiet nich Kjleede haud aun jehaut, en laewd nich enn en Hus oba hilt sikj opp manke Graewe.

28 Aus hee Jesus sach, schreach hee lud en foll oppe Ead fer am han, en saed met ne lude Stem: "Waut ha ekj met die to doone, Jesus, daem hechsta Gott sien Saen? Ekj pracha die, kjwael mie nich!"

29 Dan hee haud daem onnreine Jeist befoole daut hee ut am erut sull kome. Foaken haud dee Jeist am jejraepe, en dee haude am met Kjaede en Spaunsel jebunge, oba hee bruak dee twei, en dee beese Jeist dreef am dan enne Wiltness enenn.

30 Jesus fruach am: "Waut es dien Nome?" En hee saed: "Lejion", wiels fael beese Jeiste weare enn am enenn jegone.

31 En see prachada am daut hee an nich wudd enne Aufgrunt enenn schekje.

32 Doa wea ne groote Haead Schwien dee enne Boaj grosde, en see prachada am daut hee an wudd lote enn dee Schwien enenn foare, en hee jeef an de Frieheit.

33 Aulso kjeeme dee beese Jeiste ut daem Maun erut, en fuare enn dee Schwien enenn, en dee gaunse Haead moracht aewa dee steile Kaunt fom Boach em Maea enenn, en fesoope aule.

34 Aus dee, dee de Schwien besorjde daut sage, rande see wajch en fetalde daut enne Staut en enn dee Ommjaejaent.

35 Donn kjeeme dee Mensche no Jesus tom seene waut paseat wea, en funge daem Maun fonn daem dee beese Jeista rut jekome weare, doa gauns feninftich sette en jekjleet, en an wea angst.

36 Dee daut jeseene haude fetalde woo dee jeheelt wea worde dee met dee beese Jeista besaete wea.

37 Donn kjeem daut gaunse follkj fonn dee gadareenische Ommjaejent en prachada am daut hee fonn an sull wajch gone wiel see weare met ne groote Angst bejraepe. En hee steach enn en Boot enenn en fua trig.

38 En dee maun ut daem dee beese Jeista rut jegone weare prachad am daut hee bie am mucht senne, oba Jesus schekjt am wajch en saed;

39 "Go trig no dien Hus en fetal waut fonne groote Ding Gott fa die jedone haft." En hee jinkj derch dee gaunse Staut en fetald waut Jesus fa am jedone haud.

40 Nu aus Jesus trig kjeem, neem daut Follkj am opp, dan see luade fa am.

41 En Kjikj, doa wea en Maun dee Jairus heet, dee en Rejiera enne Sienagoog wea; en hee foll Jesus fere Feet en prachad am daut hee no sien Hus kome wudd,

42 , dan hee haud ne eensje Dochta, onnjefaea Twalf Yoa oolt, dee lach opp stoawe. Oba aus hee jinkj, drengd am daut Follkj.

43 Doa wea ne Fru dee aul Twlaf Yoa jebladt haud, en kunn fonn kjeenem jeheelt woare.

44 Dee kjeem fonn hinje en foot aun Jesus sien Kjleet enaun, enn platslich wea daut bleede oppjehowe.

45 En Jesus saed: "Waea haft mie anujescheat?" Aus see daut aula feschtreede saed Peeta: "Meista, daut Follkj drengt die en schift die romm."

46 Oba Jesus saed: "Mie haft waea aunjescheat; dan ekj moakj daut ne Krauft fonn mie jegone es."

47 Aus dee Fru enn wort daut see nich kunn festoake bliewe, flautad see en kjeem en foll fer Jesus han en bekjand fer aulem wuaromm see am aunjescheat haud, en woo see platslich wea jeheelt worde.

48 Hee saed to aea: "Dochta, dien Gloowe haft die jeheelt, go en Fraed".

49 Waearent hee noch raed, kjeem waea fonn daem Sienagoog Rejiera sien Hus en saed: "Diene Dochta es jestorwe, bauda daem Leara nich meeha."

50 Oba aus Jesus daut head, auntwuad hee am: "Engst die nich, jleew bloos, en see woat jeheelt woare."

51 En aus hee em Hus enenn kjeem, leet hee kjeenem met am enenn kome buta Peeta en Jehaun en Joakopp en daut Kjint aea Foda en Mutta.

52 En dee hielde aula, en truade. Oba hee saed: "Doot nich hiele, see es nich jestorwe, see schlapt."

53 Oba see muake am to nusscht, dan see wiste daut see jestorwe wea.

54 Oba hee neem aeare Haunt, en roopt en saed: "Kjint! sto opp!"

55 En aea Jeist kjeem trig, en see stunnt fuats opp, en hee befool daut see aea waut sulle to aete jaewe.

56 En aeare Elre weare erstaunt; oba hee befool an daut see kjeenem sulle saje waut paseat wea.

Bible Gateway Sponsors