Aus hee aul dee Wead jesajcht haud enn dee Mensche aea jehea, kjeem hee no Kapernaum.

En doa wea en Offitsia sien Sklow daen hee fael raeakjend, dee wea Krank, bottem stoawe.

Aus hee fonn Jesus head, schekjt hee dee judsche Aeltesta no am, en prachad am opp Earnst auf hee wudd kome en heele sien Sklow.

Aus dee no Jesus kjeeme, prachada dee am opp Earnst, en saede: "Dee esset weat daut du daut sust doone;

Dan hee haft ne Leew fa onns Folkj, en hee haft onns ne Sienagoog jebut".

En Jesus jinkj met an met. En aus see nu nich wiet fonn daem sien Hus weare, schekjt dee Offitsia siene Frind am to saje: "Herr, bemeaj die nich: dan ekj sie daut nich weat daut du susst unja mien Dak kome;

doaromm raeakjend ekj mie selfst uk nich weat jenuach no die to kome; oba saj en Wuat, en lot mien Deena jeheelt woare.

Dan ekj sie uk en Maun dee unja Follmacht sie, ekj ha Soldote unja mie, en ekj saj to eenem, 'Go' en hee jeit; en to mien Sklow: 'Doo dit', en hee deitet."

Aus Jesus daut head, wunndad hee sikj aewa daem, en dreid sikj eromm en saed to dee Mensche dee am nofoljde: "Ekj saj junt, ekj ha enn Iesrael nich soon Gloowe jeseene."

10 En dee doa jeschekjt weare jinje trig nom Hus, en funje daem Sklow jesunt.

11 De naeakjste Dach kjeem Jesus enn ne Staut enenn, Nain jenant; en siene Jinje weare met am, uk en groot deel Mensche.

12 En aus see dicht bie dee Stautspuat kjeeme, wort doa en junja, doodje Maun erut jedroacht, de eenstje Saen fonn siene Mutta, en see wea ne Waetfru; en en groot deel Mensche ute Staut weare met aea.

13 Aus de Herr aea sach, haud hee Metliet met aea en saed to aea: "Hiel nich".

14 En jinkj no daut Soakj en laed siene Haunt doa nopp, en dee daut Soakj druage hilde stel; en hee saed: "Junja Maun, ekj saj die, sto opp!".

15 en dee doa wea doot jewast recht sikj opp, en funk aun to raede, en hee jeef am no siene Mutta.

16 En ne groote Angst kjeem aewa an aule; en see feharlichte Gott, en saede: "En groote Profeet es mank onns oppjestone"; en: "Gott haft sien Follkj besocht!"

17 En dit Jehea spreed sikj en gauns Judaea en Ommjaeajent.

18 En Jehaun siene Jinja brochte am Norecht fonn aul dise Dinje.

19 Hee roopt twee fonn siene Jinja en schekjt daen no daem Herr, tom froage: "Best du dee, dee kome sull, oda lua wie no sest waem?"

20 Aus dee Mana no am kjeeme, saede see: "Johaun dee Deepa haft onns no die jeschekjt tom froage: "Best du dee, dee kome sull, oda lua wie no sest waem?"

21 To dee Tiet heeld hee fael fonn aeare Krankheite en Ploage, en beese Jeista; en seenende Uage to de Blinje.

22 Donn auntwuud Jesus en saed to an: "Wan jie trig gone, dan sajcht Jehaun waut jie jeseene en jeheat ha: de Blinje kjenne seene; de Lome gone; dee met Utsauts woare rein jemoakt; de Doowe heare; de Doodje woare oppjewakjt; en dee Oame woat daut Evanjeelium jepraedicht;

23 en seelich es dee, dee nich Aunstoos nemt aun mie."

24 Aus Jehaun siene Jinje wajch jinje, funk hee aun fonn Jehaun to raede to de Mensche: "Waut jinj jie enne Wiltness enenn to seene? En Schelprua daut dee Wint sheddat?

25 Oda waut jinj jie rut to seene? eena dee enn weakje Kleeda jekjleet wea? Kjikjt! dee enn weakje Kleede jekljleet sent, en dee rikjlich laewe sent enn kjeenichs Paulauste.

26 Oba waut jinj jie rut to seene? en Profeet? Yo, ekj saj ju, en meeha aus en Profeet.

27 Dan dit es dee fonn waemet jeschraewe steit: 'Kjikj, ekj woa mien Enjel feropp schekje fer dien Jesecht, dee woat dien Wajch fer die reed moake'.

28 Ekj saj ju, fonn dee dee fonn en Frumensch jebuare sent, es noch kjeena jewast dee jrata es jewast; doch dee, dee em Gottesrikj daut jeringste es, es jrata aus hee."

29 En aul dee Mensche, uk dee Takskollakjta, aus dee Jesus heade, jeewe Gott rajcht, see haude sikj deepe lote met Jehaun siene Taufe.

30 Oba dee Farisaea en Schreftjeleade fe-achte Gott sien Rot fa sikj selfst, en leete sikj nich fonn am deepe.

31 En Jesus saed: "Met waut kaun ekj dee Mensche fonn dit Jeschlajcht fejlikje? Wua likjne dee han?

32 dee sent soo aus Kjinje dee oppem Moakjtplauts sent en roope eena daen aundre aun en saje: 'Wie ha junt jepiept en jie ha nich jedaunst - wie kloagde en jie ha nich jehielt.'

33 Dan Jehaun dee Deepa kjeem en aut nich Broot en drunk nich Wien, en jie saede: 'Hee haft en beese Jeist.'

34 De Menschesaen es jekome en at en drinkt, en jie saje: 'Kjikjt! en Fraeta, en en Wiensupa, de Takskollakjta en Sinda aea Frint.'

35 Oba Weisheit woat fonn aul aeare Kjinje jerachtfoadicht."

36 En jewessa fonn dee Farisaea kroagd am met am toop to aete, en hee jinkj enn daem Farisaea sien Hus enemm en sad sikj dol.

37 En kjikj, doa wea enn dee Staut ne Fru dee en Sinda wea; aus see enn wort daut Jesus doa enn daem Farisaea sien Hus saut, brocht see en Aulebauste Baks met Saulweelj;

38 en stunt hinje am bie siene Feet en hield, en muak siene Feet naut met aeare Trone, en wescht dee auf met aeare Hoa dee opp aea Kopp waea, en kusst siene Feet drinjent, en goot dee Saulweelj doanopp.

39 Oba aus dee Farisaea dee am jekroagt haud daut sajch, saed hee to sikj selfst: "Wan disa en Profeet wea, wudd hee jewist ha waut fonne Fru dit es dee am aunscheat, dan see es en Sinda".

40 Jesus auntwuad en saed to am: "Siemoon, ekj ha waut die to saje". En hee saed: "Leare, saj wieda".

41 "Doa wea eena dee haud twee, dee am waut schuldich weare: eena wea am fief Hunndat shuldich, en dee aundra feftich.

42 Oba wiel dee beid nusscht haude tom dee Schult betole, strikjt hee dee Schult ut. Woona wudd am nu daut measchte leef habe?"

43 Siemoon auntwuad: "Ekj wudd denkje dautet dee wudd senne dee daut measchte fetseit wea".

44 En hee dreid sikj no dee Fru en saed: "Sitst du dise Fru? Ekj kjeem enn dien Hus enenn, du jeefst mie kjeen Wota fa miene Feet; oba dise Fru haft miene Feet met aeare Trone naut jemoakt, en met aeare Hoa aufjewescht.

45 Du jeefst mie kjeen Kuss, oba dise Fru, fonn donn aus ekj enenn kjeem haft nich oppjeheat drinjent miene Feet to kusse.

46 Du deetst mien Kopp nich saulwe met Saulweelj, oba dise Fru haft miene Feet met Saulweelj jesaulft.

47 Doaromm saj ekj die: aeare Sind, dee fael sent, sent fejaeft, wiel see fael jeleeft haft. Oba waem weinich fejaeft es, leeft weinich."

48 En hee saed to aea: "Diene Sind sent fejaeft."

49 En dee, dee met am saute funge aun enn sikj selfst to saje: "Waea es dit, daut hee sogoa Sind fejaewe deit?"

50 En hee saed to dee Fru: "Dien Gloowe haft die jerat: go enn Fraed."

Bible Gateway Sponsors