Nu pasead daut aun en Saubat daut hee derch en Jetraeajdflek jinkj, en siene Jinja plocke Oare en rubbelde dee met aere Henj ut en aute.

En jewesse fonn dee Farisaea saede: "Wuaromm doo jie daut waut nich aum Saubat erlaubt es?"

En Jesus auntwuad en saed to an: "Ha jie daut nich jelaest waut Doft deed, aus hee en dee, dee met am weare, hungrich weare?

Woo see em Gotteshus enenn jinje en aute daut Broot daut Gott jeweit wea, en jeef daen dee met am weare? daut kjeena erlaubt wea to aete buta dee Priesta?"

En hee saed to an: "De Menschesaen es uk Herr aewa daen Saubat."

Nu pasead daut aun en aundre Saubat daut hee enn ne Sieagoog enenn jinkj en deed unjarechte; en doa wea en Maun dee haud ne fedreajde Haunt.

En de Schreftjeleade en Farisaea beoobachte am jeneiw tom seene auf hee aum Saubat wudd heele, daut see ne Uasoak wudde ha am to beschuldje.

Oba hee wist aera Jedanke en saed to daem Maun met de fedreajde Haunt: "Sto opp en komm hia enne Med." En hee stunnt opp en kjeem.

En Jesus saed to an: "Ekj froag ju, auf et rajcht es aum Saubat goots to doone, oda beeset? laewe to rade oda fenichte?"

10 Hee kjikjt an aule aun en saed to daem Maun: "Strakj diene Haunt ut!" En hee deed, en siene Haunt wea jeheelt en wea soo aus dee aundre.

11 Oba see waeare foll Oaja en beraede sikj unjarenaunda waut see Jesus kunne aundoone.

12 Een Dach jinkj Jesus no en Boajch omm doa to baede, en bleef doa de Nacht aewa emm Jebaed to Gott.

13 auset Tsemorjents wea roopt hee siene Jinja no sikj, en waeld Twalf, en nand daen Apostel:

14 Siemoon daem hee uk Peeta nand; en sien Brooda Aundrees; Joakopp en Jehaun; Filip en Bartolomaeus;

15 Mattaeus en Toomas; Joakopp, daen Alfaeus sien Saen; en Siemoon dee uk Sielotes jenant wea;

16 en Judas daen Joakopp sien Saen; en Judas Iesharijot, dee nohaea de Feroda wort.

17 En hee kjeem rauf met an en stunt opp ne jlikje Staed met en Schoof fonn siene Jinje, en uk en groot deel Mensche fonn gauns Judaea en Jerusalem, en uk fom Eewa Ommjaejent bie Siedoon

18 dee jekome weare am to heare en jeheelt to woare fonn aeare Krankheite, en dee, dee met onnreine Jeista jeploagt weare, en dee worde aule jeheelt.

19 En aulamaun fesocht am auntosheare, dan doa jinkj ne Krauft fonn am en heeld aulem.

20 Hee kjikjt siene Jinja aun en saed: "Seelich sent jie Oame, dan junt jeheat Gott sien Rikj.

21 Seelich sent jie, dee nu hungre, dan jie woare saut en tofraed senne. Seelich sent jie dee nu hiele, dan jie woare lache.

22 Seelich sent jie wan de Mensche ju hause, en junt festeete, en junt schempe, en jun Nome rut schmiete aus wan et Bees wea, omm daem Menschesaen sien haulwe.

23 Freit junt aun daen Dach en huppst fa Freid, dan kjikjt! jun Loon es Groot em Himel; dan daut es krakjt daut waut june Fodasch aun dee Profeete deede.

24 Oba wee ju dee jie Rikj sent, wiel jie ha jun Troost!

25 Wee ju dee jie nu foll sent! dan jie woare hungre. Wee ju dee jie nu lache! dan jie woare truere enn jaumreare.

26 Wee ju, wan aulamaun feins fonn ju raet! dan daut es waut june Fodasch to dee Faulsche Profeete deede.

27 Oba ekj saj to ju dee mie heare: Hat june Fiend leef, doot goodet aun dee, dee junt hause;

28 Saeajent daen dee junt fedaume, en baet fa daen dee junt beleidje.

29 Schleit die waea aune Bak, drei am daen aundre uk han; en wan waea dien Mauntel nemt, jeff am uk dien Wanikj.

30 Jeff daem dee die no waut frajcht, en wan waea daut dienje nemt, fodda daut nich trig.

31 En wautemma jie wele daut Mensche fa junt saele doone, doot an daut jrod soo.

32 En wan jie daen leef ha dee junt leef ha, waut fonn Dank ha jie doafaea? sogoa Sinda ha daen leef dee an leef ha.

33 En wan jie daen goots doone dee junt goots doone, waut fonn Dank ha jie doafaea? sogoa Sinda doone daut naemliche.

34 En wan jie daen waut liehe fonn daen jie daut raeakjne trigtrokjriehe, waut fonn Dank ha jie doafaea? dan dee Sinda liehe aundre Sinda so daut see krakjt sofael trigkjriehe.

35 Oba hat june Fiend leef, en doot Goodet, en liet, en siet nich fetwiewelt, en jun Loon woat groot senne, en jie woare daem aulahechste siene Kjnije senne, dan hee es leeftolich uk jaejen dee beese en onndankboare.

36 Siet metliedent soo aus jun Foda metliedent es.

37 Doot nich rechte, dan woa jie uk nich jerecht woare; doot nich fedaume, dan woa jie uk nich fedaumt woare; ejaeft, dan woa jie uk fejaeft woare;

38 Jaeft, en junt woat jejaeft woare, goode Mot, doljedrekjt, toopjeschedat, aewaranent, woare see enn jun Schoot ennen jaewe. Dan met waut fonn Mot jie utmaete, woat junt utjemaete woare."

39 En hee raed to an derch en Jlikjness en saed: "Kaun en Blinje aundre Blinje leide? Woare dee nich beid em Growe faule?

40 De Jinja es nich aewa sien Leara; oba en jieda, wan hee utjeleat es woat soo senne aus sien Leara.

41 En wuaromm sitst du daen Spleta enn dien Brooda sien Uag, oba nemst nich Betracht doafonn daut du en Baulkje enn dien Uag hast?

42 Oda, woo kaunst du to dien Brooda saje: Brooda, lot mie daen Spleta ut dien Uag naeme, wan du daen Baulkje enn dien Uag nich sitst? Du Heichla! nem daen Baulkje eascht ut dien Uag erut, dan woascht du kloa seene kjenne daen Spleta ut dien Brooda sien Uag rut to naeme.

43 Kjeen goode Boom drajcht schlachtet Frucht, en kjeen schlachte Boom drajcht goodet Frucht.

44 Dan en jieda Boom es aun siene Frucht to kjane. Dan see plekje nich Fieje fonn Distle, oda Wiendruwe fonn en Stachelstruck.

45 En gooda Maun woat ut daut goode Schats enn sien Hoat, goodet erut brinje; en en Beese Maun woat ut daut beeset enn sien Hoat, beeset erut brinje; dan fonn waut daut Hoat foll es, kjemt utem Mul erut.

46 En wuaromm nan jie Mie: Herr! Herr! oba doone nich daut waut ekj saj?

47 Ekj woa ju wiese met waut en Mensch to fejlikje es dee miene Waed heat en deit waut ekj saj:

48 Dee es so aus en Maun dee en Hus but, en groft deep, en lacht en Gruntloag opp Steen. Aus donn ne Aewaschwaminj kjeem en dee Fluss jaejen daut Hus stad, kunnet daut oba nich shedre wiel daut goot jebut wea.

49 Oba dee, dee miene Wead heat oba nich deit waut ekj saj es so aus eene dee sien Hus opp Ead bud oone ne Gruntloag, aus donn dee Fluss doa jaejen stad, foll daut fuats dol, en de Schode doafonn wea groot.