Nu passead daut aus daut Folkj am drengd Gott sien Wuat to heare, daut hee biem See Jenetsaret stunnt,

en sach twee Boots aum Eewa stone; oba dee Fescha weare jegone en wossche area Nats.

Hee steach enn eent fonn dee Boots enenn daut Siemoon sient wea, en fruach am auf hee wudd en enjkstje fomm Eewa wajch foare; en hee sad sikj dol en deed dee Mensche unjarechte fom Boot.

En aus hee opphead met raede, saed hee to Siemoon: "Foa enopp wua daut deep es, en lot daut Nat erauf Fesch to jriepe"

Siemoon auntwuad en saed: "Meista, wie ha de Nacht aewa jeoabeit en ha nusscht jejraepe; oba opp dien Wuat woa ekj daut Nat rauf lote."

En aus see dit jedone haude, kreaje see ne groote menj Fesch, so daut aeare Nats aunfunge tweitoriete.

En see wonge aeare Poatna dee enn daut aundret Boot weare daut see sulle kome en an halpe. En dee kjeeme en felde beid Boote soo daut dee aunfunje unjatogone.

Aus Siemoon Peeta daut sach, foll hee dol bie Jesus siene Kjneehe en saed: "Go fonn mie wajch, Herr, dan ekj sie en sindja Mensch",

dan hee en dee aundre met am weare erstaunt aewa dee mause Fesch dee see jejraepe haude:

10 uk beid Joakopp en Jehaun, Tsebedaeus siene Saens, dee Poatna weare met Siemoon. En Jesus saed to Siemoon: "Engst die nich, fonn nu aun woascht du Mensche jriepe".

11 En see brochte dee Boots nom Eewa, feleete aules en foljde am no.

12 Nu pasead daut, aus hee enn ne jewesse Staut wea, daut doa en Maun wea met de Utsauts Krankheit; aus hee Jesus sajch foll hee fer am opp sien Jesecht en prachad am en saed: "Herr, wan du welich best, kaunst du mie rein moake".

13 En hee strakjt siene Haunt rut en read am aun, en saed: "Ekj sie welich, sie rein!" En platslich feleet am dee Utsauts.

14 En hee feboot am irjend waem doafonn to saje; 'Oba go en doo die daem Priesta wiese, en doo opfre fa diene Reinjunk soo aus Mooses befool, fa en Zeichnes fa an.'

15 Oba daut Nies fonn am spreed so fael meeha, en fael Mensche kjeeme toop am to heare, en sikj fonn am heele lote fonn aeare Krankheite.

16 Oba hee jinkj auleen enne Wiltnes ennen en baed.

17 En daut pasead aun en jewessa Dach aus hee lead, daut doa Farisaea en Jesatsleare dicht bie saute dee fonn aule Darpa enn Galilaea en Judaea en uk fonn Jeruslaem weare; en Gott siene Krauft wea doa tom heele.

18 En Kjikj! en Maun wort enenn jebrocht dee jelaemt wea; en see fesochte am enenn to brinje omm am fer Jesus hantolaje.

19 Oba aus see enn worde daut see nich enenn kome kunne wiel doa to fael Mensche romm weare, jinje see oppem Dak enopp en leete am enn sien Bad derch daut Teajeldak rauf medemank fer Jesus.

20 Aus hee aea Gloowe sach saed hee to am: "Maun, diene Sind sent die fejaeft!"

21 En dee Schreftjeleade en dee Farisaea dochte bie sikj soo, en saede: "Waea es dis Maun dee soo lastat? Waea kaun Sind fejaewe buta Gott auleen?"

22 Oba aus Jesus aera Jedanke moakjt, auntwuad hee an en saed: "Wuaromm denk jie soont enn june Hoate?

23 Woont es leichta, to saje 'diene Sind sent die fejaeft'; oda to saje, 'Sto opp en go'?

24 Oba daut jie weete kjenne daut dee Menschesaen dee Macht haft opp dise Ead de Sind to fejaewe" - saed hee to daem jelaemde - "Ekj saj die, nem dien Bad en go no dien Hus."

25 En platslich stunt hee opp fer an aule, neem sien Bad en jinkj no sien Hus en feharlicht Gott.

26 En dee Mensche weare aule erstaunt, en ferhalichte Gott en weare met Angst jefelt en saede: "Wie ha fonnndoag wunndaboare Dinj jeseene".

27 No daem jinkj hee erut en sach Leefie, en Takskollakjta enn siene Taksbood sete; en saed to am: "Folj mie no".

28 En hee feleet aules en foljd am no.

29 En Leefie muak fa am en grootet Fast enn sien Hus. En doa weare fael Takskollakta, uk aundre dee sikj met am dolsade.

30 Oba dee Farisaea en Schreftjeleade grumsaujde jeajen siene Jinja doa aewa en saede: "Wuaromm doo jie met Takskollakta en Sinda aete en drinkje?"

31 En Jesus auntwuad en saed to an: "Dee doa Jesunt sent brucke nich daen Dokta, oba de Kranke doone.

32 Ekj sie nich jekome dee Jerachte, oba dee Sinda to roope to Buesse."

33 Donn saede see to am: "Jehaun siene Jinja doone foaken fauste en baede, en soo uk dee Farisaea aere, oba diene aete en drinkje."

34 En Jesus saed to an: "Kje jie daen Briegaum siene Kjinja fausta moake soo lang aus dee Briegaum bie an es?

35 Oba dee Doag woare kome wan dee Briegaum fonn an woat wajchjenome senne, dan woare see enn dee Doag fauste."

36 En hee fetald an en Jlikjnes: "Kjeena nemt en niehet Flekj en neit daut opp en oolet Kjleet enopp, sest riete beid entwei, en daut niehet stemt uk nich met daut oolet.

37 En kjeena jit nieha Wien en oole Wienladasch enenn; wiels dan rit dee niehe Wien dee oole Wienladasch twei, en dee Wien woat utjegote, en dee Wienladasch sent februkt.

38 Oba niehe Wien mott enn niehe Wienladasch enenn jedone.

39 Ea waea oole Wien jedrunke haft wel nich niehe habe; dan hee sajcht dee oola es Goot."