En Jesus, foll fom Heilje Jeist, kjeem fom Jordan trig, en dee Jeist leid am enne Wiltnes enenn,

wua hee featich Doag fom Diewel fesocht wort. Hee aut nusscht dee Doag, en aus dee aewa weare, hungad am.

Donn saed de Diewel to am: "Wan du Gott sien Saen best, dan saj to dis Steen dautet saul Brot senne."

Jesus auntwuad am: "Daut es jeschraewe: En Mensch laeft nich bloos aun Brot."

En hee leid am huach enopp en wees am aule Kjeenichrikje enne gaunse Welt enn eene Moment.

En de Diewel saed to am: "Ekj woa die aul dit jaewe met dee Harlichkjet toop, wiels daut es mie aewajaeft en ekj kaun daut irjent waem jaewe, waem ekj wel;

wan du mie woascht aunbaede, dan es daut aules dient."

En Jesus auntwuad en saed to am: "Daut es jeschraewe: Du saust daem Herr dien Gott aunbaede, en saust am auleen deene".

En hee leid am no Jerusalem en sad am oppem hechste Tempelspets, en saed to am: "Wan du Gott sien Saen best, schmiet die fonn hie rauf,

10 dan daut es jeschraewe, 'Hee woat siene Enjel befael jaewe die to bewoare,

11 en dee woare die opp aera Henj droage, daut du dien Foot nich aun en Steen steete woascht.'"

12 En Jesus auntwuad en saed to am: "Daut es jesajcht: du saust daem Herr, dien Gott nich em groote feseakje."

13 Aus dee Diewel met aul siene Feseakjunge en enj jemoakt haud, feleet hee am bott ne aundre jelaejenheit.

14 En Jesus kjeem trig no Galilaea enn daem Jeist siene Krauft, en Raed fonn am spreed derch dee gaunse jaejent.

15 En hee lead enn aeare Sienagooge, en wort fonn aulamaun feharlicht.

16 En hee kjeem no Natsaret wua hee oppjewosse wea, en soo aus siene Jewanheit wea, jinkj hee aum Saubat enne Sienagoog enenn, en stunnt opp to laese.

17 En am wort daut Buuk Jesaja jejeaft. En hee muak daut Buuk op en funk wua daut jeschraewe steit:

18 "Daem Herr sien Jeist es opp mie, en haft mie ennjesaeajent dee Oame daut Evanjeelium to preadje; hee haft mie jeschekjt dee Jefangne to saje daut see loos jelote sent; en daut dee Blinje seene sele, dee frie to moake dee unjadrekjt sent,

19 en bekaunt to moake daut dit Gott sien aunjenaemet Yoa es."

20 En aus hee daut Buuk haud toojemoakt en trig jejaeft aun daen Deena, sad hee sikj dol; en aulamaun enne Sienagoog haud siene Uage opp am en kjikjt am niel aun.

21 En hee funk aun an to saje: "Fonndoag es dise Schreft erfelt en jun jehea."

22 En aule jeewe am Zeichnes en wunndade sikj aewa dee Jnodje Wead dee hee raed, en saede: "Es dit nich Joosaf sien Saen?"

23 En hee saed to an: "Jie woare mie secha dit Schprechwuat faeahoole: Dokta, heel dieselfst! Waut wie jeheat ha daut du enn Kapernaum deetst, doo uk hia wua du Tus best!"

24 En hee saed: "Enn Woarheit saj ekj ju: en Profeet es enn siene eajne Staut nich aunjenaem.

25 Enn Woarheit saj ekj ju, doa weare fael Waetfruhes enn Iesrael enn Elia siene Tiet, aus dee Himel fa dree Yoa en sas Moonat feschlote wea en doa ne groote Hungaschnoot aewa daut gaunse Launt kjeem,

26 en doch wort Elia no kjeene jeschekjt buta no Sarepta enn Siedoon no ne Fru dee ne Waetfru wea.

27 En doa weare fael utsautsje in Iesrael to daem Profeet Eliesa siene Tiet, en doch nich eena fonn dee wea rein jemoakt buta Naheeman fonn Sierean."

28 Aul dee enne Sienagoog, aus see daut heade, weare foll Oaja,

29 en stunnde opp en schmeete am ut dee Staut erut, en leide am no en steile Aufgrunt fom Boaj opp daen dee Staut jebuet wea, omm daut see am rauf schmiete wudde.

30 Oba hee jinkj medenderch an en jinkj wajch.

31 En hee kjeem no Kapernaum, ne Staut enn Galilaea. Aune Saubata deed hee unjarechte. En see erstaunde sikj aewa sien leare, dan hee raed met Follmacht.

33 Enn dee Sienagoog wea en Maun dee met en onnreina Jeist besaete wea, en schreach met ne luede Stem:

34 : "Ha! waut ha wie met die to doone, Jesus fonn Natsaret; best du jekome onns to fetilje? Ekj weet waea du best: du best Gott sien Heilja."

35 En Jesus beschwicht am en saed: "Sie stel en komm ut am erut". Dee Deewel schmeet daen dol fer aulem en kjeem ut am rut, en deed am nich beschaedje.

36 See erstaunde sikj aula, en saede eena tom aundre: "Waut fonn Wuat es dit? dan met Follmacht en Krauft jebit hee dee onnreine Jeiste, en dee kome rut."

37 Dee Norecht fonn am wort enn dee gaunse ommjaeajent runt jeraet.

38 En hee jinkj ut dee Sienagoog erut en jinkj enn Siemoon sien Hus enenn. En Siemoon siene Schweamutta haud huaget Feeba jekraeaje, en see fruage am waeajen aea.

39 Hee stunnt aewa aea en befool daut Feeba, en daut Feeba feleet aea.

40 Aus de Sonn unjajinkj brochte de Mesche aul dee, dee feschiedenste Krankheite haude no Jesus, en hee laed siene Henj opp an en heeld an.

41 Uk Diewels kjeeme ut fael Mensche rut, schreaje en saede: "Du best Gott sien Saen!" Oba hee bedrood an en leet an nich raede, wiel see wiste daut hee de Christus wea.

42 Auset nu dach wort, feleet hee en jinkj no ne wieste Staed; oba de Mensche sochte am, kjeeme no am en proowde am doa to hoole daut hee nich wudd fonn an wajch gone.

43 En hee saed to an: "Ekj mott uk noch no aundre Staede gone en praedje fonn Gott sien Rikj: dan daut es wuatoo ekj jeschekjt sie."

44 En hee praedjd enn dee Sienagooge enn Judaea.