Nu enn daut fefteande Yoa fonn Tiberius siene Rejiarung, en Pontus Pielatus enn Judaea harscht, en Herodus enn Galilaea rejead, en sien Brooda Filip aewa Ituraea en Trachonietus rejead, en Liesanias aewa Abileene rejead;

enn dee Tiet aus Anas en Kaifas Huugepriestasch weare, kjeem Gott sien wuat no Jehaun, daem Sacharias sien Saen aus hee enne Wiltnes wea.

En hee kjeem enn dee Jaeajende romm daen Jordan en praedjd ne Taufe fonn Buesse fa de fejaewnes fonn Sinde:

so auset jeschraew steit enn daem Proofeet Jesaja sien Buuk: "Ne Stem schricht enne Wiltness: Moakt en Wajch reed fa daem Herr, moakt sien Schtich jlikj;

jieda Schlucht saul oppjefelt woare, en aule Boaj saele endol jebrocht woare; daut kromme saul jlikj jemoakt, en de ruche Waej saele glaut jemoakt;

en de gaunse Welt saul daem Herr sien Heil seene.

Hee saed donn to daut Folkj daut jekome wea sikj fonn am taufe to lote: "Jie Kjinje fonn jeftje Schlanje, wea haft junt jewoarnt fonn daut Jerecht wajch to ranne?

Brinjt Frucht daut bewiesst daut jie Buesse jedone ha, en fangt nich aun to ju selfst to saje: Wie ha Obraum es onns Foda: dan ekj saj ju, daut Gott fonn dise Steene kaun Obraum Kjinje faeabrinje.

En nu es de Akjs aul bie daem Boom siene Wartel jelajcht: doaromm woat en jieda Boom endol jehakt woare dee nich goodet Frucht brinjt, en em Fia enenn jeschmaete."

10 De Mensche fruage am en saede: "Waut sael wie dan doone?"

11 Hee auntwuud en saed to an: "Waea twee Wanikjs haft, lot am daem eenem jaewe dee kjeenem haft; en waea Aete haft, lot am daut naemlijet doone."

12 Donn kjeeme uk dee Takskollakjta sikj taufe to lote, en fruage am: "Leare, waut sael wie doone?"

13 Hee saed to an: "Foddat nich meeha es waut junt aunjesajcht es".

14 En dee Soldote fruage am uk en saede: "En waut sell wie doone?" Hee saed to an: "Haundelt kjeenem met Jewault en doot nich faulsch beschuldje, en siet tofraed met jun Loon."

15 En soo aus dee Lied aule luade, en ennalich wunndada waeajen Jehaun, auf hee dee Christus wea oda nich;

16 saed Jehaun to an aula: "Ekj doo junt taufe met Wota, oba doa kjemt eena dee fael kjraftje es, aus ekj sie, daem sien Shoobaunt ekj nich faeich sie loos to moake; dee woat ju met daem Heilje Jeist en met Fia taufe:

17 en enn siene Haunt haft hee ne Worfelschefel omm dee Draschflua jrintlich rein to faeaje, en woat daen Weit enn sien Spikja enenn brinje, oba daut Sprie woat hee febrenne met Fia daut niemols utjeit."

18 Hee femond dee Lied uk met fael aundre Wead, en praedjd daut Evanjeelium.

19 Oba Herodas, dee Feadelharscha, aus Jehaun am jeschelt haud doawaeajen daut hee sien Brooda Filip siene Fru haud, en aul daut aundre Orracht daut hee deed,

20 deed noch meeha doatoo en stoppt Jehaun em Jefenkjnes enenn.

21 Nu kjeem daut so eromm daut aus aul daut Folkj jedeept wea, en Jesus uk jedeept wea, aus hee baed muak dee Himel sikj op

22 en dee Heilje Jeist kjeem rauf en kjarpaliche Jestault so es ne Duw, en fom Himel kjeem ne Stem: "Du best mien leefsta Saen, ekj ha aun die en grootet Jefaule".

23 En Jesus selfst wea onnjefaea dartich Yoa oolt, enn wea, soo aus jedocht wort, Jossaf sien Saen;

24 Dee wea en Saen fonn Eelie, fonn Mata, fonn Leewie, fonn Melchie, fonn Jannaie, fonn Joosaf,

25 fonn Matatias, fonn Amos, fonn Nahum, fonn Esli, fonn Nangei,

26 fonn Matat, fonn Matatias, fonn Simei, fonn Joosaf, fonn Joda,

27 fonn Johanan, fonn Resa, fonn Serubabel, fonn Sealtiel, fonn Nerie,

28 fonn Melchie, fonn Adie, fonn Kosam, fonn Elmadam, fonn Er,

29 fonn Jesus, fonn Elieser, fonn Joorem, fonn Matat, fonn Leewie,

30 fonn Siemeon, fonn Juda, fonn Joosaf, fonn Joonan, fonn Eliakim,

31 fonn Melea, fonn Menna, fonn Matatan, fonn Natan, fonn Doft,

32 fonn Jese, fonn Oobed, fonn Boohas, fonn Salma, fonn Naheeson,

33 fonn Aminadab, fonn Admin, fonn Ram, fonn Hesron, fonn Peres, fonn Juda,

34 fonn Joakopp, fonn Iesak, fonn Obraum, fonn Tara, fonn Nahor,

35 fonn Serug, fonn Peleg, fonn Eber, fonn Sala,

36 fonn Kenan, fonn Arfaksad, fonn Sem, fonn Nooha, fonn Lamech,

37 fonn Metusala, fonn Hennoch, fonn Jared, fonn Mahalaleel, fonn Kenan,

38 fonn Eenos, fonn Seth, fonn Adam, fonn Gott.