Add parallel Print Page Options

Johannes döparen banar väg för Jesus

(Matt 3:1-12; Mark 1:2-8; Joh 1:19-28)

Det var nu kejsaren Tiberius femtonde regeringsår. Pontius Pilatus var landshövding i Judeen, Herodes var tetrark över Galileen, hans bror Filippos över Itureen och Trachonitis och Lysanias över Abilene. Hannas och Kajafas var överstepräster.

Vid den här tiden kom Guds ord till Johannes, Sakarias son, i ödemarken. Han gav sig iväg till trakterna kring Jordanfloden och förkunnade omvändelsens dop för syndernas förlåtelse, så som det står skrivet i boken om profeten Jesajas ord:

”En röst ropar i ödemarken:
    ’Bana väg för Herren!
    Jämna vägen för honom!
Varje dal ska fyllas,
    alla berg och höjder sänkas,
krokiga stigar rätas
    och steniga vägar jämnas.
Då ska alla människor få se Guds räddning.’ ”[a]

När stora mängder människor nu kom till Johannes för att bli döpta, sa han till dem: ”Ni huggormsyngel, tror ni att ni kan klara er undan den kommande vreden? Nej, handla[b] som det anstår en som är omvänd! Tänk inte att ni bara kan säga: ’Abraham är vår stamfar.’ Jag säger er att Gud kan förvandla de här stenarna till Abrahams ättlingar! Yxan är redan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt ska huggas ner och kastas i elden!”

10 Då frågade folket: ”Vad ska vi då göra?”

11 Han svarade: ”Om någon har två skjortor, ska han ge bort en av dem till någon som ingen har. Och den som har mat ska göra likadant.”

12 Även tullindrivare[c] kom för att döpas, och de frågade: ”Mästare, vad ska vi göra?”

13 Han svarade: ”Kräv inte mer än vad ni fått order om.”

14 ”Och vi då, vad ska vi göra?” frågade några soldater.

Johannes svarade: ”Tvinga inte till er pengar genom hot och våld, utan nöj er med er lön.”

15 Hela folket levde i väntan, och alla undrade i sina hjärtan om inte Johannes kunde vara Messias. 16 Men Johannes svarade dem alla: ”Jag döper er med vatten, men snart kommer en som är starkare än jag. Jag är inte ens värdig att knyta upp hans sandalremmar.[d] Han ska döpa er i den heliga Anden och eld. 17 Han har kastskoveln i sin hand för att rensa upp sin tröskplats och samla vetet i ladan, men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar.”

18 På många olika sådana sätt förmanade Johannes folket när han framförde sitt budskap för dem.

Herodes sätter Johannes i fängelse

19 Johannes riktade också direkt kritik mot Herodes, tetrarken i Galileen, för hans förhållande med sin brors hustru Herodias och för allt annat ont han gjort. 20 Därför lät Herodes sätta Johannes i fängelse, och gjorde på det viset ännu en ond gärning.

Jesus blir döpt

(Matt 3:13-17; Mark 1:9-11; Joh 1:32-34)

21 Men när nu allt folket kom för att bli döpta, och också Jesus hade blivit döpt och stod där och bad, öppnades himlen. 22 Den heliga Anden sänkte sig ner över honom i form av en duva, och en röst från himlen sa: ”Du är min älskade Son, du är min glädje.”

Jesus släkttavla

(Matt 1:1-17)

23 Jesus var runt trettio år när han började sin verksamhet. Han ansågs vara son till Josef,

som var son till Eli, 24 son till Mattat,

son till Levi, son till Melki,

son till Jannaj, son till Josef,

25 son till Mattatias, son till Amos,

son till Nahum, son till Hesli,

son till Naggaj, 26 son till Machat,

son till Mattatias, son till Shimi,

son till Josek, son till Joda,

27 son till Jochanan, son till Resa,

son till Serubbabel, son till Shealtiel,

son till Ner, 28 son till Melki,

son till Addi, son till Kosam,

son till Elmadam, son till Er,

29 son till Josua, son till Elieser,

son till Jorim, son till Mattat,

son till Levi, 30 son till Symeon,

son till Juda, son till Josef,

son till Jonam, son till Eljakim,

31 son till Melea, son till Menna,

son till Mattatta, son till Natan,

son till David, 32 son till Jishaj,

son till Oved, son till Boas,

son till Salma, son till Nachshon,

33 son till Amminadav, son till Admin,

son till Arni, son till Hesron,

son till Peres, son till Juda,

34 son till Jakob, son till Isak,

son till Abraham, son till Terach,

son till Nachor, 35 son till Serug,

son till Regu, son till Peleg,

son till Ever, son till Shelach,

36 son till Kenan, son till Arpakshad,

son till Sem, son till Noa,

son till Lemek, 37 son till Metushelach,

son till Henok, son till Jered,

son till Mahalalel, son till Kenan,

38 son till Enosh, son till Set,

son till Adam, son till Gud.

Footnotes

  1. 3:6 Se Jes 40:3-5; 52:10.
  2. 3:8 Ordagrant: Bär då sådan frukt.
  3. 3:12 Tullindrivarna var judar som arbetade med att ta in skatt åt romarna, och de var avskydda av alla.
  4. 3:16 Detta var en slavs uppgift.