23 Donn stunnde see aule opp en leide am no Pielatus.

En see funge aun am to beschuldje en saede: "Wie funge disem doabie daut hee onnse Natsjoon feleide deit, en febit daut wie sele daem Kjeisa Taks tole, en jeft faea daut hee selfst Christus, en Kjeenich es.

En Pielatus fruach am: "Du best de Jude aea Kjeenich?" Hee auntwuad am en saed: "Du sajchst!"

En Pielatus saed to dee Huagapriesta en daut Follkj: "Ekj finj kjeene Schult aun dis Maun".

Oba see stunnde doaopp faust en saede: "Oba hee raeacht daut Follkj opp, en leat enn gauns Judaea, fonn Galilaea bott hia."

Aus Pielatus daut head, fruach hee auf dis Maun fonn Galilaea wea,

en aus hee enn wort daut hee unja Heroodes siene Harschoft jehead, schekjt hee am no Heroodes, dan hee wea donn jrod enn Jerusalem.

Aus Heroodes Jesus sajch, freid hee sikj seeha, dan hee haud aul fa ne lange Tiet am wult seene, enn hopt daut hee en Teakjen wudd seene kjenne;

en fruach am fael froag; oba Jesus auntwuad am nich.

10 En dee Huagapriesta en Schreftjeleade stunnde en fekloagde am hoat.

11 Heroodes en siene Soldote fe-achte am en fespotte am, en trokke am straume Kjleeda aun en schekjte am trig no Pielatus.

12 Daen selwja Dach worde Heroodes en Pielatus Frind, dan fer daem weare see sikj jaeajenaewa fientlich jewast.

13 Don roopt Pielatus dee Huagapriesta en Aelteste fom Follkj toop

14 en saed to an: "Jie ha dis Maun no mie jebrocht aus eena dee daut Follkj fefeat, en kjikjt! ekj ha enn june jaeajenwoat am unjasocht, en finj enn am nusscht fonn sowaut wuawaeajen jie am fekloage.

15 Uk nich Heroodes, dan hee haft am trig no onns jeschekjt, en kjikjt; hee haft nusscht jedone daut daen Doot fedeene wudd.

16 Doaromm woa ekj am strofe, en am looslote."

17 (Dan hee musst oppem Fast eenem no jewanheit no, looslote.)

18 Oba see schreaje aule tojlikj en saede: "Wajch met disem, en jef onns Barabas loos!"

19 Dee wea waeajen Opprua enne Staut, enn waeajen Mort, em Jefenknes jestopt.

20 Oba Pielatus roopt an wada aun wiel hee Jesus jearen looslote wull.

21 Oba see schreaje en saede: "Doo am krietsje, doo am krietsje!"

22 Oba hee saed daut dreddemol to an: "Wuaromm? Waut fa beeset haft dis Maun jedone? Ekj finj kjeene Uasoak toom Doot enn am. Ekj woa am strofe en lote am loos."

23 Oba see bleewe biem lud schriehe en felangde daut hee sull jekrietsicht woare, en aea, en dee Huagapriesta aea Jeschrecht neem aeawahaunt.

24 En Pielatus enschloot sikj daut aea felange sull jedone woare;

25 en hee leet daem loos dee waeajen Opprua en Mort em Jefenknes wea; oba Jesus aeawajeef hee no aea Wele.

26 Aus see am wajch leide, jreepe see Siemoon, en Maun fonn Kjiereene dee fom Launt kjeem, en laede daut Kjriets opp am en muake am daut hinje Jesus droage.

27 En groot Schoof Mensche foljde am hinjaraun, uk Fruehes dee truahede en jaumaereade aewa am.

28 Oba hee dreid sikj eromm no an en saed: "Jie Dajchta fonn Jerusalem; hielt nich aewa mie, hielt leewa aewa junt selfst, en fa june Kjinja,

29 dan kjikjt! de Tiet woat kome wan see woare saje: 'Jesaeajent sent dee Onnfruchtboare, en daut Muttalief daut nie haft en Kjint to Welt jebrocht, en dee Brosste dee nie sent jesoage worde'.

30 Dan woare see aunfange to de Boaj to saje: 'Fault opp onns enopp!' en to dee Humpels: Bedakjt onns!'

31 Dan wan see dit doone to en Boom dee foll Sauft es, waut woat met daut paseare daut dreach es?"

32 Doa weare uk twee aundre, dee Febraeakja weare, wajch jeleit met am dee uk sulle dootjemoakt woare.

33 Aus see bott dee Staed kjeeme dee Schaedelstaed heet, deede see am en dee Febraeakja kjrietsje, eena aune siene rajchte sied, en dee aundre aune linke Sied.

34 Donn saed Jesus: "Foda, fejef an; dan see weete nich waut see doone." En see leesde en fedeelde siene Kjleede.

35 En de Mensche stunnde en kjikjte too, en dee Leida fom Follkj uk, en spotte en saede: "Hee haft aundre jerat; lot am sikj selfst rade, wan hee de Christus es, Gott sien Uterwaelda."

36 Dee Soldote spattade uk, en kjeeme en boode am Aedikj aun,

37 en saede: "Wan du de Jude aea Kjeenich best, dan rad dieselfst!"

38 En aewa am wea uk ne Aewaschreft: "DIT ES DE JUDE KJEENICH!"

39 En eena fonn dee Fabraeakja dee doa hunk lastad am en saed: "Best du nich de Christus? dan rad dieselfst en onns."

40 Oba dee aundra stroft am en saed: "Ferchst du nich Gott? dan du best enn dautselwje Uadeel.

41 En wie met rajcht, dan wie kjriehe daut nu waut wie fedeent ha; oba dis Maun haft nusscht Onnrajcht jedone."

42 Donn saed hee to Jesus: "Herr, denk aun mie wan du enn dien Rikj enenn kjemst."

43 En Jesus saed to am: "Enn Woarheit saj ekj die: Fonndoag woascht du met mie emm Paradies sene".

44 Daut wea nu onnjefaea Klok Twalw opp Medach, en daut wea Diesta aewa daut gaunse Launt bott Klok dree nomedach

45 aus de Sonn opphead met shiene; en dee Gerdien em Tempel reet enne Med uteneen.

46 En Jesus schreach met ne lude Stem en saed: "Ekj befael mien Jeist enn diene Henj enenn." En aus hee daut jesajcht haud, storf hee.

47 Aus dee Offitsia sach waut doa pasead, lowd hee Gott en saed: "Dit wea werklich en jerajchta Maun."

48 En aul dee Mensche dee doa topp kjeeme en daut tookjikjte, schluage sikj oppe Brosst en jinje trig.

49 En aul dee, dee am bekaunt weare, uk dee Fruehes dee met am fonn Galilaea weare jekome, stunnde wiet auf en kjikjte daut aules too.

50 En Kjikj; doa wea en Maun dee Joosaf heet, eena fonn dee Rotschoa, dee en gooda, jerachte Maun wea, -

51 dee haud nich metjestemt met aea Rot en aea haundle - dee wea fonn Aramitia, ne Jude Staut, - dee uk no daut Gottesrikj luad.

52 Disa jinkj no Pielatus en fruach no Jesus sien Lief,

53 en neem daen rauf en wekjeld daen en Kertun, en laed daen enn en niehet utjehaktet Grauf enenn, wua noch kjeene benne jelaeaje haud.

54 Daut wea en Dach tom reed moake, dan dee Saubat wea dicht bie.

55 En dee Fruehes dee fonn Galilaea met jekome weare, foljde hinjaruan, en sage wua sien Lief hanjelajcht wort,

56 en jinje trig en muake Kjriederie en Saulweelj reed.

Oba see rude aum Saubat soo aus daut Jesats felangd.