Nu pasead daut enn dee Tiet daut de Kjeisa Augustus en Beschlus jeef daut de gaunse Welt sull ennjeschraewe woare.

Dit wea daut easchte Mol daut de Mensche ennjeschraewe worde aus Kjiereenius rejiare deed enn Sierean.

En aule jinje sikj ennschriewe lote, no de Staut wua see tus heade.

En Joosaf kjeem uk fonn Galilaea ut dee Staut Natsaret, no Judaea, no Doft siene Staut dee Betlehem heet; wiel hee wea fonn Doft sien Staum en Famielje;

omm sikj enschriewe lote met siene feleefte Fru Marie, dee met Kjint wea.

No kjeem daut so erom daut waearent see doa weare dautet Tiet wea daut daut Kjint sull 0jebuure woare.

En see brocht aea easchta Saen to Welt, wekjeld am enn, en laed am enn ne Kjreb enenn, wiel doa kjeen Rum wea enn daut Gausthus.

Nu weare doa Schophoad enn dee Ommjaejent, bleewe doa enn woakte aewa aeare Haead enne Nacht.

Meteemol kjeem doa en Enjel fom Herr, en Gott siene Harlichkjeit shiend omm an eromm, en see aengste sikj seeha.

10 Oba dee Enjel saed to an: Engst ju nich, dan kjikjt! ekj brinj ju ne groote Freid waut fa aule Mensche es;

11 dan Fendoag es enn Doft siene Staut fa junt en Heilant jebuure, daut es Christus de Herr.

12 En dit es fa junt en Teakjen: jie woare daut Kjint finje enjewekjelt, en enn ne Kjreb lige".

13 Platslich wea doa bie daem Enjel ne groote Schoa Enjel dee lowde Gott en saede:

14 "Je-eat sie Gott em hechste, en oppe Ead Fraed mank Mensche dee goot jesonne sent."

15 En aus dee Enjel fonn an trig nom Himel fuare, saede dee Hoad eena tom aundre: "Dan wel wie nu no Betlehem gone en dit seene waut paseat es, waut de Herr onns haft weete lote."

16 En see spoode sikj, en funje beid Marie en Joosaf, en daut Kjint enne Kjreb lige.

17 Aus see daut jeseene haude, muake see daut aulewaejent bekaunt waut an fonn daut Kjint wea jesajcht worde.

18 En aula, dee daut heade, wunndade sikj aewa daut waut de Hoad an fetalde.

19 Oba Marie leet sikj daut aules to Hoat gone, en bedocht sikj daut aules.

20 En dee Schophoad jinje trig, en lowde en feharlichte Gott fa aules waut see jeheat en jeseene haude, so aus daut to an jesajcht wea.

21 Aus acht Doag fabie weare daut daut Kjint sull beschnaede woare, nande see am Jesus, so aus dee Enjel am jenant haud eeha hee em Muttalief wea.

22 En aus dee Doag fa aeare bereinjunj no Mooses sien Jesats febie weare, naume see am no Jerusalem, om am Gott hantojaewe;

23 [so auset em Jesats fom Herr jeschraewe steit: "Jieda easchta Jung dee ne Fru to Welt bringt saul hielich jenant woare tom Herr".]

24 uk en Opfa to jaewe no daem dautet Jesats fom Herr sajcht: "En Poa Turtelduwe, oda twee junje Duwe".

25 En kjikj, doa wea enn Jerusalem en Maun dee heet Siemeon, en dis Maun wea From en Jeracht, en luud no Iesrael aea Treesta: en dee Heilje Jeist wea opp am;

26 en dee Jeist haud am weete lote daut hee nich stoawe wudd eeha hee daem Herr sien Christus jeseene haud.

27 En dee Jeist leid am nom Tempel; en aus dee Elre daut Kjint Jesus enenn brochte fa am daut to doone waut Mood wea nom Jesats,

28 naum hee daut Kjint enn siene Oarms en lowd Gott en saed:

29 "Herr, nu latst du dien Sklow enn Fraed stoawe no dien Fespraeakje;

30 dan miene Uage ha dien Heil jeseene,

31 daen du haeajestalt hast fa aulem to seene;

32 en Licht fa aule Felkje to seene, en ne Harlichkjeit fa dien Folkj Iesrael."

33 En Joosaf en daut Kjint siene Mutta wunndade sikj aewa daut waut fonn daut Kjint jesajcht wort.

34 En Siemeon saejend an en saed to Marie: "Dit Kjint es jestalt doatoo daut derch am fael enn Iesrael faule woare en wada oppjerecht woare; en hee woat en Teakjen senne jaejen woont fael raede woare;

35 [en Schweat woat uk derch diene Seel jestoake woare,] daut fael aeare Jedanke em Hoat woare jeoppenboat woare.

36 En doa wea ne Fru, dee heet Anna, ne Profeetin, Fanuel siene Dochte, fonn daem Aser Staum: de wea seeha Oolt, en haud met aea Maun saewen Yoa jelaeft fonn donn es see befriet wea,

37 en wea nu aul fa Achtefeatich Yoa ne Waetfru en bleef em Tempel, en deend Gott met Jebaed en Fauste Dach en Nacht.

38 En see kjeem donn jrod enenn en dankt Gott en raed to aula dee no daut Heil luude en Jerusalem.

39 Aus see donn aules jedone haude no daem Herr sien Jesats, jinje see trig no Galilaea no aeare Staut Natsaret.

40 Daut Kjint woss en wort stoak, en wea met Weisheit jefelt, en Gott siene Jnod wea opp am.

41 Siene Elre reisde jiedat Yoa no Jerusalem tom Passafast.

42 En aus hee twalf Yoa oolt wea, jinje see no Jerusalem fa daut Fast so aus de Mood wea.

43 Aus dee Tiet aewa wea, en see trig jinje bleef dee Jung Jesus enn Jeruslaem, oba de Elre wiste daut nich.

44 See dochte hee wea mank aeare Jesalschofft, en opp enj Dach sochte see am mank aeare Fewaunte en Frintschooft.

45 Aus see am oba nich funje, jinje see trig no Jerusalem en sochte am.

46 No dree Doag funje see am em Tempel wua hee mank dee Learasch saut, en horcht no an en fruach an uk Froag.

47 En aule dee am heade fawunndade sikj aewa sien Festaunt en siene Auntwuate.

48 Aus see am sage, erstaunde see, en siene Mutta saed to am: "Mien Kjint, wuaromm hast du onns dit aunjedone? Kjikj, dien Foda en ekj ha die ut Angst jesocht."

49 Hee saed to an: "Wuaromm socht jie mie? Wist jie nich daut ekj met daut mott ommgone daut mien Foda siene Sach es?"

50 Oba see festunde nich fonn waut hee raed.

51 Hee jinkj met an no Natsaret en wea an unjadon: oba siene Mutta naum aul dee Sacha to Hoat.

52 En Jesus woss em Ella, enn Wiesheit, en Gott en Mensche haude en Jefaule aun am.