18 Jesus bruckt en Jlikjnes an to saje daut see emma baede sulle, en nich mootloos woare,

en saed: "Enn ne jewesse Staut wea en jewesse Rechta dee Gott nich fercht en fa Mensche kjeen Respakjt haud.

En enn dee Staut wea ne Waetfru, en see kjeem no am en saed: 'Rad mie fonn mien Jaeajna.'

Fa ne lange Tiet wull hee nich; oba nohaea docht hee bie sikj selfst soo: 'Wan ekj Gott uk nich fercht en ha nich Respakjt fa Mensche,

oba wiel dise Waetfru mie so fael Trubbel moakt, woa ekj aea rajchtfoadje, daut see mie nich aum Enj gauns februckt.'"

En de Herr saed: "Horcht waut dee onnjerajchte Rechta sajcht.

En woat Gott nich siene Uterwaelde rajchtfoadje dee Dach en Nacht am aunroope? en lang aewa an Jedult ha?

Ekj saj ju daut hee woat an haustich rajchtfoadje. En doch, wan de Menschesaen kome woat, woat hee oppe Ead Gloowe finje?"

Hee raed uk derch en Jlikjnes to daen dee sikj opp sikj selfst feleete daut see jerajcht weare, en fe-achte aundre.

10 "Twee Mana jinje em Tempel enenn to baede; eena wea en Farisaea en dee aundra en Takskollakjta.

11 Dee Farisaea stunnt en baed to sikj selfst: 'Gott, en dank die daut ekj nich so sie aus dee aundre: Reiba, onnjerachte, Eehebraeakja, oda sogoa aus dis Takskollakjta.

12 Ekj faust twee mol de Waeakj, ekj jaew daut Teande fonn aules waut ekj enn naem.'

13 Oba dee Takskollakjta stunnt wiet auf, en wudd nich mol siene Uage nehecht haewe, oba schluach sikj oppe Brossst en saed: "Gott erboarm die aewa mie, en Sinda.'

14 Ekj saj ju, dis maun, leewa aus jana, jinkj jerajchtfoadicht no sien Hus. Dan waea sikj selfst erhaeft woat jedeemueticht woare, en waea sikj selfst deemueticht woat nehecht jehowe woare."

15 See brochte am uk kjleene Kjinje daut hee daen mucht aunreare, oba aus dee Jinje daut sage, deede see daen schelle.

16 Oba Jesus roopt dee Kjinje no sikj selfst en saed: "Lot dee Kjinje no mie kome, en waeat daen nich, dan daen jeheat daut Gottesrikj.

17 Enn Woarheit saj ekj ju, waea daut Gottesrikj nich so aunemt aus en Kjint, woat opp kjeen Wajch doa enenn kome."

18 En jewesse Rejiera fruach am: "Gooda Leara, waut mott ekj doone daut eewje Laewe to oawe?"

19 Jesus saed to am: "Wuaromm nanst du mie 'Goot'? Kjeene es goot buta eena - Gott.

20 Du weetst dee Jeboote: Du saust nich eehebraeakje, du saust nich doot moake, du saust nich staele, du saust nich faulschet Zeichness jaewe, du saust dien Foda en diene Mutte eare."

21 En hee saed: "Daut ha ekj aules jehoole fonn Jugend opp."

22 Aus Jesus daut head, saed hee to am: "Die faelt noch een Dinkj - fekjeep aules waut du hast en fedeel daut mank dee Oame; dan woascht du en Schats ha em Himel, en kom, folj mie no."

23 Aus hee daut head, wea hee seeha betriebt, dan hee wea seeha rikj.

24 Jesus kjikjt am aun en saed: "Woo schwoa eset fa daen, dee fael Eajendom ha, enn Gott sien Rikj enenn to kome.

25 Daut es leichta fa en Kamel derch en Noteluag to gone, aus fa en rikja Maun en Gott sien Rikj enenn to kome."

26 Dee daut heade, saede: "Waea kaun dan seelich woare!"

27 Hee saed: "Waut bie Mensche ommaeajlich es, es bie Gott maeajlich."

28 Peeta saed: "Kjikj, wie ha aules felote en sent die nojefolcht."

29 Hee saed to an: "Enn Woarheit saj ekj ju, doa es nich eena dee Hus oda Fru oda Breeda oda Elre oda Kjinje felote haft omm Gott sien Rikj,

30 dee nich fael meeha enn dit Laewe woat kjriehe, en enn dee komende Welt, daut eewjet Laewe."

31 Hee neem donn dee Twlaw en saed to an: "Kjikjt, wie gone no Jerusalem, en aules waut dee Profeete fonn daem Menschesaen jeschraewe ha woat jefoadicht woare.

32 Dan dee woare am aun dee Heide aewajaewe, en dee woare am spotte, en beleidje, en woare am bespiehe,

33 dee woare am feheiwe, en am dootmoake, en aum dredda Dach woat hee fom Doot oppstone."

34 Oba see festunde nusscht doafonn, en dise raed wea fonn aea Festaunt festoake, en see wiste nich fonn waut hee raed.

35 Nu pasead daut aus hee dicht bie Jieriko kjeem daut en blinja Maun biesiedem Wajch saut en prachad.

36 En aus dee head daut Follkj febie gone, fruach hee waut daut bedied.

36 See leeta am weete daut Jesus fonn Natsaret doa febie jinkj.

38 Donn schreach hee en saed: "Jesus, Doft sien Saen; erboarm die aewa mie."

39 Dee doa feropp jinje deede am beschwichte daut hee stell sull senne, oba hee schreach bloos luda: "Doft sien Saen, erboarm die aewa mie!"

40 Jesus stunt stell en befool daut see daem sulle no am brinje; en aus hee dicht bie wea, fruach hee am:

41 "Waut west du daut ekj fa die saul doone?" Hee saed: "Herr, daut ekj wada seene kaun."

42 En Jesus saed to am: "Dan see wada! Dien Gloowe haft die jeheelt."

43 En platslich kunn hee wada seene, en foljd am no en feharlicht Gott. En aule Mensche dee daut sage jeewe Gott Ea.

Bible Gateway Sponsors