17 Donn saed hee to siene Jinje: "Daut es onmaejlich daut beleidjunje nich kome woare; oba wee daem derch waem dee kome.

Daut wudd fa soonem baeta senne daut en Maelsteen rom sien Hauls jehunge wort en am em Maea enenn jeschmaete wort, dan daut hee eenem fonn dise kjleene beleidje sull.

Seet ju faea: wan dien Brooda jaeajen die sindicht, dan doo am strenj femone; en wan hee die aufprachat, dan fejef am.

En wan hee saewen mol emm Dach jaejen die sindicht, en saewen mol trig kjemt en sajcht: 'Mie deit daut leet', dan saust du am fejaewe."

En dee Apostel saed tom Herr: "Herr, jef onns meeha Gloowe."

De Herr saed: "Wan jie Gloowe haude so aus en Sampkuarn, dan wudd jie to dis Mulbaeaboom saje: 'Riet die erut en plaunt die em Maea, en dee wudd junt jehuarsaum senne..

Oba waea fonn ju dee en Sklow haft dee pleaje deit, en Fee heede deit, wan hee fonne Stap enenn kjemt, wudd dan to am saje: 'Komm fuats en sat die dol,'

en wudd nich leewe saje: 'Moak mie waut to aete, en binj die daut Schalduak omm en deen mie bott ekj je-aete en je-drunke ha, en no daem kaust du aete en drinkje?

Dankt hee daen Sklow wiel hee deit waut am jebode es?

10 Aulso uk jie, wan jie aules jedone ha waut junt befoole es, dan sajcht: 'Wie sent nutsloose Sklowe, wie ha bloos daut jedone waut wie schuldich weare to done."

11 Nu pasead daut aus hee oppem Wajch wea no Jerusalem, daut hee med derch Samaria en Galilaea jinkj.

12 Aus hee enn en jewesset Darp kjeem, bejaeajende am tean utsautsje Mana, dee wiet auf stunnde,

13 en schreaje lud en saede: "Jesus, Meista, erboarm die aewa onns."

14 Aus hee an sach, saed hee to an: "Got en lot dee Priesta junt seene." Nu pasead daut aus see jinje daut see jeheelt weare."

15 Oba eena fonn an, aus hee sach daut hee jeheelt wea, kjeem trig en feharlicht Gott met ne lude Stem,

16 en foll opp sien Jesecht fer Jesus siene Feet, en dankt am, en hee wea en Samarieta.

17 Jesus auntwuad en saed: "Weare doa nich Tean dee jeheelt weare? Wua sent oba dee Naeajen?

18 Sent doa kjeene jefunge dee trig kjeeme Gott de Ea to jaewe buta dis Framda?"

19 En hee saed to am: "Sto opp en go, dien Gloowe haft die jeheelt."

20 Aus dee Farisaea am fruage waneeha Gott sien Rikj kome wudd, auntwuad hee en saed: "Gott sien Rikj kjemt nich derch beobachte en seene,

21 en dee woare nich saje: 'Kjikj hia, oda kjikj doa, dan kjikj! Gott sien Rikj es ennalich."

22 En hee saed to siene Jinje: "Dee Doag woare kome wan jie junt saene woare eene fonn daem Menschesaen siene Doag to seene, en woare daen oba nich seene.

23 See woare to junt saje: 'Kjikj hia, kjikj doa! got nich met soone met, en foljt daen nich no.

24 Dan soo aus dee Blits fonn een poat unjem Himel bottet aundre Poat fom Himel schient, soo woat de Menschesaen senne enn sien Dach.

25 Oba eascht mott hee fael liede en fonn dit Jeschlacht feschmaete woare.

26 En soo auset enn Nooah siene Tiet wea, so woatet uk enn daem Menschesaen siene Tiet senne,

27 see aute, see drunke, see befriede sikj, en leete sikj befriehe, bott opp daen Dach aus Nooha enne Arche ennen jinkj, en dee aewaflus fonn Wota kjeem en aules ommbrocht.

28 Krakjt soo auset en Loot siene Tiet wea, see aute, en drunke, kofte en fekofte, deede plaunte, en buede;

29 oba aun daen dach aus Loot ut Soodom erut jinkj, raeajend daut Fia en Schwaewel en brocht aulem omm.

30 Jrod so woatet uk senne enn daen Dach wan de Menschesaen woat jeoppenboat woare.

31 Waea aun daen Dach oppem Husdak es, en siene Sache em Hus sent, lot am nich erauf kome dee to hole, en uk soo waea oppe Stap es, lot am nich trig gone no irjent waut.

32 Denkjt aun Loot siene Fru!

33 Waeaemma sien Laewe feseakjt to bewoare woat daut feleare, en waea siene Laewe felist, woat daut bewoare.

34 Ekj saj ju, enn dee Nacht woare twee emm Bad senne; eena woat jenome woare, en eena woat hinjalote woare.

35 Twee Fruhes woare toop mole, eena woat jenome woare, en eene woat hinjalote woare.

36 Twee woare oppe Stap senne, eena woat jenome woare, enn eena woat hinjalote woare."

37 En see auntwuade am en saede: "Wua, Herr?" Hee saed to an: "Wua en doodje Kjarpa es, doa saumle sikj dee Odla."