16 Hee saed donn uk to siene Jinje: "En jewessa rikja Maun haud en Husfewaulta, en am wea jesajcht daut dee sien Hab en Goot fekwose deed.

Hee roopt am enenn en saed to am: 'Waut es dit daut ekj fonn die hea? Jef raeakjninj fonn diene Husfewaulterie, dan du kausst nich laenje mien Husfewaulta senne.

Donn docht dee Husfewaulta so bie sikj: waut saul ekj doone? Dan mien Herr nemt mie mien Fewaulta Aumt fonn mie; growe kaun ekj nich, en ekj schaem mie to prachre.

Ekj weet waut ekj doone woa, daut wan ekj fonn mien Aumt loos jemoakt sie, see mie woare enn aeare Hiesa enenn naeme.'

Hee roopt donn en jieda fonn dee, dee sien Herr waut schuldich wea, en saed tom easchta: 'Woo fael best du mien Herr schuldich?'

Hee saed: 'Hunndat Mot Eelj.' Hee saed to am: 'Nem dien Schultsadel en schriew schwind Feftich.'

Donn saed hee to noch eenem: 'en woo fael best du Schuldich?' Hee saed: 'Hundat Mot Weit.' Hee saed to am: 'Nem dien Schultsadel en schriew Tachentich.'

En dee Herr lowd daem onnjerachte Fewaulta wiel hee faeabedocht haundeld; wiel de Weltmensche sent dolle faeabedocht aus dee Lichtkjinje en aea Jeschlacht sent.

En ekj saj ju: moakt fa junt selfst Frind met daem onnjerachte Mamoon daut wan dee meteemol nich doa es, woare dee junt enn eewje Woninje oppnaeme.

10 Waea em jeringste tru es, es uk em groote tru; en dee em jeringste onnjeracht es, es uk em groote onnjeracht.

11 Doaromm wan jie em onnjerachte Mamoon nich tru sent, waea woat ju daut aunfetruhe waut werklich tru es.

12 En wan jie nich tru sent met daut waut en aundrem aunjeheat, waea woat ju daut jaewe waut onnst es?

13 Kjeen Hussklow kaun twee Meista deene; dan hee woat entwaeda daem eena hause en daem aundra leef habe, oda hee woak sikj faust moake aun eenem en daem aundra fe-achte. Jie kjenne nich Gott uk daen onnjerachte Mamoon deene."

14 Nu heade dee Farisaea, dee jeltjearich weare, dit aules, en dee spotte aewa am.

15 En hee saed to an: "Jie sent dee, dee sikj selfst fer Mensche rajchtfoadje; oba Gott weet june Hoate; dan waut bie Mensche huach je-acht woat es bie Gott en Aeakjel.

16 Daut Jesats en dee Profeete weare bott Jehaun; fonn donn aun woat daut Rikj Gottes jepraedicht, en aulamaun drenkjt doa enenn to kome.

17 Oba daut es leichta fa de Himel en de Ead to fegone, aus daut een kjleenet Straeakj fom Jesats sull faule.

18 Waeaemma sikj fonn siene Fru scheide lat, en ne aundre friet, brakjt de Eehe; en waeaemma sikj met ne Fru befriet dee fonn aea Maun jeschiede es, brakjt de Eehe.

19 Nu wea doa en rikje Maun, dee met en purpur Rok en feine Leiwaunt jekjleet wea, en laewd huachhaea jiede Dach;

20 en een jewessa oama Maun dee Latsarus heet, foll schwaeare, daem see bie daem rikja Maun siene Puat haude hanjelajcht;

21 dee felangd saut to woare met dee Kjreemels dee fonn daem rikja Maun sien Desch folle; en de Hung kjeeme sogoa en lekte siene Schlemmse.

22 Nu pasead daut, daut dee oama Maun storf, en dee Enjel druage am wajch no Obraum siene Schoot; en dee rikja Maun storf uk, en wort begroft.

23 Oba enne Hal, wua hee enne Kwaul wea, hoof hee siene Uage opp en sach Obraum wiet auf, en Latsarus enn siene Schoot.

24 Hee roopt en saed: 'Foda Obraum, erboarm die omm mie en schekj Latsarus daut hee sien Finje spets enn Wota ennduckt en miene Tung kjeele, dan ekj lied seeha hia enn dise Flaum.'

25 Oba Obraum saed: 'Kjint, behool daut du enn dien Laewe diene goode Dinj jekjraeaje hast, en Latsarus jrod soo daut schlachtet; oba nu woat am jetreest, en die woat jekjwaelt.

26 Bowenenn aul daut es tweschen onns en die ne deepe Kluft dee nich to endre jeit, so daut wan waea fonn hia doahan wull, wudd nich kjenne; uk nich fonn doa hiahan.'

27 Don saed hee: 'Dan pracha ekj die daut du am no mien Foda sien Hus schekje woascht,

28 dan ekj ha fief Breeda, daut hee to daen zeije mucht daut dee nich uk no dise Kwolstaed kome.'

29 Obraum saed to am: 'See ha Mooses en dee Profeete, lot an daen heare.'

30 En hee saed: 'Nae, Foda Obraum! oba wan waea fonn dee Doodes no an wudd gone, wudde see Buesse doone.'

31 En hee saed to am: ' Wan see Mooses en dee Profeete nich heare, wudde see sikj uk nich beraede lote wan waea fonne Doodes oppstunt.'"