13 Doa weare to dee Tiet soone dee am fetalde fonn dee Galilaea daen aea Bloot Pielatus jemescht haud met aeare Opfa.

En Jesus auntwuad en saed: "Meen jie daut dee Galilaea jratre sinda weare aus aul dee aundre Galilaea wiel see soont liede musste?

Nae, ekj saj ju, wan jie nich Buese doone, woa jie aule krakjt soo ommkome. Oda dee Achtean opp daen dee Turm en Sieloa foll en an doot schluach, meen jie dee weare jratre Sinda aus aul dee aundre Mensche dee enn Jerusalem weare?

Ekj saj ju, Nae: oba wan jie nich buesse doone, woa jie aule krakjt soo ommkome."

En hee fetald dit Jlikjnes: "En jewessa Maun haud en Fiejeboom jeplaunt enn sien Wiengoade, en hee kjeem en socht no Frucht aun daem Boom, oba funk kjeent.

Donn saed hee to daen Wiengoadna: 'Kjikj, fa dree Yoa sie ekj jekome Frucht to seakje fonn dis Fiejeboom, en finj kjeent. Schnied daen dol! wuaromm fedoaft dee sogoa de Ead.'

Oba hee auntwuad en saed to am: 'Herr, lot daem noch dit Yoa stone, bott ekj eromm daen grow, en Mest rom daen brinj.

En wan dee dan Frucht brinjt met de Tiet, goot. Wan nich, dan schnied daem dol.'"

10 En hee lead enn eena fonn dee Sienagooge aum Saubat.

11 En see, doa wea ne Fru dee aul achtien Yoa en Krankheits Jeist haud jehaut, en dee wea gauns dol jebekjt en kunn sikj nich opprechte.

12 Aus Jesus aea sach, roopt hee aea no sikj en saed to aea: "Fru, du best fonn diene Krankheit jeleest!"

13 En hee laed siene Henj opp aea, en platslich wea see oppjerecht en feharlicht Gott.

14 Oba dee Sienagoog Harscha wea oajalich doa aewa daut Jesus aum Saubat jeheelt haud, en saed to daut Follkj: "Doa sent sas Doag en dee to Oabeide es, komt dan junt heele to lote, en nich aum Saubat."

15 Oba de Herr auntwuad am en saed: "Du Heichla! deit nich en jiedra fonn junt sien Oss oda Aesel aum Saubat loos moake utem Staul en wajch leide tom drenkje?

16 En dise Fru, dee doch Obraum siene Dochta es, en kjikjt! dee Soton haft daea achteen Yoa jebunge. Sull dee nich aum Saubat jeleest woare fonn aea jebungnet?"

17 Aus hee aul dit jesajcht haud, musste dee sikj schaeme dee am jaeajenaun weare, en aul dee Mensche freide sikj aewa aul dee wunndafolle Dinje dee derch am paseade.

18 Donn saed hee: "Waut es soo aus Gott sien Rkj? en met waut saul ekj daut fejlikje?

19 Daut es soo aus en Sampkuern daut en Maun neem en enn sien Goade seid; en daut woss en wort en Boom, en dee Faejel enne Loft muake sikj tuesich doa enn dee Asta."

20 En wada saed hee: "Met waut kaun ekj Gott sien Rikj fejlikje?

21 Daut es soo aus Haew daut ne Fru neem en festuak daut enn dree Scheffel Mael bottet aules foll Haew wea."

22 Hee reisd derch dee Staede en Darpa oppem Wajch no Jerusalem en deed unjarechte.

23 Donn saed waea to am: "Herr, woare doa mau weinich seelich woare?" En hee saed to an:

24 "Straeft doano daut jie derch dee enje Puat gone; dan fael, ekj saj ju, woare seakje enenn to kome en woare nich kjenne.

25 Wan dee Hus Meista eascht oppjestone es en haft dee Daea toojemoakt, en jie bute stone en kloppre aun en prachre: 'Herr, moak op fa onns', dan woat hee junt auntwuate en saje: 'Ekj kjan ju nich, weet uk nich fonn wua jie sent.'

26 Dan woa jie anufange to saje: 'Wie ha met die je-aete en jedrunke, en du deetst enn onnse Gause unjarechte.'

27 Oba hee woat saje: 'Ekj weet nich fonn wua jie sent; wajch fonn mie aul jie Beesewichta!'

28 Doa woat hiele en Taenekjnirsche senne wan jie woare Obraum, Iesak en Joakopp en aul dee Profeete seene enn Gott sien Rikj, oba jie woare rut jeschmaete woare.

29 En dee woare fom Ooste en Waste, en fom Nuade en Siede kome, en woare sikj dol sate enn Gott sien Rikj.

30 En Kjikjt! doa sent soone dee nu daut latste sent, dee woare dan daut easchte senne, en easchte dee dan woare daut latste senne."

31 Enn dee selwje Tiet kjeeme Farisaea no am en saede: "Brinj die wajch en go sest wua han, dan Heroodes wel die Doot moake."

32 Hee saed to an: "Got en sajcht daem Foss: 'Kjikj, ekj driew beese Jeista rut en doo heele Fonndoag en Morje, en aum dredde Dach woa ekj en Enj moake.

33 Doch mott ekj Fonndoag en Morje, en aum naeakjste Dach reise, dan daut jeziemt sikj nich daut en Profeet buta Jerusalem ommkjemt.

34 Jerusalem, Jerusalem; dee du de Profeete doot moakst en dee steenichst dee no die jeschekjt woare; woo foaken ha ekj jewenscht die toop to saumle so aus ne Han aeare Brood unja aeare Flichte, oba jie wulle nich.

35 Kjikjt! jun Hus es junt jelote; ekj saj ju, jie woare mie nich meeha seene bott dee Tiet woat kome wan jie woare saje: 'Jesaeajent es dee, dee enn daem Herr sien Nome kjemt."

Bible Gateway Sponsors