12 Aewa daem, aus meare duesende Mensche toop jekome weare, so daut see eena oppem aundra klungde, funk hee aun eascht to siene Jinje to saje: "Heet junt fa dee Farisaea aere Haew, daut es Heichlarie.

Dan doa es nusscht daut gauns toojedakjt es daut nich woat opjedakjt woare, en nusscht daut festoake es daut nich woat to weete senne.

Doaromm waut jie em Diestre saje woat emm Licht jeheat woare; en waut jie emm Ua enn Priewaut raede woat oppem Husdak wiet en breet bekaunt jemoakt woare.

En ekj saj ju, miene Frind, engst ju nich fa daen, dee daem Kjarpa kjenne Doot moake, oba wiede nusscht meeha doone kjenne;

Oba ekj woa ju woarne fa waem jie junt aengste selle; aengst ju fa daem, dee no daem daut hee daen Kjarpa doot juemoakt haft, dee Follmacht haft enne Hal enenn to schmiete - yo, ekj saj ju, engst ju fa daem!

Woare nich fief Spoalinje fa twee Tsent fekofft? doch nich eena fonn dee es bie Gott fejaete.

Oba sogoa dee Hoa opp jun Kopp sent aule jetalt; jie sent meeha weat aus fael Spoalinje.

Oba ekj saj ju, waeaemma mie fer Mensche bekjant, daem woat de Menschesaen uk fer Gott siene Enjel bekjane;

En waeaemma sikj fonn mie loosajcht fer Mensche, fonn daem woa ekj mie uk loosaje fer Gott siene Enjel.

10 En waeaemma en Wuat raet jaejen daen Menschsaen, daut woat am fejaeft woare, oba waeaemma jaejen daen Heilje Jeist lastat, daem woat daut nich fejaeft woare.

11 Wan see junt enne Sienagooge fer Harsche en Jewaultje brinje, sorcht nich aewa woo, oda waut jie auntwuate oda saje selle;

12 Dan dee Heilje Jeist woat ju enn dee Stund leare waut jie saje selle."

13 Donn saed eena utem Follkj to am: "Leare, saj mien Brooda daut hee daut Oawgoot met mie endeele saul."

14 Oba hee saed to am: "Mensch, waea haft mie aunjestalt aus en Rechta oda en Enndeela aewa die?"

15 En hee saed to an: "Pausst opp, en siet faeasechtich fa aule Jiets, dan eenem sien Laewe es nich doaenn febunje met woo fael hee eajent."

16 En hee fetald an en Jlikjnes en saed: "En jewessa Maun sien Launt jeef ne besondasch goode Arnt.

17 En hee docht bie sikj selfst so: 'Waut kaun ekj doone, dan ekj ha nich ne Staed wua ekj miene Arnt kaun lote?'

18 Donn saed hee: 'Dit es waut ekj woa doone: ekj woa miene Spikjasch dol riete en buee jratre, en doa woa ekj aul mien Jetraejd en miene Sache toop enenn saumle.

19 En ekj woa to miene Seel saje: Seel, du hast fael Hab en Goot fa fael Yoare toop jelajcht, sie ruhich, at, drinkj, en frei die.'

20 Oba Gott saed to am: 'Do Noa! dise Nacht woat diene Seel fonn die jefoddat woare; en waem sient woat daut dan senne daut du toopjesaumelt hast?'

21 Soo es en jieda dee fa sikj selfst en Schauts enn lajcht, oba es nich rickj Gott jaeajenaewa."

22 En hee saed to siene Jinje: "Doaromm saj ekj ju, bekjemmat junt nich aewa jun Laewe, waut jie aete woare, uk nich fa jun Kjarpa, waut jie auntrakje selle.

22 Dan daut Laewe es meeha aus aete, en dee Kjarpa meeha aus Kjleede.

24 Betracht dee Krauje, dee seihe nich, arnte uk nich, en ha nich Spikjasch oda Stalinj, en doch deit Gott an foodre; woo fael meeha se jie weat aus dee?

25 Oda waea fonn ju kaun derch sorje sikj en poa Zoll jrata moake?

26 Doaromm wan jie nich daut weinichste kjenne doone, wuaromm bekjemma jie junt dan omm daut aundre?

27 Betracht dee Lilje, dee spenne nich, waewe uk nich, oba ekj saj ju daut Salomo enn aul siene Harlichkjeit nichemol so straum jekjleet wea aus eena fonn dee.

28 En wan Gott daut Graus em Flek so kjleede deit daut fonn doag wausst en Morje em Owe jeschmaete woat, woo fael meeha woat hee junt kjeede, jie Kjleenjleewje!

29 Aulso seakjt nich no waut jie aete selle, oda waut jie drinkje selle, en siet nich emm Twiewel.

30 Dan dit es no waut dee Weltmensche seakje; en jun Foda weet daut junt daut aules faelt.

31 Oba tracht leewa no Gott sien Rikj, en aul dise Dinje woare junt toojelajcht woare.

32 Engst ju nich, kjleene Haead! dan daut es jun Foda siene groote Freid junt daut Rikjdom to jaewe.

33 Fekjeept jun Hab en Goot, en jaeft Aulmoose; fesorcht fa junt selfst Tausche dee nich oolt woare, en Schauts em Himel daut niemols feschwinjt; wua kjeen Deef bie kaun, en Motta nich fenichte kjenne.

34 Dan wua jun Schauts es, doa woat jun Hoat uk senne.

35 Lot june Lende omjegort senne, en lot june Laumpe brenne,

36 en jie selfst soo aus Mana dee no aea Herr luare, wan hee trig kjemt fonne Kjast, soo daut wan hee kjemt en aunkloppt, jie fuats opmoake fa am.

37 Jesaeajent sent dee Sklowe, dee no daem Herr laure wan hee kjemt; enn Woarheit saj ekj ju, hee woat sikj dan sien Schalduak ommbinje en woat an aum Desch dolsate moake, en woat kome en an bedeene.

38 En wan hee kjemt bie Mednacht, oda Klock Dree tsemorjenst, jesaeajent sent dee Sklowe daen hee so finjt.

39 Oba dit sel jie weete, daut wan dee Husweat jewist haud to wautfonne Kloketiet dee Deef kome wudd, dan wudd hee jewoakt habe, en nich lote enn sien Hus enenn braeakje.

40 Jie sele uk reed senne, dan dee Menschesaen woat kome to ne Tiet wan jie nich doamet raeakjne."

41 Donn saed Peeta: "Herr, sajchst du dit Jlikjnes bloos to onns oda to aulem?"

42 De Herr saed: "Waea es dan dee Truhe en faeasechtje Weat, daem de Herr aewa aul siene Deena stale woat, an to rachte Tiet aea Aete to jaewe?

43 Jesaeajent es dee Weat daem de Herr doabie traft wan hee kjemt.

44 Enn Woarheit saj ekj ju, hee woat am aewa aul sien Hab en Goot stale.

45 Oba wan dee Sklow enn sien Hoat sajcht: 'Mien Herr woat nich fuats trig kome, en fangt aun siene Deena, beides Mana uk Fruehes to schlone, en fangt aun to fraete en drinkje en sikj to besupe,

46 dan woat daen Sklow sien Herr kome to ne Tiet wan hee nich doamet raeakjent, en enn ne Stund fonn dee hee nich weet, en woat am entwei schniede, en woat am ne Staed jaewe met dee Onnjleewende.

47 En dee Sklow, dee daem Herr sien Wele wist, en sikj oba nich reed muak doafaea, woat met fael Schlaeaj jeschloage woare;

48 Oba dee nich wisst, enn soont deed daut Schlaeaj fedeend, woat met weinich Schlaeaj jeschloage woare. Dan waem fael jejaeft es, fonn daem woat meeha felangt woare, en waem fael aunfetrut es, fonn daem woat meeha jefoddat woare.

49 Ekj sie jekome opp dise Ead en Fia auntoschtekje, en waut wel ekj wan daut aul aunjeschtekjt es?

50 Oba ekj ha ne Taufe met dee ekj mot jetauft woare, en woo seeha sie ekj bedrekjt bott daut jefoadicht es!

51 Denk jie daut ekj jekome sie Fraed oppe Ead to brinje? Nae, ekj saj ju: leewa Spoolunge.

52 Dan fonn nu aun woare fief enn een Hus jespoolt senne: dree jaeajen twee, en twee jaeajen dree;

53 Foda jaeajen Saen, en Saen jaeajen Foda; Mutta jaeajen Dochta, en Dochta jaeajen Mutta; Schweamutta jaeajen aeare Schweadochta, en Schweadochta jaeajen de Schweamutta."

54 Hee saed uk to daut Follkj: "Wan jie ne Wollkj seene utem Waste kome, dan saj jie: 'Doa kjemt en Storm' en so paseat daut dan uk.

55 En wan en Sied Wint blost, saj jie: 'Daut woat heet senne,' en soo paseat daut uk.

56 Jie Heichla! jie kjenne daut kjanne waut oppe Ead en aum Himel paseare woat, oba kje jie dise Tiet nich kjanne?

57 En woo esset daut jie ut junt selfst nich rechte waut racht es?

58 Dan soo aus du met daem dee jaeajen die es oppem Wajch nom Rechta best, dan bemeaj die daut du fonn am loos kjemst, daut hee die nich ferem Jerecht schlapt, en dee Rechta die aewajeft aum Stokmeista, en dee Stokmeista die em Jefenkjnes enenn stopt.

59 Ekj saj die, du woascht opp kjeen Wajch doarut kome bott du daen latsta Zent betolt hast!"