10 No dit sondad de Herr twee-entsaewentich aundre, en schekjt an twee bie twee rut fer sikj no jiede Staut en Staed wua hee selfst em korte wudd han doone.

En hee saed to an: "Dee Arnt es Groot, oba doa sent weinijch Oabeide; doaromm prachat daem Herr aewa dee Arnt daut hee wudd Oabeide enn dee Arnt enenn schekje.

Got! kjikjt, ekj schekj ju rut soo aus Lama mank Wilw.

Droagt nich ne Hauntausch, uk nich ne Jeltausch, uk nich Schoo, en jreest kjeenem hinjawaeajes;

En wuaemma jie enn en Hus enenn gone, sajcht eascht: 'Lot Fraed enn dit Hus senne.'

En wan doa en Fraedenskjint es, dan woat jun Fraed opp am ruhe; wan nich, dan woat daut trig no junt kome.

Blieft enn daut Hus, aet en drinkjt met an, dan dee Oabeide es sien Loon weat. Doot nich fonn een Hus nom aundre gone.

En enn waut fonne Staut jie enenn kome en dee junt oppnaeme, dan aet waut junt faeajesat woat.

Heelt dee Kranke dee doa sent, en sajcht to an: 'Gott sien Rikj es bottem kome.'

10 Oba wan jie enne Staut enenn kome en dee junt nich oppnaeme, dan got enn aeare Gause en sajcht:

11 'Sogoa dee Stoff fonn june Staut dee onns oppe Feet aunhenjt doo wie aufschedre; doch sel jie dit weete, daut Gott sien Rikj es dicht bie jekome.

12 Ekj saj ju dautet woat leichte gone fa Soodom aun jan Dach dan fa soone Staut.

13 Wee die, Koratsin! wee die, Betseeda! dan wan dise groote Wunndasch paseat weare enn Tierus en Siedoon dee en ju paseat sent, wudde dee aul lang trig ha enn Saekj en Ausch jesaete en Buesse jedone.

14 Oba daut woat fa Tierus en Siedoon leichta senne em Jerecht aus fa junt.

15 En du, Kapernaum, weascht du bettem Himel nehecht jehowe? Du woascht bott enne Hal erauf jestat woare.

16 Waea no junt horcht, horcht no mie; en waea junt aufsajcht, sajcht mie auf; en waea mie aufsajcht, sajcht daem auf dee mie jeschekjt haft."

17 Dee twee-entsaewentich kjeeme trig met Freid en saede: "Herr, sogoa dee beese Jeiste weare onns unjadon enn dien Nome."

18 Jesus saed to an: "Ekj sajch daen Soton aus en Blitz fom Himel faule.

19 Kjikjt! ekj jaew ju dee Follmacht opp Schlange en Skorpione to klunge, en aewa aul daem Fient siene Macht, en nusscht kaun ju opp irjent en Wajch beschaedje.

20 Doch freit junt nich doaraewe daut dee Jeista junt unjadon sent, leewa freit junt daut june Nomes em Himel jeschraewe sent."

21 Enn dee naemlije Stund freid Jesus sikj em Heilje Jeist en saed: "Ekj low die Foda, Herr aewa Himel en Ead wiel du dise Dinje fonn dee Weise en Kluake festoake hast, en hast dee jeoppenboat to dee oonjeleade. Jo, Foda, dan soo dochst du daut goot to senne.

22 Mien Foda haft mie aule Dinj aewejeaft, en kjeena weet waea de Saen es bute dee Foda, en waea de Foda es buta de Saen, en waem de Saen am oppenboara wel."

23 En hee dreid sikj no siene Jinje jeheemlich en saed: "Jesaeajent sent dee Uage dee daut seene waut jie seene.

24 Dan ekj saj ju daut fael Profeete en Kjeenije felangde daut to seene waut jie seene oba sage daut nich, en daut to heare waut jie heare, oba heade daut nich."

25 En kjikj; en Schreftjeleade stunt opp en fesocht am en saed: "Leara, waut mott ekj doone daut ekj daut eewje Laewe kaun oawe?"

26 Hee saed to am: "Waut steit em Jesats jeschraewe? Waut deist doa laese?"

27 Hee auntwuad en saed: "Du saust daem Herr dien Gott leef habe met dien gaunset Hoat, en diene Seel, en met aul diene Krauft, en met dien gaunsa Senn; en dien Noba so aus die selfst."

28 Hee saed to am: "Du hast rajcht jeauntwuat; doo daut, dan woascht laewe."

29 Oba hee wull sikj jearen selfst rajchtfoadje en saed to Jesus: "En waea es mien Noba?"

30 Jesus auntwuad am: "En jewessa Maun jinkj fonn Jerusalem erauf no Jieriko, en foll enn Reiba aeare Henj, dee reeta am de Kjleede fom Liew, schluage am en leete am doa haulf Doot.

31 Bie jelaeajenheit kjeem doa en jewessa Priesta opp daen Wajch, en aus hee am sach, jinkj hee aune aundre sied fabie.

32 Jrod soo uk en Leewiet kjeem no dee Staed, en aus hee am sach jinkj uk aune aundre Sied fabie.

33 Oba en jewessa Samarita opp siene Reis kjeem doa fabie, en aus hee am sach, jaumad am daut aewa daem Maun,

34 en kjeem en bebunk am siene Wund, en goot doa Eelj en Wien enenn, en laed am opp sien eajnett Beest en brocht am no en Gausthus, en besorjd am.

35 Dee naeakjste Morje jeef hee daem Weat twee Selwastekje en saed: 'Besorj am, en wan du meeha spende deist, woa ekj die trig tole wan ekj trig kom'.

36 Woona fonn dee Dree denkst du wea nu daem sien Noba dee mank dee Reiba jefolle wea?'

37 Hee saed: "Dee sikj aewa am erboarmd." En Jesus saed to am: "Go en doo do daut selwje."

38 Aus see entlengd jinje kjeeme see enn en jewesset Darp enenn, en doa wea ne jewesse Fru dee Marta heet, dee neem am opp enn aea Hus.

39 See haud ne Sesta dee Marie heet, dee saut bie daem Herr siene Feet en horcht no waut hee saed;

40 oba Marta wea besorcht omm fael to doone, en kjeem no am en saed: "Herr, jefst du nusscht dromm daut miene Sesta mie haft auleen jelote to deene? Saj aea dan daut see mie halpt."

41 Oba de Herr auntwuad en saed: "Marta, Marta, du best besorcht en oppjeraeacht aewa fael Dinje, oba doa es weinch daut needich es, aentlich mau eent; en Marie haft daut goodet jewaelt, en daut woat nich fonn aea wajch jenome woare."

Bible Gateway Sponsors