A A A A A
Bible Book List

Lukas 1 Reimer 2001 (REIMER)

En daem daut faele ha enn Haunt jenome dee Dinje doltoschriewe waut mank onns paseat sent,

soo aus onns dee aufjeleewat weare fonn dee, dee daut selfst sage, en Deene weare fa daut Wuat:

docht ekj daut fa Goot, sentamol ekj mie daut jeneiw unjasocht ha fonn dee haeakunft, so daut ekj die, mien huach je-achta Teofilus, daut kunn ordentlich schriewe,

daut du muchst weete daut dise Dinj to jleewe sent, dee die je-leat worde.

To dee Tiet aus Heroodes Kjeenich wea enn Judaea, wea doa en jewesa Priesta dee heet Sacharias ut Abia sien Deenstgrupp; en siene Fru wea eent fonn Aroon siene Dajchta, dee heet Eliesabet.

Dee weare beid from fer Gott, en waundelde enn daem Herr siene Jeboote en Leare oone Fael.

En see haude kjeene Kjinja, wiel Eliesabet kunn nich Kjinje habe; en see weare nu uk aul beid enn huaget Ella.

Nu pasead daut es hee fer Gott enn sien Priesta-aumt deend,

soo aus dee Jewanheit wea, jinkj hee enn daem Herr sien Tempel enenn om en seete Ruak to brenne.

10 En daut gaunse Menj Mensche stunnt buete en baede waearent dee Reakjestunnd.

11 Meteemol kjeem en Enjel fom Herr en stunnt aune rachte sied fom Ruak Aultoa.

12 Aus Sacharias am sajch, fefead hee sikj en am kjeem ne groote Angst enn.

13 Oba dee Enjel saed to am: "Engst die nich, Sacharias, dan dien Jebaed es jeheat, en diene Fru Eliesabet woat die en Saen jaewe, en du saust am daem Nome Jehaun jaewe.

14 En du woascht die freie en jleklich senne, en faele woare sikj freie to siene Jeburt.

15 Dan hee woat enn Gott siene Uage groot senne, en hee saul nich Wien oda stoakjet Jedrenkj drinkje, en hee woat sogoa fonn sien Muttalief met daem Heilje Jeist jefelt senne.

16 En fael fonn dee Iesrael Saens woat hee trig dreie no Gott aea Herr,

17 en hee woat faearwauts gone enn daem Jeist en Krauft dee Elia haud, omm dee Fodasch aeare Hoate no dee Kjinje to dreie, en dee Onnjehuarsaume no de Jerachte, daem Herr en Folkj reed to moake, dee reed sent fa daem Herr."

18 En Sacharias saed to daem Enjel: "Wuarenn saul ekj dit weete? dan ekj sie en oola Maun, en miene Fru es uk em huajet ella?"

19 Dee Enjel auntwuad en saed to am: "Ekj sie Gabriejel, dee enn Gott siene Jaejenwoat sto; en ekj sie jeschekjt met die to raede en die dise Norecht to brinje.

20 Oba kjik! du woascht stomm senne, en nich raede kjenne bott daen Dach wan dit paseare woat, wiels du miene Wead nich jleewsd, dee paseare woare enn aere Tiet."

21 En dee Lied buete luade fa Sacharias, en wunndade sikj daut hee so lang em Tempel bleef.

22 Aus hee erut kjeem, kunn hee nich to an raede; en see moakjte daut hee en Jesecht jeseene haud em Tempel; wiel hee muak Teakjens to an, en bleef Stomm.

23 So boolt aus sien Deenst aewa wea, feleet hee en jinkj no sien eajnet Hus.

24 No dee Doag wort siene Fru Eliesabet met Kjint, en festuak sikj fa fief Moonat, en saed:

25 "So haft de Herr met mie jehaundelt enn dise Doag, en haft mie aunjeseene en mien Aelend fer Mensche wajch jenome."

26 Nu em sasta Moonat schekjt Gott daem Enjel Gabriejel no dee Staut Natsaret en Galilaea

27 no en eentselnet Maeake dee oba aun en Maun fesproake wea - dee Maun heet Joosaf fonn Doft sien Staum, dee Junkfru aea Nome wea Marie.

28 Aus hee ennen kjeem saed hee to aea: "Ekj jrees die, du huajch jeachte; de Herr es met die!"

29 En see wea seeha oppjeraeacht aus see daut head, en wunndad waut daut fa en Gruss mucht senne.

30 En dee Enjel saed to aea: "Engst die nich, Marie! dan du hast bie Gott Jnod jefunge!.

31 en, see emol, du woascht met Kjint senne enn dien Muttalief, en woascht en Saen to Welt brinje, en du saust am daem Nome Jesus jaewe!

32 Dee woat groot senne, en woat daem Aulahechsta sien Saen jenant woare, en Gott de Herr woat am sien Foda Doft sien Troon jaewe,

33 en hee woat eewich aewa daut Jeschlajcht Joakop harsche, en sien Kjeenichrikj woat niemols en Enj ha."

34 En Marie saed to daem Enjel: "Woo saul dit senne, sentamol ekj eentletsich sie?"

35 Dee Enjel auntwuad en saed to aea: "Dee Hielje Jeist woat aewa die kome, en daem Aulahechsta siene Krauft woat aewa die kome so es en Shaute; doaromm uk daut heiljet daut fonn die woat jebuare woare, woat Gottes Saen jenant woare.

36 en kjikj, diene Fewaunte Eliesabet, es nu uk met Kjint en aere oole Doag; en dit es aul daut saste Moonat met aea fonn daea jesajcht wort daut see nich kunn Kjinje ha.

37 Dan met Gott es nusscht ommaeajlich."

38 En Marie saed: "Kjikj! ekj sie daem Herr sien Sklow! mucht daut so paseare aus du jesacht hast." En dee Enjel feleet aea.

39 Donn muak Marie sikj tiedich opp en jinkj no ne Staut enne Boaj enn Judaea,

40 en jinkj enn Sacharias sien Hus enenn en bejreest Eliesabet.

41 Aus Eliesabet Marie aea Gruss head, huppst daut Kjint enn aea Muttalief, en Eliesabet wea met daem Heilje Jeist jefelt;

42 en see schreach lud en saed: "Jesaeajent best du mank Fruehes, en jesaeajent es dee Frucht fonn dien Muttalief!

43 En woo esset daut mien Herr siene Mutta sull no mie kome?

44 Dan kjikj! soo schwind es ekj dien Gruss head, huppst daut Kjint fa Freid enn mien Muttalief.

45 En jesaeajent es dee, dee daut jleewd waut de Herr aea fesproake haft, dan daut woat foadich jemoakt woare".

46 En Marie saed: "Miene Seel feharlicht daem Herr!

47 en mien Jeist freit sikj en Gott mien Heilaunt.

48 Dan hee haft mie, sien Deenstmaeakje enn miene Jerinjheit aunjeseene; dan fonn nu aun woare aule Jeschlajchte mie jesaeajent nanne.

49 Dee Aulmajchtja haft groote Dinje aun mie jedone. Sien Nome es heilich.

50 En sien Erboarme woat fa emma bliewe opp daen, dee am ferchte.

51 Hee haft sien stoakja Oarm bewaese, hee haft dee stollte festreit dee sikj enn aea Senn huach dochte.

52 Hee haft Harscha fonn Trone doljeraete, en haft dee deemuetje nehecht jestalt.

53 Hee haft de Hungrije met Goodet jefelt, en de Rikje met ladje Henj wajch jeschekjt.

54 Hee haft sien Deena Iesrael jeholpe, sien Erboarme to behoole,

55 so aus hee jesajcht haud to onnse Fodasch, to Obraum en siene Nokome, fa emma."

56 En Marie bleef bie aea soo bie dree Moonat, en deed donn wada nohus.

57 Nu wea dee Tiet doa daut Eliesabet aea Kjint sull jebuare woare, en see brocht en Saen to Welt.

58 Aeare Nobasch en Fewaunte heade woo de Herr aea haud soone groote Jnod bewaese, en freide sikj met aea.

59 Aum achte Dach kjeeme see omm daut Kjint to beschniede, en feneemde am Sacharias, no sien Foda sien Nome.

60 Siene Mutta auntwuad en saed: "Nae, hee saul Jehaun heete."

61 See saede to aea: "Doa es kjeena enn dien Frintschofft dee daen Nome haft."

62 Donn muake see Teakjens no sien Foda, woo hee am nanne wull.

63 Hee foddad sikj ne Schriewtofel en schreef: "Sien Nome es Jehaun". En see fewunndade sikj aule.

64 En sien Mul wea platslich opjemoakt, en siene Tung wea loos, en hee raed en lowd Gott.

65 Donn kjeem ne Angst aewa aule dee enn dee Umjaeajent wonde, en enn aul dee Judaeasche Boajlenda wort doafonn jeraet.

66 En aul dee, dee daut heade neeme daut to Hoat, en saede: "Waut woat dit fa en Kjint senne?" dan daem Herr siene Haunt wea secha aewa am.

67 Oba sien Foda Sacharias wea met daem Heilje Jeist jefelt, en profetseid en saed:

68 "Jesaejent es Iesrael aea Herr en Gott, dan hee haft sien Folkj besocht en seelichkjeit towaeaj jebrocht,

69 en haft onns ut sien Deena Doft sien Hus ne groote Radunk towaeaj jebrocht;

70 so aus hee derch siene Profeete fonn oole Tiet haea jeraet haud,

71 daut wie sulle fonn onnse Fiend jerat woare, en fonn aul dee, dee onns hauste;

72 en dee Jnod to bewiese dee hee onnse Fodasch fesproake haud, sien heilje Bunt to behoole;

73 waut hee Obraum jeschwoare haud, onns to jaewe;

74 daut wie fonn onnse Fiend aeare Haunt sulle jerat woare, am to deene oone Angst,

75 enn Heilichkjeit en Jerachtichkjeit fer am onns laewe lank.

76 En du Kjint saust daem hechsta sien Profeet jenant woare; dan du woascht daem feropp gone, am daen Wajch reed to moake;

77 sien Folkj en Festentness to jaewe fonn Seelichkjeit doaderch daut aeare Sinde fejaeft woare,

78 derch Gott sien leeftoljet Erboarme, derch waut daut oppgone fonn Bowe onns beseakje woat,

79 daen Licht to jaewe dee em Diestre sette, en enn daem Doot sien Schaute, onnse Feet opp daen Fraedenswajch enopp to leide."

80 Daut Kjint woss, en wort Stoakj em Jeist, en wea enne Wiltnes bott dee Doag wan hee sull sikj fonn Iesrael seene lote.

Reimer 2001 (REIMER)

Copyright © 2001 by Elmer Reimer

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes