A A A A A
Bible Book List

Lukáš 24Slovo na cestu (SNC)

24 V neděli brzy ráno se ženy vydaly ke hrobu a nesly s sebou vonné masti a oleje.

Kámen, který zakrýval vchod do hrobu ve skále, byl však odvalen stranou.

Ženy vešly dovnitř, ale tělo Pána Ježíše tam nenašly.

Bezradně se rozhlížely a vtom u nich stáli dva muži v oslnivě bílých oděvech.

Ženy se jich velice lekly a sklopily oči. Oni jim řekli: "Proč hledáte živého tam, kde jsou jen mrtví?

Ježíš tady není, je živ! Vzpomeňte si, jak vám ještě v Galileji říkal,

že bude jako Syn člověka vydán do rukou zlých lidí, ukřižován, ale třetí den vstane z mrtvých."

Ženy si na to skutečně vzpomněly.

Vrátily se od hrobu a všecko vyprávěly jedenácti apoštolům a všem ostatním Ježíšovým žákům, které našly.

10 Svědkyně vzkříšení byly: Marie z Magdaly, Jana, Marie Jakubova a ještě další.

11 Učedníci jim však nevěřili a považovali jejich zprávu za výplod fantazie.

12 Petr se však přece jen rozběhl ke hrobu, nahlédl dovnitř a uviděl jen odložená plátna. Vrátil se a nemohl pochopit, co se stalo.

13 Jiní dva Ježíšovi učedníci šli toho dne do městečka Emauzy, nedaleko Jeruzaléma.

14 Cestou spolu hovořili o událostech posledních dnů.

15 Byli zabráni do rozhovoru, takže skoro ani nezpozorovali, že se k nim někdo přidal; byl to Ježíš.

16 Ale oni, jako by měli mlhu před očima, nepoznali ho,

17 ani když se s nimi dal do řeči: "O čem to mluvíte, že jste tak smutní? " Zastavili se

18 a jeden z nich, Kleofáš, mu řekl: "Jdeš z Jeruzaléma a nevíš, co se tam teď o svátcích stalo?

19 " Ježíš chtěl, aby mu to vyprávěli, a tak pokračovali: "Cožpak jsi nic neslyšel o Ježíši z Nazareta? O tom prorokovi, který tak mocně kázal a dělal zázraky? Bůh stál při něm a lidé ho měli v úctě.

20 A toho muže velerada odsoudila k smrti a byl ukřižován!

21 My jsme doufali, že on je ten očekávaný Mesiáš a že vysvobodí Izrael. Stalo se to předevčírem.

22 Dnes nás některé ženy překvapily zprávou: byly časně ráno u hrobu

23 a nenašly jeho tělo. Dokonce prý viděly anděly, kteří jim řekli, že Ježíš žije.

24 Někteří z našich si ověřili, že hrob je prázdný, ale jeho neviděli. A tak nevíme, co si o tom všem máme myslet."

25 Ježíš jim na to řekl: "Proč jste tak nechápaví a proč váháte uvěřit tomu, co předpovídali už dávní proroci?

26 Mesiáš to musí přece všecko vytrpět, než nastolí své království."

27 A začal jim vykládat všecka slova, která o něm byla napsána od Mojžíše až po proroky.

28 Když došli do Emauz, cíle jejich cesty, Ježíš jako by chtěl jít dál.

29 Oni ho však přemlouvali: "Zůstaň s námi, vždyť je již pozdě a stmívá se. Kam bys šel?" Dal se tedy pozvat a vešel s nimi do domu.

30 Když zasedli k večeři, vzal Ježíš do rukou chléb, poděkoval Bohu, rozlomil ho a podával jim.

31 A v tu chvíli konečně prohlédli a poznali ho. Ale v tom okamžiku jim Ježíš zmizel.

32 Říkali si vzrušeně : "A proto nám bylo tak dobře u srdce, když s námi na cestě mluvil a vykládal nám smysl proroctví."

33 Už nehleděli na to, že je večer a hned se vydali zpátky do Jeruzaléma. Našli jedenáct učedníků pohromadě s ostatními.

34 Apoštolové jim řekli: "Pán opravdu vstal z mrtvých! Ukázal se Petrovi!"

35 A oni zase vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak poznali Ježíše podle způsobu lámání chleba.

36 Ještě neskončili svoje vyprávění a tu sám Ježíš stál mezi nimi a pozdravil je: "Pokoj vám!"

37 Velice se lekli; domnívali se, že se jim zjevil nějaký duch.

38 Avšak on je pokáral: "Co se lekáte a proč si vymýšlíte takové věci?

39 Podívejte se na moje ruce a nohy, jsem to opravdu já. Můžete si na mne sáhnout, nejsem duch, ten nemá tělo z masa a kostí."

40 Při těch slovech jim ukázal rány po hřebech na rukou i na nohou.

41 Jeho žáci tomu stále nemohli uvěřit, připadalo jim to příliš krásné, než aby to mohla být pravda. Požádal je tedy: "Máte tu něco k jídlu?"

42 Podali mu pečenou rybu a plástev medu

43 a on to s nimi snědl.

44 Pak jim řekl: "Vzpomeňte si! Když jsem býval s vámi, často jsem vám připomínal, že se musí naplnit všechno, co je o mně předpověděno u Mojžíše, Proroků a v Žalmech."

45 A tak je dovedl k tomu, že konečně porozuměli slovům bible, která o něm hovořila.

46 Pak pokračoval: "To všecko ukazovalo k tomu, že předpověděný Mesiáš musí mnoho vytrpět, zemřít a třetího dne vstát z mrtvých.

47 A nyní se lidé všech národů musí dovědět, že on má právo odpouštět hříchy a moc změnit jejich život. Začne se to rozhlašovat nejprve v Jeruzalémě.

48-49 Vy budete dosvědčovat všechno, co se událo a čeho jste byli svědky. A já vám pošlu Ducha svatého, kterého vám slíbil můj Otec. Čekejte v Jeruzalémě, pokud vás Bůh nevybaví touto mocí."

50 Pak je vedl známou cestou z Jeruzaléma do Betanie. Zastavili se a Ježíš zvedl ruce, aby učedníkům požehnal.

51 Když jim žehnal, vzdaloval se vzhůru, až jim zmizel v oblacích.

52 Uctivě se mu poklonili a pak se radostně vrátili do Jeruzaléma.

53 Dobu čekání trávili v chrámě, kde chválili Boha.

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes