A A A A A
Bible Book List

Lucas 6 Amuzgo de Guerrero (AMU)

Tyˈiooˈndyena xuˈlqueeⁿ xuee na cwitaˈjndyee nnˈaⁿ

Luaa tuii cwii xuee na cwitaˈjndyee nnˈaⁿ judíos. Mawinom Jesús yuu na niom ntjom lqueeⁿ trigo. Ndoˈ nnˈaⁿ na cwilaˈjomndye ñˈeⁿñê, tyˈiooˈndyena xuˈlqueeⁿ. Tyˈueeˈndyena joonaˈ nˈom lueena jnda̱ chii tquiina. Quia joˈ ntˈom nnˈaⁿ tmaaⁿˈ fariseos jluena:

—¿Chiuu na cwilˈaˈyoˈ cwii na ticatsa̱ˈntjomnaˈ xuee na cwitaˈjndyee nnˈaⁿ?

Tˈo̱ Jesús, tsoom nda̱a̱na:

—ˈO, ¿aa tyoolaˈnaⁿˈyoˈ ñˈoom chiuu sˈaa David quia na tˈoom na ñeˈjnoomˈm, ndoˈ mati nnˈaⁿ na ñˈeeⁿ ñˈeⁿñê? Tjaqueⁿˈeⁿ watsˈom cwentaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom, tcaaⁿ ntyooˈ na jnda̱ tqueⁿ nnˈaⁿ jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom. Ndoˈ ntyooˈñeeⁿ macanda̱ ntyee wanaaⁿ na nlcwaˈna joonaˈ. Sa̱a̱ tcwaˈ David joonaˈ ndoˈ mati tquiaaⁿ na tcwaˈ nnˈaⁿ na ñˈeeⁿ ñˈeñê.

Quia joˈ tsoom nda̱a̱na:

—Ja na cwiluiindyo̱ tsaⁿ na jnaⁿ cañoomˈluee waa na jndo̱ na nntsjo̱o̱ ljoˈ calˈa nnˈaⁿ meiiⁿ xuee na cwitaˈjndya̱a̱ya.

Seinˈmaⁿ Jesús tsˈaⁿ na jnda̱ tjateii tsˈo̱

Cwiicheⁿ xuee na cwitaˈjndyee nnˈaⁿ, tjaquieeˈ Jesús watsˈom chjoo. Tyoˈmo̱o̱ⁿ nda̱a̱ nnˈaⁿ. Ndoˈ joˈ joˈ mˈaaⁿ cwii tsaⁿsˈa na jnda̱ tjateii tsˈo̱ ntyjaya. Ndoˈ nnˈaⁿ na cwitˈmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés ñequio nnˈaⁿ fariseos, jeeⁿ tyoqueⁿna cwenta xeⁿ na nntseinˈmaⁿ Jesús tsˈaⁿwiiˈ xuee na cwitaˈjndyeena, cha quia joˈ nnda̱a̱ nñeˈquiana jnaaⁿˈaⁿ. Sa̱a̱ mantyjeeⁿ chiuu cwilaˈtiuuna, joˈ chii tsoom nnom tsˈaⁿ na jnda̱ tjateii tsˈo̱:

—Quicantyjaˈ, cwintyjeˈ quiiˈntaaⁿ nnˈaⁿ.

Ndoˈ teicantyja tsaⁿˈñeeⁿ, teintyjeeⁿˈeⁿ xcwe. Jnda̱ joˈ tso Jesús nda̱a̱na:

—Nncwaxˈa̱ cwii ñˈoom nda̱a̱ˈyoˈ, xuee na cwitaˈjndya̱a̱ya, ¿aa wanaaⁿ na cateijndeii tsˈaⁿ xˈiaaⁿˈaⁿ na wiˈ matjom oo aa ticateijneiⁿ juu? ¿Aa cwjiˈnˈmaaⁿñê xˈiaaⁿˈaⁿ cha ticueˈ oo aa caˈñeeⁿ na cueˈ?

10 Jnda̱ chii ntyˈiaaⁿˈaⁿ nda̱a̱ chaˈtsondye nnˈaⁿ, tsoom nnom tsˈaⁿwiiˈ:

—Catseiliuuˈ tsˈo̱ˈ.

Sˈaa tsaⁿˈñeeⁿ na ljoˈ ndoˈ tcoˈyaˈñˈeⁿnaˈ tsˈo̱o̱ⁿ. 11 Jnaaⁿˈ joˈ jeeⁿ jlaˈwjeena Jesús. Ndoˈ tyoˈmaⁿna ñˈeⁿ ncˈiaana ljoˈ nnda̱a̱ nlˈana jom.

Macwjiiˈñe Jesús canchooˈwe tsˈaⁿ cwentaaⁿˈaⁿ

12 Joo ncueeˈñeeⁿ tjawa Jesús cwii ta naquiiˈ jnda̱a̱ na nntseineiiⁿ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom. Ndoˈ meiiⁿnchaaˈ tsjom tyotseineiiⁿ nnom. 13 Quia na jnda̱ teixuee, tcwaaⁿ nnˈaⁿ na cwilaˈjomndye ñˈeⁿñê. Quiiˈntaaⁿna tjeiiˈñê canchooˈwendye nnˈaⁿ na seicajñoom joona apóstoles, nnˈaⁿ na majñom Tyˈo̱o̱tsˈom tsˈiaaⁿ ˈnaaⁿˈ. 14 Nmeiiⁿ ncueena: Simón, tsaⁿ na seicajñoom Pedro, ñequio tyjee tsaⁿˈñeeⁿ, Andrés, ñˈeⁿ Jacobo ñequio Juan, ñˈeⁿ Felipe ñequio Bartolomé, 15 ñˈeⁿ Mateo ñequio Tomás, ñˈeⁿ Jacobo jnda Alfeo, ndoˈ ñˈeⁿ Simón na cwiluena cananista, 16 ñˈeⁿ Judas jnda Jacobo ñequio Judas Iscariote, tsˈaⁿ na tquiaa cwenta Jesús.

Maˈmo̱ⁿ Jesús ñˈoom nda̱a̱ jndye nnˈaⁿ

17 Jndyocue Jesús ñequio chaˈtso nnˈaⁿ na cwilaˈjomndye ñˈeⁿñê. Tyˈemeintyjeeˈna cwii su. Joˈ joˈ jnda̱ tquieˈcañom ntˈomcheⁿ nnˈaⁿ na cwilaˈjomndye ñˈoom na mañequiaaⁿ ñequio jndyendye nnˈaⁿ na jnaⁿ chaˈwaa Judea ñequio Jerusalén ñequio ˈndyoo ndaaluee na nndyooˈ tsjoom Tiro ñˈeⁿ Sidón. Naⁿˈñeeⁿ tquiona na nndyena ñˈoom na mañequiaaⁿ, ndoˈ na nntseinˈmaaⁿ joona ntycu na cwitjoomna. 18 Mati seinˈmaaⁿ nnˈaⁿ na jeeⁿ cwajndii tyoleichuu jndyetia. 19 Chaˈtsondye nnˈaⁿ tyolˈueeˈndyena chiuu ya cha nnda̱a̱ nñeˈquioˈna jom, ee waa najneiⁿ na nnˈmaⁿ tsˈaⁿ xeⁿ nnda̱a̱ nñequiuuˈ jom. Joˈ chii chaˈtsondyena nˈmaaⁿna.

Nmeiiⁿ mañequiaanaˈ na neiiⁿˈ tsˈaⁿ

20 Quia joˈ ntyˈiaaⁿˈaⁿ nda̱a̱ nnˈaⁿ na cwilaˈjomndye ñˈoom na mañequiaaⁿ, tsoom nda̱a̱na:

—ˈO nnˈaⁿ na ntyˈiaandyoˈ, mañequiaanaˈ na neiⁿˈyoˈ, ee cwilaxmaⁿˈyoˈ cantyja na matsa̱ˈntjom Tyˈo̱o̱tsˈom.

21 ’ˈO nnˈaⁿ na cwiweˈjndoˈyoˈ jeˈ, mañequiaanaˈ na neiⁿˈyoˈ ee quia nñequiaa Tyˈo̱o̱tsˈom chaˈcwijom na jnda̱ tjacjoˈyoˈ.

’ˈO nnˈaⁿ na cwityueeˈyoˈ jeˈ, mañequiaanaˈ na neiⁿˈyoˈ ee macwjiˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na chjooˈ nˈomˈyoˈ.

22 ’Mañequiaanaˈ na neiⁿˈyoˈ quia na cwilaˈjndoo nnˈaⁿ ˈo na cwileiˈntyjo̱na ˈo, na cwilaˈjnaaⁿˈna ˈo, ndoˈ na cwilˈana na ticueeˈ nˈomna ˈo ncˈe na mˈaⁿˈyoˈ cantyja ˈnaⁿ ja na cwiluiindyo̱ tsˈaⁿ na jnaⁿ cañoomˈluee. 23 Manmeiiⁿˈ tyotaˈwiˈ weloo naⁿˈñeeⁿ profetas na tyoñequia ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom tandyo xuee. Joˈ chii cˈomˈyoˈ na tˈmaⁿ nˈomˈyoˈ xuee na cwitjomˈyoˈ nawiˈmeiⁿˈ. Ee tˈmaⁿ naya ˈnaⁿˈyoˈ cwiwiwe cañoomˈluee.

24 ’Sa̱a̱ nntˈuiiwiˈnaˈ ˈo nnˈaⁿ na cwiluiitˈmaⁿndyoˈ na quitˈmaⁿ nˈomˈyoˈ juu na tyandyoˈ. Ee cweˈ cantyjati jeˈ na mañequiaanaˈ na tˈmaⁿ nˈomˈyoˈ na jeeⁿ lˈue mˈaⁿˈyoˈ.

25 ’Nntˈuiiwiˈnaˈ ˈo nnˈaⁿ na cwicwaˈjaacjoˈyoˈ jeˈ. Ee nncueˈntyjo̱ xuee na nncˈomˈyoˈ chaˈcwijom na ñejndoˈyoˈ.

’Nntˈuiiwiˈnaˈ ˈo nnˈaⁿ na jeeⁿ neiⁿˈyoˈ jeˈ. Ee nncueˈntyjo̱ xuee na nntyueeˈyoˈ ndoˈ nlaˈxuaˈyoˈ na chjooˈ nˈomˈyoˈ.

26 ’Nntˈuiiwiˈnaˈ ˈo nnˈaⁿ na jeˈ jndye nnˈaⁿ cwitjeiiˈyana ˈo. Ee maluaaˈ ñelˈa weloo naⁿˈñeeⁿ. Tyoluena ñˈoom ya cantyja ˈnaaⁿ joo profetas na cweˈ tyonquioˈnnˈaⁿ joona.

Cˈo̱o̱ⁿya na wiˈ nˈo̱o̱ⁿya nnˈaⁿ na jndoo jaa

27 ’Sa̱a̱ matsjo̱o̱ya nda̱a̱ˈ ˈo nnˈaⁿ na cwindyeˈyoˈ ñˈoom na mañequiaya: Cˈomˈyoˈ na wiˈ nˈomˈyoˈ nnˈaⁿ na jndoo ˈo. Ndoˈ calˈaˈyoˈ na ya nnˈaⁿndyoˈ ñˈeⁿ nnˈaⁿ na ticueeˈ nˈom ˈo. 28 Cataⁿˈyoˈ na catioˈnaaⁿñe Tyˈo̱o̱tsˈom nnˈaⁿ na cwitueeˈ ñˈoom wiˈ nacjoˈyoˈ. Ndoˈ calaneiⁿˈyoˈ nnoom cantyja ˈnaaⁿ nnˈaⁿ na cwilaˈjnaaⁿˈna ˈo. 29 ˈÑeeⁿ na mmeiⁿˈ ndaˈ ntsmaⁿˈ, mati cwiicheⁿ ntyja quiaaˈ na mmeiⁿˈ ndaˈ. Ndoˈ ˈñeeⁿ na nncwjiˈ liaatco ˈnaⁿˈ, mati quiaaˈ cotomˈ na nncjaañˈoom. 30 Meiⁿˈñeeⁿcheⁿ tsˈaⁿ na macaⁿ cwii ˈnaⁿ njomˈ, quiaaˈ. Ndoˈ xeⁿ tjañˈoom tsˈaⁿ ˈnaⁿˈ ndoˈ tiñeˈcatseilcweeⁿˈeⁿ juunaˈ, tintseincjooˈndyuˈ na calcweˈnaˈ. 31 Chaˈxjeⁿ na lˈue nˈomˈyoˈ na calˈa nnˈaⁿ ñˈeⁿndyoˈ, majoˈti calˈaˈ ˈo ñˈeⁿndye joona.

32 ’Xeⁿ mˈaⁿˈyoˈ na wiˈ nˈomˈyoˈ cweˈ tomti nnˈaⁿ na mati wiˈ nˈom ˈo, quia joˈ ¿yuu waa na yaticheⁿ cwilˈaˈyoˈ? Ee nnˈaⁿ na tyoolaˈtˈmaaⁿˈndyena Tyˈo̱o̱tsˈom mˈaⁿna na wiˈ nˈomna ncˈiaana na wiˈ nˈom joona. 33 Xeⁿ cwilˈaˈyoˈ na ya nnˈaⁿndyoˈ cweˈ tomti ñˈeⁿ nnˈaⁿ na mati cwilˈa na ya nnˈaⁿndyena ñˈeⁿndyoˈ, ¿yuu waa na jeeⁿ ya cwilˈaˈyoˈ? Ee mati nnˈaⁿ na cwilaˈxmaⁿ jnaⁿ majoˈti cwilˈana. 34 Ndoˈ xeⁿ cwiteiˈjndeiˈyoˈ ˈnaⁿ nnˈaⁿ na nquiuˈyoˈ na mati joo nnteiˈjndeii ˈo, quia joˈ ¿yuu waa na yaticheⁿ cwilˈaˈyoˈ? Ee mati nnˈaⁿ na cwilaˈxmaⁿ jnaⁿ cwiteiˈjndeiina ˈnaⁿ nda̱a̱ ncˈiaana ee manquiuna na nnjoom joˈ. 35 Sa̱a̱ ˈo jeˈ cˈomˈyoˈ na wiˈ nˈomˈyoˈ nnˈaⁿ na jndoo ˈo. Calˈaˈyoˈ na ya nnˈaⁿndyoˈ ñequio chaˈtsondye nnˈaⁿ. Cateiˈjndeiˈyoˈ ˈnaⁿ na cwileiˈñˈomˈyoˈ nnˈaⁿ, meiiⁿ ticantyjaaˈ nˈomˈyoˈ na nlaˈlcweˈna. Quia joˈ tˈmaⁿ naya nndaˈyoˈ cañoomˈluee. Ndoˈ nlaxmaⁿˈyoˈ ntseinda Tyˈo̱o̱tsˈom na mˈaaⁿ nandyeticheⁿ. Ee mati jom mˈaaⁿ na wiˈ tsˈoom meiiⁿ nnˈaⁿ na lˈo̱ meiiⁿ machˈeeⁿ ya joona. Ndoˈ wiˈ tsˈoom nnˈaⁿ na wiˈndye. 36 Cˈomˈyoˈ na wiˈ nˈomˈyoˈ chaˈtsondye nnˈaⁿ chaˈxjeⁿ nquii Tsotyeˈyoˈ mˈaaⁿ na wiˈ tsˈoom chaˈtsondye nnˈaⁿ.

Tintuˈxa̱a̱ⁿya nnˈaⁿ

37 Tintuˈxeⁿˈyoˈ nnˈaⁿ na cweˈ xjeⁿto ˈo, cha meiⁿ tincuˈxeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom ˈo. Tintioˈyoˈ nnˈaⁿ lˈo̱ nawiˈ cha tintioom ˈo lˈo̱ nawiˈ. Calaˈtˈmaⁿ nˈomˈyoˈ nnˈaⁿ cha mati nntseitˈmaⁿ tsˈoom ˈo. 38 Quiaˈyoˈ na cateijndeiinaˈ nnˈaⁿ, quia joˈ mati nntoˈñoomˈyoˈ na nnteijndeiinaˈ ˈo. Ee Tyˈo̱o̱tsˈom nñequiaaⁿ na nntoˈñoomˈyoˈ cwii na canda̱a̱ˈ tuˈxeⁿnaˈ. Joˈ joˈ matseijomnaˈ chaˈcwijom cwii ˈnaⁿ na teincwiiˈnaˈ, tyeⁿ tyˈecuenaˈ hasta tooˈ wantyjo. Ee cantyjati xjeⁿ na cwiñeˈquiaˈyoˈ nda̱a̱ nnˈaⁿ, majoˈti nntseilcweˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na cwii nnjoom nda̱a̱ˈyoˈ.

39 Mati seineiⁿ Jesús nda̱a̱na cwii ñˈoom na tjañoomˈ, tsoom:

—¿Aa nnda̱a̱ nncjaañˈoom tsaⁿnchjaaⁿˈ cwiicheⁿ tyjenchjaaⁿˈaⁿ? ¿Aa nchii wendyena nntiomnaˈ tsˈom tsueˈtsjoom? 40 Xocatsˈaanaˈ na tsˈaⁿ na matseiˈnaaⁿˈ cwiluiitˈmaⁿñetyeeⁿ, nchiiti tsˈaⁿ na maˈmo̱ⁿ nnoom. Sa̱a̱ quia na jnda̱ seiˈnaaⁿˈñˈeeⁿ chaˈtso na tˈmo̱ⁿ tsaⁿˈñeeⁿ nnoom, quialjoˈcheⁿ nntseijomnaˈ jom chaˈna tsˈaⁿ na tˈmo̱ⁿ nnoom.

41 ’¿Chiuu na jeeⁿ ndoˈ jnda̱ na njom tsˈomnnom xˈiaˈ, sa̱a̱ tiqueⁿˈ cwenta tsˈoom tscaaˈ na njom tsˈomnjomˈ nncuˈ? 42 ¿Chiuu na jeeⁿ ñeˈcatseijndaaˈndyuˈ jnaaⁿˈ xˈiaˈ? ¿Aa nntsuˈyuˈ nnoom: “Cwa ˈu nnˈaⁿya, quiaaˈ na nncwjiiˈa ntquiooˈ jnda̱ na njom tsˈomnjomˈ”, sa̱a̱ manncuˈ tiqueⁿˈ cwenta tsˈoom tscaaˈ na njom tsˈomnjomˈ? ˈU tsˈaⁿ na macheˈ na matseicanda̱a̱ˈndyuˈ cha cantyˈiaa nnˈaⁿ, najndyee cwjiˈ tsˈoom tscaaˈ na njom tsˈomnjomˈ nncuˈ, quia joˈ tquioˈyaˈ na nncwjiˈ ntquiooˈ jnda̱ tsˈomnnom xˈiaˈ.

Ta̱a̱ˈ tsˈoom maˈmo̱ⁿnaˈ ljoˈ tsˈoom juunaˈ

43 ’Ticwii cwii tsˈoom na ya xocatsˈaanaˈ ta̱ na tisˈa. Ndoˈ tsˈoom na tisˈa meiⁿ xocatsˈaanaˈ ta̱ na ya. 44 Ticwii cwii tsˈoom, ta̱a̱ˈnaˈ maˈmo̱ⁿnaˈ ljoˈ tsˈoom juunaˈ. Ee tijoom nntseicjoo tsˈaⁿ ta̱ higo tsˈoom nioom. Meiⁿ tijoom nntseicjoo tsˈaⁿ ta̱uva cwii tsˈo̱o̱ nioom. 45 Maluaaˈ matseijomnaˈ nnˈaⁿ chaˈna nˈoom ntjom. Juu tsˈaⁿ na ya tsˈaⁿñe, machˈeeⁿ yuu na ya, ee naquiiˈ tsˈoom cwinaⁿ na ya na matseitioom. Sa̱a̱ tsˈaⁿ na wiˈñe, machˈeeⁿ yuu na tisˈa, ee naquiiˈ tsˈoom cwinaⁿ nawiˈ na matseitioom. Ticwii cwii tsˈaⁿ cantyjati na matseitiuu naquiiˈ tsˈom, maxjeⁿ joˈ matseineiⁿ.

We nnom tsiaⁿtsjo̱ˈ

46 ’¿Chiuu na cwinduˈyoˈ na Ta ja quia na cwiˈmaⁿˈyoˈ ja ndoˈ tiñeˈcalacanda̱ˈyoˈ ñˈoom na matsjo̱o̱ nda̱a̱ˈyoˈ? 47 Ticwii cwii tsˈaⁿ na macwjeeˈcañoom ja na mandii ñˈoom na matsjo̱o̱ nmeiiⁿ, ndoˈ matseicanda̱ joonaˈ, mˈmo̱o̱ⁿya nda̱a̱ˈyoˈ chiuu matseijomnaˈ tsaⁿˈñeeⁿ. 48 Matseijomnaˈ jom chaˈcwijom cwii tsˈaⁿ na jndo̱ˈ tsˈom na sˈaa waaˈ. Tyocaˈñeeⁿ njoom, tyeⁿ tqueeⁿ tsiaⁿtsjo̱ˈ cha jndeii wˈaa. Quia na tyjeeˈ jndaa, tco̱o̱naˈ tyuaatcwii, jndeii tyocjaacameiiⁿˈñenaˈ ndaa wˈaaˈñeeⁿ. Sa̱a̱ tîcatsˈeiinaˈ ee na tyeⁿ tjaluiinaˈ nacjooˈ tsiaⁿtsjo̱ˈñeeⁿ. 49 Sa̱a̱ juu tsˈaⁿ na cweˈ mandii ñˈoom na matsjo̱o̱ ndoˈ titseicanda̱ joonaˈ, tsaⁿˈñeeⁿ matseijomnaˈ chaˈcwijom cwii tsˈaⁿ na tijndo̱ˈ tsˈom na sˈaa waaˈ na cweˈ jnaⁿtonaˈ nomtyuaa. Tjaaˈnaⁿ niaⁿljo̱ˈ tuii. Quia na tyjeeˈ jndaa ndoˈ jndeii tyocjaacameiiⁿˈñenaˈ wˈaaˈñeeⁿ, mantyja tmeiⁿˈnaˈ juunaˈ. Ndoˈ tˈmaaⁿˈ tsuu cantyja ˈnaaⁿˈnaˈ.

Amuzgo de Guerrero (AMU)

Copyright © 1973, 1999 by La Liga Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes