A A A A A
Bible Book List

Lucas 4 Ang Salita ng Diyos (SND)

Tinukso ng Diyablo si Jesus

Si Jesus na puspos ng Banal na Espiritu ay bumalik mula sa Jordan. Pinatnubayan siya ng Espiritu sa ilang. Doon ay tinukso siya ng diyablo sa loob ng apatnapung araw. Sa mga araw na iyon ay wala siyang kinaing anuman. Pagkatapos ng mga ito, nagutom siya.

Sinabi ng diyablo sa kaniya: Yamang ikaw ang anak ng Diyos, sabihin mo sa batong ito na maging tinapay.

Sumagot si Jesus sa kaniya na sinasabi: Nasusulat:
    Hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao
    kundi sa bawat Salita ng Diyos.

Dinala siya ng diyablo sa isang mataas na bundok. Ipinakita sa kaniya ang lahat ng mga paghahari sa sanlibutan sa sandaling panahon. Sinabi ng diyablo sa kaniya: Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapamahalaang ito at ang kanilang kaluwalhatian sapagkat ibinigay na ito sa akin at ibibigay ko ito kung kanino ko naisin. Kung ikaw nga ay sasamba sa akin, ang lahat ng mga ito ay magiging iyo.

Sinagot siya ni Jesus at sinabi: Lumayo ka, Satanas! Ito ay sapagkat nasusulat:
    Dapat mong sambahin ang Panginoon mong
    Diyos, at siya lamang ang dapat mong paglingkuran.

Dinala ng diyablo si Jesus sa Jerusalem at inilagay siya sa taluktok ng templo. Sinabi sa kaniya: Yamang ikaw ang Anak ng Diyos, magpatihulog ka. 10 Ito ay sapagkat nasusulat:

Uutusan niya ang kaniyang mga anghel
patungkol sa iyo upang ingatan kang mabuti.
11 Bubuhatin ka nila ng kanilang mga kamay
upang hindi tumama ang iyong paa sa bato.

12 Pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kaniya: Nasusulat:
    Huwag mong tuksuhin ang Panginoon mong
    Diyos.

13 Nang matapos ang bawat pagtukso ng diyablo, siya ay umalis at iniwan si Jesus ng pansamantala.

Si Jesus ay Tinanggihan ng mga Taga-Nazaret

14 Si Jesus ay bumalik sa Galilea sa kapangyarihan ng Espiritu. Kumalat sa buong lupain ang balita patungkol sa kaniya. 15 Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga na niluluwalhati ng lahat.

16 Siya ay pumunta sa Nazaret, ang lugar na kinalakihan niya. Ayon sa kaniyang kinaugalian, siya ay pumasok sa sinagoga sa araw ng Sabat. Siya ay tumayo upang bumasa. 17 Ibinigay sa kaniya ang nakabalumbong aklat ni Isaias na propeta. Nang mailadlad ang aklat, natagpuan niya ang bahagi na ganito ang nasusulat:

18 Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasaakin
dahil pinahiran niya ako upang ipahayag ang
ebanghelyo sa mga dukha. Sinugo niya ako
upang pagalingin ang mga sugatang puso.
Sinugo niya ako upang ipangaral ang kalayaan
sa mga bihag at ang pananauli ng paningin sa
mga bulag. Sinugo niya ako upang palayain ang
mga inapi. 19 Sinugo niya ako upang ipangaral
ang katanggap-tanggap na taon ng Panginoon.

20 Nang mabalumbon na ang aklat, ibinigay ito ni Jesus sa tagapaglingkod sa templo at umupo. Ang mga mata ng lahat ng mga nasa loob ng sinagoga ay nakatuon sa kaniya. 21 Sinimulan niyang sabihin sa kanila: Sa araw na ito, habang kayo ay nakikinig, ang kasulatang ito ay naganap.

22 Ang lahat ay nagpatotoo sa kaniya. Namangha sila sa mga mabiyayang salita na lumabas sa kaniyang bibig. Sinabi nila: Hindi ba ito ang anak ni Jose?

23 Sinabi ni Jesus sa kanila: Tiyak na sasabihin ninyo sa akin ang talinghagang ito: Manggagamot, pagalingin mo ang iyong sarili. Ang anumang narinig naming ginawa mo sa Capernaum ay gawin mo rin dito sa sarili mong bayan.

24 Sinabi niya: Totoong sinasabi ko sa inyo, walang propetang tinatanggap sa kaniyang sariling bayan. 25 Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan: Sa panahon ni Elias ay maraming mga babaeng balo sa Israel. Ang langit ay isinara sa loob ng tatlong taon at anim na buwan. Nagkaroon ng malaking taggutom sa lahat ng lupain. 26 Sa panahong iyon ay hindi isinugo si Elias sa mga babaeng balo maliban sa isang babaeng balo sa Sarepat. Ang Sarepat ay isang bayan sa Sidon. 27 Sa panahon ng propetang si Eliseo ay maraming ketongin sa Israel. Walang nilinis sa kanila maliban kay Naaman na taga-Siria.

28 Sa pagkarinig ng mga bagay na ito, ang lahat ng nasa sinagoga ay nag-alab sa galit. 29 Sila ay tumindig at itinaboy si Jesus sa labas ng lungsod. Siya ay dinala nila sa bingit ng burol na kinatatayuan ng kanilang lungsod upang ihulog siya. 30 Gayunman, siya ay umalis na dumaan sa kanilang kalagitnaan.

Pinalayas ni Jesus ang Karumal-dumal na Espiritu

31 Si Jesus ay bumaba sa Capernaum, lungsod ng Galilea. Nagturo siya sa kanila sa araw ng Sabat. 32 Sila ay nanggilalas sa kaniyang turo dahil ang kaniyang salita ay may kapamahalaan.

33 Sa sinagoga ay may isang lalaki na may espiritu ng karumal-dumal na demonyo. Siya ay sumigaw na may malakas na tinig. 34 Sinabi niya: Aba! Ano ang kaugnayan natin sa isa't isa, Jesus na taga-Nazaret? Pumunta ka ba upang kami ay wasakin? Kilala kita kung sino ka. Ikaw ang Banal ng Diyos!

35 Sinaway siya ni Jesus. Sinabi sa kaniya: Tumahimik ka at lumabas ka sa kaniya. Nang maibagsak ng demonyo ang lalaki sa kalagitnaan nila, lumabas siya mula sa lalaki. Hindi niya ito sinaktan.

36 Lahat sila ay namangha at nag-usap-usap sa bawat isa. Kanilang sinasabi: Anong salita ito? May kapamahalaan at kapangyarihang inutusan niya ang mga karumal-dumal na espiritu at sila ay lumabas. 37 At kumalat ang balita patungkol sa kaniya sa bawat dako ng lupain sa palibot.

Pinagaling ni Jesus ang Maraming Tao

38 Siya ay tumindig at lumabas sa sinagoga, siya ay pumasok sa bahay ni Simon. Ang biyenang babae ni Simon ay pinahihirapan ng mataas na lagnat. Hiniling nila kay Jesus na pagalingin siya. 39 Tumayo si Jesus sa tabi niya at sinaway ang lagnat at ito ay nawala. Kapagdaka, siya ay bumangon at pinaglingkuran sila.

40 Nang papalubog na ang araw, dinala nila kay Jesus ang mga taong may iba't ibang karamdaman. Ipinatong niya ang kaniyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. 41 Lumabas din ang mga demonyo sa marami sa kanila. Ang mga demonyo ay sumisigaw at nagsasabi: Ikaw ang Mesiyas, ang Anak ng Diyos! Sila ay sinaway niya at hindi pinagsalita dahil alam nila na siya ang Mesiyas.

42 Kinaumagahan, siya ay umalis at pumunta sa ilang na dako. Hinanap siya ng mga tao at lumapit sila sa kaniya. Nang sila ay makalapit sa kaniya, pinigilan nila siyang umalis. 43 Ngunit sinabi niya sa kanila: Kinakailangang ipangaral ko rin sa ibang mga lungsod ang ebanghelyo, patungkol sa paghahari ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ako isinugo. 44 Siya ay nangaral sa mga sinagoga sa Galilea.

Ang Salita ng Diyos (SND)

Copyright © 1998 by Bibles International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes