Add parallel Print Page Options

Jesús ñˈeⁿ Zaqueo

19  Quia na jnda̱ tjaquieeˈ Jesús tsjoom Jericó, tjawinoom quiiˈ tsjoom. Joˈ joˈ tyomˈaaⁿ cwii tsaⁿtya na jndyu Zaqueo. Tsaⁿˈñeeⁿ cwiluiitquieñê jo nda̱a̱ nnˈaⁿ na cwitoˈñoom sˈom cwentaaˈ gobiernom. Tyoqueⁿñê na nncwajnaⁿˈaⁿ ˈñeeⁿ joˈ na Jesús, sa̱a̱ tileicanda̱a̱ ee jeeⁿ jndye nnˈaⁿ ndoˈ na catˈa̱a̱ˈñê. Joˈ chii jleinoom, tjañetyeeⁿ, tjawaaⁿ cwii tsˈoom sicómoro na nntyˈiaaⁿˈaⁿ Jesús ee na joˈ joˈ nncwinom tsaⁿˈñeeⁿ. Quia na tueˈcañoom Jesús joˈ joˈ, jlunda̱a̱ñê, tsoom nnom:

—Zaqueo, catseityuaaˈ, candyoˈcueˈ ee xuee jeˈ macaⁿnaˈ na caljooˈndyo̱ waˈ.

Quia joˈ seityuaaⁿˈaⁿ jndyocueeⁿ. Ñequio na neiiⁿˈeⁿ seiljoom Jesús waⁿˈaⁿ. Sa̱a̱ quia na ntyˈiaa nnˈaⁿ na luaaˈ, chaˈtsondyena tyolaˈncjooˈndyena, jluena:

—Cwa jndaaˈ tjaqueⁿˈeⁿ na nljooˈñê waaˈ tsˈaⁿ na matseitjo̱o̱ñe nnom Tyˈo̱o̱tsˈom.

Ndoˈ teintyjeeˈ Zaqueo, tsoom nnom Jesús:

—Aa ndiˈ, Ta, xcwe ˈnaⁿya na niom manñequiaya nda̱a̱ ndyeñeeⁿˈ ndoˈ xeⁿ na xˈua̱ya ˈnaaⁿˈ tsˈaⁿ, jeˈ manntseilcwa̱ˈa ñequiee ndiiˈ chaˈxjeⁿ na tjeiiˈa.

Tso Jesús nnoom:

—Xuee jeˈ juu na macwjiˈnˈmaaⁿñe Tyˈo̱o̱tsˈom nnˈaⁿ, jnda̱ tyjeeˈnaˈ wˈaawaa. Ee mati tsaⁿmˈaaⁿ cwiluiiñê tsˈaⁿ tsjaaⁿ Abraham. 10 Ee ja na cwiluiindyo̱ tsˈaⁿ na jnaⁿ cañoomˈluee jndyo̱calˈua̱ ndoˈ jndyo̱cwjiˈnˈmaaⁿndyo̱ nnˈaⁿ na cwitsuundye añmaaⁿ.

ˈNdii tsˈaⁿ sˈom luee mosoomˈm

11 Nnˈaⁿ na tyondye ñˈoommeiⁿˈ jlaˈtiuuna tyuaaˈ nleitquiooˈ cantyja na matsa̱ˈntjom Tyˈo̱o̱tsˈom, ee manndyooˈ mˈaaⁿ Jesús tsjoom Jerusalén. Joˈ chii, tsotyeeⁿ ñˈoom na tjañoomˈ nda̱a̱na. 12 Tsoom:

—Tyomˈaaⁿ cwii tsˈaⁿ na tˈmaⁿ cwiluiiñe. Tjaaⁿ tquia cwiicheⁿ ndyuaa na nncoˈñoom tsˈiaaⁿ na nntseixmaaⁿ rey, ndoˈ xeⁿ jnda̱ nndyolcweeⁿˈeⁿ. 13 Cwii tjo̱o̱cheⁿ na nncjaⁿ, tqueeⁿˈñê qui nnˈaⁿ na cwindyeˈntjomtyeⁿ nnoom. Tˈmaⁿ sˈom teijndeiiyaaⁿ nnom cwii cwii tsaⁿˈñeeⁿ. Tsoom nda̱a̱na: “Calˈueendyoˈ chiuu nlˈaˈyoˈ tsˈiaaⁿ na nntantjomˈyoˈ ñˈeⁿ joonaˈ yocheⁿ na ja nncwja̱.” 14 Sa̱a̱ nnˈaⁿ ndyuaa tsjomˈm, jndoona jom. Joˈ jñoomna nnˈaⁿ ndyuaa yuu na tjaaⁿ, tyˈecalue naⁿˈñeeⁿ: “Jâ ticalˈue nˈo̱o̱ⁿyâ na tsaⁿmˈaaⁿˈ nluiiñê rey cwentaaya.” 15 Jnda̱ na toˈñom tsaⁿˈñeeⁿ nˈiaaⁿ na nncˈoom, jndyolcweeⁿˈeⁿ. Tqueeⁿˈñê nnˈaⁿ na tquiaaⁿ sˈom ˈnaaⁿˈaⁿ nda̱a̱. Ee ñeˈcaljeiiⁿ cwanti jnda̱ taˈntjom cwii cwiindye naⁿˈñeeⁿ. 16 Tyjeeˈ tsaⁿ najndyee, tso nnoom: “Nmeiiⁿ sˈom ˈnaⁿˈ, ta, qui ndiiˈ chaˈxjeⁿ na toˈño̱ⁿ jnda̱ tantjo̱ⁿ ñˈeⁿ juunaˈ.” 17 Quia joˈ tsoom nnom: “Ya saˈ, ˈu mosoya, meiiⁿ cachjoo na toˈñomˈ sa̱a̱ seicanda̱ˈ. Joˈ chii jeˈ maqua̱ⁿya ˈu nncˈoomˈ tsˈiaaⁿ, nntsa̱ˈntjomˈ qui tsjoom.” 18 Ndoˈ tyjeeˈ tsaⁿ na jnda̱ we, tso nnoom: “Nmeiiⁿ sˈom ˈnaⁿˈ, ta, ˈom ndiiˈ chaˈxjeⁿ na toˈño̱ⁿ jnda̱ tantjo̱ⁿya ñˈeⁿ juunaˈ.” 19 Quia joˈ majoˈti tsoom nnom: “Jeˈ maqua̱ⁿya ˈu nncˈoomˈ tsˈiaaⁿ, nntsa̱ˈntjomˈ ˈom tsjoom tˈmaⁿ.” 20 Tyjeeˈ cwiicheⁿ tsˈaⁿ, tso nnoom: “Luaa sˈom ˈnaⁿˈ, ta, na seiwa̱ naquiiˈ payom. 21 Ee ja jeeⁿ nquiaya ˈu na jeeⁿ jnda̱ ñˈoom tseineiⁿˈ. Ee ˈu macoˈñomˈ yuu na nchii cwentaˈ, ndoˈ quitseiˈweˈ yuu na nchii ˈu jnomˈ.” 22 Quia joˈ tsoom nnom: “ˈU moso ˈnaⁿya na tia matseitiuuˈ, majuuti ñˈoom ˈndyoˈ nntsˈaaya na nncuˈxeⁿnaˈ ˈu. Xeⁿ ntyjiˈ na ja tsˈaⁿ na jeeⁿ jnda̱ ñˈoom tseineiⁿ ndoˈ na macoˈño̱ⁿ yuu na nchii cwentaya ndoˈ na quitseiwa̱ya yuu na nchii nnco̱ jno̱o̱ⁿˈa, 23 quia joˈ ¿chiuu na tîcjaˈcaˈndiiˈ sˈom ˈnaⁿya banco yuu na nncwantjomnaˈ cha quia na nndyo̱o̱nndaˈa, nncoño̱ⁿ sˈom ˈnaⁿya mandiñˈeeⁿ tsˈiaaⁿnda̱a̱naˈ?” 24 Ndoˈ tsoom nda̱a̱ ntˈomcheⁿ nnˈaⁿ na mˈaⁿ nacañomˈm: “Catjeiˈyoˈ sˈom ˈnaⁿya lˈo̱o̱ⁿ ndoˈ quiaˈyoˈ juunaˈ nnom tsaⁿmˈaaⁿˈ na tantjom qui ndiiˈ.” 25 Tˈo̱o̱ naⁿˈñeeⁿ, jluena: “Ta, ¿chiuu ndoˈ mamaleiñˈoom qui ndiiˈ na laaˈtiˈ?” 26 Candyeˈyoˈ nntsjo̱o̱, meiⁿcwiˈñeeⁿcheⁿ tsˈaⁿ na maniom na maleichuu, nloˈñomti. Sa̱a̱ tsˈaⁿ na tjaaˈnaⁿ na cuaa lˈo̱, nluiˈñˈeⁿ cwanti na maleiñˈoom. 27 Mati joo nnˈaⁿ na jndoo ja, na ticalˈue nˈom na nntsa̱ˈntjo̱ⁿya joo, quiochoˈyoˈ joona ñjaaⁿñe ndoˈ ñequio na ndo̱o̱ˈa catyjeˈyoˈ cantyoˈna.

Tjaquieeˈ Jesús Jerusalén

28 Jnda̱ seineiⁿ Jesús ñˈoomwaaˈ, tjatjatyeeⁿ na nncueⁿˈeⁿ Jerusalén. 29 Ndoˈ quia na tjawiñoomˈm tsjoom Betfagé ñequio tsjoom Betania nndyooˈ yuu waa ta na jndyu Olivos, jñoom we nnˈaⁿ na cwilaˈjomndye ñˈeⁿñê na cˈoona lˈaa. 30 Tsoom nda̱a̱na:

—Catsaˈyoˈ juu tsjoom chjoo na mˈaaⁿ ndyeyu jo nda̱a̱ˈyoˈ, ndoˈ chaˈna nntsaaquieˈyoˈ joˈ, nliuˈyoˈ cwii snom chjoo na ñjom. Juu quiooˈñeeⁿ meiⁿcwii ndiiˈ tyoowaˈljoo tsˈaⁿ. Calacanaⁿˈyoˈ, nquioñˈomˈyoˈ juuyoˈ ñjaaⁿ. 31 Ndoˈ xeⁿ mˈaaⁿ ˈñeeⁿ juu na nncwaxˈee nda̱a̱ˈyoˈ chiuu na cwilacanaⁿˈyoˈ juuyoˈ, luaa canduˈyoˈ nnom: “Nquii Ta na matsa̱ˈntjom jâ tjo̱o̱ñê juuyoˈ.”

32 Quia joˈ tyˈena lˈaa na jñoom joona ndoˈ jliuna chaˈxjeⁿ na tsoom. 33 Yocheⁿ na cwilaˈcanaⁿˈna snom, jlue nnˈaⁿ na njmeiⁿˈ juuyoˈ:

—¿Chiuu na cwilacanaⁿˈyoˈ snommˈaaⁿˈ?

34 Quia joˈ tˈo̱o̱na:

—Nquii Ta tjo̱o̱ñê juuyoˈ.

35 Mana tyˈeñˈomna snomˈñeeⁿ na mˈaaⁿ Jesús. Jnda̱ tioona liaana naxeⁿˈyoˈ, teiˈcaljoona jom. 36 Yocheⁿ na mawjaawinoom, tyotsa̱ˈ nnˈaⁿ liaateincoo ˈnaaⁿna tsˈom nato. 37 Quia na jnda̱ ˈoowindyoona tsjoom Jerusalén yuu na wjaacue nato ta na jndyu Olivos, chaˈtsondye nnˈaⁿ na cwilaˈjomndye ñˈoomˈm, to̱ˈna na jndeii tyolaˈxuaana. Tyolaˈtˈmaaⁿˈndyena Tyˈo̱o̱tsˈom cantyja chaˈtso tsˈiaaⁿ tˈmaⁿ na ntyˈiaana na tyochˈee Jesús. 38 Jluena:

—Tsaⁿmˈaaⁿ cwiluiiñê Rey na matsa̱ˈntjoom jaa. Macwjeˈcañoom ñequio xueeˈ nquii na tjacantyja cwiluii tˈmaⁿñe. Jom catioˈnaaⁿñe Tyˈo̱o̱tsˈom na mˈaaⁿ cañoomˈluee. Cwiljoya tsˈoom ñequio nnˈaⁿ. Catseitˈmaaⁿˈñenaˈ nqueⁿ na mˈaaⁿ nandyeticheⁿ.

39 Ntˈom nnˈaⁿ fariseos na ñˈeeⁿˈndye quiiˈntaaⁿ nnˈaⁿ na jndyendye jluena:

—ˈU na maˈmo̱o̱ⁿˈ ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom nda̱a̱ nnˈaⁿ, catseitiaˈ naⁿmˈaⁿˈ na cwilaˈjomndye ñˈomˈ.

40 Tˈo̱o̱ⁿ nda̱a̱na, tsoom:

—Candyeˈyoˈ nntsjo̱o̱, xeⁿ naⁿmˈaⁿ nlaˈcheⁿna, quia joˈ joo ljo̱ˈ nlaˈtˈmaaⁿˈndyenaˈ ja.

41 Quia tueⁿˈeⁿ nnom tsjoomˈñeeⁿ, ndoˈ quia ntyˈiaaⁿˈaⁿ juunaˈ, tyˈioom cantyja ˈnaaⁿ nnˈaⁿ na mˈaⁿ joˈ joˈ. 42 Tyotseineiiⁿ chaˈcwijom nda̱a̱ naⁿˈñeeⁿ, tsoom:

—Toom cweˈ xuee jeˈ cwilaˈno̱ⁿˈyoˈ ljoˈ na macaⁿnaˈ cha nnda̱a̱ ljoya tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom ñˈeⁿndyoˈ. Sa̱a̱ jeˈ cweˈ wantyˈiuuˈ mˈaaⁿnaˈ jo nda̱a̱ˈyoˈ. 43 Ee nncueˈntyjo̱ xuee na joo nnˈaⁿ na jndoo ˈo nlˈana tiomtsjo̱ˈ ndiocheⁿ nnom tsjomˈyoˈ na nncwañoomˈnaˈ joona. Ndoˈ nnta̱ˈna ˈo meiⁿnquia ntyja. 44 Nlaˈtyuiiˈñˈeⁿna ˈo ndoˈ nlaˈcwjeena ndaˈyoˈ. Ndoˈ nlaˈtyuiiˈna niaⁿljo̱ˈ tsjomˈyoˈ. Meiⁿcwii tsjo̱ˈ taxocaˈndyena nacjooˈ xˈiaaˈnaˈ, cweˈ ncˈe na ticalañˈoomˈndyoˈ ja na jñom Tyˈo̱o̱tsˈom cha nnda̱a̱ nluiˈnˈmaaⁿndyoˈ.

Macwjiˈ Jesús nnˈaⁿ naquiiˈ watsˈom tˈmaⁿ

45 Jnda̱ joˈ tjaquieeˈ Jesús watsˈom tˈmaⁿ, to̱o̱ⁿˈo̱ⁿ tjeiiⁿˈeⁿ nnˈaⁿ chˈeⁿ, joo nnˈaⁿ na cwinda̱a̱ ndoˈ nnˈaⁿ na cwilaˈjnda joˈ joˈ. 46 Tsoom nda̱a̱na:

—Waa ljeii ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na matsonaˈ: “Wˈaya cwiluiiñenaˈ wˈaa yuu na cwilaˈneiⁿ nnˈaⁿ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom.” Sa̱a̱ ˈo cwilˈaˈyoˈ juunaˈ chaˈcwijom tsueˈtsjo̱ˈ yuu na cwicatooˈndye naⁿcantyˈue.

47 Ndoˈ ticwii xuee tyoˈmo̱o̱ⁿ nda̱a̱ nnˈaⁿ naquiiˈ watsˈom tˈmaⁿ. Sa̱a̱ nnˈaⁿ na cwiluiitquiendye nda̱a̱ ntyee ñequio nnˈaⁿ na cwitˈmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés, ñequio nnˈaⁿ na cwiluiitquiendye naquiiˈ tsjoom, tyolˈueeˈndyena chiuu ya nlˈana na nlaˈcueeˈna jom. 48 Sa̱a̱ meiⁿchjoo tileicaliuna chiuu ya nlˈana ee chaˈtsondye nnˈaⁿ tyocantyjaaˈ nˈom ñˈoom na tyotseineiiⁿ nda̱a̱na.

Bible Gateway Sponsors