Add parallel Print Page Options

Waa na teincuuˈ na nntseiquioo jnaⁿ tsˈaⁿ

17  Tso Jesús nda̱a̱ nnˈaⁿ na cwilaˈjomndye ñˈoomˈm:

—Tijoom jaawintyjeeˈnaˈ na ñeˈcatseiquiaanaˈ nnˈaⁿ na calˈana jnaⁿ, sa̱a̱ nntˈuiiwiˈnaˈ tsˈaⁿ na jnaaⁿˈ juu nncjaachuunaˈ nnˈaⁿ na mati nlˈana jnaⁿ. Yati xeⁿ cwityeⁿ cwii tsjo̱ˈsuu xtyoˈ tsaⁿˈñeeⁿ ndoˈ catueeˈ nnˈaⁿ jom tsˈom ndaaluee nchiiti na nntseiquioonaˈ cwii joo nnˈaⁿ na tyoowijnda̱ya cantyja na cwilaˈyuˈ. Queⁿˈyoˈ cwenta cantyja ˈnaⁿˈyoˈ.

’Xeⁿ cwii nnˈaⁿˈ na matseiyuˈ matseitjo̱o̱ñê njomˈ, cwaⁿˈyaˈ jom. Ndoˈ xeⁿ cwilcweˈ tsˈoom, catseitˈmaⁿ tsˈomˈ jom. Ndoˈ meiiⁿ matseitjo̱o̱ñê njomˈ ntquieeˈ ndiiˈ na cwii xuee, ndoˈ cwii cwii ndiiˈ nncjaacatsoom njomˈ: “Catseitˈmaⁿ tsˈomˈ ja, cwilcweˈ tsˈo̱o̱ⁿ”, maxjeⁿ ñequiiˈcheⁿ catseitˈmaⁿ tsˈomˈ jom.

Na matseiyuˈya tsˈom tsˈaⁿ, tˈmaⁿ najndeii matseixmaⁿnaˈ

Apóstoles jluena nnom Ta Jesús:

—Quiaaˈ na tˈmaⁿti nlayuˈya nˈo̱o̱ⁿya.

Tsoom nda̱a̱na:

—Meiiⁿ na jeeⁿ cachjoo cwilayuˈya nˈomˈyoˈ cweˈ chaˈna cachjoo cwii tsˈom lqueeⁿ mostaza, nnda̱a̱ nnduˈyoˈ nnom tsˈoom sicómorowaaˈ: “Catyendyuˈ ndoˈ coˈnaˈ ˈu tsˈom ndaaluee.” Ndoˈ maxjeⁿ nntseicanda̱naˈ ñˈomndyueˈyoˈ.

Tsˈaⁿ na mandiˈntjom macaⁿnaˈ na catseicana̱a̱ⁿ

’Calˈuu cwiindyoˈ ˈo mˈaaⁿ mosooˈ na matseindyaa oo na machˈee cwenta quiooˈ jo jnda̱a̱, ndoˈ quia jnda̱ tyjeeˈ tsaⁿˈñeeⁿ na jnaⁿ jnda̱a̱, ¿aa mantyja nntsuˈ nnom: “Cwinoomˈ luaa, cajmaⁿˈ na nlcwaˈ”? ¿Aa nchii najndyee nntsuˈ nnoom?: “Cwa catseijndaaˈndyuˈ jeˈ, catseiñˈoomˈndyuˈ na nlcwaaˈa. Xeⁿ jnda̱ tcwaaˈa ndoˈ jnda̱ tˈua, quia ljoˈcheⁿ nlcwaˈ ndoˈ nncˈuaˈ.” ¿Aa nntsˈaacheⁿnaˈ na nñequiaaˈ na quianlˈuaaˈ mosoˈ ncˈe na seicana̱a̱ⁿ ñˈoom na sa̱ˈntjomˈ jom? Matseitiuu xocatsaˈ na ljoˈ. 10 Mati ˈo, quia na jnda̱ lˈaˈyoˈ chaˈtso na matsa̱ˈntjomnaˈ na calˈaˈyoˈ, quia joˈ canduˈyoˈ: “Jâ cwiluiindyô̱ moso na tjaa yuu lˈuendye. Ee cweˈ tomti na laxmaaⁿyâ na calˈaayâ jnda̱ ñelˈaayâ.”

Seinˈmaⁿ Jesús qui tsˈaⁿ na chuu tycu lepra

11 Quia joˈ tjatjati Jesús na mawjaⁿ Jerusalén, teinoom tyencooˈ tsˈo̱ndaa Samaria ñequio tsˈo̱ndaa Galilea. 12 Chaˈna tjaqueⁿˈeⁿ cwii tsjoom chjoo, jluiˈnom qui nnˈaⁿ na cho tycu lepra, tquia tyˈemeiˈntyjeeˈna. 13 Jndeii jlaˈxuaana, jluena:

—ˈU Jesús na maˈmo̱o̱ⁿˈ ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom nda̱a̱ nnˈaⁿ, cˈoomˈ na wiˈ tsˈomˈ jâ.

14 Quia na ntyˈiaaˈ Jesús joona, tsoom nda̱a̱na:

—Catsalaˈcaˈmo̱ⁿndyoˈ nda̱a̱ ntyee.

Ndoˈ yocheⁿ na cwiˈoona, jliuna cwa jnda̱ ljuuˈndyena tycuˈñeeⁿ. 15 Ndoˈ cwii tsaⁿˈñeeⁿ, quia na ljeiiⁿ na jnda̱ nˈmaaⁿ, tjalcweeⁿˈeⁿ, cˈuaa ˈñom na matseitˈmaaⁿˈñe Tyˈo̱o̱tsˈom. 16 Tcoomˈm xtyeeⁿ jo nnom Jesús, tquiaaⁿ na quianlˈuaaˈ. Tsˈaⁿ samaritano tsaⁿˈñeeⁿ. 17 Quia joˈ tso Jesús:

—¿Aa nchii quindye nnˈaⁿ na ljuuˈndye? Ndoˈ ntˈomcheⁿ ñjeeⁿ jeˈ ¿yuu mˈaⁿ? 18 Macanda̱ juu tsaⁿmˈaaⁿ na nchii tsˈaⁿ judío, jndyotseitˈmaaⁿˈñê Tyˈo̱o̱tsˈom.

19 Quia joˈ tso Jesús nnom:

—Quicantyjaˈ, cjaˈtoˈ. Ncˈe na matseiˈyuˈya tsˈomˈ ñˈeⁿndyo̱ jnda̱ nˈmaⁿˈ.

Luaa waa na nncwjeeˈcañoom na matsa̱ˈntjom Tyˈo̱o̱tsˈom

20 Tyotaˈxˈee nnˈaⁿ fariseos nnom Jesús cwaaⁿ nncwjeeˈcañoom juu na matsa̱ˈntjom Tyˈo̱o̱tsˈom. Tˈo̱o̱ⁿ nda̱a̱na, tsoom:

—Xocalaˈno̱ⁿˈyoˈ aa jnda̱ tueˈntyjo̱ juunaˈ cweˈ cwii ˈnaaⁿ na nleitquiooˈ. 21 Tjaa ˈñeeⁿ nnda̱a̱ nntso: “Luaaˈ mˈaaⁿ”, oo “Laˈñeeⁿ mˈaaⁿ na matsa̱ˈntjoom”, ee jnda̱ mamatsa̱ˈntjom Tyˈo̱o̱tsˈom naquiiˈ nˈomˈyoˈ.

22 Tsoom nda̱a̱ nnˈaⁿ na cwilaˈjomndye ñˈoomˈm:

—Manncueˈntyjo̱ xuee na nntseiqueeⁿnaˈ nˈomˈyoˈ na ñeˈcantyˈiaˈnndaˈyoˈ ja na cwiluiindyo̱ nquii na jnaⁿ cañoomˈluee, sa̱a̱ taxocantyˈiaˈyoˈ ja. 23 Nluena nda̱a̱ˈyoˈ: “Luaaˈ jom”, oo “Luaa.” Sa̱a̱ tintsantyjaˈyoˈ. Meiⁿ tintsantyjo̱ˈyoˈ. 24 Ee chaˈxjeⁿ na macoˈ tsueechom matseixueenaˈ cwii ntyjaaˈ tsjo̱ˈluee xjeⁿ cwiicheⁿ ntyjaaˈnaˈ, maluaaˈ nntseijomnaˈ quia na nndyo̱o̱nndaˈa na cwiluiindyo̱ tsˈaⁿ na jnaⁿ cañoomˈluee. 25 Sa̱a̱ najndyee macaⁿnaˈ na tˈmaⁿ nawiˈ catjo̱ⁿ ndoˈ mati calˈa nnˈaⁿ na mˈaⁿ jeˈ na ticueeˈ nˈomna ja. 26 Chaˈxjeⁿ na tyolˈa nnˈaⁿ xjeⁿ na tyomˈaaⁿ Noé, maluaaˈ nntseijomnaˈ nlˈa nnˈaⁿ xjeⁿ na manndyo̱o̱nndaˈa na cwiluiindyo̱ tsˈaⁿ na jnaⁿ cañoomˈluee. 27 Ee quia ljoˈcheⁿ tyocwaˈna, tyowena. Tyoˈuncona, tyoñequiana ndana na nncˈunco hasta xuee quia na tuo̱ Noé tsˈom wˈaandaa. Quia joˈ jnaⁿnaˈ na tuaˈntyˈa, tja̱ chaˈtsondye naⁿˈñeeⁿ. 28 Ndoˈ majoˈti tuii quia na tyomˈaaⁿ Lot, tyocwaˈna, tyowena. Tyolaˈjndana, tyonda̱a̱na. Tyonomna ntjom, tyolˈana lˈaa. 29 Sa̱a̱ juu xuee na tjeiˈ Tyˈo̱o̱tsˈom Lot tsjoom Sodoma, tuaˈ ndaaluaaˈ chom ñequio ljo̱ˈ sufra̱ na jnaⁿnaˈ tsjo̱ˈluee. Ndoˈ seicwjeenaˈ chaˈtso nnˈaⁿ tsjoomˈ ñeeⁿ. 30 Maluaaˈ nntsˈaanaˈ xuee na nleitquiooˈndyo̱ ja na cwiluiindyo̱ tsˈaⁿ na jnaⁿ cañoomˈluee.

31 ’Majuu xueeˈñeeⁿ, tsˈaⁿ na mˈaaⁿ chˈeⁿ, tintseicandyaˈ tsˈoom ˈnaaⁿˈaⁿ na nncjaaqueⁿˈeⁿ naquii wˈaa na nncwjeeⁿˈeⁿ joonaˈ. Ndoˈ majoˈti tsˈaⁿ na mˈaaⁿ jo jnda̱a̱ tindyolcweeⁿˈeⁿ na nndyochoom ˈnaaⁿˈaⁿ. 32 Cjaañjoomˈ nˈomˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ scuuˈ Lot. 33 Meiⁿcwiˈñeeⁿcheⁿ tsˈaⁿ na ñeˈcwjiˈnˈmaaⁿñe cheⁿnquii, majoˈto joˈ nntsuuñe. Sa̱a̱ meiⁿnquia tsˈaⁿ na mañequiaañe na catjom ljoˈ na nntjom, tsaⁿˈñeeⁿ nluiˈnˈmaaⁿñê.

34 ’Candyeˈyoˈ nntsjo̱o̱, juu teijaaⁿˈñeeⁿ quia na nndyo̱o̱nndaˈa, we nnˈaⁿ maⁿˈ cjooˈ jnduu, cwii tsaⁿˈñeeⁿ wjaañˈoomnaˈ jom na mˈaaⁿya, ndoˈ cwiicheⁿ maˈndiinaˈ. 35 We yolcu ñeˈnaaⁿˈ cwitua, cwii tsaⁿˈñeeⁿ wjaañˈoomnaˈ jom na mˈaaⁿya, ndoˈ cwiicheⁿ maˈndiinaˈ. 36 We nnˈaⁿ mˈaⁿ jo jnda̱a̱ na cwilˈa tsˈiaaⁿ, cwii tsaⁿˈñeeⁿ wjaañˈoomnaˈ jom na mˈaaⁿya, ndoˈ cwiicheⁿ maˈndiinaˈ.

37 Quia joˈ nnˈaⁿ na cwilaˈjomndye ñˈeⁿñê, taˈxˈeena nnoom, jluena:

—¿Yuu cwii jom joˈ, Ta?

Tˈo̱o̱ⁿ ndyueena cwii ñˈoom na tjañoomˈ na maˈmo̱ⁿnaˈ na maxjeⁿ nntuˈxeⁿndye naⁿˈñeeⁿ. Tsoom:

—Yuu na meindyuaa ˈnaⁿ to̱ˈ, joˈ joˈ nntjomndye cantˈeiⁿ.

Bible Gateway Sponsors