A A A A A
Bible Book List

Lucas 13 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Dsíngˈˉ ˈnéˉ e niquɨ́ˈˉ jíngˈˋ yaang˜ dseaˋ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ

13  Jo̱ ie˜ jo̱ caguilíingˉ co̱o̱ˋ tú̱ˉ mɨ́ɨngˈ˜ dseaˋ fɨˊ lɨ˜ táangˋ Jesús i̱ jmóoˋ júuˆ jaléˈˋ e gaˋ e cajméeˋ dseata˜ Pilato có̱o̱ˈ˜ dseaˋ Israel, co̱ˈ caquiʉˈrˊ ta˜ e cajúngˉ co̱o̱ˋ tú̱ˉ mɨ́ɨngˈ˜ dseaˋ Israel i̱ seengˋ fɨˊ Galilea, jo̱ e jmɨˈøøngˉ i̱ dseaˋ Israel i̱ cajngaiñˈˊ do cacáiñˈˋ có̱o̱ˈ˜ jmɨ˜ jóˈˋ i̱ cajngaiñˈˊ fɨˊ nifeˈˋ quiáˈˉ guáˈˉ e siˈˊ fɨˊ Jerusalén do. Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús casɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Jaˋ ɨ́ˆ óoˊnaˈ e calɨ́ngˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do jaléˈˋ e fóˈˋnaˈ na dsʉˈ uíiˈ˜ e røøngˋguɨr dseeˉ lajeeˇ lajaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, co̱ˈ o̱ˈ lajo̱; jo̱ song ˈnʉ́ˈˋ jaˋ niquɨ́ɨˈ˜ jíingˈ˜ yaang˜naˈ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ, jo̱baˈ fɨˊ lɨ˜ ˈlɨbˈˆ nigüɨlíingˋnaˈ dsifɨˊ mɨ˜ nijúungˉnaˈ. Jo̱ ¿su jaˋ tó̱o̱ˋ óoˊnaˈ mɨ˜ cajlɨ́ngˉ guijñíingˋ dseaˋ co̱o̱ˋ ˈnʉ́ʉˊ e ñíiˊ eáangˊ quiá̱ˈˉ ojmɨ́ˆ Siloé e siˈˊ fɨˊ dsíiˊ fɨɨˋ Jerusalén? Jaˋ ɨ́ˆ óoˊnaˈ e cajúngˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do dsʉˈ uíiˈ˜ e røøngˋguɨr dseeˉ eáangˊ lajeeˇ lajaléngˈˋ dseaˋ seengˋ fɨˊ Jerusalén, co̱ˈ o̱ˈ lajo̱. Jo̱ ˈnʉ́ˈˋ, song jaˋ niquɨ́ɨˈ˜ jíingˈ˜ yaang˜naˈ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ, jo̱baˈ fɨˊ lɨ˜ ˈlɨbˈˆ nigüɨlíingˋnaˈ dsifɨˊ mɨ˜ nitɨ́ˉ oor˜ quíiˉnaˈ.

Mɨ˜ caˈeˊ Jesús quiáˈˉ ˈmaˋ güɨñíˈˆ e jaˋ eeˋ cuøˊ

Jo̱ casɨ́ˈˉguɨ Jesús jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do co̱o̱ˋ júuˆ jáˈˉ e lafaˈ júuˆ cuento jo̱ cajíñˈˉ:

—Co̱o̱ˋ néeˈ˜ jaangˋ dseañʉˈˋ nicajnírˋ co̱o̱ˋ ˈmaˋ güɨñíˈˆ fɨˊ uǿˆ quiáˈrˉ. Jo̱ mɨ˜ catɨ́ˋ íˈˋ e lɨ́ɨiñˉ e nɨˈɨ́ɨˋ, jo̱ cangojǿøˆbre su nɨˈíiˈ˜ ofɨɨˋ quiáˈˉ e ˈmaˋ güɨñíˈˆ do. Jo̱ mɨ˜ caguiérˉ, jo̱ casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ néeˊ ni˜ e uǿˆ quiáˈrˉ do jo̱ cajíñˈˉ: “Lajeeˇ ˈnɨˊ ji̱i̱ˋ nɨngóoˊ e gaaˉ co̱o̱ˋ néeˈ˜ laco̱o̱ˋ ji̱i̱ˋ e gajǿøˉø faˈ nɨˈɨ́ɨˋ ofɨɨˋ quiáˈˉ e ˈmaˋ la, dsʉˈ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ jaˋ mɨˊ cadséˈˋe. Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉˋ e nɨˈnéˉ nihuí̱bˈˋ, co̱ˈ jaˋ táˈˉ jmóoˋ jí̱i̱ˊ quiáˈˉ e ni˜ uǿˆ la.” Jo̱ dsʉˈ i̱ dseaˋ i̱ jmóoˋ íˆ e uǿˆ do cajíñˈˉ casɨ́ˈrˉ fiir˜: “Fíiˋi, güɨgui˜guɨ cateáˋ lajeeˇ ji̱i̱ˋ lana, jo̱ lajeeˇ jo̱ nijlénˈˆn iˈˊ jo̱ nitáˈˆa oˈˆ. Jo̱ ne˜duuˈ fɨng lajo̱guɨ niˈɨ́ˉ ofɨɨˋ quiáˈˉ; jo̱ song jaˋ eeˋ li˜ niˈɨ́ˉ, jo̱guɨbaˈ nihuí̱ˈˋ jóng.”

Mɨ˜ cajmiˈleáangˉ Jesús jaangˋ dseamɨ́ˋ i̱ tuˈˋ coguiˇ

10 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, co̱o̱ˋ jmɨɨ˜ lajeeˇ e jmiˈíngˈˊ dseaˋ Israel, caˈeˈˊ Jesús jaléngˈˋ dseaˋ do júuˆ quiáˈrˉ fɨˊ dsíiˊ co̱o̱ˋ guáˈˉ quiáˈˉ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel. 11 Jo̱ jee˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ teáangˈ˜ fɨˊ guáˈˉ do niquiéengˋ jaangˋ dseamɨ́ˋ i̱ nijéeˊ i̱ ˈlɨngˈˆ quiáˈˉ, jo̱ nɨngóoˊ mɨˊ guijñiaˊ ji̱i̱ˋ e nicajméeˋ i̱ ˈlɨngˈˆ do e calɨtúˈˋ coguiˇ i̱ dseamɨ́ˋ do, jo̱ jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ jaˋ e líˋ niñˈˉ do. 12 Jo̱ mɨ˜ cangángˉ Jesús i̱ dseamɨ́ˋ do, dsifɨˊ ladob catǿˈˉreiñˈ fɨˊ lɨ˜ siñˈˊ jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Dseamɨ́ˋ rúˈˋuuˈ, jmɨɨ˜ na niˈleáanˈˉ lají̱i̱ˈ˜ jmohuɨ́ɨˊ e quié̱ˈˆ na.

13 Jo̱ caquidsirˊ guóorˋ fɨˊ mogui˜ i̱ dseamɨ́ˋ do, jo̱ dsifɨˊ ladob cangohuíingˉ i̱ ˈlɨngˈˆ do, jo̱ canimˈˉ i̱ dseamɨ́ˋ do, jo̱ canaaiñˋ jmiféiñˈˊ Fidiéeˇ jóng. 14 Jo̱ dsʉˈ dsíngˈˉ calɨguíingˉ i̱ dseaˋ i̱ néeˊ ni˜ e guáˈˉ do dsʉˈ e cajmiˈleáangˉ Jesús i̱ dseamɨ́ˋ do lajeeˇ jmɨɨ˜ e jmiˈíngˈˊ jaléngˈˋ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel. Jo̱baˈ casɨ́ˈˉ i̱ dseaˋ i̱ néeˊ ni˜ guáˈˉ do jaléngˈˋ dseaˋ i̱ teáangˈ˜ do ie˜ jo̱, jo̱ cajíñˈˉ:

—Laco̱o̱ˋ semaan˜ seaˋ jñʉ́ʉˉ jmɨɨ˜ e jmóoˋ dseaˋ ta˜, jo̱ lajeeˇ jo̱baˈ e catɨ́ɨngˉ e ñilíingˉnaˈ e nilíˋ mɨ́ɨˊ quíiˉnaˈ, jo̱ dsʉˈ jaˋ ñilíingˉnaˈ mɨ˜ jmɨɨ˜ e jmiˈíngˈˊnaaˈ.

15 Jo̱ mɨ˜ cajíngˈˉ i̱ dseaˋ néeˊ ni˜ guáˈˉ do lado, jo̱baˈ dsifɨˊ lajo̱b cañíiˋ Jesús casɨ́ˈˉreiñˈ jo̱ cajíñˈˉ:

—¡I̱ jmɨcaang˜ ˈnʉ́ˈˋ! ¿Su jaˋ güɨlíingˉnaˈ e güɨˈíingˈ˜naˈ güɨtሠquíiˉnaˈ jmɨɨˋ o̱si búˈˆ quíiˉnaˈ é laco̱o̱ˋ jmɨɨ˜ mɨ˜ catɨ́ɨngˉ e jmiˈíngˈˊnaaˈ? 16 Dsʉˈ i̱ dseamɨ́ˋ la lɨ́ɨiñˊ sɨju̱ˇ Abraham, jo̱ nɨngóoˊ guijñiaˊ ji̱i̱ˋ e cajméeˋ Satanás e calɨdséeˈr˜ jo̱ caje̱rˊ tuiñˈˋ. Jo̱ laco̱ˈ güɨjéengˋ ˈnʉ́ˈˋ jóˈˋ quíiˉnaˈ e dsiˈí̱ˈˋreˈ jmɨɨˋ mɨ˜ jmɨɨ˜ e jmiˈíngˈˊnaaˈ, lajo̱b catɨ́ɨngˉ e nilaangˉ jnea˜ i̱ dseamɨ́ˋ la fɨˊ jaguóˋ Satanás mɨ˜ jmɨɨ˜ e jmiˈíngˈˊnaaˈ cajo̱.

17 Jo̱ mɨ˜ cajíngˈˉ Jesús lado, dsíngˈˉ calɨ́ˉ ɨˈˋ lɨ́ɨngˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ ˈníˈˋ níiˉ quiáˈrˉ do. Jo̱ dsʉˈ lajaléngˈˋ i̱ dseaˋ caguiaangˉguɨ do dsíngˈˉ calɨˈiáangˋ dsíirˊ dsʉˈ e cangárˉ jaléˈˋ e jloˈˆ e cajméeˋ Jesús ie˜ jmɨɨ˜ jo̱.

Mɨ˜ caˈeˊ Jesús quiáˈˉ co̱o̱ˋ mɨjú̱ˋ ˈmaˋ e siiˋ mostáaˆ

18 Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ jo̱, jo̱ cajíngˈˉ Jesús:

—¿Jial lɨ́ɨngˉnaˈ e lɨ́ɨˊ mɨ˜ quie̱ˊ Fidiéeˇ nifɨˊ quiáˈˉ jaangˋ dseaˋ? Jo̱guɨ ¿e˜ có̱o̱ˈ˜ cuǿøngˋ nicøøngˇnaaˈ? 19 Co̱ˈ e jo̱ lɨ́ɨˊ la lɨ́ɨˊ camɨ́ˈˆ mɨjú̱ˋ ˈmaˋ e siiˋ mostáaˆ; jo̱ e mɨjú̱ˋ quiáˈˉ e ˈmaˋ do píˈˆguɨ lajeeˇ lajaléˈˋ mɨjú̱ˋ ˈmaˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ. Jo̱ dsʉˈ mɨ˜ nijníˋ dseaˋ e mɨjú̱ˋ do, fébˈˋ cuaangˋ lafaˈ co̱o̱ˋ ˈmaˋ, jo̱ fɨˊ yʉ́ˈˆ e ˈmaˋ do dsilíingˋ jaléngˈˋ ta̱ˊ e jmoˈˊreˈ sɨɨˉreˈ.

Mɨ˜ caˈeˊ Jesús quiáˈˉ quie̱ˈˆ iñíˈˆ

20 Jo̱guɨ cajíngˈˉguɨ Jesús casɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do:

—Jo̱ ¿e˜ có̱o̱ˈ˜ cuǿøngˋ líˋ cøøngˇnaaˈ mɨ˜ quie̱ˊ Fidiéeˇ nifɨˊ quiáˈˉ jaangˋ dseaˋ? 21 Co̱ˈ e jo̱ lɨ́ɨˊ la lɨ́ɨˊ capíˈˆ quie̱ˈˆ iñíˈˆ e cángˈˋ dseaˋ jee˜ fɨ˜ iñíˈˆ quiáˈrˉ e laco̱ˈ niró̱o̱ˉ jaléˈˋ e ca̱˜ iñíˈˆ do, jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jaˋ ñiˊ dseaˋ jialɨˈˊ calɨ́ˉ lajo̱. Jo̱ dseángˈˉ lajo̱b lɨ́ɨˊ cajo̱ mɨ˜ Fidiéeˇ quie̱rˊ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ.

Co̱o̱ˋ oˈnʉ́ˆ e dsʉʉˋ

22 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, lajeeˇ iuungˉ Jesús fɨˊ e ngóorˊ fɨˊ Jerusalén, ja̱ˊbre e eˈrˊ jaléngˈˋ dseaˋ jaléˈˋ júuˆ quiáˈrˉ mɨ˜ ngɨ́ɨiñˊ jaléˈˋ fɨɨˋ píˈˆ o̱si jaléˈˋ fɨɨˋ cóoˈ˜ é. 23 Jo̱ co̱o̱ˋ fɨɨˋ lɨ˜ caguiérˉ, cangoquiéengˊ jaangˋ dseaˋ fɨˊ lɨ˜ caje̱rˊ, jo̱ cajmɨngɨˈˊ i̱ dseaˋ do írˋ jo̱ cajíñˈˉ:

—Fíiˋi, ¿su jí̱i̱ˈ˜ tú̱ˉ ˈnɨˊ mɨ́ɨmˈ˜ tíiˊ dseaˋ i̱ laangˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈˉ?

Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ dseaˋ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

24 —Jmɨˈúungˋnaˈ e nigüɨtáangˈ˜naˈ fɨˊ oˈnʉ́ˆ e dsʉʉˋ, dsʉco̱ˈ dsíngˈˉ fɨ́ɨngˊ dseaˋ nijmérˉ quijí̱ˉ e nidsitáaiñˈ˜ fɨˊ jo̱, dsʉˈ jí̱i̱ˈ˜ tú̱ˉ ˈnɨˊ mɨ́ɨngˈ˜bingˈ i̱ nilíˈˆ. 25 Co̱ˈ mɨ˜ nitɨ́ˉ oor˜ e nijníˉ i̱ dseaˋ fii˜ do e oˈnʉ́ˆ do, jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ nijá̱ˆnaˈ fɨˊ caluuˇ, nitǿˈˆnaˈr jo̱ nifɨ́ˈˆnaˈr lala: “Janúˈˋ, É̱e̱ˊ, jmeeˉ uíˆ diée˜ nea˜go̱ e oˈnʉ́ˆ la.” Jo̱ dsʉˈ lalab niñíˉ i̱ dseaˋ fii˜ e oˈnʉ́ˆ do jo̱ nijíñˈˉ: “Jaˋ cuíinˋn ˈnʉ́ˈˋ.” 26 Jo̱ mɨ˜ ninúuˆnaˈ e nijíñˈˉ lajo̱, jo̱ ninaanˉ ˈnʉ́ˈˋ nifɨ́ˈˆnaˈr: “Co̱lɨɨm˜ nɨcaˈiéˆeeˈ e nɨcaˈneeˈˆ caquiee˜eeˈ, jo̱guɨ ˈnʉbˋ dseaˋ nɨcaˈéˈˆ fɨˊ jee˜ fɨɨˋ góoˋnaaˈ.” 27 Jo̱baˈ niñíˉ i̱ dseaˋ fii˜ e oˈnʉ́ˆ do caléˈˋ catú̱ˉ: “Nɨcafáˈˉbaa e jaˋ cuíinˋn ˈnʉ́ˈˋ. ¡Do güɨlíingˉnaˈ lɨ́ˈˉ do jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ i̱ sɨtɨ́ɨngˇ ˈléeˊ!” 28 Jo̱ jo̱b mɨ˜ niquɨˈˆ ˈnʉ́ˈˋ jo̱ dsíngˈˉ nilɨjiuung˜ óoˊnaˈ jo̱guɨ nitʉ́ˆnaˈ majá̱ˆnaˈ mɨ˜ nimáang˜naˈ Abraham có̱o̱ˈ˜ Isáaˊ có̱o̱ˈ˜ Jacóoˆ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ eáangˊ; co̱ˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ la nɨneáaiñˊ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ fɨˊ ñifɨ́ˉ lana, jo̱ dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ caluubˇ niˈǿøngˉnaˈ. 29 Jo̱ nijalíingˋ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ e nigüeárˋ e nidǿˈrˉ ir˜ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ fɨˊ ñifɨ́ˉ. 30 Jo̱ i̱ lɨɨng˜ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˉ e niiñˉ eáangˊ fɨˊ jmɨgüíˋ la, dsʉˈ íˋbingˈ i̱ jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ jaˋ eeˋ niingˉ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ jo̱. Jo̱ dsʉˈ i̱ lɨɨng˜ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˉ e jaˋ eeˋ niiñˉ jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱ íˋbingˈ i̱ eáangˊguɨ nilɨniingˉ mɨ˜ nitɨ́ˉ e íˈˋ jo̱.

Mɨ˜ caquiˈˊ Jesús uii˜ quiáˈˉ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ Jerusalén

31 Jo̱ e jmɨɨ˜ jo̱ caguilíingˉ co̱o̱ˋ tú̱ˉ mɨ́ɨngˈ˜ dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ fariseo fɨˊ lɨ˜ táangˋ Jesús jo̱ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do lala jo̱ cajíñˈˉ:

—ˈNéˉ niguóˈˆ fɨˊ lɨ˜ jiéˈˋ, co̱ˈ lana nɨguiaˊ dseata˜ Herodes guiʉ́ˉ e nijngáiñˈˉ ˈnʉˋ.

32 Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ dseaˋ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Güɨlíingˋnaˈ güɨsíiˈ˜naˈ i̱ ˈnáˈˆ dsinóoˊ íˋ: “Lajeeˇ jmɨɨ˜ e seaˋguɨ la ˈnéˉ nijmitéˈˊe lají̱i̱ˈ˜ ta˜ cagáˉa fɨˊ jmɨgüíˋ la e nijmiˈleáanˆn jaléngˈˋ dseaˋ dséeˈ˜ jo̱guɨ nijmihuíinˆn jaléngˈˋ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ jéeˊ quiáˈˉ dseaˋ.” 33 Dsʉˈ lajeeˇ jo̱ ˈnéˉ niguiéeˊe lají̱i̱ˈ˜ lɨ˜ iuunˉ fɨˊ ngóoˊo, co̱ˈ jaˋ catɨ́ɨngˉ jaangˋ i̱ féˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ e nijúuiñˉ fɨˊ caluuˇ fɨɨˋ Jerusalén.

34 ’Jo̱ dsíngˈˉ fɨ́ɨˉ lɨ́ɨnˉn jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ seengˋnaˈ fɨˊ Jerusalén, co̱ˈ ˈnʉ́bˈˋ dseaˋ nɨcajngangˈˊnaˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ jo̱guɨ nɨcasɨˈlóoˈˇnaˈ cu̱u̱˜ jaléngˈˋ i̱ cajmɨcó̱o̱ˈ˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ cajo̱. Jo̱ jnea˜, jaˋ ñiiˉ jóˈˋguɨ néeˈ˜ calɨˈiin˜n e nito̱ˈˋ fɨ́ɨnˋn ˈnʉ́ˈˋ laco̱ˈ to̱ˈˋ fɨ́ɨngˋ jaangˋ tuiˈieeˇ jaléngˈˋ tuyʉ̱ʉ̱ˋ quiáaˉreˈ fɨˊ nʉ́ˈˉ cuéeˊreˈ, jo̱ dsʉˈ jaˋ calɨˈiing˜naˈ lajo̱. 35 Jo̱ lana tɨˊ lɨ˜ niˈnámˋbaa jee˜ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱ joˋ nimáang˜guɨˈ jnea˜ cartɨˊ niguiéeˊ oor˜ e nifoˈˆnaˈ lala: “¡Juguiʉ́ˉ oˊ quiáˈˉ i̱ dseaˋ i̱ casíingˋ Fidiéeˇ fɨˊ jmɨgüíˋ la cuaiñ˜ quiáˈrˉ!”

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes