A A A A A
Bible Book List

Lucas 12 Amuzgo de Guerrero (AMU)

Maˈmo̱ⁿ Jesús na tincˈo̱o̱ⁿya na we waa cwilatiuuya

12  Yocheⁿ na luaaˈ, jndye meiⁿ nnˈaⁿ tjatjomndye hasta tyoteiˈcaljoondye ntyjeena na tyeeⁿ mˈaⁿna. To̱o̱ⁿˈo̱ⁿ na tyotseineiⁿjñeeⁿ nda̱a̱ nnˈaⁿ na cwilaˈjomndye ñˈeⁿñê. Matsoom:

—Calˈaˈyoˈ cwenta ñˈoom na cwitˈmo̱o̱ⁿ fariseos, ee we waa cwilaˈtiuuna. Ndoˈ ñˈoomˈñeeⁿ wjaantyˈeenaˈ chaˈna cwiwicandiˈ ndaaljoˈ naquiiˈ tsqueeⁿ tyooˈ. Tjaaˈnaⁿ cwii na cweˈ wantyˈiuuˈ waa na xocano̱o̱ⁿ ndoˈ tjaaˈnaⁿ meiⁿcwii na cweˈ ntyˈiu na xocaliu nnˈaⁿ. Cweˈ ncˈe joˈ, chaˈtso na ñejnduˈyoˈ yuu najaaⁿñe, maxjeⁿ nleitquiooˈ ñˈoomˈñeeⁿ yuu na xuee. Ndoˈ ñˈoom na jnda̱ jlaneiⁿˈyoˈ na ñemaaⁿˈ ñemaaⁿˈ naquiiˈ lˈaa na ta̱ˈ, maxjeⁿ nleicˈuaanaˈ chˈeⁿ.

ˈÑeeⁿ juu laxmaaⁿ na cˈo̱o̱ⁿ na nquiaaya

’ˈO nnˈaⁿ na ya ñˈoom ja ñˈeⁿndyoˈ, nndyeˈyoˈ nntsjo̱o̱, tincˈomˈyoˈ na nquiaˈyoˈ nnˈaⁿ na cwilaˈcwjee nnˈaⁿ ee tjaa ljoˈ cwii nnda̱a̱ nlˈatina ñˈeⁿndyoˈ. Ja mˈmo̱o̱ⁿ ˈñeeⁿ na nncˈomˈyoˈ na nquiaˈyoˈ. Cˈomˈyoˈ na nquiaˈyoˈ nquii Tyˈo̱o̱tsˈom. Ee jom waa najneiⁿ na nncjoomˈm ˈo naquiiˈ bˈio quia na jnda̱ tjeiiⁿˈeⁿ na cwitandoˈyoˈ. Mayuuˈ matsjo̱o̱ nda̱a̱ˈyoˈ, jom cˈomˈyoˈ na nquiaˈyoˈ.

’ˈOm cantsaa nchˈu ¿aa nchii ñewe tsjo̱ˈñjeeⁿ cwileilˈuandyeyoˈ? Sa̱a̱ meiiⁿ na ljoˈ, meiⁿcwiindye jooyoˈ tyootsuuˈ tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom. Majndeiiticheⁿ ˈo. Hasta ticwii cwii soonqueⁿˈyoˈ, jnda̱ teiˈnchonaˈ. Joˈ chii tintyueˈyoˈ, ee ˈo jndandyoˈtiˈyoˈ nchiiti cantsaa nchˈu na jndyendye.

Catjeiˈyuuˈndyo̱ cantyja ˈnaaⁿˈ Jesucristo

’Nndyeˈyoˈ nntsjo̱o̱, meiⁿcwiˈñeeⁿcheⁿ tsˈaⁿ na macwjiˈyuuˈñe cantyja ˈnaⁿya jo nda̱a̱ nnˈaⁿ, mati ja na cwiluiindyo̱ tsˈaⁿ na jnaⁿ cañoomˈluee nncwjiˈyuuˈndyo̱ na mawajnaⁿˈa tsaⁿˈñeeⁿ jo nda̱a̱ ángeles cwentaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. Sa̱a̱ juu tsˈaⁿ na macwjiˈñe cantyja ˈnaⁿya jo nda̱a̱ nnˈaⁿ, mati ja nntsjo̱o̱ na ticwajnaⁿˈaⁿ tsaⁿˈñeeⁿ jo nda̱a̱ ángeles cwentaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom.

10 ’Meiⁿcwiˈñeeⁿcheⁿ tsˈaⁿ na matso cwii ñˈomntjeiⁿ nacjo ja na cwiluiindyo̱ tsˈaⁿ na jnaⁿ cañoomˈluee, Tyˈo̱o̱tsˈom nnda̱a̱ nntseitˈmaⁿ tsˈoom tsaⁿˈñeeⁿ. Sa̱a̱ tsˈaⁿ na nncjuˈ ñˈomwiˈ nacjooˈ Espíritu Santo, taxocatseitˈmaⁿ tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom juu.

11 ’Quia na nncˈoocho nnˈaⁿ ˈo jo nda̱a̱ nnˈaⁿ na cwituˈxeⁿ ñˈoom naquiiˈ lanˈom nchˈu, oo jo nda̱a̱ naⁿmaⁿnˈiaaⁿ, xjeⁿˈñeeⁿ tincˈomˈyoˈ ñˈomtiuu cwaaⁿ ñˈoom nlaˈlcweˈyoˈ 12 ee xjeⁿˈñeeⁿ nquii Espíritu Santo mˈmo̱o̱ⁿ nda̱a̱ˈyoˈ cwaaⁿ ñˈoom nnduˈyoˈ.

Maquiuˈnnˈaⁿnaˈ tsˈaⁿ na tyañe

13 Quia joˈ cwii tsˈaⁿ quiiˈntaaⁿ nnˈaⁿ na jndyendye, tso:

—Ta, catsuˈ nnom tiˈxio̱o̱ na cato̱o̱ⁿˈo̱ⁿ ˈnaⁿ na ˈndii tsotya̱a̱yâ, nloˈño̱ⁿya na tseixmaⁿnaˈ cwentaya.

14 Tˈo̱ Jesús nnom, matsoom:

—ˈU re, ja nchii cwiluiindyo̱ na cuˈxa̱ⁿya ñˈoom ˈnaⁿˈyoˈ oo na cato̱o̱ⁿˈa ˈnaⁿˈyoˈ.

15 Jnda̱ joˈ tsoom nda̱a̱ chaˈtsondye nnˈaⁿ:

—¿Aa jndoˈyoˈ? Nmeiiⁿˈ quichˈeenaˈ. Queⁿndyoˈ cwenta na tilaqueeⁿ nˈomˈyoˈ ˈnaⁿ. Ee na wandoˈ tsˈaⁿ nchii manaⁿnaˈ cweˈ na jndye ˈnaaⁿˈaⁿ niom.

16 Quia joˈ mati seineiiⁿ cwii ñˈoom na cweˈ tjañoomˈ, tsoom:

—Tyomˈaaⁿ cwii tsaⁿtya na ya tyuaaⁿˈaⁿ ndoˈ jeeⁿ ya tyoweˈ ntjoomˈm. 17 Tyotseitioom naquiiˈ tsˈoom, matsoom: “Chiuu chiuu nntsˈaayo̱ ee tjaaˈnaⁿ yuu ya nntseiwa̱ya ˈnaⁿ na tueˈ.” 18 Seineiⁿ cheⁿnqueⁿ, tsoom: “Ntyjii chiuu nntsˈaa, nntseityuiiˈa nda̱ˈ yuu na cwicañjom na cwiweˈ ndoˈ nntsˈaa ntˈomcheⁿ na ntˈmaⁿti. Joˈ joˈ nntseiwa̱ chaˈtso na tueˈ ñequio ntˈomcheⁿ ˈnaⁿya. 19 Ndoˈ nntsjo̱o̱cheⁿnco̱ no̱o̱ⁿ: Jeˈ jeˈ yuuˈa, jndye ˈnaⁿya jnda̱ seiwa̱ na nleijndeiinaˈ jndye ndyu. Jeˈ nncwajndya̱, nlcwaaˈa ndoˈ nncˈua. Nncˈo̱o̱ⁿ na neiⁿnco tsˈo̱o̱ⁿ.” 20 Sa̱a̱ tso Tyˈo̱o̱tsˈom nnoom: “Ntjeiⁿndyuˈ ˈu. Tsjom jeˈ nncˈioˈ ndoˈ chaˈtso ˈnaⁿˈ na jnda̱ seiweˈ, ¿ˈñeeⁿ nljonaˈ lˈo̱?” 21 Maluaaˈ nntjom tsˈaⁿ na tomti ñjom tsˈom na matseitˈue ˈnaaⁿˈ. Sa̱a̱ jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom tseixmaⁿ na jñeeⁿˈñe.

Machˈee Tyˈo̱o̱tsˈom cwenta ntseinaaⁿ

22 Ndoˈ tso Jesús nda̱a̱ nnˈaⁿ na cwilaˈjomndye ñˈeⁿñê:

—Cweˈ joˈ na matsjo̱o̱ nda̱a̱ˈyoˈ, tancˈomˈyoˈ na jeeⁿ jndye mˈaaⁿˈ nˈomˈyoˈ cantyja ˈnaⁿ na macaⁿnaˈ ˈo tsjoomnancue, yuu nluiˈ na nlcwaˈyoˈ ndoˈ na nlcweeˈyoˈ. 23 Ee tˈmaⁿti tseixmaⁿ na cwitandoˈyoˈ nchiiti nantquie na cwicwaˈyoˈ. Ndoˈ cajndandyoˈtiˈyoˈ nchiiti liaˈyoˈ. 24 Queⁿˈyoˈ cwenta candyaa, tiquinomyoˈ, meiⁿ tiquilaˈweyoˈ ntjom na cwiweˈ, meiⁿ lˈaa yuu na nlaˈweyoˈ nantquie tjaaˈnaⁿ, ndoˈ meiⁿ nda̱ˈ ˈnaaⁿyoˈ tjaaˈnaⁿ sa̱a̱ Tyˈo̱o̱tsˈom mateixˈeeⁿ jooyoˈ. ˈO cajndandyoˈti ntyjeeⁿ, nchiiti cweˈ candyaa. 25 ¿ˈÑeeⁿ cwii ˈo nnda̱a̱ nntsˈaa na nleitcooñeti meiiⁿ ñeˈchjoowiˈ, cweˈ na jeeⁿ jndye matseitiuu? 26 Quia joˈ xeⁿ xonda̱a̱ nlˈaˈyoˈ meiⁿ ñechjoowiˈ luaaˈ, cweˈ tsˈiaaⁿˈ na jeeⁿ jndye cwilatiuuˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿ ntˈomcheⁿ na majndeiiticheⁿ joˈ xonda̱a̱ nlˈaˈyoˈ.

27 ’Queⁿˈyoˈ cwenta chiuu waa na neiⁿncooˈ ljaaˈ canchiiˈ. Tiquilˈanaˈ tsˈiaaⁿ, meiⁿ tiquilˈanaˈ canduu na nluii liaanaˈ. Sa̱a̱ nndyeˈyoˈ nntsjo̱o̱, meiⁿ nquii rey Salomón, xcwe xjeⁿ na tjacantyja na tyañê ticueˈntyjo̱ na neiⁿncooˈ liaⁿˈaⁿ chaˈna neiⁿncooˈ cwii ljaaˈ canchiiˈñeeⁿ. 28 Xeⁿ luaaˈ waa na machˈee Tyˈo̱o̱tsˈom, na neiⁿncooˈ ljaaˈ tscojnda̱a̱, ndoˈ ˈio cha nlconaˈ, aa nchii majndeiiticheⁿ ntyjeeⁿ chiuu nlcweeˈ ˈo liaa, ˈo nnˈaⁿ na ticalayuˈya nˈomˈyoˈ ñˈeⁿ jom. 29 Ncˈe joˈ tancˈomˈyoˈ na jaawa jaacue mˈaaⁿˈ nˈomˈyoˈ na nlcwaˈyoˈ ndoˈ na nncweˈyoˈ. Tancˈomˈyoˈ na jeeⁿ chjooˈ nˈomˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ nmeiⁿˈ. 30 Ee ñenquiiˈcheⁿ nmeiⁿˈ cwilˈuee nnˈaⁿ chaˈwaa tsjoomnancue. Sa̱a̱ nquii Tsotyeˈyoˈ, mantyjeeⁿ na tjo̱o̱ndyoˈ chaˈtso nmeiⁿˈ. 31 Joˈ chii ˈo, calˈueˈyoˈ cantyja na matsa̱ˈntjom Tyˈo̱o̱tsˈom ndoˈ ntoˈñoomˈyoˈ chaˈtso ˈnaⁿmeiⁿˈ.

Naya ˈnaaⁿˈ tsˈaⁿ na waa cañoomˈluee

32 ’ˈO nnˈaⁿ tmaaⁿˈ chjoo cwentaya, tilaˈcatyuendyoˈ, ee cjaaweeˈ ntyjii Tsotyeˈyoˈ na nlaxmaⁿˈyoˈ cantyja na matsa̱ˈntjoom. 33 Canda̱a̱ˈyoˈ ˈnaⁿˈyoˈ na niom ndoˈ calˈaˈyoˈ naya ndyeñeeⁿˈ. Xeⁿ luaaˈ nlˈaˈyoˈ, cañoomˈluee nlatˈueˈyoˈ ˈnaⁿˈyoˈ yuu na xocandyue ee joˈ joˈ xocanda̱a̱ nncjaaquieeˈ tsaⁿcanchˈue meiⁿ candiu tixocalaˈndaaˈyoˈ joonaˈ. 34 Ee yuu na cwilaweˈyoˈ naya ˈnaⁿˈyoˈ, joˈ joˈ quitˈmaⁿ nˈomˈyoˈ.

Cˈomcˈeendyo̱

35 Seineiⁿ Jesús chiuu nntsˈaanaˈ quia na nncwjeeˈnnaaⁿˈaⁿ. Tsoom:

—Cˈomˈcˈeendyoˈ na cwimeiˈndoˈyoˈ ja. Cˈomˈyoˈ chaˈna nnˈaⁿ na mˈaⁿ moso na ñequiiˈcheⁿ xuee chom lámpara ˈnaaⁿna. 36 Cwimeiˈndooˈna patrom ˈnaaⁿna na nncwjeeⁿˈeⁿ na tjaaⁿ yuu toco tsˈaⁿ. Quia na mˈmaaⁿ ˈndyootsˈa, mˈaⁿcˈeendyena na nlaˈcanaaⁿndyena. 37 Matseineiiⁿˈñe patrom mosoomˈm quia na nncwjeˈcañoom na nljeiiⁿ na ya cwenta cwilˈana. Mayuuˈcheⁿ matsjo̱o̱ nda̱a̱ˈyoˈ, nntseijndaaˈñê na nntseiñˈoomˈñê ljoˈ nlcwaˈna. Ndoˈ nntsˈaaⁿ na cwindyuaandyena nacañoomˈ meiⁿsa na nndiˈntjoom nda̱a̱na. 38 Maxjeⁿ matioˈnaaⁿñenaˈ mosoˈñeeⁿ xeⁿ nljeiiⁿ na mˈaⁿcˈeendyena, meiiⁿ aa nncwjeeⁿˈeⁿ xcwe tsjom oo jaancoo. 39 Ndoˈ calaˈno̱ⁿˈyoˈ ñˈoomwaa, juu tsˈaⁿ na cwiluiitquieñe naquiiˈ wˈaa, xeⁿ ntyjeeⁿ ljoˈ xjeⁿ nncwjeeˈ tsaⁿcachˈue, quia joˈ nncˈoomcˈeeñê ndoˈ tixonquiaaⁿ na nncjaaquieeˈ tsaⁿˈñeeⁿ naquiiˈ wˈaa. 40 Mati ˈo cˈomˈcˈeendyoˈ, ee ja na cwiluiindyo̱ tsˈaⁿ na jnaⁿ cañoomˈluee majuuto xjeⁿ na ticalatiuuˈyoˈ na nncwja̱, majoˈto xjeⁿˈñeeⁿ nncwja̱ˈcaño̱o̱ⁿ.

Moso na matseicanda̱ ñequio moso na ticatseicanda̱

41 Quia joˈ tso Pedro nnoom:

—Aa ndiˈ Ta, ¿aa cweˈ nda̱a̱ jâ matseiˈneiⁿˈ ñˈoom tjañoomˈwaaˈ, oo aa mati nda̱a̱ chaˈtsondye nnˈaⁿ?

42 Tˈo̱ Jesús, tsoom:

—¿ˈÑeeⁿ juu joˈ matseitiuuˈ na cwiluiiñe moso tquiee na cjee matseino̱ⁿˈ ndoˈ na matseicanda̱? Tsaⁿˈñeeⁿ nntyˈiom patrom tsˈiaaⁿ na candoˈ tsaⁿˈñeeⁿ ntyje mosoñe na nñequiaa nantquie na nlcwaˈ naⁿˈñeeⁿ quia cwiweeˈ xjeⁿ. 43 Mañequiaanaˈ na neiiⁿˈ mosoˈñeeⁿ quia na nncwjeˈcañoom patrom ˈnaaⁿˈaⁿ na nljeii na ya machˈeeⁿ. 44 Mayuuˈcheⁿ matsjo̱o̱ nda̱a̱ˈyoˈ, lˈo̱ juu nñequiaa patrom chaˈtso ˈnaaⁿˈaⁿ na niom na cateixˈee joonaˈ. 45 Sa̱a̱ xeⁿ mosotquieeˈñeeⁿ nntseitioom: “Tjo̱o̱cheⁿ na nncwjeeˈ patrom ˈnaⁿya.” Ndoˈ joˈ na nnto̱o̱ⁿˈo̱ⁿ na nncwjaaⁿˈaⁿ chaˈtso ntyjemosoñê, naⁿnom ndoˈ naⁿlcu. Nlcwaˈjndooˈñê, nncˈom ndoˈ nñeⁿ. 46 Majuuto xuee na ticˈoomcˈeⁿ ndoˈ na taqueⁿtoom cwenta, nncwjeˈcañoom patrom ˈnaaⁿˈaⁿ, quia joˈ cwajndii nnchoomˈm. Jnda̱ joˈ nncjuˈnaˈ jom yuu na mˈaⁿ nnˈaⁿ na tîcalaˈyuˈ ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom.

47 ’Ee mosoˈñeeⁿ mantyjeeⁿ ljoˈ lˈue tsˈom patrom ˈnaaⁿˈaⁿ na catsˈaaⁿ sa̱a̱ tîcatseijndaaˈñê, meiⁿ tîcatseicana̱a̱ⁿ yuu na lˈue tsˈom tsaⁿˈñeeⁿ, joˈ chii jeeⁿ jndye nnchoomˈm. 48 Sa̱a̱ moso na seitjo̱o̱ñe cweˈ ticatseiˈno̱ⁿˈ ljoˈ nntsˈaa, meiiⁿ na nnchuuˈ sa̱a̱ tijndye. Meiⁿcwiˈñeeⁿcheⁿ tsˈaⁿ na tˈmaⁿ tsˈiaaⁿ macoˈñom, jndye nlcaⁿnaˈ na catsˈaaⁿ. Ndoˈ tsˈaⁿ na tˈmaⁿ xuu jnda̱ tyˈiom tsˈaⁿ juu, majndyeti nnom nñequiaaⁿ cwenta.

Mato̱ⁿˈnaˈ nnˈaⁿ cantyja ˈnaaⁿ Jesús

49 ’Ja jndyo̱o̱ na jndyo̱cwjaaˈndyo̱ chom quiiˈntaaⁿ nnˈaⁿ tsjoomnancue. Ndoˈ toom cweˈ na cwiluii naljoˈ. 50 Waa cwii na jndeiˈnaˈ na catjo̱ⁿya, na nncˈio̱ya. Ndoˈ jeeⁿ matseiˈndaaˈnaˈ ntyjii hasta xuee na nntseicanda̱a̱ˈñenaˈ joˈ. 51 Ticalaˈtiuuˈyoˈ na jndyo̱o̱ tsjoomnancue na caljoyaandye nnˈaⁿ ñˈeⁿ ncˈiaana. Ja jndyo̱o̱ na jndyo̱cwjaaˈndyo̱ tiaˈ nnˈaⁿ. 52 Ee jeˈ xuee na cwii wjaatinaˈ, nnˈaⁿ na ñeˈcwii wˈaa nnto̱ⁿˈndyena, ndyeendye naⁿˈñeeⁿ nncˈomna nacjoo we, ndoˈ wendye naⁿˈñeeⁿ nncˈomna nacjoo ndyee. 53 Maxjeⁿ nnto̱ⁿˈndye nnˈaⁿ. Tsotye tsˈaⁿ wjaⁿ nacjooˈ tiˈjnaaⁿ, ndoˈ tiˈjnaaⁿ wjaa nacjoomˈm. Tsondyee tsˈaⁿ wjaⁿ nacjooˈ nomjnaaⁿ ndoˈ nomjnaaⁿ wjaa nacjoomˈm. Ndoˈ wjaⁿ nacjooˈ nomnntsaaⁿˈaⁿ ndoˈ nomnntsaaⁿˈaⁿ wjaa nacjoomˈm.

ˈNaaⁿ na maˈmo̱ⁿnaˈ cantyja na macwiluii

54 Mati tso Jesús nda̱a̱ nnˈaⁿ na jndyendye:

—Quia na cwintyˈiaˈyoˈ na cwicaluiˈ nchquiu ntyja na majaacue ñeˈquioomˈ, mantyja quinduˈyoˈ na manncuaˈ, ndoˈ mayuuˈ na ljoˈ. 55 Ndoˈ quia na cwintyˈiaˈyoˈ na manaⁿ jndye ntyja na macaluiˈ caxjuu tsoomˈnaaⁿ, quinduˈyoˈ: “Jeˈ nleijmeiⁿˈ”, ndoˈ mayuuˈ na ljoˈ. 56 ˈO nnˈaⁿ na cweˈ cwilˈaˈyaˈyoˈ na jeeⁿ cwilacanda̱a̱ˈndyoˈ cweˈ cha cantyˈiaa nnˈaⁿ, jeeⁿ jndo̱ˈ nˈomˈyoˈ na cwiliuˈyoˈ cantyja na cwichuiiˈ nnom tsjoomnancue ñequio tsjo̱ˈluee. Sa̱a̱ ¿chiuu na tileicalaˈno̱ⁿˈyoˈ cantyja na matsˈaaya quiiˈntaaⁿˈyoˈ jeˈ?

Caljoya nˈo̱o̱ⁿya ñequio nnˈaⁿ na jndoo jaa

57 Tsoticheⁿ Jesús nda̱a̱na:

—¿Chiuu na ticatjeiˈyoˈ cwenta yuu waa na matyˈiomyanaˈ? 58 Quia na nlqueⁿ tsˈaⁿ na quio matseintjaˈndyuˈ ñˈoom nacjoˈ, yocheⁿ na ñjomndyoˈ nato na tsaˈyoˈ na nntjomndyoˈ watsˈiaaⁿ, queⁿndyuˈ na cwaⁿˈyaˈ jom, cha tintsˈaanaˈ na nleiñˈoomtsco̱o̱ˈñê ˈu ñˈeⁿ ñˈoom jo nnom jwe. Ndoˈ jweˈñeeⁿ nñequiaaⁿ cwenta ˈu luee sondaro. Ndoˈ joona nntueeˈnaˈ ˈu wˈaancjo. 59 Nndiˈ nntsjo̱o̱, taxocaluiˈ joˈ joˈ hasta na jnda̱ tiomˈnchaaˈndyuˈ.

Amuzgo de Guerrero (AMU)

Copyright © 1973, 1999 by La Liga Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes