A A A A A
Bible Book List

Lucas 10 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ casíingˋ Jesús setenta dseaˋ quiáˈrˉ i̱ cangoguiaˇ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ

10  Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caguíngˈˋ Jesús setenta dseaˋ lajeeˇ lajaléngˈˋ dseaˋ i̱ ngɨˊ có̱o̱ˈr˜, jo̱ caquiʉˈrˊ ta˜ e cangolíiñˈˉ do táˈˉ gáiñˉ nifɨˊguɨ laco̱ˈ ngóorˊ ˈñiaˈrˊ e cangoguiaiñˈ˜ do júuˆ e nɨjaquiéemˊbaˈ e ningɨ́ˉ dseaˋ do laco̱o̱ˋ laco̱o̱ˋ fɨɨˋ. Jo̱ mɨ˜ catóˈˊ e caguíngˈˋ Jesús jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—E jáˈˉ e dsíngˈˉ fɨ́ɨngˊ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ iing˜ nijmicuíingˋ jnea˜, dsʉˈ jaˋ i̱i̱ˋ ˈgaˈˊ lɨˊ dseaˋ seengˋ i̱ niguiáˉ jaléˈˋ júuˆ quiéˉe. Jo̱baˈ ˈnéˉ nimɨ́ɨˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ Fidiéeˇ e nicuǿngˉguɨr dseaˋ i̱ niguiáˉ jaléˈˋ júuˆ quiéˉe. Co̱ˈ lɨ́ɨˊ la lɨ́ɨˊ faˈ mɨ˜ carooˋ jaléˈˋ e cajníˋ jaangˋ dseaˋ, jo̱ joˋ i̱i̱ˋ ˈgaˈˊ lɨˊ dseaˋ seengˋ i̱ nijmɨcó̱o̱ˈ˜ e nisɨtɨ́ɨngˊ, jo̱baˈ ˈnéˉ nimɨ́iñˉ i̱ fɨ́ɨngˊguɨ dseaˋ i̱ nijmɨcó̱o̱ˈ˜ quiáˈrˉ e ni˜ ta˜ do. Jo̱ lana nigüɨlíingˉnaˈ, jo̱ quie̱ˋnaˈ cuente e nisɨ́ɨnˆn ˈnʉ́ˈˋ lafaˈ sɨ́ɨnˆn jaangˋ joˈseˈˋ jee˜ jaléngˈˋ ieˈdsinúuˆ. Jo̱ jaˋ ˈnéˉ cá̱ˆnaˈ jaléˈˋ nosʉ́ʉˊ o̱ˈguɨ ñinéeˉ o̱ˈguɨ ˈnéˉ cá̱ˆnaˈ tú̱ˉ neáangˊ lomɨɨ˜naˈ, jo̱guɨ jí̱i̱ˈ˜ sɨ̱́ˈˋnaˈ e quíiˈ˜baˈ cá̱ˆnaˈ. Jo̱guɨ jaˋ jmɨˈɨɨng˜ yaang˜naˈ e sɨɨng˜naˈ có̱o̱ˈ˜ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ nijíngˈˊnaˈ guiáˈˆ fɨˊ. Jo̱ mɨ˜ niguilíingˉnaˈ quiáˈˉ dseaˋ laco̱o̱ˋ fɨɨˋ lɨ˜ nisɨ́ɨnˆn ˈnʉ́ˈˋ, jo̱baˈ síiˈ˜naˈre ladsifɨˊ lala: “Güɨlɨseemˋbaˈ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ.” Jo̱ song guiʉ́bˉ niˈíngˈˋ i̱ dseaˋ lɨ˜ niguilíingˉnaˈ do ˈnʉ́ˈˋ, jo̱baˈ juguiʉ́bˉ nilɨseeiñˋ; jo̱ dsʉˈ song jaˋ niˈíñˈˋ ˈnʉ́ˈˋ có̱o̱ˈ˜ juguiʉ́ˉ, jo̱baˈ lajo̱b jaˋ juguiʉ́ˉ nilɨseeiñˋ yaaiñ˜ cajo̱. Jo̱ mɨ˜ niguilíingˉnaˈ lɨ˜ nicuǿˉ dseaˋ ˈnʉ́ʉˊ, jo̱ jo̱b nijá̱ˆnaˈ carta˜ taangˇnaˈ e fɨɨˋ jo̱, jo̱guɨ jaléˈˋ e ɨ̱́ˈˋ gøˈˊ i̱ dseaˋ do e jo̱baˈ niˈuˈˆ nicøˈˆnaˈ cajo̱; dsʉco̱ˈ lafaˈ jaangˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ ta˜ ngɨ́ɨmˋbre e ˈléeiñˈ˜, jo̱ lajo̱bɨ ˈnʉ́ˈˋ cajo̱. Jo̱ jaˋ ˈnéˉ ngɨ́ˆnaˈ la gui˜ ˈnʉ́ʉˊ. Jo̱ mɨ˜ niguilíingˉnaˈ co̱o̱ˋ fɨɨˋ lɨ˜ iing˜ dseaˋ ˈnʉ́ˈˋ, quiéˈˋnaˈ doñiˊ eeˋgo̱ cacuøˈˊ i̱ dseaˋ do ˈnʉ́ˈˋ. Jo̱guɨ jmiˈleáangˆnaˈ jaléngˈˋ dseaˋ dséeˈ˜ i̱ seengˋ fɨˊ jo̱, jo̱ síiˈ˜naˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do lala: “Lana nɨjaquiéengˊ e nicá̱ˋ Fidiéeˇ nifɨˊ quiáˈˉ lajaangˋ lajaangˋ ˈnʉ́ˈˋ.” 10 Dsʉˈ fɨng caguilíingˉnaˈ co̱o̱ˋ fɨɨˋ lɨ˜ jaˋ íngˈˋ dseaˋ ˈnʉ́ˈˋ, dsifɨˊ uøøngˋnaˈ e fɨɨˋ do, jo̱ lajeeˇ jo̱ nifɨ́ˈˆnaˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nijíngˈˊnaˈ e jee˜ fɨɨˋ do: 11 “Lana nɨcabóˈˋnaaˈ ˈleeˋ quiáˈˉ jee˜ fɨɨˋ góoˋnaˈ e nɨcaséngˈˋ lomɨɨ˜naaˈ. Jo̱ latɨˊ lana nɨliing˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ seengˋ e fɨɨˋ la e jaˋ íñˈˋ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, dsʉˈ güɨlɨñíˆnaˈ guiʉ́ˉ e nɨjaquiéemˊbaˈ e nicá̱ˋ Fidiéeˇ nifɨˊ quiáˈˉ lajaangˋ lajaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ.” 12 Jo̱ lana fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ e mɨ˜ nijáaˊ jmɨɨ˜ e nicá̱ˋ dseaˋ iihuɨ́ɨˊ uii˜ quiáˈˉ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ, eáangˊguɨ iihuɨ́ɨˊ nicá̱ˋ i̱ dseaˋ seengˋ e fɨɨˋ lɨ˜ jaˋ caˈíñˈˋ ˈnʉ́ˈˋ laco̱ˈguɨ iihuɨ́ɨˊ e cacá̱ˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ calɨséngˋ fɨˊ Sodoma malɨˈˋguɨ eáangˊ.

Dseaˋ i̱ jaˋ jáˈˉ calɨ́ngˉ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ

13 Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ jo̱, jo̱ canaangˋ Jesús e jíiñˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ fɨɨˋ lɨ˜ seengˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ jáˈˉ calɨ́ngˉ jaléˈˋ júuˆ quiáˈrˉ jo̱ cajíñˈˉ:

—¡Fɨ́ɨˉ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ seengˋnaˈ fɨˊ Corazín có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ dseaˋ seengˋnaˈ fɨˊ Betsaida! Co̱faˈ mɨ˜ cajméˉe có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ seengˋ fɨˊ Tiro có̱o̱ˈ˜guɨ fɨˊ Sidón lajaléˈˋ e guiʉ́ˉ e quɨ́ɨˈ˜ɨ jmɨɨ˜ e nɨcajméˉe có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱baˈ dsifɨˊ lajo̱b caquɨ́ˈˉ jíngˈˋ yaaiñ˜ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ faco̱ˈ mɨ˜ lajo̱, jo̱ catɨ́ɨngˉ e nɨneáaiñˊ fɨˈíˆ eáangˊ uii˜ quiáˈˉ jaléˈˋ dseeˉ e nɨcarøøiñˋ. 14 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ seengˋnaˈ fɨˊ Corazín có̱o̱ˈ˜guɨ fɨˊ Betsaida, ie˜ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e niquidsiˊ Fidiéeˇ íˈˋ quiáˈˉ lajaangˋ lajaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, eáangˊguɨ nicuǿˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ iihuɨ́ɨˊ laco̱ˈguɨ e iihuɨ́ɨˊ e niˈíngˈˋ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ Tiro có̱o̱ˈ˜guɨ fɨˊ Sidón. 15 Jo̱guɨ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ seengˋnaˈ fɨˊ Capernaum, ¿su lɨ́ɨngˉnaˈ e ˈnʉ́ˈˋbingˈ i̱ nisángˈˊ cartɨˊ yʉ́ˈˆguɨ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ? U̱˜, o̱ˈ lajo̱, co̱ˈ ˈnʉ́ˈˋbingˈ i̱ nijgiáangˋ tɨˊ lɨ˜ ˈlɨˈˆ mɨ˜ nitɨ́ˉ e íˈˋ jo̱. Co̱faˈ mɨ˜ fɨˊ fɨɨˋ Sodoma calɨ́ˉ lajaléˈˋ e quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ laco̱ˈguɨ jí̱i̱ˈ˜ e nɨcajméˉe jee˜ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱baˈ jaˋ caˈíngˉ e fɨɨˋ jo̱, jo̱ sɨji̱ˈˆbɨ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do latɨˊ lana.

Jo̱ có̱o̱ˈ˜ júuˆ lanab cajíingˉ Jesús jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ jáˈˉ calɨ́ngˉ júuˆ quiáˈrˉ.

Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ jo̱, jo̱ casɨ́ˈˉguɨr jaléngˈˋ i̱ dseaˋ setenta do lajeeˇ nʉ́ˈˉguɨ e niˈuǿiñˈˋ do e nidsilíiñˉ e nidsiguiar˜ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ jo̱ cajíñˈˉ:

16 —I̱i̱ˋ dseaˋ i̱ jáˈˉ canúuˉ júuˆ quíiˉnaˈ, jábˈˉ ninúrˉ júuˆ quiéˉ jnea˜ cajo̱; jo̱guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ íngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, jaˋ íñˈˋ jnea˜ cajo̱ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ, dseaˋ i̱ casíingˋ jnea˜ fɨˊ jmɨgüíˋ la.

Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ e cajíngˈˉ Jesús lajo̱, jo̱ cangolíimˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ setenta do laco̱ˈ ta˜ cahuɨ̱́ˈˋ ie˜ jo̱.

Mɨ˜ caguilíingˋtu̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ setenta do

17 Jo̱ mɨ˜ lɨ˜ cǿngˋguɨ lajo̱, caguilíimˋtu̱ i̱ dseaˋ setenta do fɨˊ lɨ˜ táangˋ Jesús, jo̱ dsíngˈˉ iáangˋ dsíirˊ mɨ˜ caguilíiñˋ, jo̱ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Tɨfaˈˊ, dsíngˈˉ iáangˋ dsiˋnaaˈ jóˈˋnaaˈ lana, co̱ˈ jɨˋguɨ jaléngˈˋ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ jéeˊ quiáˈˉ dseaˋ calɨnʉ́ʉˈr˜ jaléˈˋ júuˆ quíˉnaaˈ mɨ˜ casíiˈ˜naaˈr e ngóoˊnaaˈ lafaˈ guóoˊ ˈnʉˋ.

18 Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ setenta do jo̱ cajíñˈˉ:

—Lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱ camóbˉ jnea˜ mɨ˜ catǿngˈˋ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ fɨˊ lɨ˜ lamɨ˜ guiiñ˜ fɨˊ ñifɨ́ˉ, jo̱ catǿiñˈˋ lafaˈ mɨ˜ casíˈˉ co̱o̱ˋ jɨ˜ güɨˈñiáˆ. 19 Jo̱guɨ jnea˜ nɨcacuǿøˉø ˈnʉ́ˈˋ e niquɨ́ɨˈ˜naˈ jmɨɨ˜ jo̱guɨ e nilíˈˋbaˈ jaléngˈˋ i̱ ˈlɨngˈˆ mɨ˜ jmáiñˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, jo̱guɨ jaˋ eeˋ nilíingˉnaˈ nañiˊ faˈ nicúngˈˊ jaléngˈˋ mɨˈˋ guíingˉ ˈnʉ́ˈˋ o̱si niˈɨ́ngˈˋ jaléngˈˋ tacú̱ˆ ˈnʉ́ˈˋ é. 20 Jo̱ dsʉˈ jaˋ güɨlɨˈiáangˋ óoˊnaˈ e lɨco̱ˈ nɨlíˈˋnaˈ uøøngˉnaˈ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ jéeˊ quiáˈˉ dseaˋ, co̱ˈ güɨlɨˈiáangˋguɨ óoˊnaˈ e nɨteáangˈ˜naˈ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ fɨˊ lɨ˜ nɨteáangˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ i̱ nidsilíingˋ fɨˊ ñifɨ́ˉ.

Mɨ˜ calɨˈiáangˋ dsíiˊ Jesús

21 Jo̱ ie˜ jo̱, dsíngˈˉ calɨˈiáangˋ dsíiˊ Jesús laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈrˉ Tiquiáˈrˆ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ:

—Teaa˜, lana jmifénˈˊn ˈnʉˋ, dseaˋ Fii˜ guóoˈ˜ uǿˉ jmɨgüíˋ la, dsʉco̱ˈ lana nɨcajmeeˈˉ e ngámˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ dseeˉ dseaˋ quiˊ jaléˈˋ júuˆ quíiˈˉ, jo̱guɨ cajmeeˉbaˈ e jaˋ cangángˈˋ júuˆ quíiˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ tɨɨngˋ eáangˊ i̱ jmɨcǿøngˈ˜ yaang˜ fɨˊ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋ. Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ, Teaa˜, co̱ˈ lajo̱b calɨˈiáangˋ oˈˊ e nilíˋ.

22 Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ cajíngˈˉ Jesús jaléˈˋ e júuˆ na, jo̱ cajíngˈˉguɨr casɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ teáangˉ có̱o̱ˈr˜ do ie˜ jo̱:

—Nɨcacuøˈˊ Tiquiéˆe jnea˜ e néeˊ niiˉ jaléˈˋ e seaˋ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ. Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ dseángˈˉ mɨˊ cuíiñˋ jnea˜, dseaˋ lɨ́ɨnˊn Jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ camɨ́ɨngˈ˜, co̱ˈ lají̱i̱ˈ˜ Tiquiéˆbaa dseaˋ cuíiñˋ jnea˜; jo̱guɨ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ dseángˈˉ mɨˊ cuíiñˋ Tiquiéˆe dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ, co̱ˈ lají̱i̱ˈ˜ jneab˜ dseaˋ cuíinˋnre có̱o̱ˈ˜guɨ lajaléngˈˋ dseaˋ i̱ nɨsɨˈíingˆ quiéˉe e nilɨcuíiñˋ dseaˋ do.

23 Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ cajíngˈˉ Jesús lana, jo̱ cajǿøiñˉ lají̱i̱ˈ˜ dseaˋ quiáˈrˉ jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Juguiʉ́ˉjiʉ quíiˉ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ máangˊnaˈ jnea˜ jo̱guɨ calɨcuíingˋnaˈ jnea˜, co̱ˈ cangɨ́ɨngˋnaˈ e ngámˈˋjiʉˈ júuˆ quiéˉe. 24 Dsʉco̱ˈ dsíngˈˉ calɨˈiing˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ eáangˊ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseata˜ dseaˋ cǿøngˈ˜ faˈ mɨ˜ cangárˉ jaléˈˋ e móoˉ ˈnʉ́ˈˋ jmɨɨ˜ ná, dsʉˈ jaˋ cangárˉ; jo̱guɨ eáamˊ calɨˈiiñ˜ faˈ mɨ˜ canúurˉ jaléˈˋ júuˆ quiéˉe, dsʉˈ jaˋ canúurˉ.

Mɨ˜ caˈeˊ Jesús jial nijmiˈneáangˋ dseaˋ rúiñˈˋ

25 Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ caféngˈˊ Jesús jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ, jo̱ cangoquiéengˊ fɨˊ lɨ˜ siñˈˊ jaangˋ tɨfaˈˊ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel, co̱ˈ iiñˈ˜ do e niguiéˈrˊ jial niˈnɨ́iñˉ dseaˋ do có̱o̱ˈ˜ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e eiñˈˊ, jo̱ cajmɨngɨ́ˈrˉ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Tɨfaˈˊ, ¿e˜ ˈnéˉ nijmee˜e e laco̱ˈ niñíinˋn e nilɨseenˉ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ lata˜?

26 Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ tɨfaˈˊ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—¿E˜ jaléˈˋ e féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ jo̱ jial ngánˈˋ?

27 Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ tɨfaˈˊ do jo̱ casɨ́ˈrˉ Jesús:

—“ˈNéˉ jmiˈneáangˋnaaˈ Fidiéeˇ quíˉiiˈ carˋ ngocángˋ dsiˋbaaˈ jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ bíˋ seengˋ jmɨguíˋ quíˉnaaˈ jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ bíˋ se̱e̱ˉnaaˈ jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e ɨˊ dsiˋnaaˈ; jo̱guɨ ˈnéˉ jmiˈneáangˋnaaˈ jaléngˈˋ dseaˋ rúˈˋnaaˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ jmiˈneáangˋ yee˜naaˈ.”

28 Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Lajo̱b lɨ́ɨˊ laco̱ˈ fóˈˋ na. Jo̱ song nɨcajmitíˈˆ jaléˈˋ e jo̱, jo̱baˈ niñíinˈˋ e nilɨseenˈˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ lata˜.

29 Jo̱ dsʉˈ i̱ tɨfaˈˊ do iiñ˜ e niníˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do e íˋbre tɨɨngˋguɨr laco̱ˈ Jesús, jo̱baˈ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—¿I̱˜ dseaˋ i̱ ˈnéˉ nijmiˈneáanˋn jóng, Tɨfaˈˊ?

30 Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ dseaˋ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Co̱o̱ˋ néeˈ˜ jaangˋ dseaˋ Israel cagüɨˈɨ́ɨrˊ fɨˊ Jerusalén jo̱ cangórˉ fɨˊ Jericó. Jo̱ lajeeˇ ngóorˊ guiáˈˆ fɨˊ, cató̱o̱ˈ˜ ɨ̱ɨ̱ˋ quiáˈrˉ i̱ caˈuøˈˊ jaléˈˋ e quie̱rˊ, jo̱ jɨˋguɨ sɨ̱ˈˆ i̱ dseaˋ do caˈuøˈrˊ, jo̱ caquiéngˈˊneiñˈ jo̱ jiʉ˜ jaˋ cajngamˈˊbre i̱ dseaˋ do. Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ jo̱, jo̱ cangolíimˋbre, jo̱ dob caseáaiñˊ i̱ dseaˋ sɨhuɨ́ɨngˋ do ˈnɨˈˋ fɨˊ. 31 Jo̱ co̱ˈnáˈˉ lajo̱b cangotíingˋ cangɨ́ɨngˊ jaangˋ jmidseaˋ quiáˈˉ dseaˋ Israel fɨˊ lɨ˜ ráangˋ i̱ dseaˋ sɨhuɨ́ɨngˋ do. Jo̱ mɨ˜ caguiérˉ fɨˊ lɨ˜ ráaiñˈˋ do, cajméerˋ lafaˈ jaˋ cangámˉbreiñˈ, jo̱ cangɨ́ɨmˊbre; jaˋ eeˋ cajmɨcó̱o̱ˈr˜ i̱ dseaˋ sɨhuɨ́ɨngˋ do. 32 Jo̱ mɨˈmɨ́ɨngˉguɨjiʉ lajo̱ cangɨ́ɨngˊ jaangˋ dseaˋ levita. Jo̱ mɨ˜ caguiérˉ lɨ˜ ráangˋ i̱ dseaˋ sɨhuɨ́ɨngˋ do, cajméerˋ lafaˈ jaˋ cangámˉbreiñˈ do cajo̱, jo̱ cangɨ́ɨmˊbre; jaˋ eeˋ cajmɨcó̱o̱ˈr˜ i̱ dseaˋ do cajo̱. 33 Jo̱ dsʉˈ mɨˈmɨ́ɨngˉguɨjiʉ lajo̱ caguiéˉ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ seengˋ fɨˊ Samaria i̱ laˈóˈˋ ˈníˈˋ níingˉ rúngˈˋ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ Israel. Jo̱ mɨ˜ cangáiñˉ i̱ dseaˋ sɨhuɨ́ɨngˋ do, dsíngˈˉ calɨ́ˉ fɨˈˋ lɨ́ɨngˉneiñˈ. 34 Jo̱ cangoquiéeiñˊ fɨˊ lɨ˜ ráaiñˈˋ do. Jo̱ mɨ˜ cangárˉ e sɨhuɨ́ɨmˋ i̱ dseaˋ do, jo̱ dsifɨˊ lajo̱b cajméerˋ mɨ́ɨˊ quiáiñˈˉ, jo̱ caˈñʉ́ˈrˋ lacaangˋ lɨ˜ sɨhuɨ́ɨngˋ quiáiñˈˉ do. Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ e cajméerˋ mɨ́ɨˊ quiáˈˉ i̱ dseaˋ do, jo̱ caseáangˋneiñˈ fɨˊ mocóoˈ˜ búˈˆ quiáˈrˉ, jo̱ catǿˉreiñˈ fɨˊ lɨ˜ seengˋ dseaˋ fɨˊ lɨ˜ cajméerˋ íˆ i̱ dseaˋ do, jo̱ jo̱b caje̱rˊ có̱o̱iñˈ˜ do ie˜ canʉʉˋ e jmɨɨ˜ jo̱. 35 Jo̱ mɨ˜ cajneáˉ e jmɨɨ˜ jo̱, mɨ˜ caguiaˊ i̱ dseaˋ seengˋ fɨˊ Samaria do guiʉ́ˉ e nidséiñˈˉ, caguirˊ cuuˉ quiáˈrˉ jo̱ caquíirˊ quiáˈˉ i̱ dseaˋ lɨ˜ caje̱rˊ do quiáˈˉ e nito̱ˈˋ fɨ́ɨiñˈˋ do i̱ dseaˋ sɨhuɨ́ɨngˋ do. Jo̱ casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ fii˜ ˈnʉ́ʉˊ do jo̱ cajíñˈˉ: “Jmeeˉ íˆ i̱ dseañʉˈˋ la, jo̱ song caˈíingˊguɨˈ cuuˉ quíiˈˉ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ mɨ́ɨˊ quiáˈrˉ, jneab˜ niquɨ́ˆɨ quíiˈˉ mɨ˜ nigüéengˉtú̱u̱ caléˈˋ catú̱ˉ.”

36 Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ e cajíngˈˉ Jesús lajo̱, jo̱ cajmɨngɨ́ˈrˉ i̱ tɨfaˈˊ do jo̱ cajíñˈˉ:

—¿I̱˜ lajeeˇ lajɨˋ gaangˋ i̱ dseaˋ do i̱ lɨ́ɨnˈˉ i̱ cajmiˈneáangˋ i̱ dseaˋ sɨhuɨ́ɨngˋ do?

37 Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ tɨfaˈˊ do jo̱ casɨ́ˈrˉ Jesús:

—I̱ dseaˋ i̱ calɨ́ˉ fɨˈˋ lɨ́ɨngˉ írˋ, íˋbingˈ cajmiˈnéeˋ quiáˈrˉ.

Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús jo̱ casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ do:

—Guǿngˈˊ jo̱ güɨjmiˈneáangˋ jaléngˈˋ dseaˋ laco̱ˈ cajméeˋ i̱ dseaˋ seengˋ fɨˊ Samaria do có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ sɨhuɨ́ɨngˋ do.

Mɨ˜ caguiéˉ Jesús fɨˊ quiáˈˉ Marta có̱o̱ˈ˜guɨ Yáˆ

38 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, jo̱ cangóbˉtu̱ Jesús laco̱ˈ iuuiñˉ fɨˊ e ngóorˊ fɨˊ Jerusalén. Jo̱ lajeeˇ ngolíiñˉ fɨˊ jo̱, caguilíiñˉ fɨˊ co̱o̱ˋ fɨɨˋ lɨ˜ niseengˋ jaangˋ dseamɨ́ˋ i̱ siiˋ Marta có̱o̱ˈ˜ jaangˋ rúiñˈˋ dseaˋ ngáangˈ˜ có̱o̱ˈr˜ i̱ siiˋ Yáˆ. Jo̱ mɨ˜ calɨñiˊ i̱ dseamɨ́ˋ do e caguilíingˉ Jesús có̱o̱ˈ˜ dseaˋ quiáˈrˉ fɨˊ jo̱, dsifɨˊ lajo̱b catǿˈrˉ dseaˋ do fɨˊ quiáˈrˉ. 39 Jo̱ mɨ˜ caguiéˉ Jesús fɨˊ jo̱, dob caguáˋ Yሠquiá̱ˈˉ lɨ˜ guiing˜ Jesús e núurˋ jaléˈˋ júuˆ e eˊ dseaˋ do. 40 Jo̱ lajeeˇ jo̱ iuungˉ Marta e jaˋ dsiñíiñˋ e guiarˊ guiʉ́ˉ jaléˈˋ e nidǿˈˉ Jesús có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ. Jo̱baˈ cangoquiéeiñˊ lɨ˜ guiing˜ Jesús, jo̱ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Tɨfaˈˊ, ¿su jaˋ cuøˈˊ fɨˈíˆ uøˈˊ e nijngángˈˆ ˈñiáˈˋa e ni˜ ta˜ la? Co̱ˈ nab guiing˜ i̱ rúnˈˋn na jaˋ eeˋ jmijíirˉ faˈ e nijmɨcó̱o̱ˈr˜ jnea˜ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jmóoˋo la. Jiéeˋ oˈˊ síiˈ˜go̱r güɨjmɨcó̱o̱ˈr˜ jnea˜ lana.

41 Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús casɨ́ˈrˉ i̱ dseamɨ́ˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Marta, Marta, dsíngˈˉ guiing˜ oˈˊ dsʉco̱ˈ jaˋ nidsiñíinˈˋ e nijméeˈˆ jaléˈˋ e lɨ́ɨˊ quíiˈˉ. 42 Dsʉˈ seaˋ co̱o̱ˋ e niingˉguɨ eáangˊ e ˈnéˉ ninúuˈˆ, jo̱ Yሠrúnˈˋ nɨcaguiˈˊbre e˜ e niingˉguɨ e ˈnéˉ jmérˉ, jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ joˋ i̱i̱ˋ cuǿøngˋ líˋ jníngˉ quiáˈrˉ.

Jo̱ lanab cajíngˈˉ Jesús casɨ́ˈrˉ i̱ dseamɨ́ˋ gángˉ do ie˜ jo̱.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes