Add parallel Print Page Options

Majñom Jesús ndyeenˈaaⁿ nchooˈ qui nchooˈ we nnˈaⁿ

10  Jnda̱ teinom nmeiⁿˈ, tjeiiˈñe Jesús ntˈomcheⁿ nnˈaⁿ, ndyeenˈaaⁿ nchooˈ qui nchooˈ wendyena. Jñoom we we, we wendyena na cˈoojndyeena ticwii tsjoom ndoˈ ticwii joo yuu na quia nncjaa nqueⁿ. Tsoom nda̱a̱na:

—Jndye nnˈaⁿ mˈaⁿ na tyoondye ñˈoom naya. Matseijomnaˈ naⁿˈñeeⁿ chaˈcwijom lqueeⁿ na jnda̱ tmaⁿ. Sa̱a̱ naⁿntjom na nntyje lqueeⁿ, meiⁿchjoo tijndye. Cweˈ joˈ cataⁿˈyoˈ nnom Ta Tyˈo̱o̱tsˈom na cajñomtyeeⁿ ntˈomcheⁿ naⁿntjom na nnteiˈjndeii ˈo na nntjeiˈyuuˈndyoˈ ñˈoom naya nda̱a̱ naⁿˈñeeⁿ.

Ndoˈ tsotyeeⁿcheⁿ nda̱a̱na:

—Catsaˈyoˈ. Queⁿˈyoˈ cwenta, majño̱o̱ⁿya ˈo quiiˈntaaⁿ nnˈaⁿ na wiˈndye. Matseijomnaˈ ˈo chaˈcwijom canmaⁿ na mˈaⁿ quiiˈntaaⁿ lobo. Tintsaañˈomˈyoˈ ˈnaⁿ na cwicañjom sˈom, meiⁿ chetsjaˈ, meiⁿ lcoom. Ndoˈ nchii na nlaˈchjuundyoˈ na nlaneiⁿˈyoˈ ñˈeⁿ nnˈaⁿ nato. Meiⁿnquia wˈaa na nntsquieˈyoˈ, canduˈjndyeeˈyoˈ nda̱a̱ nnˈaⁿ wˈaaˈñeeⁿ: “Quiaa Tyˈo̱o̱tsˈom na ya mˈaⁿˈyoˈ ñˈeⁿ ntyjeeˈyoˈ.” Ndoˈ nnˈaⁿ wˈaaˈñeeⁿ xeⁿ cwilaˈxmaⁿ na catoˈñoom nayaˈñeeⁿ, quia joˈ caljonaˈ quiondyena, sa̱a̱ xeⁿ na ticalaˈxmaⁿna na nntoˈñoomna juunaˈ, quia joˈ calcweˈnndaˈnaˈ ñˈeⁿndyoˈ. Ndoˈ wˈaa yuu na nntsquieˈyoˈ, joˈ caljooˈndyoˈ. Nchii cweˈ cwii ndoˈ cwii wˈaa nncˈomˈyoˈ. Cwaˈyoˈ ndoˈ cweˈyoˈ nantquie na nñeˈquiana nda̱a̱ˈyoˈ. Ee tsaⁿntjom maxjeⁿ tseixmaaⁿ na coˈñoom na mawantjoom. Meiⁿnquia tsjoom na nntsquieˈyoˈ ndoˈ nntoˈñoomna ˈo, cwaˈyoˈ meiⁿnquia nantquie na nñeˈquiana nda̱a̱ˈyoˈ. Calanˈmaⁿˈyoˈ nnˈaⁿwii na mˈaⁿ joˈ joˈ ndoˈ canduˈyoˈ nda̱a̱na: “ˈO nnˈaⁿ, juu na matsa̱ˈntjom Tyˈo̱o̱tsˈom nnˈaⁿ, matseindyooˈñenaˈ jo nda̱a̱ˈyoˈ.” 10 Sa̱a̱ meiⁿnquia tsjoom na nntsquieˈyoˈ na tiñeˈcalaˈljo nnˈaⁿ ˈo, caluiˈyoˈ tsˈom nataa ndoˈ canduˈyoˈ: 11 “Cwilaquiaayâ tsˈo jnda̱a̱ na niom tsjomˈyoˈ na chuuˈ ncˈa̱a̱ˈâ. Nmeiiⁿ cwilˈaayâ na cwitˈmo̱o̱ⁿyâ na ˈo tiñeˈcatoˈñoomˈyoˈ ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. Sa̱a̱ calaˈno̱ⁿˈyoˈ juu na matsa̱ˈntjoom nnˈaⁿ matseicandyooˈñenaˈ na mˈaⁿˈyoˈ.”

12 Quia joˈ tsotyeeⁿcheⁿ nda̱a̱na:

—Nndyeˈyoˈ nntsjo̱o̱ quia na nncueˈntyjo̱ xuee na nncuˈxeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom nnˈaⁿ, nlcoˈwiˈtinaˈ nnˈaⁿ tsjoomˈñeeⁿ, nchiiti nnˈaⁿ tsjoom Sodoma.

Njoom na mˈaⁿ nnˈaⁿ na tiñeˈlaˈcanda̱

13 ’Wiˈ nntjomˈyoˈ ˈo nnˈaⁿ tsjoom Corazín. Mati ˈo nnˈaⁿ tsjoom Betsaida, ee xeⁿ jo nda̱a̱ nnˈaⁿ tsjoom Sidón ñˈeⁿ Tiro tˈmo̱o̱ⁿya juu najndeii na matseixmaⁿya chaˈxjeⁿ tˈmo̱o̱ⁿya nda̱a̱ˈ ˈo, tyuaaˈ jlaˈcanda̱a̱ˈndye naⁿˈñeeⁿ na teindyuaandyena na tcweeˈna liaa na ta̱a̱ ndoˈ tioona tsjaaˈ nqueⁿna na cwitˈmo̱o̱ⁿna na cwilcweˈ nˈomna. 14 Cweˈ joˈ, xuee na nntuˈxeⁿndye nnˈaⁿ, tˈmaⁿti nlcoˈwiˈnaˈ ˈo nchiiti nnˈaⁿ tsjoom Tiro ñˈeⁿ Sidón. 15 ˈO nnˈaⁿ tsjoom Capernaum, ¿aa ndyaˈ cwilatiuuˈyoˈ na cañoomˈlueecheⁿ nntseiwendyenaˈ ˈo, cweˈ ee na jndye tsˈiaaⁿ sˈaaya quiiˈntaaⁿˈyoˈ? Maxjeⁿ nntiom Tyˈo̱o̱tsˈom ˈo yuu na njoomticheⁿ na macoˈwiˈnaˈ nnˈaⁿ.

16 ’Tsˈaⁿ na mandii ñˈoom na cwiñeˈquiaˈyoˈ, mañˈoomya joˈ mañeeⁿ. Sa̱a̱ ˈñeeⁿ na ntsˈo̱o̱ ˈo, maja machˈee tsaⁿˈñeeⁿ na ntsˈo̱o̱ⁿ. Ndoˈ ˈñeeⁿ na ntsˈo̱o̱ ja, nquii na jñom ja machˈee tsaⁿˈñeeⁿ na ntsˈo̱o̱ⁿ.

Na lcweeˈ ndyeenˈaaⁿ nchooˈ qui nchooˈ we nnˈaⁿ

17 Quia na jnda̱ tquienndaˈ ndyeenˈaaⁿ nchooˈ qui nchooˈ we naⁿˈñeeⁿ na jñom Jesús, ñequio na neiiⁿna jluena:

—Ta, hasta naⁿjndii tueeˈndyecje nda̱a̱yâ ñequio xueˈ.

18 Tso Jesús nda̱a̱na:

—Ntyjiiya na jnda̱ tyuiiˈ najndeii na ñeseixmaⁿ Satanás. Ñejomto tiooñê chaˈcwijom tioo chom tsuee. 19 Ja jnda̱ tquiaya najnda̱ˈyoˈ, cha meiiⁿ candyueˈyoˈ canduu ñˈeⁿ caljo̱, meiⁿchjoo tjaa ljoˈ nntjomˈyoˈ. Ndoˈ nnaⁿndyoˈ ñequio chaˈtso najndeii na matseixmaⁿ Satanás na mˈaaⁿ nacjoˈyoˈ. Meiⁿcwii nmeiⁿˈ xocalˈa nata̱ˈ ˈo. 20 Sa̱a̱ tincˈomˈyoˈ na neiⁿˈyoˈ cweˈ cantyja na cwitueeˈndyecje naⁿjndii nda̱a̱ˈyoˈ. Cˈomˈyoˈ na neiⁿˈyoˈ ncˈe na jnda̱ teiljeii ncueˈyoˈ cañoomˈluee.

Jesús maˈmo̱o̱ⁿ na neiiⁿˈeⁿ

21 Mañejuuti xjeⁿˈñeeⁿ, tioo na neiiⁿˈ Jesús ncˈe Espíritu Santo. To̱o̱ⁿˈo̱ⁿ na matseineiiⁿ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom, tsoom:

—Matseitˈmaaⁿˈndyo̱ ˈu Tsotya̱ya na cwiluiindyuˈ na matsa̱ˈntjomˈ cañoomˈluee ñequio nnom tsjoomnancue. Ee jnda̱ tantyˈiuuˈndyuˈ ñˈoommeiⁿˈ nda̱a̱ nnˈaⁿ na cweˈ jndo̱ˈto nˈom ñequio nnˈaⁿ na jeeⁿ tˈmaⁿ cwilaˈno̱ⁿˈ. Ndoˈ jnda̱ seicano̱o̱ⁿˈ joonaˈ nda̱a̱ nnˈaⁿ na cje cwilˈa. Mayuuˈ Ta, ee luaaˈ waa na tjaweeˈ tsˈomˈ.

22 Jnda̱ joˈ seineiⁿnndaˈ Jesús nda̱a̱ nnˈaⁿ na cwindye, tsoom:

—Nquii Tsotya̱ya Tyˈo̱o̱tsˈom chaˈtso nnom jnda̱ tioom lˈo̱o̱ya. Tjaa ˈñeeⁿ matseiˈno̱ⁿˈ chiuu tseixmaⁿya na cwiluiindyo̱ Jnaaⁿ, macanda̱ nqueⁿ ntyjeeⁿ. Meiⁿ tjaa ˈñeeⁿ matseiˈno̱ⁿˈ chiuu tseixmaⁿ Tsotya̱ya, macanda̱ ja na cwiluiindyo̱ Jnaaⁿ mantyjiiya. Ndoˈ mati meiⁿcwiˈñeeⁿcheⁿ tsˈaⁿ na lˈue tsˈo̱o̱ⁿ na nntseiˈno̱ⁿˈ chiuu tseixmaⁿ Tsotya̱ya, mañequia na nntseiˈno̱ⁿˈ.

23 Quia joˈ taqueeⁿ, ntyˈiaaⁿˈaⁿ nda̱a̱ nnˈaⁿ na cwilaˈjomndye ñˈeⁿñê, tsoom nda̱a̱na na ñenquieena:

—Jeeⁿ neiiⁿ nnˈaⁿ na cwintyˈiaanda̱a̱ tsˈiaaⁿ na cwintyˈiaˈyoˈ na matsˈaaya. 24 Candyeˈyoˈ nntsjo̱o̱, jndye profetas ñequio reyes na tyotsa̱ˈntjom, jeeⁿ tyocantyjaaˈ nˈomna na nntyˈiaanda̱a̱na tsˈiaaⁿmeiⁿˈ na cwintyˈiaˈ ˈo na matsˈaa ndoˈ na nndyena ñˈoom na cwindyeˈ ˈo na mañenquia, sa̱a̱ tîcantyˈiaana meiⁿ tîcandyena.

Naya na sˈaa tsˈaⁿ samaritano

25 Teintyjeeˈ cwii tsˈaⁿ na maˈmo̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés. Taxˈee nnom Jesús na cweˈ ñeˈcantyˈiaaˈ chiuu nntsˈaaⁿ. Matso:

—Ta, ¿cwaaⁿ na tseixmaⁿya na catsˈaa cha na nndaya na ticantycwii na nncwaˈndo̱ˈa?

26 Tˈo̱ Jesús nnom, tsoom:

—¿Chiuu tˈmaⁿ ljeii na mawaa? ¿Chiuu matseiˈno̱ⁿˈ na matseiˈnaⁿˈ juunaˈ?

27 Tˈo̱ tsaⁿˈñeeⁿ, matso:

—Ljeiiˈñeeⁿ luaa matsa̱ˈntjomnaˈ: “Cˈoomˈ na candyaˈ tsˈomˈ Ta Tyˈo̱o̱tsˈom cwentaˈ ñequio na xcweeˈya tsˈomˈ, ñequio chaˈwaa na jnda ntyjiˈ, ñequio chaˈwaa na jnduˈ ndoˈ ñequio chaˈwaa na jndo̱ˈya tsˈomˈ.” Ndoˈ mati matsonaˈ: “Cˈoomˈ na wiˈ tsˈomˈ xˈiaˈ chaˈxjeⁿ na jnda ntyjiˈ ñequio nncuˈ.”

28 Quia joˈ tso Jesús nnom:

—Majoˈndyo ñˈoom na tˈo̱ˈ. Catseicanda̱ˈ nmeiⁿˈ, quia joˈ nndaˈ na nncwandoˈ.

29 Sa̱a̱ tsaⁿˈñeeⁿ na ñeˈcwjiˈyañe cheⁿnqueⁿ taxˈeennaaⁿˈaⁿ ˈndyoo Jesús, tsoom:

—¿ˈÑeeⁿ juu cwiluiiñe xˈiaya?

30 Tˈo̱ Jesús, tsoom:

—Ndiˈ, tˈoom cwii tsaⁿsˈa. Jnaaⁿ Jerusalén na wjaacueeⁿ tsjoom Jericó ndoˈ tioondye naⁿcantyˈue cjoomˈm. Tjeiiˈna ˈnaaⁿˈaⁿ, jlaˈquieeˈndyena jom, ˈndyena jom na majaaweeⁿˈeⁿ. 31 Ndoˈ seijomnaˈ na wjaacue cwii tyee cwentaa nnˈaⁿ judíos juu natoˈñeeⁿ. Ndoˈ quia na ljeiiⁿ juu tsˈaⁿ na tquieeˈñe, tjanquiaañê, chii teinoomˈm. 32 Majoˈti sˈaa cwii tsˈaⁿ levita. Jnda̱ na mawjaawiñoomˈm joˈ joˈ ndoˈ ljeiiⁿ juu, majoˈti tjanquiaañê chii teinoomˈm. 33 Sa̱a̱ cwii tsˈaⁿ ndyuaa Samaria na wjaa natoˈñeeⁿ, quia na tjawiñoomˈm tsaⁿˈñeeⁿ ndoˈ na ntyˈiaaⁿˈaⁿ juu tioo na jeeⁿ wiˈ tsˈoom. 34 Tjantyjaaⁿˈaⁿ juu. Tioom seitye ñˈeⁿ winom yuu na tquieeˈñe, jnda̱ chii seityeeⁿ liaa. Jnda̱ joˈ teiˈcaljoom juu quiooˈ na ñeljoom. Tjañˈoom juu wˈaa na cweˈ cwiquieya nnˈaⁿ. Joˈ joˈ teixˈeeⁿ juu. 35 Cwiicheⁿ xuee quia na mawjaⁿ, tjeiiⁿˈeⁿ we tsjo̱ˈñjeeⁿ sˈom denarios, tquiaaⁿ joonaˈ nnom tsˈaⁿ na waaˈ wˈaaˈñeeⁿ. Tsoom nnom: “Cateixˈeeˈ jom ndoˈ xeⁿ nlcaⁿtinaˈ sˈom, quia nndyo̱lcwa̱ˈa, ntseicanda̱a̱ˈndyo̱.” 36 Quia joˈ taxˈee Jesús ˈndyoo tsaⁿ na matseiˈnaaⁿˈ ljeii na tqueⁿ Moisés, tsoom: “¿Chiuu matseiˈtiuuˈ, ˈñeeⁿ cwii na ndyeendye naⁿˈñeeⁿ cwiluiiñe xˈiaaˈ tsˈaⁿ na tioondye naⁿcantyˈue nacjooˈ?”

37 Tˈo̱ tsaⁿˈñeeⁿ, matso:

—Juu tsˈaⁿ na tyˈoom na wiˈ tsˈom ñˈeⁿñê cwiluiiñe xˈiaaⁿˈaⁿ.

Ndoˈ tso Jesús nnom:

—Cjaˈ, ndoˈ majoˈti catsaˈ.

Tja Jesús na mˈaaⁿ Marta ñˈeⁿ María

38 Tjatjati Jesús ñequio nnˈaⁿ na cwiˈoo ñˈeⁿñê. Tquiena cwii tsjoom chjoo. Ndoˈ cwii yuscu na jndyu Marta, seiljo joona waaˈ. 39 Mˈaaⁿ tyjee tsaⁿˈñeeⁿ na jndyu María, juu tjacjoo cwii ntyjaaˈ Jesús na mandii ñˈoom na matseineiiⁿ. 40 Sa̱a̱ Marta, tileicaluiˈñê na jeeⁿ matseinˈoomˈñê. Tjantyjaaⁿˈaⁿ Jesús, tsoom nnom:

—Ta, ¿aa mandoˈ na ñenco̱ maˈndii nomtyjo̱ na catseiˈnˈo̱o̱ⁿˈndyo̱? Catsuˈ nnoom na cateijneiⁿ ja.

41 Tˈo̱ Jesús, tsoom nnom:

—ˈU leii, Marta, tˈmaⁿ matseiñˈeeⁿˈnaˈ ˈu na jndye ñˈomtiuu mˈaaⁿˈ. 42 Sa̱a̱ ñecwii waa na macaⁿnaˈ, ndoˈ nomtyˈiuˈ María jnda̱ tjeiiˈñê cwii na yati cwentaaⁿˈaⁿ, na mañeeⁿ ñˈoom naya. Ndoˈ tjaa ˈñeeⁿ nncwjiˈ na matseixmaaⁿ juunaˈ.

Bible Gateway Sponsors