A A A A A
Bible Book List

Lucas 1 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Lucas

E uiing˜ e cajmeˈˊ Lucas e jiˋ la

Teófilo, nɨñíbˆ ˈnʉˋ e fɨ́ɨmˊ dseaˋ cajmeˈrˊ fɨˊ ni˜ jiˋ jaléˈˋ e nɨcalɨ́ˉ jee˜ jneaa˜aaˈ, jo̱ cajmeˈrˊ laco̱ˈ júuˆ e cajméeˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ cangáˉ jial calɨ́ˉ lamɨ˜ cagüéngˉ Jesús fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱ i̱ dseaˋ íbˋ i̱ caˈeˊ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Jesús cajo̱. Jo̱ nɨcaˈnóbˈˋ jnea˜ cajo̱, jo̱ nɨcalɨdseáamˊ dsiiˉ jaléˈˋ e jáˈˉ e calɨ́ˉ latɨˊ mɨ˜ uiing˜ jo̱ latɨˊ lana, jo̱baˈ nijméeˈ˜e ˈnʉˋ júuˆ jial calɨ́ˉ lamɨ˜ cateáangˋ Jesús fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱ lajo̱baˈ dseángˈˉ lajangˈˉ nilɨñíˈˆ jaléˈˋ e júuˆ e nɨcaˈeˈˊ dseaˋ ˈnʉˋ.

Jaangˋ ángel cajméerˋ júuˆ e nilɨseengˋ Juan i̱ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ

Jo̱ lajeeˇ lɨ́ɨngˊ Herodes dseata˜ dseaˋ féngˈˊ quiáˈˉ Judea, jo̱ seengˋ jaangˋ jmidseaˋ quiáˈˉ dseaˋ Israel i̱ siiˋ Zacarías, i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈˉ jaangˋ jmidseaˋ i̱ siiˋ Abías. Jo̱ i̱ dseamɨ́ˋ quiáˈˉ i̱ Zacarías do siirˋ Elisabet, sɨju̱ˇ jaangˋ jmidseaˋ i̱ calɨsíˋ Aarón. Jo̱ lajɨˋ huáamˉbre nʉ́ʉˈr˜ jaléˈˋ ta˜ quiʉˈˊ Fidiéeˇ, jo̱ eáamˊ guiúiñˉ fɨˊ quiniˇ dseaˋ do cajo̱ e laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ jaˋ cuǿøngˋ cuǿˈˉreiñˈ do dseeˉ. Jo̱ dsʉˈ jaˋ i̱ jó̱o̱rˊ seengˋ, co̱ˈ i̱ dseamɨ́ˋ do jaˋ cuǿøngˋ nidsiquieeiñ˜ yʉ̱ʉ̱ˋ, jo̱guɨ dsímˈˉ nɨdseáaiñˉ lajɨˋ huáaiñˉ do cajo̱.

8-9 Jo̱ co̱o̱ˋ jmɨɨ˜ catɨ́ɨngˉ jaléngˈˋ jmidseaˋ e lɨ˜ quíingˈˇ Zacarías do e nijmiféiñˈˊ Fidiéeˇ fɨˊ dsíiˊ guáˈˉ féˈˋ e siˈˊ fɨˊ Jerusalén, jo̱ nitɨ́ɨngˉ lajeeˇ laˈóˈˋ jmidseaˋ e guíngˈˋ yaaiñ˜ i̱˜ i̱ nitɨ́ngˉ e nijɨ̱́rˉ sʉ̱ˋ fɨˊ nifeˈˋ, jo̱ Zacaríasbingˈ catɨ́ɨngˉ ie˜ jo̱. 10 Jo̱ ˈñiabˈˊ Zacarías caˈírˉ tɨˊ nifeˈˋ ie˜ jo̱ e quie̱rˊ e sʉ̱ˋ do. Jo̱ lajeeˇ cooˋ e sʉ̱ˋ do, lajalémˈˋ dseaˋ teáaiñˉ fɨˊ caluuˇ e jmiféiñˈˊ Fidiéeˇ. 11 Jo̱ lajeeˇ iuungˉ Zacarías fɨˊ nifeˈˋ do, jo̱ co̱o̱ˋ cajnémˉ jaangˋ ángel quiáˈˉ Fidiéeˇ lɨ́ˈˉ lɨˊ dséeˊ e nifeˈˋ e lɨ˜ iuuiñˉ jɨ̱rˊ e sʉ̱ˋ do. 12 Jo̱ mɨ˜ cangángˉ Zacarías i̱ ángel do, dsíngˈˉ cafǿiñˈˊ jí̱i̱ˈ˜ jaˋ ñirˊ e˜ nijmérˉ. 13 Jo̱ cajíngˈˉ i̱ ángel do casɨ́ˈrˉ Zacarías:

—Jaˋ fǿønˈ˜, Zacarías, co̱ˈ nɨcanúubˉ Fidiéeˇ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e nɨcamɨ́ɨˈ˜naˈr do, jo̱ lana dseamɨ́ˋ quíiˈˉ nidsiquieeiñ˜ jaangˋ yʉ̱ʉ̱ˋ sɨñʉʉˆ i̱ nitó̱ˈˆ e nilɨsiiˋ Juan mɨ˜ nilɨseeiñˋ. 14 Jo̱ fɨ́ɨmˊ dseaˋ nilɨˈiáangˋ dsíirˊ jo̱guɨ dsíngˈˉ nilɨˈiáangˋ óoˊ ˈnʉ́ˈˋ e nilɨseengˋ i̱ yʉ̱ʉ̱ˋ quíiˉnaˈ do cajo̱, 15 co̱ˈ mɨ˜ nicuáiñˋ, dsíngˈˉ nilɨféiñˈˊ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ. Jo̱ jaˋ méeˊ niˈɨ̱́ˈrˋ carta˜ niteáiñˉ fɨˊ jmɨgüíˋ, jo̱guɨ nʉ́ˈˉguɨ e nilɨseeiñˋ, niˈíñˈˋ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e nijmɨcó̱o̱ˈ˜ quiáˈrˉ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ e nijmérˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la. 16 Jo̱guɨ nijmérˉ e niquɨ́ˈˉ jíngˈˋ yaang˜ fɨ́ɨmˊ dseaˋ Israel fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ. 17 Jo̱ i̱ Juan do niˈíñˈˋ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ laco̱ˈ caˈíngˈˋ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ calɨˈgøngˈˊ eáangˊ i̱ calɨsíˋ Líiˆ, jaangˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ eáangˊ. Jo̱baˈ i̱ Juan na niguiárˉ júuˆ mɨ˜ nɨjaquiéengˊ e nijáaˊ Dseaˋ Jmáangˉ e laco̱ˈ røøbˋ nisɨ́ngˆtu̱ jaléngˈˋ jó̱o̱ˊ dseaˋ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ sejmiirˋ, jo̱guɨ e laco̱ˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ joˋ nʉ́ʉˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ niquɨ́ˈˉ jíngˈˋ yaaiñ˜ mɨ˜ ninúrˉ jaléˈˋ júuˆ e niguiáˉ i̱ dseaˋ íˋ. Jo̱ lajo̱baˈ nijmérˉ e niguiéngˉ guiʉ́ˉ yaang˜ dseaˋ e nijmicuíiñˋ Dseaˋ Jmáangˉ.

18 Jo̱ mɨ˜ catóˈˊ e féˈˋ i̱ ángel do jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱ cajmɨngɨˈˊ Zacarías i̱ ángel do:

—¿Jial nilɨta˜ dsiˋ jnea˜ jaléˈˋ e jo̱, co̱ˈ nɨdseáamˉbaaˈ eáangˊ có̱o̱ˈ˜ dseamɨ́ˋ quiéˉe?

19 Jo̱ cañíiˋ i̱ ángel do:

—Jneab˜ i̱ ángel Gabriel, jo̱ jmóoˋo jaléˈˋ ta˜ e iing˜ Fidiéeˇ, jo̱ íbˋ dseaˋ casíiñˋ jnea˜ e cagajméeˈ˜e ˈnʉˋ jaléˈˋ e juguiʉ́ˉ e nɨfáˈˉa na. 20 Jo̱ dsʉˈ uíiˈ˜ e jaˋ jáˈˉ calɨ́nˈˉ jaléˈˋ júuˆ quiéˉe, jo̱baˈ latɨˊ lana nijá̱ˈˆ e joˋ líˋ foˈˆ jí̱i̱ˈ˜ camɨ́ˈˆ júuˆ cartɨˊ nilɨti˜ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e nɨfáˈˉa na, jo̱ jo̱guɨb nifoˈˆtu̱ˈ jóng.

21 Jo̱ lajeeˇ sɨ́ɨngˋ Zacarías có̱o̱ˈ˜ i̱ ángel do, jo̱ caluuˇ guáˈˉ fébˈˋ teáangˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ sɨjeengˇ írˋ do. Jo̱ lajaléngˈˋ i̱ dseaˋ do nɨnaangˋ ɨˊ dsíirˊ jialɨˈˊ calɨˈɨɨng˜ Zacarías eáangˊ fɨˊ lɨ˜ cangórˉ fɨˊ nifeˈˋ do. 22 Jo̱ dsʉˈ mɨ˜ cagüɨˈɨ́ɨˊ Zacarías fɨˊ jo̱, joˋ líˋ féˈrˋ. Jo̱baˈ dsifɨˊ lajo̱b calɨlíˈˆ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ teáangˉ caluuˇ do e lɨɨm˜baˈ e cangáiñˈˉ do e fɨˊ dsíiˊ guáˈˉ do. Jo̱ dsifɨˊ ladob canaangˋ Zacarías e jmóorˋ li˜ có̱o̱ˈ˜ guóorˋ quiáˈˉ jial e cangárˉ do, jo̱ cangoca̱ˊbɨ e lɨ́ɨiñˊ lado.

23 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, mɨ˜ catɨ́ˋ íˈˋ e cadsíngˉ lají̱i̱ˈ˜ jmɨɨ˜ e catɨ́ɨngˉ Zacarías e iuuiñˉ fɨˊ sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ do, jo̱ cangámˈˉbre fɨˊ quiáˈrˉ. 24 Jo̱ mɨ˜ calɨcǿngˋguɨ lajo̱, yʉ̱ʉ̱bˋ cacǿngˉ dseamɨ́ˋ quiáˈrˉ. Jo̱ lajeeˇ ˈñíingˉ sɨˈˋ joˋ cagüɨˈɨ́ɨˊ i̱ dseamɨ́ˋ do sɨnʉ́ʉˆ quiáˈrˉ, jo̱ lajeeˇ jo̱ ɨˊ dsíirˊ: 25 “Guiˈmáamˈˇ Fidiéeˇ quiáˈˉ e guiʉ́ˉ e jmóorˋ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ e laco̱ˈ joˋ niféˈˋ dseaˋ gaˋ uii˜ quiéˉe.”

Mɨ˜ cajméeˋ i̱ ángel do júuˆ e nilɨseengˋ Dseaˋ Jmáangˉ

26 Jo̱ mɨ˜ cadsíngˉ jñúungˉ sɨˈˋ lajo̱, co̱o̱ˋ jmɨɨ˜ casíingˋ Fidiéeˇ i̱ ángel Gabriel do fɨˊ co̱o̱ˋ fɨɨˋ lɨ˜ siiˋ Nazaret e néeˊ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Galilea. 27 Jo̱ casíiñˋ dseaˋ do fɨˊ quiáˈˉ jaangˋ sɨmɨ́ˆ i̱ siiˋ Yሠi̱ nɨnéeˊ júuˆ quiáˈˉ có̱o̱ˈ˜ jaangˋ sɨmingˈˋ sɨju̱ˇ Davíˈˆ i̱ siiˋ Séˆ. 28 Jo̱ mɨ˜ caguiéˉ i̱ ángel do fɨˊ quiáˈˉ i̱ sɨmɨ́ˆ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Juguiʉ́ˉ oˊ quíiˈˉ, sɨmɨ́ˆ, co̱ˈ ˈnʉˋbingˈ i̱ nɨcaguíngˈˋ Fidiéeˇ lajeeˇ lajaléngˈˋ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ jmɨgüíˋ, jo̱ Fidiéebˇ nijmɨcó̱o̱ˈ˜ ˈnʉˋ.

29 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ i̱ sɨmɨ́ˆ do júuˆ quiáˈˉ i̱ ángel do, dsíngˈˉ cangogáˋ dsíirˊ jo̱ caˈɨ́ˋ dsíirˊ e˜ uiing˜ e cajíngˈˉ dseaˋ do lado.

30 Jo̱ cajíngˈˉtu̱ i̱ ángel do:

—Jaˋ fǿønˈ˜ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ, co̱ˈ iáamˋ dsíiˊ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉˋ, 31 jo̱guɨ lana nigüɨquiéenˈˋ jaangˋ yʉ̱ʉ̱ˋ sɨñʉʉˆ, jo̱ mɨ˜ nilɨseeiñˋ, nitó̱ˆnaˈ e nilɨsiirˋ Jesús. 32-33 Jo̱ mɨ˜ nicuáiñˋ, nijméˉ Fidiéeˇ e nilíiñˉ jaangˋ dseaˋ féngˈˊ laco̱ˈ calɨ́ngˉ i̱ sɨju̱rˇ Davíˈˆ do. Jo̱guɨ i̱ yʉ̱ʉ̱ˋ do quíiˈˉ latab˜ niquiʉ́ˈrˉ ta˜ quiáˈˉ lajaléngˈˋ dseaˋ Israel, jo̱guɨ niquiʉ́ˈrˉ ta˜ cajo̱ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ, jo̱guɨ nilɨsiirˋ Jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ.

34 Jo̱baˈ cajmɨngɨˈˊ Yሠi̱ ángel do:

—¿Jial cuǿøngˋ nilíˋ lajo̱? Jaˋguɨ có̱o̱ˈ˜o̱ dseañʉˈˋ.

35 Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ ángel Gabriel do:

—Fidiéeˇ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ nijmérˉ có̱o̱ˈ˜ güeaˈˆ ˈgøngˈˊ quiáˈrˉ e niquɨnˈˉ lafaˈ jee˜ cabøø˜ jníiˊ, jo̱ lajeeˇ jo̱baˈ nicuǿˈrˉ ˈnʉˋ Jmɨguíˋ quiáˈrˉ, jo̱ jo̱guɨbaˈ nigüɨquiéenˈˋ i̱ yʉ̱ʉ̱ˋ güeangˈˆ i̱ lɨ́ɨngˊ Jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ do. 36 Jo̱guɨ i̱ nɨɨˈˋ i̱ siiˋ Elisabet, jaangˋ dseamɨ́ˋ i̱ nɨyúngˈˊ eáangˊ, jñúungˉ sɨˈˋ nɨngóoˊ e quiéeiñˋ jaangˋ yʉ̱ʉ̱ˋ sɨñʉʉˆ. Jo̱ i̱ dseamɨ́ˋ do i̱ nɨcaˈéengˋ dseaˋ eáangˊ e jaˋ jiuung˜ nicǿøiñˉ, yʉ̱ʉ̱bˋ nɨquiéeiñˋ lana, 37 co̱ˈ jalébˈˋ tɨɨngˋ Fidiéeˇ jmérˉ.

38 Jo̱baˈ cañíiˋ Yáˆ:

—I̱ quiáˈˉ Fidiéebˇ jnea˜. Güɨjméebˋ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ laco̱ˈ nɨcaféeˈ˜ na.

Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ sɨ́ɨiñˋ lado, jo̱ cangámˈˉtu̱ i̱ ángel do fɨˊ lɨ˜ cajárˉ.

Mɨ˜ cangóˉ Yሠe cangoˈeerˇ Elisabet

39-41 Jo̱ dsifɨˊ mɨ˜ cangɨ́ˋ lajo̱, cangóˉ Yሠfɨˊ co̱o̱ˋ fɨɨˋ e néeˊ fɨˊ jee˜ móˈˋ lɨ˜ se̱ˈˊ Judea e cangoˈeerˇ i̱ nɨ́ɨrˆ Elisabet i̱ có̱o̱ˈ˜ Zacarías do.

Jo̱ mɨ˜ caguiérˉ fɨˊ jo̱, jo̱ cangoféeiñˈˇ dseaˋ do. Jo̱ mɨ˜ catǿˉ Yሠcatǿˈrˉ Elisabet, dsifɨˊ ladob cajǿngˈˋ i̱ yʉ̱ʉ̱ˋ i̱ iuungˉ dsíiˊ tuˈˊ Elisabet, jo̱guɨ dsifɨˊ ladob caˈíngˈˋ Elisabet Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ. 42 Jo̱baˈ cajíngˈˉ i̱ Elisabet do casɨ́ˈrˉ Yሠe ngocángˋ dsíirˊ jo̱ cajíñˈˉ:

—ˈNʉˋbingˈ i̱ nɨcajmigüeangˈˆ Fidiéeˇ lajeeˇ lajaléngˈˋ dseamɨ́ˋ i̱ seengˋ fɨˊ jmɨgüíˋ, jo̱guɨ nɨcajmigüeaiñˈˆ yʉ̱ʉ̱ˋ quíiˈˉ cajo̱. 43 ¿I̱˜ jnea˜ e nɨjaˈeeˇ niquiáˈˆ Fíiˋi jnea˜? 44 Co̱ˈ mɨ˜ canúˉu e cateˈˊ jnea˜, dsifɨˊ ladob cajǿngˈˋ yʉ̱ʉ̱ˋ quiéˉe lɨ˜ iuuiñˉ fɨˊ dsíiˊ túˈˋu e iáangˋ dsíirˊ. 45 Jo̱baˈ eáamˊ juguiʉ́ˉ quíiˈˉ, co̱ˈ jábˈˉ calɨ́nˈˉ e nilɨti˜ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e cacuøˈrˊ ˈnʉˋ. 46 Jo̱baˈ cajíngˈˉ Yáˆ:

Dsíngˈˉ jmifénˈˊ jnea˜ Fidiéeˇ,
47 jo̱guɨ dsíngˈˉ iáangˋ dsiiˉ có̱o̱ˈr˜ cajo̱,
co̱ˈ íˋbre dseaˋ caleáaiñˋ jnea˜ jee˜ dseeˉ quiéˉe.
48 Dsʉˈ jnea˜ lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ
i̱ jaˋ jmiféngˈˊ ˈñiaˈˊ, jo̱ sɨˈímˈˋ Fidiéeˇ jnea˜,
jo̱ latɨˊ lana jo̱ cartɨˊ ró̱o̱ˋ jmɨgüíˋ niféˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ juguiʉ́ˉ uii˜ quiéˉe.
49 Co̱ˈ Fidiéebˇ dseaˋ ˈgøiñˈˊ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ,
jo̱guɨ jmiguiʉbˊ jaléˈˋ e nɨcajméerˋ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ cajo̱,
co̱ˈ íˋbre dseaˋ güeaiñˈˆ fɨˊ latøøngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ.
50 Jo̱guɨ contøømˉ nilíˋ fɨˈˋ lɨ́ɨiñˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nijmɨˈgóˋ írˋ.
51 Jo̱ íˋbre tɨɨiñˋ jmérˉ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ,
jo̱guɨ cajméerˋ e cajgiéemˉ jaléˈˋ e ɨˊ dsíiˊ dseaˋ i̱ jmɨcǿøngˈˇ yaang˜.
52 Jo̱guɨ cajgiáamˉbre uǿˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ óoˋ ta˜ ñíiˊ,
jo̱guɨ yʉ́bˈˆ caseáiñˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ jmɨcǿøngˈˇ yaang˜.
53 Jo̱guɨ juguiʉ́bˉ cacuøˈrˊ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ ˈgaˈˊ lɨˊ seaˋ quiáˈˉ,
jo̱guɨ cajmɨlɨ́ɨmˉbre guooˋ jaléngˈˋ dseaˋ seaˋ cuuˉ.
54-55 Jo̱guɨ cajmɨcó̱o̱ˈr˜ jaléngˈˋ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel
i̱ caguíñˈˋ lamɨ˜ jéengˊguɨ i̱ nilíingˉ dseaˋ quiáˈrˉ,
co̱ˈ lajo̱b júuˆ caséerˊ có̱o̱ˈ˜ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ quíˆiiˈ i̱ siiˋ Abraham e nilíˋ fɨˈˋ lɨ́ɨngˉ Fidiéeˇ jneaa˜aaˈ,
jo̱guɨ nijmɨcó̱o̱ˈr˜ jneaa˜aaˈ lata˜.

Jo̱ jaléˈˋ e júuˆ na cajíngˈˉ Yሠie˜ jo̱.

56 Jo̱ caje̱bˊ Yሠgaangˋ sɨˈˋ có̱o̱ˈ˜ i̱ Elisabet do. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, jo̱guɨbaˈ cangángˈˉtu̱r fɨˊ quiáˈrˉ.

Mɨ˜ calɨséngˋ Juan i̱ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ

57 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cadsímˉ jmɨɨ˜ e nilɨseengˋ yʉ̱ʉ̱ˋ quiáˈˉ Elisabet, jo̱ jaangˋ yʉ̱ʉ̱ˋ sɨñʉʉbˆ calɨséngˋ quiáˈrˉ. 58 Jo̱ dsíngˈˉ calɨˈiáangˋ dsíiˊ jaléngˈˋ rúiñˈˋ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ neáangˊ lacúngˈˊ lajíingˋ lɨ˜ neáaiñˊ, co̱ˈ calɨlíˈrˆ e dsíngˈˉ guiʉ́ˉ e cajméeˋ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ i̱ Elisabet do. 59 Jo̱ mɨ˜ cadsíˈˉ i̱ yʉ̱ʉ̱ˋ quiáˈˉ Elisabet do jñiáˉ jmɨɨ˜, jo̱baˈ cangojéengˋneiñˈ e nitó̱ˉ li˜ fɨˊ ngúuˊ táaiñˋ laco̱ˈ e quɨ́ˈˉ tɨ́ɨngˋ dseaˋ Israel. Jo̱ mɨ˜ cajméerˋ lajo̱, sɨˈíˆ nilɨsiiˋ i̱ yʉ̱ʉ̱ˋ do laco̱ˈ siiˋ tiquiáˈrˆ Zacarías. 60 Dsʉˈ i̱ Elisabet do cañíirˋ jo̱ casɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do:

—U̱˜, Juam ˈnéˉ nilɨsiiñˈˋ na.

61 Jo̱baˈ cajíngˈˉ i̱ dseaˋ caguiaangˉ do casɨ́ˈrˉ Elisabet:

—Jo̱ ¿jialɨˈˊ nilɨsiirˋ lajo̱? Jí̱i̱ˈ˜ jaangˋguɨ dseaˋ sɨnʉ́ʉˆ quíiˈˉ jaˋ siirˋ lajo̱.

62 Jo̱baˈ cajmɨngɨ́ˈˉ i̱ dseaˋ caguiaangˉ do Zacarías e jmóorˋ li˜ có̱o̱ˈ˜ guóorˋ:

—Jo̱ ¿jial nilɨsiiˋ i̱ yʉ̱ʉ̱ˋ la, fóˈˋ ˈnʉˋ?

63 Jo̱ Zacarías camɨrˊ co̱o̱ˋ lɨ˜ nijméˈrˉ jial iiñ˜ e nilɨsiiˋ i̱ yʉ̱ʉ̱ˋ do, jo̱baˈ cajmeˈrˊ e Juam nilɨsiiñˈˋ do. Jo̱ dsíngˈˉ cangogáˋ dsíiˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do e calɨsíˋ i̱ yʉ̱ʉ̱ˋ do Juan. 64 Jo̱ dsifɨˊ ladob canaˊ ooˉ luuˇ Zacarías jo̱ canaaiñˋ jmiféiñˈˊ Fidiéeˇ.

65 Jo̱guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ neáangˊ lacúngˈˊ lajíingˋ lɨ˜ guiing˜ Zacarías eáamˊ cangogáˋ dsíirˊ quiáˈˉ jaléˈˋ e calɨ́ˉ do, jo̱ lajo̱bɨ lacaangˋ jee˜ móˈˋ lɨ˜ se̱ˈˊ Judea eáamˊ calɨseáˋ e júuˆ jo̱. 66 Jo̱ lajɨɨngˋ dseaˋ i̱ calɨñiˊ jaléˈˋ e calɨ́ˉ do cajmɨngɨˈˊ rúiñˈˋ:

—¿E˜ sɨˈíingˆ i̱ yʉ̱ʉ̱ˋ la mɨ˜ nicuáiñˋ? Dsʉco̱ˈ eáamˊ li˜ e jmɨcó̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ quiáˈrˉ.

Jaléˈˋ e caˈøˊ Zacarías quiáˈˉ Fidiéeˇ

67 Jo̱ mɨ˜ canaˊ ooˉ luuˇ Zacarías, dsifɨˊ lajo̱b caˈíñˈˋ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ jo̱ canaaiñˋ féˈrˋ jaléˈˋ júuˆ e cangɨ́ɨiñˋ cacuøˊ Fidiéeˇ ladsifɨˊ lado jo̱ cajíñˈˉ:
68     Güɨjmifémˈˊ jaléngˈˋ dseaˋ Fíiˋnaaˈ Fidiéeˇ quiáˈˉ dseaˋ Israel,
    dsʉco̱ˈ nɨcajárˉ jee˜ jneaa˜aaˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ quiáˈrˉ,
    jo̱ nɨcaleáamˋbre jneaa˜aaˈ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quíˉnaaˈ.
69     Jo̱ caguíñˈˋ lajeeˇ lajaléngˈˋ sɨju̱ˇ dseata˜
    dseaˋ féngˈˊ Davíˈˆ i̱ jmóoˋ ta˜ quiʉˈˊ Fidiéeˇ do jaangˋ i̱ ˈgøngˈˊguɨ eáangˊ
    e quiáˈˉ nileáiñˉ jneaa˜aaˈ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quíˉiiˈ.
70-71     Co̱ˈ lajo̱b júuˆ cacuøˈˊ Fidiéeˇ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ i̱ nɨcaféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈrˉ malɨˈˋguɨ eáangˊ
    e nileáiñˉ jneaa˜aaˈ jee˜ jaléngˈˋ i̱ ˈníˈˋ níingˉ jneaa˜aaˈ
    jo̱guɨ jee˜ jaléngˈˋ i̱ guíingˉ quíˉnaaˈ cajo̱,
72     jo̱guɨ nilíˋ fɨˈˋ lɨ́ɨmˉbre jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜ dseaˋ cǿøngˈ˜ quíˆnaaˈ,
    co̱ˈ jaˋ niˈíingˉ dsíirˊ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e cajmɨrǿrˋ
    có̱o̱ˈ˜ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ quíˆiiˈ Abraham lají̱i̱ˈ˜ malɨˈˋguɨ eáangˊ.
73     Jo̱ e lab júuˆ e cacuøˈˊ Fidiéeˇ i̱ Abraham do ie˜ jo̱:
74     e nileáiñˉ jneaa˜aaˈ jee˜ jaléngˈˋ i̱ ˈníˈˋ níingˉ jneaa˜aaˈ,
    jo̱baˈ jneaa˜aaˈ nijmóˆnaaˈ e ngocángˋ dsiˋnaaˈ lɨ́ˈˆ dseángˈˉ laco̱ˈ iing˜ Fidiéeˇ,
    jo̱ joˋ e ˈgǿngˈˋnaaˈ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ i̱ dseaˋ i̱ ˈníˈˋ níiˉ quíˉiiˈ do jóng.
75     Jo̱guɨ lata˜ se̱e̱ˉnaaˈ fɨˊ jmɨgüíˋ la,
    nɨse̱e̱ˉnaaˈ e lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ güeangˈˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ jo̱guɨ dseaˋ i̱ éeˋ røøˋ laco̱ˈ sɨˈíˆ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ.

76 Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ e jo̱, jo̱ lalab casɨ́ˈˉ Zacarías i̱ yʉ̱ʉ̱ˋ do:
    Jo̱guɨ ˈnʉˋ, yʉ̱ʉ̱ˋ quíˉiiˈ, nilɨsiiˈˋ dseaˋ i̱ caguíngˈˋ Fidiéeˇ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ i̱ niféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈrˉ;
    co̱ˈ ˈnʉbˋ dseaˋ niguiéenˈ˜ dseaˋ guiʉ́ˉ,
    co̱ˈ lana nɨjaquiéengˊ e tɨˊ lɨ˜ nijáaˊ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ.
77     Jo̱ nijméeˈ˜ dseaˋ júuˆ jial nileángˉ Fidiéeˇ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ e niˈíingˉ dseeˉ quiáˈrˉ.
78     Jo̱ Fidiéeˇ nijmérˉ jaléˈˋ e jo̱, co̱ˈ dsíngˈˉ ˈneáaiñˋ jneaa˜aaˈ, jo̱guɨ eáamˊ fɨˈˋ lɨ́ɨiñˉ jneaa˜aaˈ cajo̱.
    Jo̱baˈ nɨcacuøˈrˊ jneaa˜aaˈ e lafaˈ nijneáˋ co̱o̱ˋ jɨˋ e jloˈˆ niingˉ ˈgøngˈˊ fɨˊ lɨ˜ se̱e̱ˉnaaˈ lana,
79     jo̱ e jo̱baˈ nijmɨcó̱o̱ˈ˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ seengˋ lafaˈ sɨjúungˉ lɨ˜ nʉʉˋ sǿˈˋ.
    Jo̱ Fidiéeˇ niˈéˈrˆ jneaa˜aaˈ fɨˊ guiʉ́ˉ quiáˈrˉ e laco̱ˈ
    nilɨse̱e̱ˉnaaˈ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ.

Jo̱ jaléˈˋ e júuˆ na caféˈˋ Zacarías ie˜ jo̱.

80 Jo̱ cuaamˋ i̱ yʉ̱ʉ̱ˋ quiáˈrˉ do laco̱ˈ ngóoˊ jmɨɨ˜. Jo̱ lajeeˇ cuaaiñˋ, eáangˊ ngóoˊ lɨcuíiñˋ Fidiéeˇ jo̱guɨ eáangˊ ngóoˊ lɨguiúiñˉ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ dseaˋ do. Jo̱ mɨ˜ ˈléˈˋ cacuáiñˉ, jo̱ cangórˉ fɨˊ co̱o̱ˋ jee˜ móˈˋ, jo̱ jo̱b cateáaiñˋ cartɨˊ mɨ˜ caguiéˉ jmɨɨ˜ e nilɨcuíiˋ dseaˋ Israel quiáˈrˉ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes