A A A A A
Bible Book List

Lucas 24 Amuzgo de Guerrero (AMU)

Cantyja na tandoˈxco Jesús

24  Cwitsjoomya xuee najndyee smanaⁿ, tyˈena yuu waa tseiˈtsuaa. Tyˈechona nasei cachi na jnda̱ jlaˈjndaaˈndyena. Jnda̱ na tquiena jliuna na jnda̱ teindyo̱ tsjo̱ˈ na ta̱ˈ ˈndyoo tsueˈtsjo̱ˈ. Quia na tyˈequieˈna joˈ joˈ, taticaliuna seiˈtsˈo ˈnaaⁿˈ Ta Jesús. Xcwe na matseiñˈeeⁿˈñenaˈ joona na cwicatyuena, ndoˈ teitquiooˈndye we nnˈaⁿ nacañoomna na jeeⁿ canchiiˈ, caxuee liaa. Jeeⁿ ndyaˈ tyuena, jlaˈntyjanquioondyena nqueⁿna nomtyuaa. Jlue naⁿˈñeeⁿ nda̱a̱na:

—¿Chiuu quiiˈntaaⁿ lˈoo cwilˈueˈyoˈ tsˈaⁿ na wandoˈ? Tacˈoomñê ñjaaⁿ, jnda̱ wandoˈxcoom. Cjaañjoomˈ nˈomˈyoˈ ñˈoom na seineiiⁿ nda̱a̱ˈyoˈ quia na ndi mˈaaⁿ tsˈo̱ndaa Galilea. Tsoom na nqueⁿ na cwiluiiñê tsˈaⁿ na jnaⁿ cañoomˈluee, nñeˈquia nnˈaⁿ cwenta jom luee nnˈaⁿjnaⁿ. Ndoˈ naⁿˈñeeⁿ nntyˈioomna jom tsˈoomˈnaaⁿ. Sa̱a̱ xuee jnda̱ ndyee ncwandoˈxcoom.

Quia joˈ tjañjoomˈ nˈomna ñˈoom na tyotseineiiⁿ. Jnaⁿna yuu na waa tseiˈtsuaa, tyˈelcweeˈna ndoˈ jlaˈcandiina nnˈaⁿ canchooˈcwii ñequio chaˈtso ntˈomcheⁿ nnˈaⁿ chiuu waa na tuii. 10 María Magdalena, ñˈeⁿ Juana, ñˈeⁿ María tsondyee Jacobo, ñˈeeⁿ ntˈomcheⁿ yolcu na ñˈeeⁿ ñˈeⁿndyena, joona jlaˈcandiina nnˈaⁿ canchooˈcwii ñˈoomˈñeeⁿ. 11 Sa̱a̱ apóstoles ndooˈ nquiuna cweˈ ñˈomnco joˈ. Tîcalaˈyuˈna.

12 Sa̱a̱ Pedro teicantyjaaⁿ, jleinoom, tjaaⁿ yuu waa tseiˈtsuaa. Quia na ntyˈiaaⁿˈaⁿ naquiiˈ tseiˈtsuaa, cweˈ liaa canchiiˈ ljeiiⁿ. Ndoˈ tjalcweˈnnaaⁿˈaⁿ waⁿˈaⁿ, jaawa jaacue tyomˈaaⁿˈ tsˈoom chaˈtso na jnda̱ tuii.

Ñjomndye we nnˈaⁿ nato Emaús

13 Majuuti xueeˈñeeⁿ we nnˈaⁿ na cwilaˈjomndye ñˈeⁿ Jesús cwiˈoona cwii tsjoom chjoo na jndyu Emaús na mˈaaⁿ naˈ canchooˈcwii kilómetros na tquianaˈ ñˈeⁿ Jerusalén. 14 Ndoˈ cheⁿnquieena cantyja chaˈtso na nmeiiⁿˈ tuii. 15 Yocheⁿ na luaaˈ jeeⁿ cwilaˈneiⁿna, manquiiti Jesús tueˈntyjo̱o̱ⁿ joona. Ñeˈcwi tjaaⁿ ñˈeⁿndyena. 16 Sa̱a̱ tîcataˈjnaaⁿˈna jom ee sˈaanaˈ nˈomnda̱a̱na chaˈcwijom na titquioona. 17 Tsoom nda̱a̱na:

—¿Ljoˈ ñˈoom jeeⁿ cwilaneiⁿˈyoˈ na tsaˈyoˈ nato? Quia joˈ tyˈemeintyjeeˈna na chjooˈ nˈomna.

18 Ndoˈ cwiindye joona na jndyu Cleofas tˈo̱ nnoom, tso:

—¿Aa ˈu cwii tsˈaⁿ na cweˈ tyjeˈya Jerusalén, joˈ chii ticaljeiˈ chiuu waa na tuii wja mawenaˈ?

19 Quia joˈ tˈo̱o̱ⁿ nda̱a̱na:

—¿Ljoˈ tuii?

Joona tˈo̱o̱na nnoom:

—Aa, waa na tuii cantyja ˈnaaⁿˈ Jesús, tsˈaⁿ tsjoom Nazaret na tyotseixmaⁿ profeta. Tˈmaⁿ najneiⁿ tsˈiaaⁿ na tyochˈeeⁿ ñequio ñˈoom na tyotseineiiⁿ jo nda̱a̱ chaˈtso nnˈaⁿ ndoˈ jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom. 20 Sa̱a̱ nquiee ntyee na cwiluiitquiendye nda̱a̱ ntyee ñequio naⁿmaⁿnˈiaaⁿ cwentaayâ tquiana cwenta jom na catˈuiityeⁿnaˈ jom na cueeⁿˈeⁿ, ndoˈ tyˈioom nnˈaⁿ jom tsˈoomˈnaaⁿ. 21 Ndoˈ jâ jeeⁿ ñentyjaaˈ nˈo̱o̱ⁿyâ na jom nluiiñê nquii na nntseicandyaañe nnˈaⁿ Israel. Ndoˈ waa cwiicheⁿ, jeˈ jnda̱ ndyee xuee na tuii na nmeiiⁿˈ. 22 Ndoˈ nchii macanda̱ joˈ, mati joo yolcu na ñˈeeⁿ tmaaⁿˈ na laxmaaⁿyâ, tquioñˈomna ñˈoom na jeeⁿ seiñˈeeⁿˈnaˈ jâ. Ee mateincooquiuuˈ tyˈena yuu waa tseiˈtsuaⁿˈaⁿ, 23 sa̱a̱ taticaliuna seiˈtsˈo ˈnaaⁿˈaⁿ. Tquiolcweeˈna, tyoluena na mati tcoˈnaˈ ángeles nda̱a̱na na jlue yoˈñeeⁿ nda̱a̱na na jom wanoomˈm. 24 Joˈ chii tyˈe ntˈom ncˈiaayâ yuu waa tseiˈtsuaa ndoˈ jliuna na mayuuˈ chaˈxjeⁿ na jlue yolcuˈñeeⁿ. Sa̱a̱ maxjeⁿ tîcantyˈiaana nquii Jesús.

25 Quia joˈ tso Jesús nda̱a̱na:

—ˈO nnˈaⁿ na tileicalaˈno̱ⁿˈyoˈ maxjeⁿ tiqueⁿˈyoˈ cwenta ndoˈ ticjooˈ nˈomˈyoˈ na nlayuˈyoˈ chaˈtso ñˈoom na tyolue profetas. 26 Aa nchii maxjeⁿ matsonaˈ na nquii Cristo catjoom chaˈtso nawiˈmeiⁿˈ cwitjo̱o̱cheⁿ na nntseitˈmaaⁿˈñenaˈ jom.

27 Quia joˈ tyoˈmo̱o̱ⁿ naquiiˈ ljeii ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom chaˈtso ñˈoom na matseineiⁿnaˈ cantyja ˈnaaⁿˈ nqueⁿ. To̱o̱ⁿˈo̱ⁿ ñequio ljeii na tqueⁿ Moisés ndoˈ tcuu tyˈoomnaˈ hasta xjeⁿ ljeii na tqueⁿ chaˈtso profetas.

28 Quia na tyˈewindyoona tsjoom chjoo yuu na cwiˈoona, quia joˈ sˈaaⁿ na ndooˈ wjaatyeeⁿcheⁿ. 29 Sa̱a̱ joona lˈana na jndeiˈnaˈ na caljooˈñê ñˈeⁿndyena. Jluena:

—Caljooˈndyuˈ ñˈeⁿndyô̱ ee jeˈ jnda̱ tmaaⁿ ndoˈ manleinco̱o̱ⁿˈ.

Joˈ chii tjaqueⁿˈeⁿ naquiiˈ wˈaa na nljooˈñê. 30 Ndoˈ quia na tjacjom nacañoomˈ meiⁿsa ñˈeⁿndyena, toˈñoom tyooˈ, tquiaaⁿ na quianlˈuaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cantyja ˈnaaⁿˈnaˈ, tyjeeⁿ ndoˈ tquiaaⁿ juunaˈ nda̱a̱na. 31 Ndoˈ xjeⁿˈñeeⁿ sˈaanaˈ joona chaˈcwijom tsˈaⁿ na ya teitquiooˈnndaˈ ndoˈ taˈjnaaⁿˈna na manquii Jesús joˈ. Sa̱a̱ jom mana tsuñê jo nda̱a̱na. 32 Tyoluena nda̱a̱ ntyjeena:

—Aa tiyuuˈ sˈaanaˈ jndaˈjom teiiⁿ nˈo̱o̱ⁿya yocheⁿ na matseineiiⁿ nda̱a̱ya xjeⁿ na ñjomndyo̱ nato quia na seicano̱o̱ⁿ chiuu maˈmo̱ⁿ ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na teiljeii.

33 Ndoˈ mañejuu xjeⁿˈñeeⁿ teicantyjana, tyˈelcweeˈna Jerusalén. Jliuna nnˈaⁿ na canchooˈcwii ñeˈnaaⁿˈ mˈaⁿ naⁿˈñeeⁿ ñequio ntˈomcheⁿ ncˈiaana. 34 Quia joˈ jlue naⁿˈñeeⁿ nda̱a̱na:

—Jeeⁿ sa, mayuuˈcheⁿ jnda̱ mawandoˈxco Ta Jesús, ee jnda̱ teitquiooˈñê nnom Simón.

35 Quia joˈ joona tyolaˈneiⁿna chiuu waa na tuii quia na mˈaⁿna nato ndoˈ chiuu waa na taˈjnaaⁿˈna jom quia na tyjeeⁿ tyooˈ.

Teitquiooˈñe Jesús nda̱a̱ nnˈaⁿ na cwilaˈjomndye ñˈeⁿñê

36 Yocheⁿ na cwilaˈneiⁿna ñˈoommeiⁿˈ, teitquiooˈ meintyjeeˈ Jesús xcwe quiiˈntaaⁿna. Tquiaaⁿ na xmaⁿndyena. Tsoom:

—Cˈomˈyoˈ na tjaañomtiuu quiiˈ nˈomˈyoˈ.

37 Sa̱a̱ joona nioom tyuena, ee jlaˈtiuuna na cweˈ ncwaaⁿˈaⁿ joˈ cwintyˈiaana. 38 Ndoˈ tsoom nda̱a̱na:

—¿Chiuu na jeeⁿ matseiˈndaaˈnaˈ nquiuˈyoˈ ndoˈ na luaaˈ mˈaaⁿˈ nˈomˈyoˈ? 39 Cantyˈiaˈyoˈ lˈo̱o̱ya ñˈeⁿ ncˈa̱ya na mannco̱tya̱ luaa. Ndoˈ nquioˈyoˈ ja, ee ncwaaⁿˈ tsˈaⁿ tjaaˈnaⁿ seiˈ cachuunaˈ, meiⁿ ndeiˈ chaˈna cwintyˈiaˈyoˈ na cho̱ ja.

40 Jnda̱ tsoom na luaaˈ, tˈmo̱o̱ⁿ lˈo̱o̱ⁿ ndoˈ ncˈeeⁿ. 41 Sa̱a̱ ndicwaⁿ cweˈ matseitsaⁿˈtonaˈ joona na jeeⁿ neiiⁿna, jeeⁿ cjaaweeˈ nˈomna, hasta tileicalayuˈna na jom. Quia joˈ tsoom nda̱a̱na:

—¿Aa cwileiˈñˈomˈyoˈ na ya nlcwaˈ tsˈaⁿ?

42 Joˈ chii tquiana cwii taⁿˈ catscaa jneiiⁿ ñequio tscuu na ñjom tsiomˈ. 43 Toˈñoom ndoˈ tcwaaⁿˈaⁿ ñequio na jndooˈna. 44 Ndoˈ tsoom nda̱a̱na:

—Chaˈtso ñˈoom na teiljeii cantyja ˈnaⁿya naquiiˈ ñˈoom na tqueⁿ Moisés ñequio profetas, ndoˈ mati naquiiˈ salmos, ñˈoomˈñeeⁿ tyoˈmo̱o̱ⁿya nda̱a̱ˈyoˈ quia na ndicwaⁿ mˈaaⁿya ñˈeⁿndyoˈ. Joonaˈ wjaatseicanda̱a̱ˈñenaˈ, ndoˈ jeˈ macwiluii chaˈxjeⁿ na tsjo̱o̱.

45 Quia joˈcheⁿ tquiaa Jesús na nlaˈno̱ⁿˈna ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na teiljeiinaˈ. 46 Tsoom nda̱a̱na:

—Ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na teiljeii, matsonaˈ na nquii na cwiluiiñe Cristo, jndeiˈnaˈ na nntjoom nawiˈ tˈmaⁿ, ndoˈ xuee na jnda̱ ndyee nncwandoˈxcoom na tueeⁿˈeⁿ. 47 Ñequio xueeˈ jom nñeˈquia nnˈaⁿ ñˈoom na calcweˈ nˈom nnˈaⁿ jnaaⁿna cha na nntseitˈmaⁿ tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom joona. Ñˈoommeiiⁿ nnaⁿnaˈ Jerusalén, nncjaantyˈeenaˈ xjeⁿ chaˈwaa tsjoomnancue. 48 Ndoˈ ˈo laˈxmaⁿˈyoˈ na catjeiˈyuuˈndyoˈ ñˈoommeiiⁿ. 49 Queⁿˈyoˈ cwenta, ja njño̱o̱ⁿya nquii Espíritu Santo na jnda̱ tso Tsotya̱ya na nñequiaaⁿ nda̱a̱ˈyoˈ. Joˈ chii, caljooˈndyoˈ tsjoom Jerusalén hasta na nntoˈñoomˈyoˈ juu na nnaⁿ nandye na nñequiaa najnda̱ˈyoˈ.

Tjawa Jesús cañoomˈluee

50 Quia joˈ jluiˈna tsjoomˈñeeⁿ. Tjachom joona nndyooˈ tsjoom Betania. Seintyjo̱o̱ⁿ lˈo̱o̱ⁿ nacjoona, tioˈnaaⁿñê joona. 51 Majuu xjeⁿ na matioˈnaaⁿñê joona to̱ⁿˈnaˈ jom ñˈeⁿndyena. Tjañˈoomnaˈ jom nandye cañoomˈluee. 52 Ndoˈ joona, quia jnda̱ jlaˈtˈmaaⁿˈndyena jom, tyˈelcweeˈna Jerusalén na jeeⁿcheⁿ ndyaˈ neiiⁿna. 53 Ñeˈquiiˈcheⁿ tyomˈaⁿna watsˈom tˈmaⁿ na tyolaˈtˈmaaⁿˈndyena Tyˈo̱o̱tsˈom. Mantyjati luaaˈndyo.

Amuzgo de Guerrero (AMU)

Copyright © 1973, 1999 by La Liga Biblica

Luke 24 New International Version (NIV)

Jesus Has Risen

24 On the first day of the week, very early in the morning, the women took the spices they had prepared and went to the tomb. They found the stone rolled away from the tomb, but when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus. While they were wondering about this, suddenly two men in clothes that gleamed like lightning stood beside them. In their fright the women bowed down with their faces to the ground, but the men said to them, “Why do you look for the living among the dead? He is not here; he has risen! Remember how he told you, while he was still with you in Galilee: ‘The Son of Man must be delivered over to the hands of sinners, be crucified and on the third day be raised again.’ Then they remembered his words.

When they came back from the tomb, they told all these things to the Eleven and to all the others. 10 It was Mary Magdalene, Joanna, Mary the mother of James, and the others with them who told this to the apostles. 11 But they did not believe the women, because their words seemed to them like nonsense. 12 Peter, however, got up and ran to the tomb. Bending over, he saw the strips of linen lying by themselves, and he went away, wondering to himself what had happened.

On the Road to Emmaus

13 Now that same day two of them were going to a village called Emmaus, about seven miles[a] from Jerusalem. 14 They were talking with each other about everything that had happened. 15 As they talked and discussed these things with each other, Jesus himself came up and walked along with them; 16 but they were kept from recognizing him.

17 He asked them, “What are you discussing together as you walk along?”

They stood still, their faces downcast. 18 One of them, named Cleopas, asked him, “Are you the only one visiting Jerusalem who does not know the things that have happened there in these days?”

19 “What things?” he asked.

“About Jesus of Nazareth,” they replied. “He was a prophet, powerful in word and deed before God and all the people. 20 The chief priests and our rulers handed him over to be sentenced to death, and they crucified him; 21 but we had hoped that he was the one who was going to redeem Israel. And what is more, it is the third day since all this took place. 22 In addition, some of our women amazed us. They went to the tomb early this morning 23 but didn’t find his body. They came and told us that they had seen a vision of angels, who said he was alive. 24 Then some of our companions went to the tomb and found it just as the women had said, but they did not see Jesus.”

25 He said to them, “How foolish you are, and how slow to believe all that the prophets have spoken! 26 Did not the Messiah have to suffer these things and then enter his glory?” 27 And beginning with Moses and all the Prophets, he explained to them what was said in all the Scriptures concerning himself.

28 As they approached the village to which they were going, Jesus continued on as if he were going farther. 29 But they urged him strongly, “Stay with us, for it is nearly evening; the day is almost over.” So he went in to stay with them.

30 When he was at the table with them, he took bread, gave thanks, broke it and began to give it to them. 31 Then their eyes were opened and they recognized him, and he disappeared from their sight. 32 They asked each other, “Were not our hearts burning within us while he talked with us on the road and opened the Scriptures to us?”

33 They got up and returned at once to Jerusalem. There they found the Eleven and those with them, assembled together 34 and saying, “It is true! The Lord has risen and has appeared to Simon.” 35 Then the two told what had happened on the way, and how Jesus was recognized by them when he broke the bread.

Jesus Appears to the Disciples

36 While they were still talking about this, Jesus himself stood among them and said to them, “Peace be with you.”

37 They were startled and frightened, thinking they saw a ghost. 38 He said to them, “Why are you troubled, and why do doubts rise in your minds? 39 Look at my hands and my feet. It is I myself! Touch me and see; a ghost does not have flesh and bones, as you see I have.”

40 When he had said this, he showed them his hands and feet. 41 And while they still did not believe it because of joy and amazement, he asked them, “Do you have anything here to eat?” 42 They gave him a piece of broiled fish, 43 and he took it and ate it in their presence.

44 He said to them, “This is what I told you while I was still with you: Everything must be fulfilled that is written about me in the Law of Moses, the Prophets and the Psalms.”

45 Then he opened their minds so they could understand the Scriptures. 46 He told them, “This is what is written: The Messiah will suffer and rise from the dead on the third day, 47 and repentance for the forgiveness of sins will be preached in his name to all nations, beginning at Jerusalem. 48 You are witnesses of these things. 49 I am going to send you what my Father has promised; but stay in the city until you have been clothed with power from on high.”

The Ascension of Jesus

50 When he had led them out to the vicinity of Bethany, he lifted up his hands and blessed them. 51 While he was blessing them, he left them and was taken up into heaven. 52 Then they worshiped him and returned to Jerusalem with great joy. 53 And they stayed continually at the temple, praising God.

Footnotes:

  1. Luke 24:13 Or about 11 kilometers
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes