Add parallel Print Page Options

Trimiterea celor şaptezeci de ucenici

10 După aceea, Domnul a mai rânduit alţi şaptezeci de ucenici şi i-a trimis(A) doi câte doi înaintea Lui, în toate cetăţile şi în toate locurile pe unde avea să treacă El. Şi le-a zis: „Mare este secerişul(B), dar puţini sunt lucrătorii! Rugaţi dar(C) pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Său. Duceţi-vă; iată(D), vă trimit ca pe nişte miei în mijlocul lupilor. (E) nu luaţi cu voi nici pungă, nici traistă, nici încălţăminte şi să nu întrebaţi pe nimeni(F) de sănătate pe drum. În(G) orice casă veţi intra, să ziceţi întâi: ‘Pacea să fie peste casa aceasta!’ Şi dacă va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră va rămâne peste el, altminteri, ea se va întoarce la voi. (H) rămâneţi în casa aceea şi să mâncaţi(I) şi să beţi ce vi se va da, căci vrednic este lucrătorul(J) de plata sa. Să nu umblaţi din casă în casă. În oricare cetate veţi intra şi unde vă vor primi oamenii, să mâncaţi ce vi se va pune înainte, (K) vindecaţi pe bolnavii care vor fi acolo şi să le ziceţi: ‘Împărăţia lui Dumnezeu s-a(L) apropiat de voi’. 10 Dar, în oricare cetate veţi intra şi nu vă vor primi, să vă duceţi pe uliţele ei şi să ziceţi: 11 ‘Scuturăm împotriva voastră chiar şi(M) praful din cetatea voastră, care s-a lipit de picioarele noastre, totuşi să ştiţi că Împărăţia lui Dumnezeu s-a apropiat de voi’. 12 Eu vă spun că, în ziua judecăţii, va fi mai(N) uşor pentru Sodoma decât pentru cetatea aceea. 13 Vai(O) de tine, Horazine! Vai de tine, Betsaido! Căci(P), dacă ar fi fost făcute în Tir şi Sidon lucrările puternice care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit, stând în sac şi cenuşă. 14 De aceea, în ziua judecăţii, va fi mai uşor pentru Tir şi Sidon decât pentru voi. 15 Şi(Q) tu, Capernaume, vei fi înălţat(R) oare până la cer? Vei fi pogorât până(S) în Locuinţa morţilor. 16 Cine(T) vă ascultă pe voi pe Mine Mă ascultă şi(U) cine vă nesocoteşte pe voi pe Mine Mă nesocoteşte, iar(V) cine Mă nesocoteşte pe Mine nesocoteşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine.”

Întoarcerea celor şaptezeci

17 Cei şaptezeci s-au(W) întors plini de bucurie şi au zis: „Doamne, chiar şi dracii ne sunt supuşi în Numele Tău”. 18 Isus le-a zis: „Am(X) văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. 19 Iată că v-am(Y) dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii şi peste toată puterea vrăjmaşului: şi nimic nu vă va putea vătăma. 20 Totuşi să nu vă bucuraţi de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucuraţi-vă că numele(Z) voastre sunt scrise în ceruri.” 21 În(AA) ceasul acela, Isus S-a bucurat în Duhul Sfânt şi a zis: „Tată, Doamne al cerului şi al pământului, Te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, fiindcă aşa ai găsit cu cale Tu.” 22 „Toate(AB) lucrurile Mi-au fost date în mâini de Tatăl Meu; şi(AC) nimeni nu ştie cine este Fiul, afară de Tatăl, nici cine este Tatăl, afară de Fiul şi acela căruia vrea Fiul să i-L descopere.” 23 Apoi, S-a întors spre ucenici şi le-a spus deoparte: „Ferice(AD) de ochii care văd lucrurile pe care le vedeţi voi! 24 Căci vă spun că(AE) mulţi proroci şi împăraţi au voit să vadă ce vedeţi voi, şi n-au văzut, să audă ce auziţi voi, şi n-au auzit.”

Pilda samariteanului

25 Un învăţător(AF) al Legii s-a sculat să ispitească pe Isus şi I-a zis: „Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?” 26 Isus i-a zis: „Ce este scris în Lege? Cum citeşti în ea?” 27 El a răspuns: „Să(AG) iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău şi(AH) pe aproapele tău ca pe tine însuţi”. 28 „Bine ai răspuns”, i-a zis Isus; „fă aşa şi vei(AI) avea viaţa veşnică”. 29 Dar el, care voia să(AJ) se îndreptăţească, a zis lui Isus: „Şi cine este aproapele meu?” 30 Isus a luat din nou cuvântul şi a zis: „Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între nişte tâlhari, care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat şi l-au lăsat aproape mort. 31 Din întâmplare, se cobora pe acelaşi drum un preot şi, când a văzut pe omul acesta, a(AK) trecut înainte pe alături. 32 Un levit trecea şi el prin locul acela şi, când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. 33 Dar un samaritean(AL), care era în călătorie, a venit în locul unde era el şi, când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. 34 S-a apropiat de i-a legat rănile şi a turnat peste ele untdelemn şi vin, apoi, l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han şi a îngrijit de el. 35 A doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat hangiului şi i-a zis: ‘Ai grijă de el, şi orice vei mai cheltui, îţi voi da înapoi la întoarcere’. 36 Care dintre aceştia trei ţi se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari?” 37 „Cel ce şi-a făcut milă cu el”, a răspuns învăţătorul Legii. „Du-te de fă şi tu la fel”, i-a zis Isus.

Marta şi Maria

38 Pe când era pe drum cu ucenicii Săi, Isus a intrat într-un sat. Şi o femeie, numită Marta(AM), L-a primit în casa ei. 39 Ea avea o soră numită Maria, care(AN) s-a aşezat jos(AO), la picioarele Domnului, şi asculta cuvintele Lui. 40 Marta era împărţită cu multă slujire, a venit repede la El şi I-a zis: „Doamne, nu-Ţi pasă că soră-mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi-i dar să-mi ajute.” 41 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi şi te frămânţi tu, 42 dar un(AP) singur lucru trebuie. Maria şi-a ales partea cea bună, care nu i se va lua.”

Tatăl nostru

11 Într-o zi, Isus Se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii Lui I-a zis: „Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, cum a învăţat şi Ioan pe ucenicii lui”.

El le-a zis: „Când vă rugaţi, să ziceţi:

‘Tatăl(AQ) nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ.

Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă în fiecare zi şi ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă şi noi iertăm oricui ne este dator, şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău.’ ”

Stăruinţa în rugăciune

Apoi le-a mai zis: „Dacă unul dintre voi are un prieten şi se duce la el la miezul nopţii şi-i zice: ‘Prietene, împrumută-mi trei pâini, căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu şi n-am ce-i pune înainte’, şi, dacă dinăuntrul casei lui, prietenul acesta îi răspunde: ‘Nu mă tulbura; acum uşa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ţi dau pâini’, – vă spun: chiar(AR) dacă nu s-ar scula să i le dea, pentru că-i este prieten, totuşi, măcar pentru stăruinţa lui supărătoare, tot se va scula şi-i va da tot ce-i trebuie. De aceea şi(AS) Eu vă spun: ‘Cereţi, şi vi se va da; căutaţi, şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. 10 Fiindcă oricine cere capătă; cine caută găseşte şi celui ce bate, i se deschide. 11 Cine este tatăl acela dintre voi care, dacă-i(AT) cere fiul său pâine, să-i dea o piatră? Ori, dacă cere un peşte, să-i dea un şarpe în loc de peşte? 12 Sau, dacă cere un ou, să-i dea o scorpie? 13 Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!’ ”

Vindecarea unui îndrăcit mut

14 Isus(AU) a scos dintr-un bolnav un drac, care era mut. După ce a ieşit dracul, mutul a grăit şi noroadele s-au mirat. 15 Dar unii ziceau: „El(AV) scoate dracii cu Beelzebul, domnul dracilor”. 16 Alţii, ca să-L ispitească, Îi cereau(AW) un semn din cer. 17 Isus(AX) le-a(AY) cunoscut gândurile şi le-a zis: „Orice împărăţie dezbinată împotriva ei este pustiită şi o casă dezbinată împotriva ei se prăbuşeşte peste alta. 18 Deci, dacă Satana este dezbinat împotriva lui însuşi, cum va dăinui împărăţia lui, fiindcă ziceţi că Eu scot dracii cu Beelzebul? 19 Şi dacă eu scot dracii cu Beelzebul, fiii voştri cu cine îi scot? De aceea, ei înşişi vor fi judecătorii voştri. 20 Dar, dacă Eu scot dracii cu(AZ) degetul lui Dumnezeu, Împărăţia lui Dumnezeu a ajuns până la voi. 21 Când(BA) omul cel tare şi bine înarmat îşi păzeşte casa, averile îi sunt la adăpost. 22 Dar(BB), dacă vine peste el unul mai tare decât el şi-l biruieşte, atunci îi ia cu sila toate armele în care se încredea şi împarte prăzile luate de la el. 23 Cine(BC) nu este cu Mine este împotriva Mea şi cine nu adună cu Mine risipeşte.

Duhul necurat ieşit din om

24 Duhul necurat, când(BD) iese dintr-un om, umblă prin locuri fără apă şi caută odihnă. Fiindcă n-o găseşte, zice: ‘Mă voi întoarce în casa mea, de unde am ieşit’. 25 Şi când vine, o găseşte măturată şi împodobită. 26 Atunci se duce de mai ia cu el alte şapte duhuri, mai rele decât el, intră împreună în casă, se aşază în ea, şi starea de pe urmă(BE) a omului aceluia ajunge mai rea decât cea dintâi.”

Ferice de cei ce ascultă Cuvântul

27 Pe când spunea Isus aceste vorbe, o femeie din norod şi-a ridicat glasul şi a zis: „Ferice(BF) de pântecele care Te-a purtat şi de ţâţele pe care le-ai supt!” 28 Şi El a răspuns: „Ferice(BG) mai degrabă de cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu şi-L păzesc!”

Minunea cu Iona

29 Pe când(BH) noroadele se strângeau cu grămada, El a început să spună: „Neamul acesta este un neam viclean; el cere un semn, dar nu i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. 30 Căci după cum Iona(BI) a fost un semn pentru niniviteni, tot aşa şi Fiul omului va fi un semn pentru neamul acesta. 31 Împărăteasa(BJ) de la miazăzi se va scula, în ziua judecăţii, alături de bărbaţii acestui neam şi-i va osândi; pentru că ea a venit de la capătul pământului ca să audă înţelepciunea lui Solomon; şi iată că aici este Unul mai mare decât Solomon. 32 Bărbaţii din Ninive se vor scula, în ziua judecăţii, alături de neamul acesta şi-l vor osândi, pentru că ei(BK) s-au pocăit la propovăduirea lui Iona; şi iată că aici este Unul mai mare decât Iona.

Lumina

33 Nimeni(BL) n-aprinde o lumină ca s-o pună într-un loc ascuns sau sub baniţă, ci o pune într-un sfeşnic, pentru ca cei ce intră să vadă lumina. 34 Ochiul este lumina(BM) trupului tău. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină, dar, dacă ochiul tău este rău, trupul tău este plin de întuneric. 35 Ia seama, dar, ca lumina care este în tine să nu fie întuneric. 36 Aşa că, dacă tot trupul tău este plin de lumină, fără să aibă vreo parte întunecată, va fi în totul plin de lumină, întocmai ca atunci când te-ar lumina o lampă cu lumina ei mare.”

Mustrarea cărturarilor şi fariseilor

37 Pe când vorbea Isus, un fariseu L-a rugat să prânzească la el. El a intrat şi a şezut la masă. 38 Fariseul(BN) a văzut cu mirare că Isus nu Se spălase înainte de prânz. 39 Dar(BO) Domnul i-a zis: „Voi, fariseii, curăţiţi partea de afară a paharului şi a blidului, dar lăuntrul(BP) vostru este plin de jefuire şi de răutate. 40 Nebunilor, oare Acela care a făcut partea de afară n-a făcut şi pe cea dinăuntru? 41 Daţi(BQ) mai bine milostenie din lucrurile dinăuntru, şi atunci toate vă vor fi curate. 42 Dar(BR) vai de voi, fariseilor! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din rută şi din toate zarzavaturile, şi daţi uitării dreptatea şi dragostea de Dumnezeu: pe acestea trebuia să le faceţi şi pe celelalte să nu le lăsaţi nefăcute! 43 Vai(BS) de voi, fariseilor! Pentru că voi umblaţi după scaunele dintâi la sinagogi şi vă place să vă facă lumea plecăciuni prin pieţe! 44 Vai(BT) de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că(BU) voi sunteţi ca mormintele, care nu se văd, şi peste care oamenii umblă fără să ştie.” 45 Unul din învăţătorii Legii a luat cuvântul şi I-a zis: „Învăţătorule, spunând aceste lucruri ne ocărăşti şi pe noi”. 46 „Vai şi de voi, învăţători ai Legii”, a răspuns Isus. „Pentru că(BV) voi puneţi pe spinarea oamenilor sarcini grele de purtat, iar voi nici măcar cu unul din degetele voastre nu vă atingeţi de ele. 47 Vai(BW) de voi! Pentru că voi zidiţi mormintele prorocilor, pe care i-au ucis părinţii voştri. 48 Prin aceasta mărturisiţi că încuviinţaţi faptele părinţilor voştri, căci ei au ucis pe proroci, iar voi le zidiţi mormintele. 49 De aceea Înţelepciunea lui Dumnezeu a zis: ‘Le voi trimite(BX) proroci şi apostoli; pe unii din ei îi vor ucide, iar pe alţii îi vor prigoni, 50 ca să se ceară de la acest neam sângele tuturor prorocilor care a fost vărsat de la întemeierea lumii: 51 de la(BY) sângele lui Abel până la sângele(BZ) lui Zaharia, ucis între altar şi Templu’; da, vă spun, se va cere de la neamul acesta! 52 Vai(CA) de voi, învăţători ai Legii! Pentru că voi aţi pus mâna pe cheia cunoştinţei: nici voi n-aţi intrat, iar pe cei ce voiau să intre, i-aţi împiedicat să intre.” 53 După ce a ieşit de acolo, cărturarii şi fariseii au început să-L pună la strâmtoare şi să-L facă să vorbească despre multe lucruri; 54 I-au întins astfel laţuri, ca(CB) să prindă vreo vorbă din gura Lui, pentru care să-L poată învinui.

Despre făţărnicie, frica de oameni, hula împotriva Duhului Sfânt

12 În vremea aceea(CC), când se strânseseră noroadele cu miile, aşa că se călcau unii pe alţii, Isus a început să spună ucenicilor Săi: „Mai întâi de toate, păziţi-vă(CD) de aluatul fariseilor, care este făţărnicia. Nu(CE) este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nici ascuns care nu va fi cunoscut. De aceea, orice aţi spus la întuneric va fi auzit la lumină; şi orice aţi grăit la ureche, în odăiţe, va fi vestit de pe acoperişul caselor. (CF) spun vouă, prietenii(CG) Mei, să nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, şi după aceea nu mai pot face nimic. Am să vă arăt de cine să vă temeţi. Temeţi-vă de Acela care, după ce a ucis, are puterea să arunce în gheenă; da, vă spun, de El să vă temeţi. Nu se vând oare cinci vrăbii cu doi bani? Totuşi nici una din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. Şi chiar perii din cap, toţi vă sunt număraţi. Deci să nu vă temeţi: voi sunteţi mai de preţ decât multe vrăbii. Eu(CH) vă spun: pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl va mărturisi şi Fiul omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu, dar cine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor va fi lepădat şi el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. 10 Şi(CI) oricui va vorbi împotriva Fiului omului, i se va ierta, dar oricui va huli împotriva Duhului Sfânt, nu i se va ierta. 11 Când(CJ) vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea dregătorilor şi înaintea stăpânirilor, să nu vă îngrijoraţi cum veţi răspunde pentru apărarea voastră, nici ce veţi vorbi, 12 căci Duhul Sfânt vă va învăţa chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiţi.”

Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina

13 Unul din mulţime a zis lui Isus: „Învăţătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moştenirea noastră”. 14 „Omule(CK)”, i-a răspuns Isus, „cine M-a pus pe Mine judecător sau împărţitor peste voi?” 15 Apoi le-a zis: „Vedeţi(CL) şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui”. 16 Şi le-a spus pilda aceasta: „Ţarina unui om bogat rodise mult. 17 Şi el se gândea în sine şi zicea: ‘Ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele. 18 Iată, a zis el, ce voi face: îmi voi strica grânarele şi voi zidi altele mai mari; acolo voi strânge toate roadele şi toate bunătăţile mele 19 şi voi zice sufletului meu: «Suflete(CM), ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani, odihneşte-te, mănâncă, bea şi veseleşte-te!»’ 20 Dar Dumnezeu i-a zis: ‘Nebunule! Chiar în noaptea aceasta ţi se va(CN) cere înapoi sufletul, şi(CO) lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi?’ 21 Tot aşa este şi cu cel ce îşi adună comori pentru el şi(CP) nu se îmbogăţeşte faţă de Dumnezeu.”

Îngrijorările

22 Isus a zis apoi ucenicilor săi: „De aceea vă spun: Nu(CQ) vă îngrijoraţi cu privire la viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca, nici cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. 23 Viaţa este mai mult decât hrana, şi trupul, mai mult decât îmbrăcămintea. 24 Uitaţi-vă cu băgare de seamă la corbi: ei nu seamănă, nici nu seceră, n-au nici cămară, nici grânar, şi totuşi Dumnezeu(CR) îi hrăneşte. Cu cât mai de preţ sunteţi voi decât păsările! 25 Şi apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cot la lungimea vieţii lui? 26 Deci, dacă nu puteţi face nici cel mai mic lucru, pentru ce vă mai îngrijoraţi de celelalte? 27 Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii: ei nu torc, nici nu ţes, totuşi vă spun că nici Solomon, în toată slava lui, n-a fost îmbrăcat ca unul din ei. 28 Dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba, care astăzi este pe câmp, iar mâine va fi aruncată în cuptor, cu cât mai mult vă va îmbrăca El pe voi, puţin credincioşilor? 29 Să nu căutaţi ce veţi mânca sau ce veţi bea şi nu vă frământaţi mintea. 30 Căci toate aceste lucruri neamurile lumii le caută. Tatăl vostru ştie că aveţi trebuinţă de ele. 31 Căutaţi(CS) mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. 32 Nu te teme, turmă mică, pentru că(CT) Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăţia. 33 Vindeţi(CU) ce aveţi şi daţi milostenie. Faceţi-vă(CV) rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri, unde nu se apropie hoţul şi unde nu roade molia. 34 Căci unde este comoara voastră, acolo este şi inima voastră.

Îndemn la veghere

35 Mijlocul(CW) să vă fie încins şi făcliile(CX), aprinse. 36 Şi să fiţi ca nişte oameni care aşteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată, când va veni şi va bate la uşă. 37 Ferice(CY) de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui! Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să şadă la masă şi se va apropia să le slujească. 38 Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robii aceia, dacă-i va găsi veghind! 39 (CZ) ştiţi bine că, dacă ar şti stăpânul casei la ce ceas va veni hoţul, ar veghea şi n-ar lăsa să-i spargă casa. 40 Şi(DA) voi dar fiţi gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi.”

Ispravnicul credincios

41 „Doamne”, I-a zis Petru, „pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toţi?” 42 Şi Domnul a zis: „Cine(DB) este ispravnicul credincios şi înţelept, pe care-l va pune stăpânul său peste slugile sale, ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită? 43 Ferice de robul acela pe care stăpânul, la venirea lui, îl va găsi făcând aşa! 44 Adevărat(DC) vă spun că îl va pune peste toată avuţia sa. 45 Dar(DD), dacă robul acela zice în inima lui: Stăpânul meu zăboveşte să vină, dacă va începe să bată pe slugi şi pe slujnice, să mănânce, să bea şi să se îmbete, 46 stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se aşteaptă şi în ceasul în care nu ştie şi-l va tăia în bucăţi; şi soarta lui va fi soarta celor necredincioşi în lucrul încredinţat lor. 47 Robul(DE) acela, care a ştiut voia stăpânului său şi nu s-a pregătit deloc şi n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. 48 Dar(DF) cine n-a ştiut-o şi a făcut lucruri vrednice de lovituri va fi bătut cu puţine lovituri. Cui i s-a dat mult, i se va cere mult şi cui i s-a încredinţat mult, i se va cere mai mult.

Foc pe pământ

49 Eu am venit să arunc un foc(DG) pe pământ. Şi ce vreau decât să fie aprins chiar acum! 50 Am un botez cu(DH) care trebuie să fiu botezat, şi cât de mult doresc să se îndeplinească! 51 Credeţi(DI) că am venit să aduc pace pe pământ? Eu vă spun: nu, ci(DJ) mai degrabă dezbinare. 52 Căci(DK), de acum înainte, din cinci, care vor fi într-o casă, trei vor fi dezbinaţi împotriva a doi şi doi, împotriva a trei. 53 Tatăl va fi dezbinat împotriva fiului şi fiul, împotriva tatălui; mama, împotriva fiicei şi fiica, împotriva mamei; soacra, împotriva nurorii şi nora, împotriva soacrei.”

Semnele vremurilor

54 El a mai zis noroadelor: „Când(DL) vedeţi un nor ridicându-se la apus, îndată ziceţi: ‘Vine ploaia’. Şi aşa se întâmplă. 55 Şi când vedeţi suflând vântul de la miazăzi, ziceţi: ‘Are să fie zăduf’. Şi aşa se întâmplă. 56 Făţarnicilor, faţa pământului şi a cerului ştiţi s-o deosebiţi, vremea aceasta cum de n-o deosebiţi? 57 Şi pentru ce nu judecaţi şi voi singuri ce este drept? 58 Când(DM) te duci cu pârâşul tău înaintea judecătorului, pe drum(DN) caută să scapi de el, ca nu cumva să te târască înaintea judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului, şi temnicerul să te arunce în temniţă. 59 Îţi spun că nu vei ieşi de acolo până nu vei plăti şi cel mai de pe urmă bănuţ.”