Add parallel Print Page Options

Ako majú kresťania žiť

Ty sa však vo svojich pokynoch pridŕžaj zdravého učenia:

Starší muži nech sú striedmi a vážni, pevní vo viere, v láske a trpezlivosti.

Podobne staršie ženy nech sa správajú dôstojne, nech neohovárajú, neoddávajú sa pijatike,

nech vedú k dobrému mladšie ženy, aby milovali svojich mužov a deti,

ovládali svoje nálady, starali sa o čistotu tela i duše, riadne viedli domácnosť, boli láskavé a milé k manželom, aby nedali nijakú príčinu rúhať sa Božiemu slovu.

Takisto mladých mužov napomínaj, aby boli rozvážni.

Ty sám im buď vzorom v správnom konaní.

Všetko, čo učíš, nech je pravdivé a presvedčivé, aby protivník nemohol nič namietať.

Podriadení nech počúvajú svojich predstavených, nech sú úslužní, neodvrávajú,

10 nepodvádzajú a nech sú vo všetkom spoľahliví. Tak budú prebúdzať záujem o vieru v nášho Spasiteľa a Boha.

11 V osobe Pána Ježiša Boh ukázal, že miluje všetkých ľudí a chce ich zachrániť.

12 To nás vedie k tomu, aby sme sa zriekli bezbožnosti a telesných žiadostí a žili múdro, spravodlivo a v úcte pred Bohom.

13 Veď očakávame splnenie našej nádeje, že sa ukáže vo svojej sláve náš veľký Boh a Spasiteľ Ježiš Kristus.

14 On sa za nás obetoval, aby sme už nepodliehali moci hriechu, ale stali sa jeho ľudom, zapáleným za všetko dobré.

15 Tak uč, naliehavo presviedčaj a naprávaj, kde to treba, ako ten, kto má na to plné právo. Nech tebou nik nepohŕda.