Add parallel Print Page Options

Záverečné napomenutia

13  Bratská láska nech trvá.

Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí nevedomky takto prijali za hostí anjelov.

Pamätajte na väzňov, akoby ste boli uväznení s nimi. Pamätajte aj na tých, ktorí trpia, veď aj vás môže stihnúť podobné trápenie.

Manželstvo nech majú všetci v úcte a manželia nech sú si verní, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Boh.

Nech sa vás nezmocní láska k peniazom, buďte spokojní s tým, čo máte. Veď Boh povedal: Nikdy ťa neopustím, ani sa ťa nezrieknem!"

Preto môžeme s dôverou hovoriť: Pán mi pomáha, nebudem sa báť. Čo mi môže urobiť človek?"

Pamätajte na tých, ktorí vás viedli a hlásali vám Božie slovo. Všímajte si, aký bol záver ich života, a nasledujte ich vieru.

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky!

Nedajte sa strhnúť všelijakými cudzími náukami. Je dobré spoľahnúť sa na Božiu milosť a nie na predpisy o pokrmoch. Ich dodržiavaním sa nič nezíska.

10 My máme nový spôsob služby Bohu, na ktorom nemajú podiel tí, ktorí lipnú na pôvodných izraelských obradoch.

11 V starej obetnej praxi sa telá zvierat, obetovaných za hriech, ktorých krv prinášal veľkňaz do svätyne, spaľovali za mestom.

12 To je predobraz Ježiša, ktorý trpel za bránami Jeruzalema, aby posvätil ľud svojou vlastnou krvou.

13 Vykročme teda za ním, opusťme náš starý spôsob života a nebojme sa pre neho znášať potupu.

14 Veď tu na zemi nemáme trvalý domov -- naším cieľom je mesto, ktoré pre nás pripravuje Pán v nebesiach.

15 Prinášajme teda skrze Ježiša stálu obeť chvály a naše ústa nech vyznávajú jeho meno.

16 Ale nezabúdajme ani na dobročinnosť a štedrosť, také obete sa Bohu páčia.

Poslúchajte duchovných vodcov

17 Poslúchajte tých, ktorí vás vedú, a podriaďujte sa im, lebo oni bdejú nad vami a budú sa za vás zodpovedať. Kiežby to mohli robiť s radosťou, a nie so vzdychaním, lebo to by vám neosožilo.

18 Modlite sa za nás. Sme si istí, že máme čisté svedomie, lebo si chceme vo všetkom správne počínať.

19 Modlite sa predovšetkým za to, aby som sa čo najskôr k vám vrátil.

Požehnanie a pozdravy

20 A tak teraz nech Boh pokoja, ktorý vzkriesil nášho Pána Ježiša z mŕtvych, pomáha vám konať dobro a plniť jeho vôľu.

21 Nech on, ten veľký pastier oviec, ktorý svojou krvou spečatil novú večnú zmluvu, dá vám silu konať to, čo sa Bohu páči. Jemu nech je sláva na veky vekov.

22 Prosím vás, bratia, prijmite toto napomenutie. Veď som vám napísal iba krátko.

23 Oznamujem vám, že náš brat Timotej je už na slobode. Ak skoro príde, navštívim vás spolu s ním.

24 Pozdravte všetkých svojich predstavených i všetkých bratov. Pozdravujú vás bratia z Itálie.

25 Božia milosť nech je s vami všetkými!