Add parallel Print Page Options

Len Kristova obeť je dokonalá

10  V zákone starej zmluvy je len náznak dobra, ktoré Boh pre nás pripravil. Preto obete prinášané rok čo rok nemôžu nikdy dokonale očistiť tých, čo s nimi prichádzajú.

Keby tí, čo ich prinášajú, stratili pocit viny, pretože boli raz navždy očistení, dávno by boli tieto obete prestali.

Nie je totiž možné, aby krv býkov a capov odstránila hriechy.

Preto Kristus pri príchode na svet vyhlásil: Obeť ani dary si nechcel, ale dal si mi telo.

Zápalné obete ani obete za hriech sa ti nepáčili.

Vtedy som povedal: Tu som, aby som konal tvoju vôľu, Bože, ako je v Písme napísané o mne."

Písmo najprv hovorí: Obete ani dary, zápalné obete ani obete za hriech si nechcel a nepáčili sa ti," totiž také, ktoré sa prinášajú podľa zákona.

Ale potom dodáva: Tu som, aby som konal tvoju vôľu." To znamená, že namiesto starej obete priniesol Kristus vlastnú obeť.

10 Svojou smrťou na kríži splnil Božiu vôľu, a tým nás raz navždy posvätil.

11 Za starej zmluvy kňazi konali bohoslužbu, prinášali znova a znova tie isté obete, ale tie nikdy nemôžu odstrániť hriechy.

12 Ale Kristus priniesol za hriechy jedinú obeť a navždy zasadol po Božej pravici.

13 A teraz už čaká, kým mu nebudú jeho nepriatelia položení ako podnožka pod nohy.

14 Tak jedinou obeťou navždy zdokonalil všetkých tých, ktorých posvätil.

15 O tom, že je to pravda, svedčí aj Svätý Duch, keď hovorí:

16 Toto je zmluva, ktorú uzavriem s ľudom izraelským po tých dňoch, hovorí Pán. Svoje zákony vložím do ich sŕdc a vpíšem im ich do mysle.

17 A ich hriechy a prestúpenia už nikdy nespomeniem."

18 Ak sú teda hriechy odpustené, nie je už potrebné prinášať obete.

Pridŕžajme sa nádeje

19 A tak, milí bratia, môžeme teraz pre Ježišovu smrť, ktorý obetoval za nás svoju krv, smelo vstúpiť do svätyne a pristúpiť rovno k Bohu.

20 Kristus obetoval svoj život, a tým roztrhol oponu, ktorá nás delila od Boha. Takto nám otvoril novú a živú cestu k nemu.

21 Ale veľkňaz vládne teraz nad celým Božím domom, nad svojou cirkvou.

22 Preto pristupujeme pred Boha s opravdivým srdcom a v plnej istote viery, so srdcom očisteným od zlého svedomia a s telom obmytým čistou vodou.

23 Neochvejne sa držme nádeje, ktorú vyznávame, lebo ten, kto nám dal zasľúbenie, je verný.

24 Majme záujem jeden o druhého a povzbudzujme sa k láske a k dobrým skutkom.

25 Nezanedbávajte spoločné zhromaždenia, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujte, a to tým viac, čím viac badáte, že sa blíži Pánov príchod.

Varovanie pred odpadnutím od milosti

26 Ak by niekto dobrovoľne hrešil aj po tom, čo poznal pravdu, nemôže rátať s nijakou obeťou za hriechy,

27 ale iba s hrozným súdom a páľavou ohňa, ktorý strávi Božích odporcov.

28 Kto prestúpil Mojžišov zákon, bol bez milosti potrestaný smrťou, ak jeho previnenie dosvedčili dvaja alebo traja svedkovia.

29 Pomyslite si, o čo hroznejší trest si zaslúži ten, kto zneuctí Božieho Syna a znevažuje krv zmluvy, ktorou bol posvätený, a tak sa vysmieva Duchu milosti.

30 Poznáme predsa toho, ktorý povedal: Mne patrí pomsta, aj odplata." Inde Pán upozorňuje, že bude súdiť svoj ľud.

31 Je hrozné padnúť do rúk živého Boha.

Viera sa musí osvedčiť

32 Len sa rozpomeňte na dni, keď ste uverili a vzápätí ste museli trpezlivo a vytrvalo zápasiť s mnohým utrpením.

33 Boli ste verejne vystavení urážkam a prenasledovaniu, inokedy ste zasa podopierali tých, ktorí znášali to isté trápenie.

34 Trpeli ste spolu s uväznenými a s radosťou ste zniesli aj to, keď vás pripravili o majetok, lebo viete, že máte bohatstvo lepšie a trvalé.

35 Preto nestrácajte dôveru, lebo za ňu vás čaká veľká odmena.

36 No vyzbrojte sa trpezlivosťou, aby ste splnili Božiu vôľu a dosiahli to, čo bolo zasľúbené.

37 Veď už len chvíľku, celkom krátku, a príde ten, ktorý má prísť, a nebude meškať.

38 Ale môj spravodlivý bude žiť, pretože uveril. Kto by však odpadol, v tom Boh nenájde záľubu."

39 Ale my predsa nepatríme k tým, ktorí odpadávajú a zahynú, ale patríme k tým, ktorí veria a dosiahnu večný život.