Add parallel Print Page Options

Výzva k jednote

Pre bratskú lásku, pre Ducha, ktorý nás spája, pre súcit a zľutovanie, vás prosím:

buďte svorní, majte sa radi, zápaste o jednotu a jednomyseľnosť, ako nás k tomu nabáda Kristus. Ničím iným mi neurobíte väčšiu radosť.

Nebuďte láskaví a jednomyseľní iba z vypočítavosti, nechcite žať vďačnosť a uznanie, ale dožičte ho aj iným.

Nemyslite iba na seba a na vlastné blaho, radšej rozmýšľajte, ako prospieť iným.

Osvojte si zmýšľanie Ježiša Krista,

ktorý -- hoci sám bol Boh -- nedomáhal sa božských nárokov,

zriekol sa slávy a moci a ochotne prijal úlohu najobyčajnejšieho človeka.

Ba strpel aj také poníženie, že ho popravili na kríži ako najväčšieho zločinca.

Ale práve preto ho Boh povýšil

10 a jeho menu dal takú slávu, že sa pri jeho mene raz sklonia všetky sily na nebi, všetci ľudia na zemi i pod zemou a

11 v úcte a na slávu Boha Otca každý vyzná, že Ježiš Kristus je Pán.

12 Moji drahí, kým som bol u vás, vždy ste poslúchali moje slová. Tým skôr teraz, keď nemôžem byť s vami, s bázňou a chvením usilujte sa o záchranu svojich duší.

13 Boh, ktorý pôsobí vo vás, povzbudí k tomu vašu vôľu a dá vám silu premeniť ju v činy.

14 Všetko, čo robíte, robte bez reptania a pochybovania.

15 Ste predsa Božie deti a váš bezúhonný a príkladný život má žiariť ako hviezdy v hustej tme vašim blúdiacim a strateným spoluobčanom a má ich privádzať k pravému životu.

16 Až sa Kristus zjaví, budem šťastný, že som nebežal nadarmo a nenamáhal sa zbytočne!

17 A keby som aj mal svoje poslanie spečatiť vlastnou krvou, radujem sa z toho

18 a aj vy sa radujte so mnou.

Spoľahliví spolupracovníci

19 Dúfam, ak bude Pán chcieť, že budem môcť čoskoro poslať k vám Timoteja, aby som sa aj ja potešil a dozvedel sa o vás, ako sa máte.

20 Inak tu nemám nikoho, kto by sa tak úprimne o vás zaujímal.

21 Všetci ostatní myslia skôr na svoje záujmy ako na záujmy Kristove.

22 Ale Timoteja ste už poznali, keď mi v službe evanjelia pomáhal ako vlastný brat.

23 Hneď, ako sa rozhodne, čo bude so mnou, pošlem ho k vám.

24 Ale spolieham sa na Pána, že čoskoro prídem k vám aj ja osobne.

25 Zatiaľ však pokladám za potrebné poslať Epafrodita. Jeho služby boli pre mňa veľmi užitočné, stál mi po boku ako brat v práci aj v boji.

26 Ale teraz sa mu veľmi zacnelo po všetkých vás, najmä keď sa dopočul, že ste sa dozvedeli o tom, že bol chorý.

27 A naozaj, ochorel takmer na smrť, ale Boh sa nad ním zľutoval. Ale aj mňa tým ušetril od veľkého zármutku.

28 Preto som ho poslal čo najskôr k vám, aby vás osobne upokojil, a aj mňa tým zbavil veľkej starosti.

29 Uvítajte ho teda čo najsrdečnejšie, ako sa na kresťanov patrí.

30 Vážte si ho, veď pre Kristovo dielo vzal na seba veľké riziko a v úsilí nahradiť mi vás všetkých by sa bol vysilil takmer na smrť.