Add parallel Print Page Options

Jednota cirkvi a rozličné schopnosti

Prosím vás zo svojho väzenia: žite a správajte sa tak, ako sa patrí na ľudí povolaných k slávnej budúcnosti.

Buďte pokorní a nežní, trpezliví a zhovievaví, znášajte sa navzájom v láske

a pod vedením Ducha Svätého sa usilujte zachovávať medzi sebou pokoj.

Tvoríme predsa jedno telo, a ten istý Duch nás všetkých vedie k slávnej budúcnosti.

Máme jedného Pána, jednu vieru, jeden krst,

máme jedného Boha a Otca, ktorý je nad nami i v nás a ktorý pôsobí naším prostredníctvom.

Každému z nás dal Kristus určité schopnosti podľa toho, ako sám uznal za potrebné.

Už Dávid povedal o Kristovi takéto proroctvo: Keď sa po svojom vzkriesení a víťazstve nad satanom Kristus vráti do neba, prinesie ľuďom dary.

Všimnite si, že je tu reč o návrate. To znamená, že musela predchádzať cesta opačným smerom -- z nebeských výšin do najhlbších končín zeme.

10 Ten, ktorý zostúpil dolu, je ten istý, čo vystúpil hore, aby naplnil celý vesmír.

11 A ten určil niektorých za apoštolov, iných za kazateľov, niekomu dal schopnosť získavať ľudí pre Krista, inému starať sa o nich, ako sa pastier stará o svoje ovce, a niekto zasa dostal dar vyučovať iných.

12 Ich úlohou je pripraviť veriacich na službu,

13 aby cirkev mohla rásť, aby sme vo svojej viere a poznaní Božieho Syna dospeli k úplnej duchovnej zrelosti.

14 Potom už nebudeme ako deti podliehať kadejakým názorom svojho okolia, jeho falošnosti a prefíkaným zvodom.

15 Namiesto toho sa vždy budeme držať pravdy a lásky -- budeme hovoriť pravdu, láskavo konať a žiť -- a tak budeme stále podobnejší Kristovi, ktorý je našou hlavou.

16 V ňom je celé telo dokonale skĺbené a každá jeho časť slúži svojím vlastným spôsobom ostatným, aby sa celé telo zdravo vyvíjalo a žilo v láske.

Žite novým životom

17 Nežite už ako tí, ktorí nepoznajú Boha a nerozumejú Božím cestám.

18 Ich myslenie je zmätené, v ich srdci je tma, lebo nechcú o Bohu nič vedieť.

19 Nevidia rozdiel medzi dobrým a zlým, oddávajú sa nízkym vášňam, ženie ich chamtivosť.

20 Ale Kristus nás učí čosi iné.

21 Ak ste naozaj počuli jeho hlas a poznali jeho pravdu,

22 musíte zanechať doterajší spôsob života -- honbu za žiadosťami vlastného skazeného ja", ktoré sa končí záhubou.

23 Vaše správanie a všetky vaše myšlienky sa musia celkom zmeniť.

24 Áno, musíte sa stať novými, odlišnými osobnosťami, dobrými a svätými, ktoré vyžarujú Božiu spravodlivosť.

25 Preto už neklamte, ale hovorte si navzájom pravdu. Všetci sme predsa časťou jedného tela.

26 Ak sa aj niekedy neubránite hnevu, nehrešte tým, že by ste ho v sebe živili, alebo dokonca rozdúchavali. Odstráňte ho zo svojho srdca skôr, ako zapadne slnko,

27 aby vás diabol nemohol ovládnuť.

28 Kto kradol, nech prestane kradnúť a začne si poctivo zarábať vlastnými rukami, aby mal z čoho pomôcť tým, čo majú nedostatok.

29 Nevypusťte z úst nijaké nepekné slovo. Usilujte sa radšej, aby vaše slová boli pre každého v pravej chvíli pomocou a povzbudením.

30 Nezarmucujte svojím správaním Ducha Svätého, ktorého ste dostali ako znamenie svojho dokonalého vykúpenia.

31 Odstráňte od seba tvrdosť, náladovosť, prchkosť a hnevlivosť. Hádky, urážky a jedovatosť nech sú vám cudzie.

32 Buďte k sebe láskaví, zhovievaví a odpúšťajte si, ako aj vám Boh pre Krista odpustil.