A A A A A
Bible Book List

LUCAS 3 Uspanteco (USP)

Juan Ajbˈanal Jaˈtiox tijtijoj cristian

Cuando xtzˈakat joˈlajuj (15) junabˈ roquic Tiberio César pire jbˈabˈal kˈatbˈitzij re Roma, Poncio Pilato wiˈ pire jbˈabˈal kˈatbˈitzij re Judea. Y Herodes Antipas wiˈ pire rey re Galilea y Herodes Felipe ri jkˈun Herodes Antipas wiˈ pire rey re Iturea pach Traconite y Lisanias wiˈ pire rey re Abilinia, y Anás pach Caifás riˈtakaˈ mak nimaktak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios.

Laˈ mak junabˈ li Kakaj Dios xchˈabˈej Juan Ajbˈanal Jaˈtiox ri jcˈajol Zacarías li jun luwar lamas taˈ cristian. Y ajrucˈreˈ Juan xkˈax laˈ juntir mak luwar ri wiˈ chiˈ nimi jaˈ Jordán, xij re juntir cristian chi tijqˈuex jnoˈjak pire ticuysaj juntir jmacak jwiˈl Kakaj Dios y tibˈansaj jaˈtiox rechak. Jilon xan chapcaˈ xcan jtzˈibˈaj Isaías ri ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios, ri tijbˈij chi tina tasajna jun ri cow tichˈejej li jun luwar lamas taˈ cristian, tijbˈij:

Bˈantak jwaˈx jbˈe Kakaj Jesús ri Kajawl, tebˈaˈtak jbˈe sucˈul laj awanmak.
Juntir mak xoˈlak witz tina nojsajna y juntir mak bˈak witz tina kesajna y tibˈan takˈj re, juntir mak cotot bˈe tina bˈanna sucˈul re y juntir mak bˈe ri taˈ tiqˈuilc, tina bˈanna tiqˈuil re.
Y juntir cristian wich ulew tina riltakna ri ajcolol rechak laj jkˈabˈ jmacak ri tijtakch Kakaj Dios wich ulew, ticheˈ.

Y Juan Ajbˈanal Jaˈtiox xril xtawtak mak cristian riqˈuil pire tibˈansaj jaˈtiox rechak, xij rechak: Atak, pur atak cumatz ri ticamsanc. Taˈ nen xin chawechak chi atcolmajtakaˈ chiwch jkˈatbˈitzij Kakaj Dios ri tina ranna jwiˈl retzal.

Bˈantak tzitaklaj noˈj laj acˈaslemalak pire ticˈutun chi kes tzˈet xaqˈuexaˈ anoˈjak y xacˈamaˈ jkˈabˈal amacak chiwch Kakaj Dios y ma chomorsaj laj awanmak chi atcolmajtakaˈ jwiˈl atakaˈ rijajl Abraham. Jwiˈl in tambˈij chawechak chi Kakaj Dios ticwiniˈ chi tiwux mak abˈaj ri pi rijajl Abraham. Man iquej wiˈchak laj raˈ mak cheˈ pire ticˈursajtakbˈic. Juntir mak cheˈ ri taˈ tzi tiwichintak, ticˈursajtakaˈn y titˈojsajtakaˈ li kˈakˈ, xcheˈ Juan rechak.

10 Xpe yak cristian, xtzˈonajtak re Juan Ajbˈanal Jaˈtiox: ¿Nencˈu rajwax tikabˈan? xcheˈtak re.

11 Juan Ajbˈanal Jaˈtiox xij rechak: Nen wiˈ quibˈ jtúnica, rajwaxiˈ tina jyeˈna jun re nen ri taˈ ritzˈik. Y nen wiˈ jwa rajwaxiˈ tina jcomonajna jtijic pach nen ri taˈ jwa, xcheˈ Juan Ajbˈanal Jaˈtiox rechak.

12 Y wiˈ nicˈj ajtzˈonaltak alcabar xeˈtak riqˈui Juan Ajbˈanal Jaˈtiox pire tibˈansaj jaˈtiox rechak. Y xtzˈonajtak re nen rajwax trantak: Ajtijonl, ¿nen rajwax tikabˈan oj? xcheˈtak re.

13 Re xij rechak: Ma tzˈonajtak mas pakal rijil alcabar, xike tatzˈonajtak chapcaˈ ri bˈil chawechak, xcheˈ rechak.

14 Y nicˈj soldad xtzˈonajtak re Juan Ajbˈanal Jaˈtiox nen rajwax trantak: Y oj, ¿nen rajwax tikabˈan? xcheˈtak.

Re xij rechak: Ma bˈantak alakˈtak pwak chirij jun cristian, ma bˈantak cˈax rechak, ma moltak tzij chirij cristian chi resaj pwak chirijak. Xike cubˈaˈ achˈolak chirij nen jnimal tachˈectak, xcheˈ rechak.

15 Juntir cristian tijintak chi jchomorsaj laj ranmak chi Juan Ajbˈanal Jaˈtiox pent riˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew. 16 Pero Juan Ajbˈanal Jaˈtiox xij rechak: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak, in laˈ jaˈ tambˈan jaˈtiox chawechak. Pero wiˈ chiquiˈ jun chic petzal chwij in, re masna jcwinel chinwch in y taˈ ticˈular pi we tanquir jxajbˈ. Re tina ranna jaˈtiox chawechak laˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios y laˈ kˈakˈ. 17 Re cˈamaliˈch jun kelen laj jkˈabˈ jwiˈl ri quiek laˈ tijpuˈw jwich trig y tijtos mak rakan ri tiel chijxoˈl. Tijcˈol man trig li cˈuja, pero mak rakan ri tiel chijxoˈl tijcˈat li jun kˈakˈ ri taˈ jchupic.

18 Jilonli xij Juan Ajbˈanal Jaˈtiox chi jyeˈic jnoˈjak juntir cristian chirij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo li jun luwar lamas taˈ cristian. 19 Y chiwchak juntir cristian xkˈel man rey Herodes Antipas jwiˈl xcˈuliˈy riqˈui Herodías ri rixokl jkˈun. Y xkˈel chirij juntir mak etzltak noˈj ri bˈanal jwiˈl. 20 Pero Herodes Antipas xyeˈ chic mas jbˈa mak jmac ri bˈanal jwiˈl, xcoj Juan Ajbˈanal Jaˈtiox li cars.

Kakaj Jesús tibˈansaj jaˈtiox re

21 Cuando Juan Ajbˈanal Jaˈtiox tijin chi jbˈanic jaˈtiox rechak cristian, xan jaˈtiox re Kakaj Jesús, Kakaj Jesús tijin chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios cuando xtormaj caj 22 y xkejch Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios chibˈ chapcaˈ rilic jun ra ut. Y xtasaj jun chˈaˈwem xaanch lecj, xijch: Atiˈ ri Lokˈlaj Incˈajol, subˈlaj inquiˈcot chawij, xcheˈch lecj.

Jbˈijak yak jmam Kakaj Jesús

23 Kakaj Jesús raj wiˈchak junwinak lajuj (30) junbˈ cuando xchol jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Dios tran. Cristian tijbˈijtak chirij chi jcˈajoliˈ José, José jcˈajoliˈ Elí, 24 Elí jcˈajoliˈ Matat, Matat jcˈajoliˈ Leví, Leví jcˈajoliˈ Melqui, Melqui jcˈajoliˈ Jana, Jana jcˈajoliˈ José, 25 José jcˈajoliˈ Matatías, Matatías jcˈajoliˈ Amós, Amós jcˈajoliˈ Nahúm, Nahúm jcˈajoliˈ Esli, Esli jcˈajoliˈ Nagai, 26 Nagai jcˈajoliˈ Máat, Máat jcˈajoliˈ Matatías, Matatías jcˈajoliˈ Semei, Semei jcˈajoliˈ Josec, Josec jcˈajoliˈ Judá, 27 Judá jcˈajoliˈ Joanán, Joanán jcˈajoliˈ Resa, Resa jcˈajoliˈ Zorobabel, Zorobabel jcˈajoliˈ Salatiel, Salatiel jcˈajoliˈ Neri, 28 Neri jcˈajoliˈ Melqui, Melqui jcˈajoliˈ Adi, Adi jcˈajoliˈ Cosam, Cosam jcˈajoliˈ Elmodam, Elmodam jcˈajoliˈ Er, 29 Er jcˈajoliˈ Josué, Josué jcˈajoliˈ Eliezer, Eliezer jcˈajoliˈ Jorim, Jorim jcˈajoliˈ Matat, Matat jcˈajoliˈ Leví, 30 Leví jcˈajoliˈ Simeón, Simeón jcˈajoliˈ Judá, Judá jcˈajoliˈ José, José jcˈajoliˈ Jonám, Jonám jcˈajoliˈ Eliaquim, 31 Eliaquim jcˈajoliˈ Melea, Melea jcˈajoliˈ Mainán, Mainán jcˈajoliˈ Matata, Matata jcˈajoliˈ Natán, Natán jcˈajoliˈ David, 32 David jcˈajoliˈ Isaí, Isaí jcˈajoliˈ Obed, Obed jcˈajoliˈ Booz, Booz jcˈajoliˈ Salmón, Salmón jcˈajoliˈ Naasón, 33 Naasón jcˈajoliˈ Aminadab, Aminadab jcˈajoliˈ Aram, Aram jcˈajoliˈ Esrom, Esrom jcˈajoliˈ Fares, Fares jcˈajoliˈ Judá, 34 Judá jcˈajoliˈ Jacob, Jacob jcˈajoliˈ Isaac, Isaac jcˈajoliˈ Abraham, Abraham jcˈajoliˈ Taré, Taré jcˈajoliˈ Nacor, 35 Nacor jcˈajoliˈ Serug, Serug jcˈajoliˈ Ragau, Ragau jcˈajoliˈ Peleg, Peleg jcˈajoliˈ Heber, Heber jcˈajoliˈ Sala, 36 Sala jcˈajoliˈ Cainán, Cainán jcˈajoliˈ Arfaxad, Arfaxad jcˈajoliˈ Sem, Sem jcˈajoliˈ Noé, Noé jcˈajoliˈ Lamec, 37 Lamec jcˈajoliˈ Matusalén, Matusalén jcˈajoliˈ Enoc, Enoc jcˈajoliˈ Jared, Jared jcˈajoliˈ Mahalaleel, Mahalaleel jcˈajoliˈ Cainán, 38 Cainán jcˈajoliˈ Enós, Enós jcˈajoliˈ Set, Set jcˈajoliˈ Adán y Adán jcˈajoliˈ Kakaj Dios.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes