Add parallel Print Page Options

Titaksajtak yak cabˈlajuj (12) takoˈn

Kakaj Jesús xmulbˈaˈ yak cabˈlajuj (12) jtakoˈn y xyeˈ cwinel rechak chi resaj juntir mak etzl ri wiˈ laj ranmak cristian y chi jtzibˈsaj cristian ri yajtak. Xtaksajtakbˈi chi jbˈij Jyolj Kakaj Dios rechak cristian pire tretemajtak nen mo oquem laj jkˈabˈ Kakaj Dios pire titakon chibˈak y chi jtzibˈsaj cristian ri yajtak. Y xij rechak: Taˈ nen tacˈamtakbˈi pire laj abˈeak, taˈ tacˈamtakbˈi carot, ni chim, ni wa, ni pwak, ni awitzˈikak re jalbˈi awijak. Cuando attawtak li jono ja li jun tilmit, waˈxentak claˈ ajriˈ ateltakbˈi claˈ cuando ateltakbˈi li man tilmit. Y wi yak cristian li jono tilmit taˈ rajak atjcˈultak, elantakbˈi claˈ, can totojtak man pok laˈ awakanak pire cˈutbˈire chiwchak chi taˈ tzi xantak jwiˈl taˈ xatjcˈultak, xcheˈ rechak.

Ajrucˈreˈ rechak xeltakbˈic, xeˈtak lak juntir mak tra luwar re mak tilmit, xeˈ jbˈijtak tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo rechak juntir cristian y xcunajtak cristian ri yajtak.

Man rey Herodes Antipas xta jtaquil juntir ri tran Kakaj Jesús y taˈ retam nen chi cristian lal. Wiˈ jujun tibˈintak chi riˈ Juan Ajbˈanal Jaˈtiox xcˈastasaj jwich laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ. Y wiˈ jujun tibˈintak chi riˈ Elías ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios ri xyuk chic wich ulew y wiˈ chiquiˈ jujun tibˈintak chi riˈ jono rechak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ri xcamtak ojrtaktzij ri xcˈastasaj jwich laj jcamnakl.

Herodes Antipas xij: Pero in xintakow resaj jbˈa Juan Ajbˈanal Jaˈtiox. ¿Nen chiquiˈ chi cristian lal man jun li ri subˈlaj jtaquil tijin tanta chirij ri tijin tran? xcheˈ.

Y jwiˈliˈli Herodes Antipas rajti ranm tril jwich Kakaj Jesús.

Titzuksaj jobˈ mil (5,000) chi winak

10 Cuando xkˈajtakch yak cabˈlajuj (12) jtakoˈn Kakaj Jesús, xyoltak re Kakaj Jesús nen xantak. Y xcˈamsajtakbˈi pi ricˈanak jwiˈl Kakaj Jesús li tilmit Betsaida. 11 Pero cuando cristian xtatak chi xiˈtakaˈ li man tilmit li, xambˈertakbˈi chirijak y xcˈulsajtakaˈ pi quiˈcotemal jwiˈl Kakaj Jesús y xyeˈsaj jtaquil Jyolj Kakaj Dios rechak pire tretemajtak nen mo oquem laj jkˈabˈ Kakaj Dios pire titakon chibˈak y xtzibˈsaj yak ri yajtak.

12 Cuando xeˈ kˈij xpetak yak cabˈlajuj (12) jtakoˈn Kakaj Jesús, xijtak re Kakaj Jesús: Qˈuis ayolj riqˈuilak cristian y bˈij rechak chi tibˈe jtoqueˈ jposadak, tibˈe jlokˈeˈ jwaak li mak tilmit y li mak ja ri wiˈ chi nakaj, jwiˈl neri taˈ kelen ticˈayaj, xcheˈtak re.

13 Kakaj Jesús xij rechak: Yeˈtak jwaak atak, xcheˈ rechak.

Rechak xijtak re Kakaj Jesús: Pero taˈ nen wiˈ kiqˈuil, xike jobˈ chi cuxlanwa pach quibˈ chi car. ¿Toncˈu bˈe kalokˈeˈna subˈlaj cuxlanwa pire juntir cristian ri? xcheˈtak re.

14 Subˈlaj qˈui cristian wiˈtak claˈ, wiˈtakaˈ raj jobˈ mil (5,000) chi winak. Kakaj Jesús xij rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Bˈijtak rechak cristian chi ticubˈartak y tijcˈam ribˈak pitak caˈwinak lajuj (50) ribˈilak, xcheˈ rechak.

15 Y jilon xantak yak ajtijol ribˈak chirij pire xcubˈartak juntir cristian. 16 Xpe Kakaj Jesús, xcˈam mak jobˈ cuxlanwa laj jkˈabˈ pach mak quibˈ car, xnaˈtun lecj y xcˈomowaj re Kakaj Dios. Ajrucˈreˈ xqˈuer mak cuxlanwa y xyeˈ rechak yak ajtijol ribˈak chirij pire tijjachtak chiwchak juntir cristian. 17 Juntir cristian xwiˈntak asta xnojtak. Y cuando xcolajtak, xpetak yak ajtijol ribˈak chirij xnojsajtakna cabˈlajuj (12) chicach chi qˈuertak cuxlanwa pach car ri taˈ xqˈuisc.

Pedro tiyolow chirij Kakaj Jesús

18 Li jun kˈij tijin Kakaj Jesús chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios y xike yak ajtijol ribˈak chirij wiˈtak riqˈuil, xtzˈonaj rechak: ¿Nencˈu in ri tijbˈijtak cristian? xcheˈ rechak.

19 Rechak xijtak re: Wiˈ jujun tijbˈijtak chi atiˈ Juan Ajbˈanal Jaˈtiox, jujun chic tijbˈijtak chi atiˈ Elías y jujun chic tijbˈijtak chi atiˈ jun rechak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ojrtaktzij ri xcˈastasaj jwich laj jcamnakl, xcheˈtak re.

20 Y xtzˈonaj rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Rucˈ atak, ¿nencˈu in tabˈij atak? xcheˈ rechak.

Pedro xij re Kakaj Jesús: Atiˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew, xcheˈ re.

Kakaj Jesús tijbˈij chi tina camsajna

21 Kakaj Jesús xij rechak yak ajtijol ribˈak chirij chi mi jyoltak rechak cristian ri xtatak.

22 Y xij rechak: Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil tina bˈansajna cˈax re, tina xutsajna jwiˈlak yak ri wiˈ rekleˈnak chijxoˈlak yak rijajl Israel y jwiˈlak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios y jwiˈlak yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios. Tina camsajna, pero tina cˈastasajna jwich laj jcamnakl laj jrox kˈij, xcheˈ rechak.

23 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xij chic rechak juntir cristian: Wi wiˈ jonok raj tioc pi ajtijol ribˈ chwij, rajwaxiˈ jkˈeleˈ ribˈ chi jbˈanic lawi ri raj re tran. Rajwaxiˈ tina jtijna cˈax laj jcˈaslemal y tixambˈer chwij. 24 Nen jono cristian taˈ raj tijyeˈ ribˈ pi camic jwiˈlke tran lawiˈ raj Kakaj Dios tran, tisaachiˈ jwich, pero nen tijyeˈ ribˈ pi camic inwiˈl in, ticolmajiˈn. 25 Taˈ nen tichacuj jwiˈl jun cristian trechbˈej juntir kelen re wich ulew wi pi reke tisaach jwich.

26 Wi wiˈ jono cristian tiqˈuixibˈ inwiˈl y tiqˈuixibˈ jwiˈl inyolj, jilon Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil, tiqˈuixibˈiˈ jwiˈl cuando tipe chic subˈlaj nim jkˈij y nicˈ jnimal jkˈij pach Jkaj pach jnimal jkˈij yak anjl ri tosol pire re. 27 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi wiˈ jujun rechak cristian ri wiˈtak neri, taˈ ticamtak asta tina riltakna jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Kakaj Jesús tijalmaj rilic

28 Raj waxakibˈ (8) kˈij jbˈij jwiˈl Kakaj Jesús jilonli, xcˈambˈi Pedro, Juan y Santiago bˈa jun witz chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios. 29 Cuando tijin tichˈaˈw Kakaj Jesús riqˈui Kakaj Dios xjalmaj rilic y ritzˈik xan sakbˈot y tikopoponc.

30 Etke xriltak quibˈ winak tijintak chi yoloj riqˈui Kakaj Jesús, riˈtakaˈ Moisés pach Elías. 31 Subˈlaj tikopopon ritzˈikak y tijin tijyoltak nen mo jkˈajic Kakaj Jesús lecj ri tawem tran chiwch, ri tina bˈanna re li tilmit Jerusalén. 32 Pedro pach yak jpach subˈlaj cˈax waraj rechak, pero taˈ xwartak, jwiˈliˈli xriltak chi subˈlaj tikopopon rijak Kakaj Jesús pach yak quibˈ winak ri wiˈtak riqˈuil. 33 Cuando elamchak trantakbˈi yak winak riqˈui Kakaj Jesús, xpe Pedro, xij re Kakaj Jesús: Kajtijonl, jor tzi wojtak neri, tikabˈan uxibˈ chinam, jun pi awe at, jun pi re Moisés y jun pi re Elías, xcheˈ re.

Pero Pedro taˈ retam wi tzi o taˈ tzi tijin tijbˈij. 34 Aj tijiniˈ Pedro chi jbˈij jilonli, cuando xpe jun sutzˈ, xchˈuk rijak. Subˈlaj xtzaak jchˈolak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo cuando xchˈuksaj rijak jwiˈl sutzˈ. 35 Riˈchak xtatak xaanch jun chˈaˈwem li sutzˈ, xij: Riˈ ri incˈajol, ri chaˈl inwiˈl, tatak jyolj, xcheˈ.

36 Cuando xtatak jilonli, xriltak Kakaj Jesús ricˈanchak. Rechak xwaˈxke laj ranmak, taˈ ni jono quiek re xyoltak nen xriltak.

Titzibˈsaj jun cˈojol winak ri wiˈ etzl laj ranm

37 Laj jcabˈ kˈij cuando xkejtakch bˈa witz, subˈlaj qˈui cristian xpetak chi jcˈulic Kakaj Jesús. 38 Y wiˈ jun winak chijxoˈlak mak cristian subˈlaj cow xchˈaˈwc, xij re Kakaj Jesús: Ajtijonl, bˈan tokˈobˈ chwe, il incˈajol, xike jun incˈajol li wiˈ. 39 Xoc jun etzl laj ranm. Etke tichˈejej, tijyeˈ quiekˈekˈ re, tiputzuw laj jchiˈ y taˈ tican yeˈsaj jwiˈl man etzl. 40 Xintzˈonajiˈ tokˈobˈ rechak yak ajtijol ribˈak chawij chi tresajtak man etzl, pero taˈ xcwintak chi resajc, xcheˈ man winak re Kakaj Jesús.

41 Kakaj Jesús xij rechak: ¡Atak cristian ri taˈ cubˈul achˈolak chirij Kakaj Dios y xike tabˈantak etzltak noˈj! ¿Jurubˈcˈu kˈij rajwax inwaˈxna aacˈlak pire ticubˈar achˈolak chwij? ¿Jurubˈcˈu kˈij rajwax atna incuytakna jwiˈl taˈ ticubˈar achˈolak chwij? xcheˈ rechak.

Y xij re man winak: Cˈamch acˈajol neri, xcheˈ re.

42 Pero cuando tawem tran man cˈojol winak riqˈui Kakaj Jesús xtˈojsaj lak ulew jwiˈl man etzl y xyeˈ jun quiekˈekˈ re. Pero Kakaj Jesús xkˈel man etzl, xtzibˈsaj man cˈojol winak y xjach re jkaj. 43 Juntir cristian xsaach jchˈolak chi rilic jcwinel Kakaj Dios.

Kakaj Jesús tijbˈij jcaˈmul chi tina camsajna

Xpe Kakaj Jesús, xij rechak yak ajtijol ribˈak chirij: 44 Tatak jcholajl ri tambˈij: Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil tina jachsajna laj jkˈabˈak mak cristian, xcheˈ rechak.

45 Pero yak ajtijol ribˈak chirij taˈ xtatak jcholajl nen tielwiˈ, jwiˈl ajquiˈ chi yeˈsaj luwar rechak jwiˈl Kakaj Dios chi retemaj jcholajl. Y titzaak jchˈolak chi jtzˈonaj re Kakaj Jesús nen jcholajl tielwiˈ ri xijsaj rechak.

Nen ri mas nim jkˈij

46 Yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo xoctak chi jyolic chiribˈil ribˈak nen rechak mas nim jkˈij. 47 Kakaj Jesús retamiˈ nen tijin tijchomorsaj laj ranmak, jwiˈliˈli xcˈam jun ral acˈl y xwabˈaˈ riqˈuil y xij rechak: 48 Nen tijcˈul laj imbˈj, jun ri taˈ tijcoj jkˈij chapcaˈ man ral acˈl ri, iniˈ injcˈul. Nen incˈuluw in, riˈ tijcˈul ri xintakowch. Jwiˈliˈli nen ri taˈ cojol jkˈij, riˈ re mas nim jkˈij, xcheˈ rechak.

49 Xpe Juan, xij re Kakaj Jesús: Kajtijonl, xkilaˈ jun winak tijin tresaj mak etzl laj ranm cristian laj abˈj. Oj xkakˈelaˈn, jwiˈl maˈ kapach taˈn, xcheˈ re.

50 Kakaj Jesús xij rechak: Ma kˈeltak jwiˈl nen taˈ atcontrintak, riˈ jun aacˈlak, xcheˈ rechak.

Mak aj Samaria taˈ tijcˈultak Kakaj Jesús

51 Cuando tawem tran mak kˈij re ticˈamsajbˈi Kakaj Jesús lecj, xcoj jcowil ranm, xeˈ Jerusalén. 52 Cuando bˈesaltak lak bˈe xtakbˈi yak jtakoˈn li jun luwar re Samaria pire tibˈe jtoqueˈtak lamas tiwaˈxtakwiˈ. 53 Pero yak cristian aj Samaria taˈ rajak xcˈultak jwiˈl retamakiˈ chi bˈenamiˈ re Jerusalén. 54 Yak quibˈ ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo, Santiago pach Juan cuando xriltak chi jilonli xansaj rechak, xtzˈonajtak re Kakaj Jesús: Kajawl, ¿chawajniˈ tikatzˈonaj re Kakaj Dios lecj chi tijtakch kˈakˈ chapcaˈ xan Elías pire ticˈatsaj juntir mak cristian ri? xcheˈtak re.

55 Kakaj Jesús xsolcopij ribˈ chi rilicak, xkˈelonc y xij rechak: Atak taˈ awetamak nen chi santil titakon chabˈak. 56 Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil taˈ xpe chi jsachic jwichak cristian, re chi jcolicakiˈ xpetc, xcheˈ rechak.

Y xantajtakbˈi pach yak ajtijol ribˈak chirij xeˈtak li jun jalan luwar chic.

Ri cˈax xambˈerem chirij Kakaj Jesús

57 Cuando bˈesaltak lak bˈe, xpe jun winak, xij re Kakaj Jesús: Chwaj imbˈe chawij lamas atbˈeˈw, xcheˈ re.

58 Kakaj Jesús xij re: Mak utiw wiˈ jjulak y mak tzˈiquin wiˈ jsocak, pero Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil taˈ lamas tijtzˈebˈaˈwiˈ jbˈa, xcheˈ re.

59 Y xij chic re jun chic: Joˈ chwij, xcheˈ re.

Pero man winak xij re: Wajawl, yeˈ luwar chwe tibˈe immukeˈna inkaj nabˈe, xcheˈ re.

60 Pero Kakaj Jesús xij chic re: Can yeˈtak mak camnak jmukeˈna jcamnakak, pero at bˈijta Jyolj Kakaj Dios rechak cristian pire tretemajtak nen mo tioctak laj jkˈabˈ Kakaj Dios pire titakon chibˈak, xcheˈ re.

61 Xpe chic jun, xij re Kakaj Jesús: Kajawl, in chwaj imbˈe chawij, pero yeˈ luwar chwe tibˈe inchˈabˈejtakna yak wechˈelxic laj wichoch nabˈe, xcheˈ re.

62 Kakaj Jesús xij chic re: Nen jonok tioc li chac chirij wacx chapalchak man arad jwiˈl y tinaˈtun chic chirij, taˈ tzi. Y jilon jun cristian ri raj tran lawiˈ raj Kakaj Dios y tijquibˈaj ranm, taˈ tzi pire tioc lamas titakonwiˈ Kakaj Dios chibˈak cristian, xcheˈ re.