Add parallel Print Page Options

Tej tyole Pablo tuˈn tcoˈpan tiib twitz gobernador Félix

24  Jweˈtltzen kˈij mas yaj, bix e xiˈ Ananías, cycawel pala tuj Jerusalén, tuˈn tponxin tuj tnom te Cesarea, cymojba cyiibxin tuya cabtlxin cawel cyxol judío, bix junxin licenciado Tertulo tbixin. Cykilca tzun kej xina e pon twitz cawel te kˈolcˈa til Pablo.

Tejtzen cyponxin, bix e tzaj kˈit Pablo twitz cawel gobernador. Cykiltzen otk bint tten, bix akˈ Tertulo te kˈolcˈa til Pablo. Tz̈i tzunxin te gobernador Felix:

―Taat gobernador, chjonte tey keya ejooˈya judío tzinxsen knaˈnke ttz̈yal bix jtbanela, bix xsun xobl keya yasbil keya xmucchabl keya ma tzˈajtz lkˈeete. Cykil tzunja ma bint tuˈn t‑xjalela. Nukxsen jaqˈuey Felix, jaaˈxja tiˈj ktzkiˈnke ma bintke tten kchunkˈlala tuˈna, bix nimke chjonte tzin kkˈoˈna tiˈj. Pero nuksama, ncyˈi tzˈel wiiˈn nim ttyema. Nuk waj txiˈ nkanena te t‑xjalela tuˈn ttzaj tkˈoˈna tanema jun rato te ebilecte kajbela. Jatzen kajbela ja lu. Ja tzunj xin xjal lu Pablo, junxsen ilbelalke kxola. Nuk cocˈcˈa nx‑ajte cyxol xjal judío tuj cykil twitz txˈotxˈ te itzˈjsalwe kˈoj cyuya tyol. N‑ocx tkˈon tiib tuj keya tajbelel kxola. Mintiiˈte toclen tiˈj. Bix at jun cloj xjal Nazareno cybi nchi oc kˈojl tiˈ cycostumbre xjal judío, bix ja tzunj xin Pablo nintzajxin cyxolj xjala. Bix juntl. Taj tzaj tiiˈn xjal yaaˈn judío keya tuj xjan tja Kdiosa. Keya te ke, junxsen maj kaˈ. Juˈ tzunj e tzyeta kuˈna tuˈn tcub tuj castiwa tisen tzin tkbaˈn cyley judío. Pero bix e pon jxin comandante, Lisias, te kˈolecx tiib cyuya soldado te kˈilbetz texin. Bixsen e tkba keya laˈ alj at tkˈoj tiˈ Pablo, tuˈntzen ktzaja twitza, tuˈntzen jaqˈuey tzˈoc ebinte. Kanextlpey tewa. Sictzen baˈn tel tniˈya tiˈj ka jaxj nxiˈ kkbaˈna tey―tz̈i Tertulo, jxin licenciado, tej xin gobernador Felix.

Jaan tzunj cabtlxin judío tcub, oc kˈonte tipemal tyol Tertulo ka cykilj otk tkbaˈnxin jax. 10 Entonces bix oc tchˈiquen gobernador ja Pablo tuˈn tcoˈpante tiibxin, bix e yolen Pablo cyjulu:

―Taat gobernador, we ntzkiˈnwe nimxsen jnabkˈi takˈlena cawel kibaja ejooˈya judío. Bix ya ttzkiˈntla ti tten tuˈn toc tbiˈna kajbela. Juˈ tzunj kˈukbaj cˈuˈlxix ma chin akˈ coˈpl wiib twitza.

11 Nukxix cablajaj kˈij wexlen tuj ja tnom lu tuˈn npon tuj Jerusalén te naˈl Dios. Baˈntzen tel naj tey tniyˈ tiˈj maaˈtkxix nchin pon. 12 Tuj tzunj cab kˈija, mintiiˈwa ma cub nbinchen, mitetpe tuj nin tja Dios, bix mitetpe cyuj camon jaaˈ te xnakˈtzabl tyol Dios, mitetpe jaaˈ tumel tuj tnom, min jaaˈ ẍin jawa cnetwe tzint nchin kˈojl, matitet tkaˈyel ncub nbinchen. 13 Juˈ tzunj, mlay bint tcub cykˈoˈn jxjal lu tiˈ wil cye. 14 Pero attzen jun yol jaxxix, bix baˈntzen nkˈonte wiib tiˈj. Tiˈj cloj aj Nazareno, min, yaaˈn in tincwe cyuya. Pero tej cloj Tbe Jesús tbi, jatztzen in tinca weya. Jatzenwe be jlepch ken tiˈj. Yal tzun kej xjal lu, tuj cywitz nuk ten, pero jaxxix. Jatzente bej npon tuya Dios, jax Dios cye xjal ootxa, cuma junx maj baˈn cyten tiˈj ley cye judío. Cykil ke yecˈl tbe Dios nejl e cyaj tzˈiˈbente at‑xe tyem. 15 Kej xjal eteˈc twitza n‑oc ke cycˈuˈj tiˈ Dios, bix jax juˈx weya. Ntzkiˈnxixwe ti tten, bix jax juˈx cyewe cytzkiˈnxixcye ti tten, ka ko jawel itzˈj cykil koˈ oj kcyim, junelne ejeeˈ loj n‑oc ebinte tyol Dios, cyuyaxj min tzˈoc cybiˈn. 16 Juˈ tzunj nxaˈ nbisenwe tiˈj ti tten tuˈn tten jun baˈn nchunkˈlal twitz Dios bix cywitz xjal, tuˈntzen baˈn nnaˈnte cykil ncub bint wuˈn. 17 Bix tejtzen tel nim cab jnabkˈi tuj juntl wik tnom, cwa npon tuj ntanem te onlcye mebe tuya pwak, bix te kˈolxte jun cotz te Dios. 18 Tuˈn tzunj juˈwa, otk chin ocxawe tuj nin tja Dios mintiiˈwa ttz̈i wiˈj. Otk baj ntxjoˈn chˈinwe wiib tisenx cye judío cycostumbre, bix otktzen chin ocxwe. In tincxsen tej ntzyet. Pero mintiiˈwa tkaˈyel ncub bint wuˈn, bix mintiiˈwa kˈoj e jaw wiiˈn cyxol xjal, cuma nuk cabwe xjal tcub wuya. Pero tuj xsunj juˈwa, tocpan cab judío te Asia te nicˈjaw yol wiˈj. 19 Tz̈itzenke ka otk tzˈocx wiiˈn xjal griego wuya tuj tja Dios. Pero yaaˈn juˈ tewa. Pero min‑al kej xjal tzalu jaˈlewe, amale ejeeˈtlcye xjal baˈn cyul tzalu tuˈn tiwa wil cye, ka at cyaj we. 20 Pero min‑alke ma chi ul. Entonces yal tzun kej ma chi ula, e cykbantetzen ti jilel wil ma cub nbinchaˈn bix ti jilel wil ma cykba cywitz nintzaj cyconsejo judío. 21 Bix e jaw ns̈iˈn jun yol tuˈn tjaw itzˈj jun cyyol cyxol. Juˈtzen cyjulu: “Key taat ocsal, tej cyey cykˈoj wiˈj, ja tej ka tuj nwitza chi jawetz itzˈj cykil cyimne juntl maj,” ntz̈i tzuna. Juˈtzen toc wuˈna tjaw ns̈iˈna tej waˈlcˈa kena cyxol. Vaya tzunj, juˈwa baˈntzen toc cyniqˈuena wiˈj, cuma juˈ toc wuˈna. Pero te ja lu, mintiiˈ mas baˈn toc cyniqˈuen jxjal lu wiˈj―tz̈itzen Pablo twitz gobernador.

22 Pero tejtzen toc cybiˈnxin tyol Pablo tcoˈpbil tiib, taj Felix e cyaj tkˈoˈn stis texa juntl kˈij. Ttzkiˈnxin ka at nim ocslal, bix ti tten cyocslabl. Entonces tz̈i tzunxin cyjulu:

―Cnyoˈ ojxe tul comandante Lisias tzalu. Tzul tkbaˈnxin we mas, bixsen cxeˈl ncyeˈyen ti cnbinche―tz̈itzen gobernador.

23 Entonces bix e xiˈ tkbaˈn Felix tej xin capitán tuˈn tocx tenx Pablo tuj tzeeˈ, bix jax tuˈnx ttzakpet‑xin bix tuˈn cyocx tzakpet ke tuyaxin te kˈolbel texin, bix tuˈn toc cyeˈyet‑xin. Yaltzen te Felix bix e xiˈxin tuj juntl tnom.

24 Exsen cab kˈij. Attzen jun kˈij bix aj meltzˈaj jxin gobernador Felix tuj Cesarea. Bix e ponxin tuya t‑xuˈlxin Drusila, aj judíoxuj. Tejtzen tponxin, bix e xiˈ tkˈoˈnxin txocbilte Pablo, tuˈn cyyolenxin bix tuˈn t‑xiˈ tkanenxin ti tten oj tocslan jun xjal tiˈ Jesús. 25 Entonces bix akˈkexin yolel. Bix e yolen Pablo tiˈj oj tcub tena jiquen twitz Dios, ti tten tuˈn tcub ttzyun tiiba twitz tkaˈyel, bix tiˈj kˈij tzul oj t‑xiˈ tcyeˈyen Dios cykil twitz txˈotxˈ tuˈn t‑xiˈ tcyeˈyenxin ka baˈn bix ka kaˈ otk cub tbinchan jun xjal. Tejtzen toc tbiˈn Felix juˈwa, bix e tzaj ttz̈i tiˈjxin, bix e xiˈ tkbaˈnxin te Pablo:

―Jaxle baˈn tuˈn taj meltzˈaj tey jaˈlewe. Ojtzen ttzaj amleˈn wiˈj, baˈntzen ttzaj ntxcoˈna juntl maj tuˈn toc nbiˈn tyola―tz̈i Felix te Pablo.

26 Bix e xiˈ tbisen Felix tiˈj ka tuˈn tocx tkˈoˈn Pablo pwak tcotzxin tuˈn ttzakpet‑xin. Juˈ tzunj e cwaˈ ttzyuˈnxin Pablo. Min e tzakpixin. Attzen maj e txocxin Pablo te yolel tuyaxin. 27 Pero mintiiˈ e baj, bix ex caˈba jnabkˈi juˈwa. Cwaxsen tocx t‑xel Felix jxin Porcio Festo te gobernador, pero juˈx jxin Festo minx e tzakpixin Pablo, cuma e tajbexin tuˈn tocxin cyeca cyuya xjal judío. Juˈ tzunj e cyjaˈ tkˈoˈnxin Pablo tuj tzeeˈ.