Add parallel Print Page Options

Quy Luật về Của Lễ Chuộc Lỗi

Ðây là quy luật về của lễ chuộc lỗi, một lễ vật cực thánh: Ở tại chỗ người ta giết con vật hiến tế làm của lễ thiêu, họ cũng sẽ giết con vật hiến tế làm của lễ chuộc lỗi. Huyết nó sẽ được rảy chung quanh bàn thờ. Người dâng lễ sẽ dâng tất cả mỡ của con vật hiến tế, cái đuôi có mỡ và lớp mỡ bọc bộ lòng, hai trái cật và lớp mỡ lưng bọc chúng, cùng lớp mỡ phía trên lá gan mà người ấy sẽ gỡ ra với hai trái cật. Rồi tư tế sẽ thiêu chúng trên bàn thờ, làm một lễ vật dùng lửa dâng lên Chúa. Ðó là của lễ chuộc lỗi. Tất cả nam tư tế sẽ được ăn của lễ ấy. Lễ vật ấy phải được ăn trong nơi thánh. Ðó là vật cực thánh.

Của lễ chuộc lỗi cũng giống như của lễ chuộc tội. Chỉ có một quy luật cho cả hai: tư tế nào cử hành lễ chuộc tội sẽ được ban cho lễ vật ấy. Tư tế nào dâng của lễ thiêu cho ai, tư tế ấy sẽ được ban cho bộ da của con vật hiến tế làm của lễ thiêu mà tư tế ấy đã dâng. Mọi của lễ chay nướng trong lò và tất cả lễ vật gì chiên trong chảo hay nướng trên vỉ sẽ thuộc về tư tế dâng của lễ ấy. 10 Mọi của lễ chay có trộn dầu hay để khô sẽ thuộc về các con trai A-rôn và sẽ được chia đều cho họ.

Quy Luật về Của Lễ Cầu An

11 Ðây là quy luật về của lễ cầu an mà một người sẽ dâng lên Chúa: 12 Nếu người ấy dâng của lễ cầu an để tỏ lòng cảm tạ, người ấy phải dâng của lễ cầu an cùng với của lễ cảm tạ, gồm bánh ngọt không men trộn dầu, bánh tráng không men có phết dầu, và bánh ngọt làm bằng bột thượng hạng trộn dầu đem chiên. 13 Ngoài các thứ bánh đem dâng để tạ ơn trong của lễ cầu an, người ấy cũng sẽ đem đến bánh ngọt có men. 14 Như thế người ấy sẽ dâng lên Chúa một cái bánh từ mỗi thứ bánh làm của lễ. Các bánh ấy sẽ thuộc về tư tế đã rảy huyết của con vật hiến tế cầu an. 15 Thịt của con vật hiến tế tạ ơn trong của lễ cầu an sẽ được ăn nội trong ngày ấy, không được để đến sáng hôm sau.

16 Nhưng nếu con vật hiến tế là của lễ do sự khấn nguyện hoặc lạc ý, của lễ ấy sẽ được ăn ngay trong ngày dâng hiến; nếu còn thừa, có thể ăn ngày hôm sau; 17 nhưng thịt của con vật hiến tế còn lại đến ngày thứ ba phải được đem thiêu hết trong lửa. 18 Nếu qua ngày thứ ba mà thịt của con vật hiến tế cầu an còn được đem ra ăn, của lễ đó không còn được chấp nhận nữa; người dâng sẽ không còn được kể là đã dâng của lễ ấy nữa. Nó đã thành một vật gớm ghiếc; kẻ nào ăn thịt ấy sẽ mắc tội.

19 Nếu thịt con vật hiến tế bị chạm vào bất cứ vật gì không sạch, thịt ấy sẽ không được ăn, nó phải bị đem thiêu. Còn thịt khác, tất cả những người giữ mình thanh sạch đều có thể ăn. 20 Nhưng ai đang ở trong tình trạng ô uế mà ăn thịt của con vật hiến tế dâng lên Chúa làm của lễ cầu an, người ấy phải bị khai trừ khỏi dân. 21 Phàm ai đụng chạm vào bất cứ vật gì không sạch, dù là người không sạch, hay thú vật không sạch, hay bất cứ vật gì không sạch, mà lại ăn thịt con vật hiến tế dâng lên Chúa làm của lễ cầu an, người ấy phải bị khai trừ khỏi dân.”

Cấm Ăn Mỡ và Ăn Huyết

22 Chúa phán với Môi-se rằng, 23 “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên: Các ngươi không được ăn mỡ bò, mỡ chiên, hay mỡ dê. 24 Mỡ của các thú vật bị chết hoặc bị thú dữ cắn xé có thể dùng vào mọi việc, nhưng tuyệt đối không được ăn. 25 Trong các ngươi, nếu ai ăn mỡ của một con thú đã được dùng lửa dâng lên Chúa, kẻ ấy sẽ bị khai trừ khỏi dân.

26 Trong bất cứ nơi nào các ngươi cư ngụ, các ngươi không được ăn huyết, dù là huyết của loài chim hay của súc vật. 27 Phàm kẻ nào ăn bất cứ thứ huyết gì đều sẽ bị khai trừ khỏi dân.”

Phần của Tư Tế Trong Của Lễ

28 Chúa phán với Môi-se rằng, 29 “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên: Ai trong các ngươi muốn dâng lên Chúa một con vật hiến tế để làm của lễ cầu an, chính người ấy phải mang con vật hiến tế làm của lễ cầu an đến dâng lên Chúa. 30 Chính tay người ấy phải mang của lễ đến để dùng lửa dâng lên Chúa. Người ấy sẽ đem mỡ và cái ức, để cái ức sẽ được cầm đưa lên dâng trước mặt Chúa. 31 Tư tế sẽ thiêu mỡ trên bàn thờ, nhưng cái ức sẽ thuộc về A-rôn và các con trai ông. 32 Các ngươi phải lấy đùi phải của con vật hiến tế cầu an biếu cho tư tế làm quà lễ. 33 Người nào trong các con trai của A-rôn dâng máu và mỡ của lễ cầu an sẽ được cái đùi phải làm phần quà lễ. 34 Vì Ta lấy cái ức được cầm đưa lên dâng và cái đùi đã dâng từ nơi dân I-sơ-ra-ên, tức từ của lễ cầu an của họ, mà ban cho Tư Tế A-rôn và các con trai ông. Ðó là quy luật vĩnh viễn trong dân I-sơ-ra-ên.

35 Ðó là phần dành cho A-rôn và các con trai ông từ những của lễ được dùng lửa dâng lên Chúa, kể từ ngày họ được dẫn đến để làm các tư tế phục vụ Chúa. 36 Những phần đó Chúa đã truyền phải ban cho họ khi Ngài xức dầu phong chức họ. Ðó là quy luật vĩnh viễn trong dân I-sơ-ra-ên trải qua các thế hệ.

37 Ðó là quy luật về việc dâng của lễ thiêu, của lễ chay, của lễ chuộc tội, của lễ chuộc lỗi, của lễ tấn phong, và của lễ cầu an, 38 Chúa đã truyền cho Môi-se trên Núi Si-nai, trong ngày Ngài truyền cho dân I-sơ-ra-ên mang các của lễ đến dâng lên Chúa trong Ðồng Hoang Si-nai.”