Add parallel Print Page Options

Phần Thưởng cho Người Vâng Giữ Mạng Lịnh của CHÚA

26 Các ngươi chớ làm cho mình những thần tượng để thờ; các ngươi chớ dựng những hình tượng được chạm khắc hoặc những trụ tượng bằng đá; các ngươi chớ dựng lên những tượng đá trong xứ mình, rồi sấp mình xuống mà thờ lạy chúng, vì Ta là Chúa, Ðức Chúa Trời của các ngươi. Các ngươi sẽ giữ ngày Sa-bát Ta và tôn kính nơi thánh Ta. Ta là Chúa.

Nếu các ngươi vâng theo những luật lệ Ta, vâng giữ những điều răn Ta, và làm theo cách trung tín, Ta sẽ ban mưa xuống đúng mùa, đất đai sẽ sinh sản hoa màu, cây cối ngoài đồng sẽ đơm hoa kết quả. Mùa đập lúa sẽ nối tiếp bằng mùa hái nho; mùa hái nho sẽ nối tiếp bằng mùa gieo giống. Các ngươi sẽ ăn bánh của mình no nê và sống an ninh trong xứ mình. Ta sẽ ban hòa bình cho xứ các ngươi. Các ngươi sẽ nằm xuống an tâm ngủ nghỉ và không phải lo sợ điều gì. Ta sẽ loại trừ các thú dữ khỏi xứ các ngươi, và gươm đao sẽ không đi qua xứ các ngươi. Các ngươi sẽ rượt đuổi quân thù mình; chúng sẽ ngã gục trước lưỡi gươm các ngươi. Năm người các ngươi sẽ rượt đuổi một trăm người, một trăm người các ngươi sẽ rượt đuổi mười ngàn người. Quân thù các ngươi sẽ ngã gục trước gươm các ngươi. Ta sẽ ưu đãi các ngươi và làm cho các ngươi sinh sôi nảy nở thật nhiều, và Ta sẽ duy trì giao ước Ta với các ngươi. 10 Các ngươi sẽ ăn lúa thóc của mùa trước cho đến khi phải lấy lúa thóc cũ ra khỏi kho hầu có chỗ chứa lúa thóc mới. 11 Ta sẽ ở giữa[a] các ngươi và linh hồn Ta sẽ không ghê tởm các ngươi. 12 Ta sẽ bước đi giữa các ngươi, làm Ðức Chúa Trời của các ngươi, và các ngươi sẽ làm dân Ta. 13 Ta là Chúa, Ðức Chúa Trời của các ngươi, Ðấng đã đem các ngươi ra khỏi đất Ai-cập, để các ngươi không còn làm nô lệ cho chúng. Ta đã bẻ ách trên cổ các ngươi và làm cho các ngươi bước đi cách hiên ngang.

Hình Phạt Dành cho Những Kẻ Bội Nghịch

14 Nếu các ngươi không vâng lời Ta, không làm theo những điều răn Ta, 15 nếu các ngươi khước từ những luật lệ Ta, và linh hồn các ngươi chán ghét những mạng lịnh Ta, rồi không làm theo các điều răn Ta, mà còn hủy bỏ giao ước Ta, 16 thì đây là những điều Ta sẽ làm cho các ngươi: Ta sẽ giáng kinh hãi trên các ngươi, sức lực các ngươi sẽ tiêu hao, mắt các ngươi sẽ mờ đi vì bị sốt, và lòng các ngươi sẽ chứa chan sầu não.[b] Các ngươi sẽ gieo lúa luống công, vì quân thù các ngươi sẽ ăn hoa màu đó. 17 Ta sẽ để mặt Ta nghịch lại các ngươi. Các ngươi sẽ bị quân thù đánh bại; những kẻ ghét các ngươi sẽ cai trị các ngươi; các ngươi sẽ chạy trốn dù không ai rượt đuổi.

18 Nếu đã vậy mà các ngươi vẫn không vâng lời Ta, thì vì tội các ngươi, Ta sẽ phạt các ngươi gấp bảy lần. 19 Ta sẽ bẻ gãy vẻ kiêu hùng của các ngươi. Ta sẽ làm cho trời trên các ngươi cứng như sắt và đất dưới các ngươi cứng như đồng. 20 Sức lực các ngươi sẽ bị tiêu hao vô ích; đất đai các ngươi sẽ không sinh sản hoa màu; cây cối trong xứ các ngươi sẽ không đơm hoa kết quả.

21 Nếu đã thế mà các ngươi vẫn còn tiếp tục chống lại Ta và không vâng lời Ta, thì vì tội các ngươi, Ta sẽ giáng tai họa trên các ngươi gấp bảy lần nữa. 22 Ta sẽ để thú dữ đến tung hoành sát hại các ngươi; chúng sẽ cắn xé con cái các ngươi, giết hại súc vật các ngươi, và làm cho dân số các ngươi giảm thiểu, đến nỗi đường sá các ngươi sẽ trở nên vắng vẻ.

23 Dù bị phạt như vậy mà các người vẫn không chịu quay lại với Ta, mà cứ tiếp tục chống lại Ta, 24 thì Ta cũng sẽ chống lại các ngươi, và vì tội của các ngươi, Ta sẽ giáng họa xuống các ngươi gấp bảy lần nữa. 25 Ta sẽ mang gươm đao đến giết hại các ngươi, để báo trả cho sự bội nghịch của các ngươi đối với giao ước. Nếu các ngươi rút vào trong các thành mình, Ta sẽ sai ôn dịch đến giữa các ngươi, và các ngươi sẽ bị phó vào tay quân thù. 26 Khi Ta cắt đứt nguồn lương thực của các ngươi, thì một lò cũng đủ cho mười người nữ nướng bánh; họ sẽ chia bánh cho các ngươi bằng cân lượng, và các ngươi sẽ ăn mà không no.

27 Dù đã như vậy mà các ngươi vẫn không vâng lời Ta, mà cứ chống lại Ta, 28 bấy giờ Ta sẽ nổi cơn thịnh nộ chống lại các ngươi, và vì tội các ngươi, Ta sẽ phạt các ngươi gấp bảy lần nữa. 29 Các ngươi sẽ ăn thịt các con trai mình, và các ngươi sẽ ăn thịt các con gái mình. 30 Ta sẽ phá hủy các tế đàn trên những nơi cao; Ta sẽ đạp đổ những bàn thờ dâng hương của các ngươi; Ta sẽ chất thây các ngươi trên thây các thần tượng của các ngươi. Ta sẽ ghê tởm các ngươi. 31 Ta sẽ làm cho các thành của các ngươi ra hoang vắng; Ta sẽ khiến những nơi thánh của các ngươi ra điêu tàn; Ta sẽ không hưởng nhận những mùi thơm do các ngươi dâng hiến. 32 Ta sẽ làm cho xứ sở các ngươi trở nên hoang vu, đến nỗi những kẻ thù của các ngươi đến chiếm ở cũng phải ngạc nhiên. 33 Ta sẽ phân tán các ngươi ra trong các nước. Ta sẽ tuốt gươm ra truy đuổi các ngươi. Xứ sở các ngươi sẽ trở nên hoang vu; thành quách các ngươi sẽ ra điêu tàn vắng vẻ.

34 Bấy giờ nhờ nó bị bỏ hoang đất sẽ được hưởng những năm Sa-bát; trong khi các ngươi sống trong xứ của kẻ thù, đất sẽ được nghỉ bù và được hưởng những năm Sa-bát. 35 Hễ khi nào đất còn bị bỏ hoang, nó sẽ được nghỉ bù những năm Sa-bát mà nó không có khi các ngươi còn sống ở đó. 36 Ðối với những kẻ còn sống sót, Ta sẽ làm cho lòng chúng ra hèn nhát khi sống trong xứ bị kẻ thù cai trị. Chỉ một tiếng lá rung cũng đủ làm cho chúng sợ hãi bỏ chạy; chúng sẽ chạy trốn như thể bị gươm truy kích, và chúng sẽ ngã nhào dù chẳng ai đuổi theo. 37 Chúng sẽ ngã nhào lên nhau, như thể bị ngã rạp trước lưỡi gươm, mặc dù chẳng có ai rượt đuổi. Các ngươi sẽ chẳng có sức lực đối phó với quân thù. 38 Các ngươi sẽ bị diệt vong giữa các dân, và đất của kẻ thù các ngươi sẽ ăn nuốt các ngươi. 39 Ai trong các ngươi còn sống sót sẽ chết dần chết mòn trong xứ của kẻ thù vì tội lỗi mình. Chúng sẽ chết dần chết mòn vì tội lỗi của tổ tiên mình.

40 Nhưng nếu chúng xưng nhận tội lỗi mình và tội lỗi của tổ tiên mình rằng chúng đã phản nghịch Ta, thậm chí còn nhất quyết chống lại Ta, 41 đến nỗi Ta buộc lòng phải chống lại chúng và khiến chúng phải bị dẫn đến xứ của kẻ thù của chúng, nếu tấm lòng không chịu cắt bì của chúng biết khiêm nhường và chúng biết ăn năn lìa bỏ tội lỗi của chúng,[c] 42 Ta sẽ nhớ lại giao ước Ta với Gia-cốp, Ta cũng sẽ nhớ lại giao ước Ta với I-sác, Ta cũng sẽ nhớ lại giao ước Ta với Áp-ra-ham, và Ta sẽ nhớ đến xứ sở chúng, 43 vì xứ sở chúng đã bị chúng bỏ hoang, và đất ấy đã được hưởng những năm Sa-bát do bị bỏ hoang vì không có chúng, trong lúc chúng bị sửa phạt về tội lỗi chúng, bởi chúng đã dám khước từ mạng lịnh Ta và gớm ghét luật lệ Ta. 44 Dầu vậy trong khi chúng ở trong xứ của kẻ thù của chúng, Ta sẽ không khước từ chúng, hoặc gớm ghét chúng, mà tuyệt diệt chúng, hoặc hủy bỏ giao ước Ta với chúng, vì Ta là Chúa, Ðức Chúa Trời của chúng. 45 Ðể tỏ lòng nhân từ với chúng, Ta sẽ nhớ lại giao ước với tổ tiên chúng, những kẻ Ta đã đem ra khỏi đất Ai-cập trước mặt các dân, để làm Ðức Chúa Trời của chúng. Ta là Chúa.”

46 Ðó là những điều răn, mạng lịnh, và luật pháp mà Chúa đã cậy Môi-se lập giữa Ngài với dân I-sơ-ra-ên trên núi Si-nai.

Footnotes

  1. Lê-vi 26:11 nt: đặt Lều Tạm (cắm lều, cắm trại)
  2. Lê-vi 26:16 ctd: và mạng sống của các ngươi sẽ mỏn dần
  3. Lê-vi 26:41 ctd: chấp nhận hình phạt cho tội lỗi mình