Add parallel Print Page Options

Na-đáp và A-bi-hu Dâng Lửa Lạ

10 Khi ấy hai con trai của A-rôn là Na-đáp và A-bi-hu, mỗi người lấy lư hương của mình, bỏ lửa than vào, rồi bỏ hương vào trong lửa, đoạn họ mang đến dâng trước mặt Chúa một thứ lửa lạ; đó là điều Ngài không truyền họ làm. Lửa từ thánh nhan Chúa lòe ra, thiêu đốt họ, và họ chết ngay trước mặt Chúa. Bấy giờ Môi-se nói với A-rôn, “Ðó là điều Chúa đã nói khi Ngài phán,

‘Qua những kẻ đến gần Ta, Ta sẽ được tôn thánh;
Trước mặt toàn dân, Ta sẽ được tôn vinh.’”

A-rôn yên lặng chấp nhận.

Môi-se gọi Mi-sa-ên và Ên-xa-phan, hai con trai của U-xi-ên chú của A-rôn, đến và bảo họ, “Hãy lại, mang thi thể hai cháu của các em ra khỏi Nơi Thánh và đem ra ngoài doanh trại.” Họ đến khiêng thi thể hai người ấy, vẫn còn mặc áo lễ dài, ra ngoài doanh trại, như Môi-se đã truyền.

Môi-se nói với A-rôn và hai con trai ông ấy là Ê-lê-a-xa và I-tha-ma, “Xin anh và hai cháu đừng xõa tóc để tang và cũng đừng xé rách áo mình than khóc, kẻo anh và hai cháu phải chết, và Ngài sẽ nổi giận mà đánh phạt luôn cả hội chúng. Tuy nhiên những người khác trong gia tộc và toàn thể nhà I-sơ-ra-ên có thể than khóc các cháu, vì ngọn lửa từ Chúa đã lòe ra làm các cháu phải qua đời. Anh và hai cháu đừng ra khỏi cửa Lều Hội Kiến, kẻo anh và hai cháu sẽ chết, vì dầu phong chức của Chúa vẫn còn ở trên anh và hai cháu.” Họ làm theo lời Môi-se đã bảo.

Những Quy Luật Ðặc Biệt cho Các Tư Tế

Chúa phán với A-rôn rằng, “Ngươi và các con trai ngươi chớ uống rượu hay thức uống gì làm cho say khi vào trong Lều Hội Kiến, để các ngươi khỏi phải chết. Ðây là một quy luật đời đời trải qua các thế hệ của các ngươi. 10 Các ngươi phải biết phân biệt điều gì là thánh và điều gì là phàm, vật nào là ô uế và vật nào là tinh sạch. 11 Các ngươi phải dạy cho dân I-sơ-ra-ên mọi luật lệ Chúa đã dùng Môi-se truyền cho họ.”

12 Môi-se nói với A-rôn và các con trai còn lại của ông ấy là Ê-lê-a-xa và I-tha-ma rằng, “Hãy lấy phần của lễ chay còn lại, sau khi đã lấy một phần dùng lửa dâng lên Chúa, mà làm bánh không men và ăn bên cạnh bàn thờ, vì đó là vật rất thánh. 13 Anh và hai cháu phải ăn bánh đó trong nơi thánh, vì đó là phần của anh và của các con trai anh trong các lễ vật dùng lửa dâng lên Chúa, vì tôi đã được truyền như vậy. 14 Nhưng cái ức và cái đùi đã được đưa cao lên để dâng, thì anh, các con trai anh, và các con gái anh có thể ăn ở bất cứ nơi nào thanh sạch, vì đó là phần đã được quy định cho anh và cho các con anh trong các của lễ cầu an mà dân I-sơ-ra-ên mang đến dâng. 15 Cái đùi để nâng cao lên dâng và cái ức để đưa cao lên dâng do dân mang đến chung với mỡõ thì chỉ mỡ sẽ được dùng lửa để thiêu, còn hai món kia, sau khi đã nâng cao lên dâng trước mặt Chúa, sẽ là phần của anh và con cháu anh đời đời, như Chúa đã truyền.”

16 Kế đến Môi-se hỏi kỹ về việc con dê được dùng làm con vật hiến tế để chuộc tội, và kìa, nó đã bị thiêu rồi. Do đó ông nổi giận với Ê-lê-a-xa và I-tha-ma, hai con trai còn lại của A-rôn, và nói, 17 “Tại sao hai cháu không ăn thịt con vật hiến tế làm của lễ chuộc tội trong khu vực thánh, vì nó đã trở thành một vật cực thánh rồi, và Ngài đã ban nó cho các cháu, để các cháu cất bỏ tội lỗi của hội chúng, hầu chuộc tội cho họ trước mặt Chúa? 18 Nầy, máu nó đã không được mang vào trong Nơi Thánh, nên các cháu phải ăn thịt nó trong khu vực thánh như tôi đã bảo, như vậy mới đúng.”

19 Nhưng A-rôn trả lời Môi-se, “Nầy, hôm nay các cháu đã dâng của lễ chuộc tội và của lễ thiêu cho chúng trước mặt Chúa rồi; dầu vậy chuyện đau buồn cũng đã đột ngột xảy ra cho tôi! Nếu hôm nay tôi ăn của lễ chuộc tội nữa, liệu Chúa có chấp nhận của lễ ấy hay không?” 20 Nghe thế Môi-se bèn nhận là phải.