Add parallel Print Page Options

Của lễ thiêu

Từ Lều Họp [a] Chúa gọi và truyền cho Mô-se như sau, “Hãy bảo dân Ít-ra-en: ‘Khi dâng của lễ cho Chúa thì hãy mang một con vật bắt từ trong bầy.

Nếu đó là của lễ toàn thiêu từ bầy gia súc, thì phải dâng con đực không tật nguyền. Ngươi sẽ mang con vật đến cửa Lều Họp để Chúa đoái nhận của lễ đó. Ngươi sẽ đặt tay trên đầu con vật, Chúa sẽ nhận nó và tha tội cho ngươi.

Ngươi [b] sẽ giết con bò đực tơ đó trước mặt Chúa, rồi các con trai A-rôn, là thầy tế lễ, sẽ lấy huyết nó rưới chung quanh bàn thờ nơi cửa Lều Họp. Rồi ngươi sẽ lột da con vật và chặt nó ra từng miếng. Sau khi chất củi và lửa trên bàn thờ, các thầy tế lễ sẽ đặt cái đầu, mỡ, và các miếng khác lên trên củi lửa nơi bàn thờ. Bộ lòng và chân con vật phải rửa bằng nước. Rồi thầy tế lễ phải thiêu hết các phần của con vật trên bàn thờ.

Đó là của lễ toàn thiêu bằng lửa dâng lên, có mùi thơm làm vừa lòng Chúa.

10 Nếu của lễ thiêu là con chiên hay dê bắt từ trong bầy, phải chọn con đực không tật nguyền. 11 Ngươi phải giết con vật về hướng bắc của bàn thờ trước mặt Chúa, rồi các con trai A-rôn, là thầy tế lễ, phải rưới huyết nó xung quanh bàn thờ. 12 Ngươi sẽ chặt con vật ra làm nhiều phần, rồi thầy tế lễ sẽ đặt cái đầu con vật cùng với mỡ nó lên củi cháy nơi bàn thờ. 13 Ngươi sẽ lấy nước rửa bộ lòng và giò. Rồi thầy tế lễ sẽ thiêu hết các phần đã chặt trên bàn thờ. Đó là của lễ toàn thiêu dùng lửa dâng lên, có mùi thơm làm vừa lòng Chúa.

14 Nếu của lễ toàn thiêu cho Chúa là loài chim thì phải là con cu đất hay bồ câu con. 15 Thầy tế lễ sẽ mang con chim đến bàn thờ, vặn đứt đầu ra rồi thiêu nó trên bàn thờ; còn huyết nó thì cho chảy bên cạnh bàn thờ. 16 Ngươi sẽ lấy cái đuôi và nguyên cái bầu diều [c] ném về phía đông của bàn thờ nơi đổ tro. 17 Sau đó ngươi mổ nó ra nơi cánh nhưng không cắt rời, rồi thiêu con chim trên bàn thờ, trên củi đang cháy. Đó là của lễ toàn thiêu bằng lửa dâng lên, có mùi thơm làm vừa lòng Chúa.’”

Footnotes

  1. Lê-vi 1:1 Từ Lều Họp Phần nầy tiếp nối câu truyện trong Xuất 40:34-35 khi sự vinh quang của Chúa đầy dẫy Lều Họp cho nên Mô-se không vào được.
  2. Lê-vi 1:5 Ngươi Hay “họ” (tức các thầy tế lễ). Xem thêm câu 11.
  3. Lê-vi 1:16 cái bầu diều Hay “bộ lòng và lông.”