Add parallel Print Page Options

Tej tyolin Esteban te kolbˈil tibˈ

Atzin teˈ tnejilxix pale xi tqanin te Esteban, qa twutzxixtaqjo otaq qˈumle tiˈj.

Xi ttzaqˈwin Esteban kyjaluˈn: Ayiˈy nxjalil, ex noq sameqiˈy tata, kybˈinkuy nyola.

A qMan Dios, a nimxix toklin, xi tyekˈin tibˈ te ojtxe qxeˈchil Abraham, tej najletaq toj txˈotxˈ te Mesopotamia, atxix tej naˈmtaq t‑xiˈ najal toj txˈotxˈ te Harán, ex tqˈma Dios kyjaluˈn: Tzaqpinkj ttxˈotxˈa exqetziˈn t‑xjalila, ex kux txiˈy tzmax tojjo txˈotxˈ, a kxel nyekˈin tey, chi Diosjo.

Bˈeˈxsin etz Abraham tojjo txˈotxˈ te Caldey, tuˈn t‑xiˈ najal toj Harán. Antza kyime ttata, ex a Dios ul qˈiˈnte Abraham tojjo txˈotxˈ lo, Canaán tbˈi, ja najleqiˈy jaˈlin.

Me tojjo txˈotxˈ lo, mix xi qˈoˈne chˈin ttxˈotxˈ, iˈchaqpetla noq chˈin netzˈ, jaˈ tuˈn tkubˈe weˈ, quˈn nya te te Abrahamjo txˈotxˈ lo, qalaˈ xi ttziyin Dios, tuˈn t‑xi tqˈoˈn kye tyajil, me tzmaxitaqjo aj tkyim. Ex naˈmtaqpe kyul te Abraham tkˈwal, tej tyolajtzjo lo.

Ex tqˈma Dios te Abraham, qa tuˈntaq kynajan tyajil tzeˈnku qe bˈetin xjal toj jun txˈotxˈ nya ojtzqiˈn kyuˈn, ex qa tuˈn kyok te aqˈnil, me ntiˈ twiˈ kykˈuˈj; ex tojjo kyaje syent abˈqˈe, tuˈntaq kybˈaj yisoˈn, ex nimxtaq yajbˈil tuˈn tikyˈx kyuˈn.

Me ex tqˈma Dios te Abraham kyjaluˈn: Ok chi kˈwel nkawiˈn weˈ xjal, a k‑okil qˈonkye tyajila te aqˈnil, a nya chjoˈn twiˈ kykˈuˈj. Tbˈajlinxiˈ ikyjo, ok chi elitz tyajila antza, ex chi ajbˈil weˈy tojjo txˈotxˈ lo, chi Dios.

8-9 Tej tkyij bˈant tiˈjjo yol luˈn, chi Esteban, xi tqˈmaˈn Dios te Abraham, tuˈn tok qitit kyechiljo qˈa tiˈj kytzˈumil, te jun techil qa te teqetaq Dios. Tuˈnpetziˈn, tojxi twajxaqin qˈij titzˈjlin tkˈwal Abraham, Isaac tbˈi, ex bˈeˈx kubˈ qitin ttzˈumil te techil tuˈn ttata. Ex ikyx bˈantjo tuˈn Isaac tukˈa tkˈwal, Jacob tbˈi. Ex ikyx bˈantjo tuˈn Jacob kyukˈa kabˈlajaj tkˈwal qˈa, ayej i ok te qxeˈchil awo, a o tokx kyojjo kabˈlajaj chˈuq xjal te Israel.

Me lajajtaqjo tkˈwal Jacob, a nchi xkyˈaqlintaq tiˈj kyitzˈin, Jse tbˈi, tuˈn kˈuˈjlinxixtaq tuˈn manbˈaj, ex bˈeˈx xi kˈayin kye xjal aj Egiptoqetaq. Me attaq tkyˈiwbˈil Dios tibˈaj Jse. 10 Tuˈnpetziˈn, bˈeˈx tzaqpaj toj tkyaqil bˈisbˈajil, ex tzaj qˈoˈn tumil tnabˈl. Tuˈntziˈn, ok kˈuˈjlin tuˈn Faraón, a tnejil kawil toj Egipto, ex ok qˈoˈn te tkabˈ kawil toj tkyaqil Egipto ex tojjo nmaq ja kye kawil.

11 Tbˈajlinxi ikyjo, ul nim waˈyaj ex nim yajbˈil toj tkyaqil Egipto ex tzaluˈn toj Canaán, jaˈ najleqetaq ojtxe qxjalil, ex ntiˈtaq kywa.

12 Me atzaj teˈ tbˈinte Jacob, qa attaq triy toj Egipto, bˈeˈx i xi tchqˈoˈn qe tkˈwal, aye qxeˈchil, antza. Me toj tnejil kybˈe tzma Egipto, i yolin tukˈa Jse, me mix ele kynikyˈ te, qa ataqjo kyitzˈin. 13 Tej kyxtaˈj toj tkabˈ majin, xi tqˈmaˈn Jse: Ayiˈn weˈ kyitzˈiˈn.

Tzmaxitziˈn, el tnikyˈ Faraón alkyetaq t‑xjalil Jse.

14 Tbˈajlinxitziˈn ikyjo, xi tqˈmaˈn Jse tuˈn tul kanin Jacob, a ttata, toj Egipto, junx kyukˈa kykyaqil t‑xjalil. Atziˈn kybˈaj xtaˈj, jweˈlajaj toj jun mutxˈ.

15 Ikytzin bˈajjo, bˈeˈx xiˈ Jacob najal toj Egipto, ex antza kyime; ex ikyqexjo tkˈwal, aye ojtxe qxeˈchil, antza i kyime. 16 Tej tkyim Jacob, tzaj qˈiˈn t‑xmilil toj txˈotxˈ te Siquem, ex okx muquˈn antza toj jun tjulil kyimnin, a otaq tloqˈ Abraham tukˈa nim pwaq kye tkˈwal Hamor.

17 Tbˈajlinxitziˈn ilaˈ abˈqˈe, otaq chˈiy kybˈaj aj Israel, a tyajil Jacob, toj txˈotxˈ te Egipto, tej chˈixtaq tul kanin tqˈijiljo, a jaˈ tuˈntaq ttzaj tqˈoˈn Dios txˈotxˈ kye tyajil Abraham, a tzeˈn otaq tqˈma. 18 Ex kyojjo qˈij anetziˈn, xi xkye tkawbˈil jun kawil toj Egipto, me nyataq bˈiˈn jun tqanil tuˈn tiˈj Jse. 19 Atej kawil anetziˈn i kubˈ tsbˈuˈn, ex i ok tyisoˈn ojtxe qxeˈchil, quˈn nim kybˈaj. Ex xi tqˈmaˈn kye tuˈn tkyij kykoliˈn kyneˈẍ, a aye qˈa, tuˈn kykyim, a aˈkxtaq kyitzˈje.

20 Tojjo kawbˈil anetziˈn itzˈje Moisés, chi Esteban. Tbˈanilx ele qˈa anetziˈn twutz Dios, ex jaw chˈiy oxe xjaw toj tja ttata. 21 Atzaj teˈ tuˈntaq tkyij tkoliˈn, bˈeˈx jaw qˈiˈn tuˈn jun qya, tkˈwal Faraón, ex jaw chˈiysin nyakuj tzeˈnku jun albˈaj. 22 Ikytzin xnaqˈtzajtz Moisésjo toj tkyaqil tumil kyxol aj Egipto, ex japin te jun ichin nim toklin kyuˈn tyol ex kyuˈn tbˈinchbˈin.

23 Tej tjapin Moisés te kaˈwnaq abˈqˈe, kubˈ tbˈisin tuˈn t‑xi qˈolbˈil kyeˈ t‑xjalil, ayej tyajil Jacob. 24 Tej t‑xiˈ, ok tkaˈyin jun bˈujbˈil tuˈn jun aj Egipto tiˈj jun t‑xjalil Moisés. Bˈeˈx okx tlimoˈn Moisés tibˈ te kolil, ex bˈeˈx kubˈ tbˈyoˈn aj Egipto. 25 Tuˈn bˈant tuˈn, kubˈ tbˈisin Moisés qa akutaq tzˈel kynikyˈjo t‑xjalil te, qa attaq toklin tuˈn Dios tuˈn kytzaqpajjo t‑xjalil tjaqˈ tkawbˈil aj Egipto. Me mix ele kynikyˈ te.

26 Tojxi junxil qˈij, ok tkaˈyin Moisés kabˈe aj Israel nchi bˈujintaq, ex i el tpaˈn, ex tqˈma: Kyxjalil kyeˈ kyibˈ. ¿Titzin quˈn nchi bˈujintza?

27 Me atzin tej nbˈujintaq tiˈj tukˈa, bˈeˈx etz limoˈn Moisés tuˈn, ex tqˈma: ¿Ankyenaj te s‑ok qˈonte te nim toklin ex te kawil qxola? 28 ¿Ma taja tuˈn nkubˈ tbˈyoˈn tzeˈnkuj tkubˈ tbˈyoˈnjiy jun aj Egipto ewe?

29 Tej tbˈinte Moisésjo ikyjo, bˈeˈx tzaj xobˈ, quˈn kyjaˈtaq tel tqanil, ex bˈeˈx oq, ex xiˈ toj txˈotxˈ te Madián. Antza, najan tzeˈnku jun bˈetin xjal, ex ok meje tukˈa jun qya, ex itzˈje kabˈe tkˈwal.

30 Tbˈajlinxiˈ kaˈwnaq abˈqˈe antza, tej tok tyekˈin jun angel tibˈ toj tqˈaqˈil tqan txˈiˈx tzunxtaq nkˈant wen, tojjo jun tzqij txˈotxˈ ja ntiˈ najbˈil, a at tkˈatzjo wutz, Sinaí tbˈi. 31 Bˈeˈx jaw kaˈylaj te Moisés tiˈjjo otaq tlonte, quˈn tuˈn mix jaˈ nkubˈe bˈajetaqjo tqan txˈiˈx tuˈn qˈaqˈ. Atzaj teˈ tok laqˈe tuˈn tlontexix wen, xi tbˈiˈn tqˈajqˈojil twiˈ tAjaw Tkyaqil. Chi kyjaluˈn: 32 Ayin weˈ kyDios ojtxe t‑xjalila, ex ayin weˈ tDios Abraham, te Isaac, ex te Jacob.

Bˈeˈxsin ok ten Moisés luˈlil tuˈn t‑xobˈil, ex mix jaw kaˈyin.

33 Xitzin tqˈmaˈn tAjaw Tkyaqil te kyjaluˈn: Qˈinqemil t‑xjabˈa, quˈn atzin txˈotxˈ luˈn xjanxix wen. 34 Twutzxix ma nliˈy nya bˈaˈn ma tzikyˈx tuˈn Ntanima tzachiˈn toj Egipto. Tzunx nchi latˈinx tzeˈn ncheˈx nbˈiˈn; tuˈnpetziˈn, ma chin kˈula kolil kyiˈj. Atzin jaˈlin, kxel nchqˈoˈn tzma Egipto kolil Ntanima, chi Diosjo te Moisés.

35 Ax te Moisésjo, a el kyikyˈin ojtxe qxjalil, a aye iteˈxtaq toj Egipto, ex otaq tzaj qˈmaˈn te: ¿Ankyenaj te s‑ok qˈonte te nim toklin ex te kawil qxola?

Exla qa otaq tzˈel iˈjlin kyuˈn aj Israel, chi Esteban, me ate Dios, tuˈn angel, a ok tyekˈin tibˈ toj tqˈaqˈil tqan txˈiˈx, xi chqˈonte Moisés, tuˈn tok te nimxix toklin, ex te tzaqpilkye aj Israel toj Egipto. 36 Ex ate Moisés etz qˈinkye ojtxe qxjalil toj txˈotxˈ Egipto, ex tuˈn bˈant nim techil tipin Dios tojjo txˈotxˈ anetziˈn, ex toj ttxuyil aˈ, Chikyˈ tbˈi, ex tojjo tzqij txˈotxˈ, jaˈ ntiˈ najbˈil. Jotxjo luˈn bˈant toj kaˈwnaq abˈqˈe. 37 Ex ax Moisés xi qˈmante kye aj Israel kyjaluˈn: Axte qMan Dios k‑elitz qˈinte jun yolil Tyol Dios kyxola tzeˈnku weˈ. Il tiˈj tuˈn tkubˈ kynimiˈn tkyaqil tyol.

38 Ex axte Moisésjo ten kyukˈa aj Israel, aye ojtxe qxjalil, tojjo tzqij txˈotxˈ jaˈ ntiˈ najbˈil; ex tukˈa angel, a yolin tukˈa twiˈ wutz Sinaí; ex ax tzaj kˈmonte te Dios, ayeˈ yol te chwinqil, tuˈntziˈn tzaj tqˈmaˈn qe. Tuˈntziˈn ikyjo, ax Moisésjo nim toklin.

39 Me mix kubˈ kynimin kye ojtxe qxjalil, qalaˈ bˈeˈx el kyiˈjlin, ex kyajtaq tuˈn kyaj meltzˈaj toj Egipto. 40 Ex tej tkyij ten Moisés twiˈ wutz Sinaí yolil tukˈa Dios, bˈeˈx xi kyqˈmaˈn te Aarón: Bˈinchinkuy txqan qdiosa, tuˈn tmojin qukˈiy, quˈn nya bˈiˈn quˈn, tiˈ ma bˈajte Moisés, a s‑etz qˈinqeˈy toj Egipto.

41 Tuˈnpetziˈn, chi Esteban, kubˈ kybˈinchin jun twutzbˈiyil ikyjo tzeˈnku wakx, tuˈn tok te kydios. Kubˈ kybˈyoˈn aluˈmj te aqˈbˈil chjonte, ex kubˈ kyikyˈsin jun nintz qˈij tiˈj tumil tbˈij kydios, a ayex i kubˈ bˈinchinte.

42 Tuˈnpetziˈn, bˈeˈx el tlaqˈbˈin te Dios tibˈ kyiˈj, ex xi tqˈoˈn ambˈil kye, tuˈn kykˈulin kywutz qe cheˈw te twutz kyaˈj, quˈn ikytziˈn tzˈibˈin tojjo uˈj kye yolil Tyol Dios:
    Ayiˈy aj Israel,
    twutzxix qa kubˈ kybˈyoˈn aluˈmj te chojbˈil kyila,
ex tuˈn t‑xi kyqˈoˈn oyaj toj kaˈwnaq abˈqˈe,
tej kybˈeta toj tzqij txˈotxˈ.
    Me ntiˈ tajbˈin, quˈn nya te weˈy tzaje kyqˈoˈniˈy tkyaqiljo luˈn,
43     qalaˈ kye kydiosa, a kubˈ kybˈinchiˈn.
    Ex ikyˈ kyiqiˈn tqˈuqiljo kydiosa, Moloc tbˈi, tej kybˈeta toj tzqij txˈotxˈ.
    Ex i kˈuliˈn twutz tcheˈw juntl kydiosa, Refán tbˈi,
ayetzin kydiosjiˈy, a ayexi i kubˈ bˈinchinte tuˈn kykˈuliˈn kywutz.
    Tuˈnpetziˈn, kchi xel nxoˈn toj junxil txˈotxˈ najchaq wen, a lu at tzma tiˈjxi Babilonia.

44 Ayetziˈn ojtxe qxjalil, kyojjo qˈij anetziˈn, tkubˈtaqjo jun ja te naˈbˈl Dios kyuˈn, a xbˈalin tten, a iqintaq kyuˈn, tej kyok ten bˈetil tojjo tzqij txˈotxˈ jaˈ ntiˈ najbˈil. Atziˈn ja, kubˈ bˈinchin tzeˈnkuxjo tzaj tqˈmaˈn Dios te Moisés tuˈn tkubˈ bˈinchit, tzeˈnkuxjo a otaq tzˈiwle tuˈn Moisés twiˈ wutz Sinaí.

45 Tzaj kytzyuˈn ojtxe qxjalil, a ojtxe ja te naˈbˈl Dios, a iqintaq kyuˈn, ex ayetziˈn i ul tukˈa Josué, tzaj kyiˈn kyukˈa, tej tkanbˈitjo txˈotxˈ lo, Canaán tbˈi, a kytxˈotxˈjo txqantl xjal aj il, ayej xi xoˈn kywutzjo qxjalil, tuˈn Dios. Ikytzin bˈajjo, teˈ naˈmxtaq titzˈje David.

46 Atziˈn teˈ tok David te nmaq kawil, bˈaˈn ele twutz Dios, ex tajtaq tuˈn tkubˈ tbˈinchin jun najbˈil, jaˈ tuˈntaq tnajane qMan Dios te jun majx. 47 Me nya David kubˈ bˈinchin teˈ tnejil ja te naˈbˈl Dios, qalaˈ a tkˈwal, Salomón tbˈi, 48 exla qa nyatza najle te qMan Dios, a nimxix toklin, kyojjo ja, a bˈinchin kyuˈnxjal; quˈn ikytziˈn tqˈma jun yolil Tyol Dios kyjaluˈn:

49-50 A wejiˈy nqˈuqil kyaˈj,
ex atzin txˈotxˈ kykubˈil nqaˈn,
ex ayin weˈ Bˈinchilte tkyaqiljo lo.
Tuˈnpetziˈn, ¿Tzeˈntzin tten njaˈy kˈwel kybˈinchiˈn;
ex ankyeˈ nnajbˈila te ajlabˈl ktzajil kyqˈoˈn? chi tAjaw Tkyaqiljo.

51 Me ayetzin kyeˈ, kukxjo mi n‑okx toj kywiˈy. Mina nxi kybˈiˈn, ex ntiˈ nimbˈil toj kyanmiˈn; quˈn noqx nchi qˈojliˈy tiˈj Xewbˈaj Xjan ikyqexjiˈy tzeˈnku ojtxe qxjalil. 52 Tkyaqilx yolil Tyol Dios ojtxe, ayeˈ i yolin tiˈjjo tulil Jesús, a xjanxix, i ok yisoˈn kyuˈn ojtxe qxjalil, ex ayeˈ i kubˈ bˈyon kye. Me ayetzin kyeˈ, mix ele kynikyˈa te, qa nya tumiljo anetziˈn, quˈn atzin teˈ tul Jesús, i ok meltzˈaja tiˈj, ex bˈeˈx kubˈ kybˈyoˈn. 53 ¿Me tzeˈnx tten, ayiˈy aj Israel? Ayeˈ ojtxe qxeˈchil tzaj tzyuˈnte tkawbˈil Dios noq kyuˈn qe angel, me ayetzin kyeˈ mina nkubˈ kynimiˈn.

Tej tkubˈ bˈyoˈn Esteban tuˈn abˈj

54 Tej kybˈinte xjaljo yol lo, bˈeˈx jaw kyikyˈin, ex ox chi juˈchˈinx kyste, tuˈn kyqˈoj tiˈj Esteban. 55 Me ante Esteban, quˈn nojnintaq teˈ tanmin tukˈa Xewbˈaj Xjan, xi tkaˈyin toj kyaˈj, ex tli tqoptzˈajiyil Dios, junx tukˈa Jesús, waˈltaq toj tman qˈobˈ Dios.

56 Tbˈajlinxiˈ ikyjo, tqˈma: ¡Kykaˈyintza! Loqiˈn nchin kaˈyin kyiˈjjo kyaˈj jaqleqe, ex tiˈjjo Klolqe Jesús, a Tkˈwal Ichin, at toj tman qˈobˈ qMan Dios.

57 Me ayetzin kyej xjal, bˈeˈx ok kymaqsiˈn kyẍkyin, ex bˈeˈx i jaw ẍchˈin kujxix wen, ex ok tilj tiˈj Esteban. 58 Exsin qˈiˈn Esteban tiˈjxi tnam, ex ok xoˈn tuˈn abˈj. Ex ayetzin ok bˈyonte, kyij kyoqxeniˈn tal kykamiẍ tukˈa jun kuˈxin, Saulo tbˈi.

59 Tzmataq n‑ok xoˈn Esteban tuˈn abˈj, me bˈeˈx jaw naˈn Dios kyjaluˈn: Tzyuˈnxa wanmiˈn Ay, wAjaw Jesús.

60 Ex bˈeˈxsin kubˈ meje Esteban, ex jaw ẍchˈin kujxix wen, ex tqˈma: ¡Ay, wAjaw, najsinkujiy il nbˈant kyuˈn xjal lo!

Tej tbˈaj tqˈmaˈn ikyjo, bˈeˈx el kyim.