Add parallel Print Page Options

Tej kyxi qˈiˈn Pegr ex Juan kywutz kawil aj Judiy

Tzunxtaq nyolin Pegr ex Juan kyukˈa xjal, tej kykanin pale, junx tukˈa kawil kye xqˈuqil tnejil ja te naˈbˈl Dios, ex junx kyukˈa jun chˈuq Sadusey. Nchi qˈojletaq, quˈn tuˈn nchi xnaqˈtzintaq Pegr ex Juan kyexjal, me nya tzeˈnku kyajtaq, quˈn kyqˈma Pegr ex Juan qa twutzxix jaw anqˈin juntl majl Jesús; ex tuˈntzin, kyij yekˈin qa kykyaqil kyimnin chi jawitz anqˈin juntl majl.

I ok kytzyuˈn, ex bˈeˈx i kux kyqˈoˈn toj tze, ex tojxi juntl qˈij i jatz qˈiˈn, quˈn tuˈn otaq qoqix. Me nimku kyxoljo aye i bˈinte Tbˈanil Tqanil kolbˈil, bˈeˈx i nimin; quˈn atziˈn kybˈaj oˈkqexjo ichin, bˈalaqa jweˈ mil.

Toj junxil qˈij ok kychmoˈn kyibˈ toj Jerusalén aye kawil, junx kyukˈa nim kyoklin kyxol Judiy ex jniˈ xnaqˈtzil tiˈj ojtxe kawbˈil, exsiˈn tnejilxix pale, Anás tbˈi; junx tukˈa Caifás, Juan, Lejantr ex ilaˈ ichin t‑xjalil Anás. Ayetziˈn ichin lo i qˈmante, tuˈn kytzaj qˈiˈn Pegr ex Juan, tuˈn kykubˈ qˈoˈn kyxol, ex xi kyqanin kye: ¿Tiˈn kyeˈ kyoklin mo an tiˈj qbˈi nkubˈ kybˈinchin kyejiˈy ikyjo? chi chiˈ.

Nojnin tanmin Pegr tukˈa Xewbˈaj Xjan, ex i xi ttzaqˈwin: Noq sameqiˈy, tnejil kawil toj tnam, exqetziˈn nim kyokliˈn; ma tzaj kyqaniˈn tiˈjjo bˈaˈn xbˈant quˈn tiˈj jun yabˈ, tuˈn tel kynikyˈa tzeˈn xqˈanite. Kutzin. 10 Kˈaˈ txi qqˈmaˈn kyeˈy tuˈntzin tel kynikyˈ kykyaqilxjal aj Israel, qa oˈkx tiˈj tipin tbˈi Jesucrist te Nazaret ma qˈanit teˈ ichin lo waˈl kywutza. Atzin Jesús, axj kubˈ kybˈyoˈn twutz cruz, ma jaw anqˈin juntl majl tuˈn Dios. 11 Ex ayiˈy ikyqejiˈy tzeˈnku bˈinchil ja, a nxi kyxoˈn jun abˈj nya wen toj kywutza, me axixpete abˈjjo ma tzˈokin te tqˈuqil tẍkyin, a nimxix toklin toj aqˈuntl. Atzin Jesúsjo a abˈj s‑el kyikyˈiˈn. 12 Me nim n‑ajbˈin Jesús te qe, quˈn oˈkx te Jesús Kolil, ex mix aˈl qukˈa aku jyete kolbˈil te qe, quˈn ntiˈ toklin juntl bˈibˈaj tzaluˈn twutz txˈotxˈ, a o tzaj qˈmaˈn tuˈn Dios, a jaˈ aku qo klete, chi Pegr.

13 Mix jawe xobˈe Pegr ex Juan, tej kyyolin kywutz kawil. Tej kylonte kawil ikyjo, bˈeˈx i jaw kaˈylaj, quˈn ayetzaj ichin nya aj uˈjilqe, ex ntiˈxixtaq bˈaˈn kyuˈn. Me el kynikyˈjo kawil te, qa t‑xnaqˈtzbˈinqetaq Jesús. 14 Ex majxjo ichin anetziˈn, a otaq qˈanit, attaq kyukˈa; tuˈntziˈn, ntiˈtaq tumil tuˈn kyjaw xoˈn yol kyiˈj. 15 Tuˈntziˈn, xi kyqˈmaˈn, tuˈn tex Pegr ex Juan tojjo chmobˈl. Ayetzaj i kyij, ok ten chˈotjil kyxolelix. 16 Chi chiˈ kyjaluˈn: ¿Tiˈn k‑okil qbˈinchin kyiˈjjo xjal lo? Bˈiˈn kyuˈn kykyaqil aj Jerusalén, ma lonte tiˈjjo ma bˈant kyuˈn, ex nlay kubˈ qewin qa ma qˈanitjo ichin. 17 Me tuˈn mina tzˈele tqaniljo lo kyxolxjal, kchi okil qxobˈtzin, tuˈntzin mina chi yolinil tiˈj tbˈi Jesús.

18 Tej kybˈaj chˈotj, i okx txkoˈn juntl majl Pegr, Juan exjo ichin, aj otaq qˈanit, ex xi qˈmaˈn kye, tuˈn mina chi yolin, ex mina chi xnaqˈtzin tiˈj tbˈi Jesús.

19 Me xi ttzaqˈwin Pegr ex Juan kyjaluˈn: Kybˈisinkuy qa wenxix twutz Dios, qa ayiˈy tuˈn kykubˈ nimit, ex nya Dios, 20 quˈn nlay bˈant tuˈn mina qo yoliˈn tiˈjjo a o qbˈiˈy ex o qliˈy.

21 I ok xobˈtzin juntl majl kyuˈn kawil, me bˈeˈx i xi tzaqpiˈn, quˈn tuˈn mix jyete kyil. Kykyaqil xjal nchi nimsintaq tbˈi Dios tiˈjjo otaq bˈaj, 22 quˈn atziˈn ichin qˈanit otaq tzikyˈ tibˈaj kaˈwnaq abˈqˈe.

Tej t‑xi kyqanin nimil jun oˈnbˈil te qMan Dios

23 Tej kytzaqpaj Pegr ex Juan, i xiˈ, ex ok kychmoˈn kyibˈ kyukˈa nimil, ex xi kyqˈmaˈn tkyaqiljo otaq bˈaj kyqˈmaˈn kynejil pale ex qe nim kyoklin kyxol aj Judiy. 24 Tbˈajlinxi kybˈiˈn tkyaqiljo nimil, i ok ten naˈl Dios junx, ex kyqˈma: Ay, tAjaw Tkyaqil, a te kubˈ bˈinchinte kyaˈj ex txˈotxˈ ex ttxuyil aˈ ex jniˈ tiˈchaqkul; 25 ay qˈmante tuˈn Xewbˈaj Xjan, ex tzˈibˈiˈn tuˈn taqˈnila David kyjaluˈn:

¿Tiquˈn ma chi jaw tiljjo tnam aj il?
¿Ex tiquˈn nkubˈ kyximin kyxim ntiˈ tnabˈl?
26 Ayeˈ nmaq kawil twutz txˈotxˈ i qˈojin, ex i ok kychmoˈn kyibˈ,
tuˈn kyximin tiˈtaqjo tuˈntaq tbˈant kyuˈn tiˈjjo qMan Dios, ex tiˈjjo Crist, a qˈoˈntz te Kolil.

27 Twutzx teˈ, chi chiˈ, qa i ok kychmoˈn Herodes ex Poncio Pilat kyibˈ tzaluˈn toj Jerusalén, junx kyukˈa aj Israel ex kyukˈa nya aj Israel, tuˈn kyjyon qˈoj tiˈj xjan taqˈnila Jesús, aj jaw tskˈoˈn te Kolil. 28 Ikypetziˈn, kubˈ kybˈinchin tkyaqiljo a otaq tqˈmay qa iltaq tiˈj tuˈn tbˈaj.

29 Ay, qAjaw, chi chiˈ, atzin jaˈlin, bˈintzinjiy tiˈjjo ma kyqˈma qiˈja, ex qˈontza tumil qeˈy, awoˈy taqˈnila, tuˈn mina qo xobˈiˈy, aj qyoliˈn tiˈj Tyola. 30 Ex noqit tuˈn tipiˈn chi qˈanit yabˈ, ex tuˈn tbˈant nim techil tiˈj tipin tbˈi xjan taqˈnila, Jesús, chi chiˈ.

31 Tej kybˈaj naˈn Dios, bˈeˈx tzaj luˈlinj txˈotxˈ jaˈ chˈuqleqetaq, ex kykyaqilx noj kyanmin tuˈn Xewbˈaj Xjan, ex i xiˈ yolil Tyol Dios tukˈa tkyaqil kyanmin.

Tzeˈn nchi mojinetaq nimil kyibˈ kyxolx

32 Nimku kybˈajjo nimil, ex kykyaqilx n‑oktaq kymujbˈin kyibˈ, ex junxtaq kybˈis toj kynimbˈil. Mix aˈl jun qˈmante, qa noq te te, aku tzˈokineˈ a jniˈ attaq te, qalaˈ tkyaqil at toklin tiˈj. 33 Ex ayetziˈn tsanjil nchi yolintaq tiˈjjo tjawlintz anqˈin Jesús juntl majl, a tAjaw Tkyaqil, quˈn tuˈn otaq kyli. Ex nimxix kubˈ kyˈiwlin kykyaqilx tuˈn Dios.

34 Ntiˈtaq jun yaj kyxol, quˈn ayetziˈn attaq kytxˈotxˈ ex kyja, bˈeˈxtaq nxi kykˈayin. 35 Atziˈn pwaq nxi kyqˈoˈntaq kye tsanjil, tuˈn tkubˈ sipit teyile junjun, qa attaq tajbˈin kye.

36 Ikytzin bˈajjo tiˈjjo jun ichin, Jse tbˈi, tzajnintaq toj txˈotxˈ Chipre, ex attaq toklin kyxol t‑xjalil qtzan Leví. Atzin te Jse ok qˈoˈn juntl tbˈi kyuˈn tsanjil, Bernabé, atzin tzˈelpineˈ, aj qˈuqbˈil kˈuˈjbˈaj. 37 Attaq te Jse ttxˈotxˈ, ex bˈeˈx xi tkˈayin; atzin pwaq xi tqˈoˈn kye tsanjil.