Add parallel Print Page Options

Tej kykanin Pabl ex Bernabé toj tnam Iconio

14  Tej kykanin toj Iconio, junx i okx Pabl tukˈa Bernabé toj ja te kynaˈbˈl Dios aj Judiy, ex i ok ten yolil toj tumilxix. Tuˈntziˈn, nimku xjal i nimin, aye Judiy ex qe nya Judiy. Me ayetzin kye Judiy, ayeˈ kykyˈeˈtaq tuˈn kynimin, bˈeˈx i ok ten kyeˈ tzpetsilte kynabˈljo nya Judiyqe, tuˈntzintla tkubˈ kyximin nya bˈaˈn kyiˈj nimil. Tuˈnpetziˈn, nim qˈij i kyij Pabl ex Bernabé, aye tsanjil, antza. I yolin jikyin wen tiˈjjo tkˈuˈjbˈil Dios, quˈn tuˈn qˈuqletaq kykˈuˈj tiˈj tAjaw Tkyaqil. Tuˈnpetziˈn, i tzaj mojin tiˈjjo nkyqˈmaˈntaq tuˈn tAjaw Tkyaqil, ex tzaj qˈoˈn kyoklin, tuˈn tbˈant techil tipin Dios kyuˈn.

Me ayetzin kyexjal te toj tnam, paˈntaq iteˈye. Jteˈbˈin teˈ nchi mojintaq kyukˈa Judiy, ex txqantl kyukˈa tsanjil. Tuˈnpetziˈn, i kyij toj wen a xjal Judiy exqetziˈn nya Judiy, junx kyukˈa kawil toj tnam, tuˈn kyok yiset Pabl ex Bernabé, ex tuˈn kyok xoyit tukˈa abˈj. Me atzaj teˈ kybˈiˈnte Pabl ex Bernabé, bˈeˈx i okx tzma Listra ex Derbe, tnamqe toj txˈotxˈ te Licaonia, ex kyojjo najbˈil iteˈtaq kyiˈjile. Antza, i yoline tiˈjjo Tbˈanil Tqanil.

Tej tok xoˈn Pabl tuˈn abˈj kyuˈn xjal te aj Listra

Toj Listra, attaq jun ichin mibˈintaq bˈet. Mix jaˈ otaq bˈete, quˈn tuˈn koxtaq te titzˈjlin. Qˈuqletaqjo ichin, ex nbˈiˈntaq tiˈjjo ntqˈmaˈntaq Pabl. Ok kyim Pabl tiˈj, ex el tnikyˈtzajil qa nimtaq tnimbˈil tuˈn tqˈanit. 10 Xitzin tqˈmaˈn Pabl qˈajqˈoj wen kyjaluˈn: ¡Weˈksa, ex weˈkuxixa jikyin wen!

Jaw tˈikypajjo ichin, ex ok ten bˈetil.

11 Atzaj teˈ tok kykaˈyiˈn a otaq bˈant tuˈn Pabl, bˈeˈx i ok ten kye xjal ẍchˈil tojjo yol kye xjal te Licaonia, ex kyqˈma: Diosqe kyeˈ, a iky qeˈ tzeˈnku ichin, a loqe ma chi kˈuˈl qxol.

12 Ok qˈoˈn Bernabé kyuˈn tzeˈnku kydios, Zeus tbˈi, ex ante Pabl, ok qˈoˈn tzeˈnku kydios, Hermes tbˈi, quˈn tuˈn ataqxixsin nyoliˈn.

13 Atzin ja te naˈbˈl Zeus attaq ttxaˈn tnam, ex atzin tpale i tzaj tiˈn tman wakx ex jun pkˈoj t‑xmakil kˈul. Ex atzin pale, junx kyukˈa kykyaqil xjal, kyajtaq tuˈn tkubˈ kybˈyoˈn tman wakx, ex kyajtaq tuˈn kykˈulin kywutz Pabl ex Bernabé, aye tsanjil. 14 Me tej tel kynikyˈ Bernabé ex Pabl ikyjo, bˈeˈx i kubˈ kylaqin kyxbˈalin te yekˈbˈilte, qa nya wentaqjo nbˈant. Ex bˈeˈx i okx kyxol xjal, ex i jaw yolin kujxix wen ex kyqˈma: 15 Ayiˈy xjal, ¿Tiquˈnil nkubˈ kybˈinchinjiˈy lo? Ichinqo qeˈ tzeˈnku kyeˈ. Ex ma qo ula qˈmalte kyeˈy, tuˈn tkyij kytzaqpinjiˈy a nbˈant kyuˈn, quˈn ntiˈx tajbˈin twutzjo Dios, a nimxix toklin. Tuˈntzintzjo, kytxˈixpinks kynabˈla tukˈa Dios itzˈ, a kubˈ bˈinchinte kyaˈj, txˈotxˈ, ex ttxuyil aˈ, ex tkyaqiljo at kyoj. 16 Exla qa kyoj junxil qˈij te ojtxe, ma tzaj ttziyin te Dios, tuˈn t‑xi tiˈn teyile junjun tumil tbˈe nya wen. 17 Me mina xkyij ttzaqpiˈn te Dios tuˈn tyekˈin te tibˈ, noq tuˈn tbˈanil nbˈanttaq tuˈn. Quˈn atzin nxi qˈonte jbˈal kyibˈaja, exsin tbˈanil awal, ex a ntzaj qˈonte tkyaqil tuˈntzintla kywaˈn, ex tuˈn kytzalaja.

18 Me mixla tuˈn qˈumle tkyaqiljo lo, oxpe chi miyetkuxjal, tuˈn kybˈiyin kyiˈjjo tman wakx, tuˈn kyok te oyaj, ajtaq kykˈulin kywutz tsanjil.

19 Tojxjo ambˈil anetziˈn, i kanin jun jteˈbˈin Judiy te Antyokiy ex te Iconio. Aye txˈixpin teˈ kynabˈl xjal tiˈjjo nkubˈ kybˈinchin. Ex noq tuˈn kypaj, i ok xoˈn Pabl tukˈa abˈj, ex kubˈtzin kybˈisin qa otaq kyim kyuˈn. Xi jukikin tzma ttxaˈn tnam.

20 Me atzaj teˈ tok kychmoˈn nimil kyibˈ tiˈjile Pabl, bˈeˈx jaw weˈ, ex okx juntl majl toj tnam. Ex toj junxil qˈij, xiˈ tukˈa Bernabé tzma Derbe. 21 Tbˈajlinxitziˈn ikyjo, i yolin tiˈjjo Tbˈanil Tqanil toj Derbe. Antza, kubˈe kykˈuˈj txqan xjal, ex bˈeˈx i nimin.

I meltzˈajtzin Pabl ex Bernabé toj txˈotxˈ Listra, toj Iconio ex toj Antyokiy. 22 Ex kyojjo najbˈil anetziˈn, i nimsin kykˈuˈj nimil, ex xi kyqˈmaˈn kye, tuˈn kyok lipe jikyin wen tojjo kynimbˈil. Ex kubˈ qˈmaˈn kyxol, qa il tiˈj tuˈn tikyˈx nya bˈaˈn kyuˈn, qa kyajtaq tuˈn tkawin qMan Dios toj kyanmin ex toj kychwinqil, ex qa kyajtaq tuˈn kykanin tukˈa Dios toj kyaˈj.

23 Ex jaw skˈoˈn tojjo Ttanim Dios, ilaˈ ichin tuˈn kyok te tnejil kyxol nimil, ex tej kybˈaj paˈn waˈyaj te naˈj Dios, bˈeˈx xi oqxenin toj tqˈobˈ tAjaw Tkyaqil, ayeˈ otaq chi nimin.

Tej kymeltzˈaj Pabl tukˈa Bernabé toj tnam Antyokiy, jaˈ xi xkyeye kybˈe

24 Tej kyikyˈ toj txˈotxˈ te Pisidia, i kanin toj txˈotxˈ te Panfilia. 25 I yolin antza tiˈjjo Tbˈanil Tqanil Jesús toj tnam Perge. Tbˈajlinxiˈ ikyjo, i xtaˈj tzmax Atalia. 26 Antza, i xiˈ toj bark tuˈn kykanin tzma Antyokiy, jaˈ otaq chex oqxenine toj tqˈobˈ Dios, a nkˈuˈjlintaq kyiˈj, ex tojjo aqˈuntl, a otaq japin bˈaj kyuˈn.

27 Tej kykanin tzma Antyokiy, ok kychmoˈn Ttanim Dios, ex xi kyyolin tkyaqiljo otaq bˈant tuˈn Dios kyukˈa, ex quˈn tuˈn otaq txi qˈoˈn kyoklin, a nya Judiyqetaq, tuˈn kynimin. 28 Atzin te Pabl ex Bernabé, ilaˈ qˈij i kyij ten kyeˈ kyukˈaˈ nimil antza.