Add parallel Print Page Options

Hälsning

Från Paulus, som genom Guds vilja är apostel[a] åt Kristus[b] Jesus, och från brodern Timotheos.

Till de heliga, våra syskon i tron på Kristus i Kolossai.

Nåd och frid från Gud, vår Fader.

Paulus tackar Gud för församlingens tro

Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesus Kristus Fader, när vi ber för er, för vi har hört om er tro på Kristus Jesus och om den kärlek ni visar alla de heliga, i hoppet om det som finns förberett för er i himlen. Det hoppet har ni tidigare hört om i det sanna budskapet, evangeliet, som nådde er och nu sprids över hela världen, växer och ger resultat, på samma sätt som det har gjort bland er alltsedan den dag ni fick höra det och förstod Guds nåd i all sanning. Det var av vår käre medarbetare Epafras som ni fick lära er det, han som troget tjänar Kristus för er[c] skull. Det var också han som berättade för oss om vilken kärlek Anden har gett er.

Paulus ber för församlingen

Ända sedan vi först hörde talas om er har vi därför bett för er. Vi ber att ni ska fyllas av kunskapen om Guds vilja, med all andlig vishet och insikt, 10 så att ni kan leva på ett sätt som är värdigt Herren och på alla sätt behaga honom genom alla slags goda gärningar, medan ni bär frukt och växer till i kunskapen om Gud. 11 Hans härlighets makt ska styrka er med all kraft, så att ni kan vara uthålliga, tålmodiga och glada. 12 Tacka alltid Fadern, som har gjort det möjligt för er att få del av det arv som väntar de heliga i ljuset. 13 Han har räddat oss från mörkrets välde och fört oss till sin älskade Sons rike. 14 Genom Sonen har vi köpts fria och fått förlåtelse för våra synder.

Jesus Kristus är Herre över allting

15 Han är den osynliga Gudens avbild,
    den förste före hela skapelsen,[d]
16 för i honom skapades allt som finns i himlen och på jorden,
    både det synliga och det osynliga,
troner och auktoriteter, härskare och makter.[e]
    Allt är skapat genom honom och till honom.
17 Han finns[f] till före allting,
    och i honom hålls allting samman.
18 Han är också huvudet för kroppen,
    det vill säga församlingen.
Han är alltings början, den förste som uppväckts från de döda,[g]
    och därför är han den främste i allting.
19 Gud ville nämligen låta all sin fullhet[h] bo i honom,
20 och genom hans blod på korset har Gud slutit fred
    och försonat allting med sig,
både det som finns på jorden och det som finns i himlen.

21 Ni, som förut var främmande för Gud och på grund av ert sinnelag och era onda gärningar hans fiender, 22 också er har han nu försonat med sig genom att Kristus dog i sin fysiska kropp. Han ska låta er stå inför sig heliga, fläckfria och oklanderliga, 23 om ni bara håller fast vid er tro, väl grundade i den, och inte låter någonting rubba det hopp i evangeliet som ni hört och som förkunnats för allt skapat under himlen och vars tjänare jag, Paulus, har blivit.

Paulus arbete för församlingen

24 Nu är jag glad över att få lida för er skull. Och ännu återstår en del av Kristus lidande som jag ska få gå igenom i min kropp för församlingen, hans kropp.[i] 25 Gud har nämligen gett mig i uppdrag att vara dess tjänare för er skull och fullfölja förkunnelsen av Guds budskap. 26 Det är den hemlighet[j] som har legat dold genom tidsåldrar och generationer men nu uppenbarats för hans heliga. 27 Han har låtit dem förstå sin rika och härliga hemlighet bland hedningarna: att Kristus finns i er, härlighetens hopp.

28 Vi förkunnar honom, vi förmanar alla människor och undervisar dem med all vishet, så att vi kan föra fram dem alla som fullkomliga i Kristus. 29 Det är det målet jag arbetar och kämpar för, med den mäktiga kraft som han låter verka i mig.

Footnotes

  1. 1:1 Eller sändebud.
  2. 1:1 Se not till Matt 1:1.
  3. 1:7 Enligt andra handskrifter: för vår skull.
  4. 1:15 Ordagrant: skapelsens förstfödde. I vanliga mänskliga relationer ärvde den förstfödde mer än sina bröder och stod över dem. Jesus är jämställd med Gud och Herre över skapelsen.
  5. 1:16 Området där Kolossai låg var känt för sin ängladyrkan, och Paulus kan här tänkas syfta på sådana andemakter och ville visa att änglarna står under Kristus.
  6. 1:17 Paulus använde presens-form, för att visa att Jesus är Gud och evig. Jfr 2 Mos 3:13-14, där Gud kallade sig Jag är.
  7. 1:18 Ordagrant: den förstfödde från de döda
  8. 1:19 Paulus använde ordet fullhet för att gå emot gnosticismen, en falsk lära som sa att ”den gudomliga fullheten” styr människors öde. Enligt gnosticismen var ”fullheten” summan av många mindre andemakter.
  9. 1:24 Jfr Apg 9:16.
  10. 1:26 Paulus använde ordet hemlighet för att gå emot den religionsblandning som förekom i området, och för vilken detta var en viktig term.