Add parallel Print Page Options

Jeg vil at dere skal kjenne til hvor hardt jeg har kjempet for dere og menigheten i Laodikea[a], og for alle andre som jeg ikke har truffet personlig. Mitt mål er at dere skal bli modige, at dere skal bli knyttet sammen gjennom kjærligheten til hverandre, at dere skal få kunnskap om Guds hemmelige[b] plan, som er Kristus selv, slik at dere blir helt trygge. Kristus er den som gjør Guds visdom og kunnskap[c] kjent, den skatten som før var skjult. Dette sier jeg for at ingen skal bedra dere med lokkende argumenter. Ja, selv om jeg er langt borte fra dere, så er hjertet mitt hos dere. Jeg gleder meg over at dere på samme måte som gode soldater står fast og disiplinert i troen på Kristus.

Nytt liv sammen med Kristus

Dere har tatt imot Jesus Kristus som Herre i livet deres. Lev da i fellesskap med ham. La Kristus gi dere kraft og næring, slik at den troen dere har fått undervisning i, kan bli sterkere og sterkere. Og takk stadig for alt han har gjort.

La ingen bedra dere og ødelegge troen med tomt tankegods[d]. Den slags bygger på menneskelige tradisjoner og kommer ikke fra Kristus, men fra onde makter i denne verden. Den hele og fulle guddommen[e], alle egenskapene hos Gud og hele hans kraft, bor nemlig i Kristus. Alt var i ham da han levde på jorden som menneske. 10 Kristus er Herre over alle herskere og makter i universet.[f] Når dere lever i fellesskap med ham, mangler dere ingenting. 11 Gjennom fellesskapet med Kristus har dere også blitt omskåret[g]. Kristus omskjærer ikke på den fysiske måten som mennesker gjør. De skjærer bort forhuden på guttene, men han har skåret bort deres gamle ego, som blir styrt av synden. 12 Da dere ble døpt inn i fellesskap med Kristus, begravde dere det gamle ego sammen med ham. Ved dåpen har dere fått ett nytt liv sammen med ham, etter som dere trodde at Gud ved sin kraft vakte opp Kristus fra de døde.

13 Dere var åndelig døde[h] på grunn av synden og fordi deres gamle ego ennå ikke var blitt skåret bort. Gud lot dere bli levende sammen med Kristus og tilga oss alle syndene våre. 14 Han slo en strek over alt det som anklaget oss. Listen over skylden som vi selv burde ha betalt for, ble spikret fast sammen med Kristus på korset. 15 Gjennom det Kristus gjorde for oss, slo Gud alle våpen ut av hendene på herskerne og myndighetene i denne onde verden. Han har latterliggjort dem for hele verden, da han triumferte over dem på korset.

16 La ingen dømme dere for det dere spiser eller drikker. La heller ingen tvinge dere til å feire forskjellige høytider og dager som er knyttet til månefasene eller til å holde en spesiell hviledag[i]. 17 Alle disse reglene ga oss bare en foreløpig uskarp skisse av det som skulle komme, om Kristus, han som virkelig eksisterer.[j] 18 La ingen ta fra dere den seieren som Kristus har vunnet for dere! Bry dere ikke om disse personene som lar seg bruke til falsk ydmykhet og tilber engler og aldri slutter med å analysere synene sine. De tenker på en menneskelig måte, noe som gjør at de blir hovmodige. De har slett ikke noe å være stolte over. 19 De har mistet kontakten med Kristus, med han som er leder og hode for kroppen sin som er menigheten. Gjennom kontakt med Kristus får kroppen sin styrke. Han holder kroppen sammen med knokler og sener, slik at den utvikler seg som Gud vil.

20 Dere døde sammen med Kristus da dere begynte å tro på han. Dere er satt fri fra de onde maktene i denne verden. Hvorfor velger dere da en oppførsel som om dere fortsatt tilhørte denne verden? Hvorfor bøyer dere av for personer som sier: 21 ”Ha ikke noe med dette eller hint å gjøre! Smak ikke på dette! Rør ikke dette!” 22 Nei, denne type regler og spissfindig lære er bare menneskelige påfunn om ting til forbruk og som etterpå forsvinner. 23 Det ser kanskje ut som visdom, etter som påbudene handler om strenge religiøse øvelser, om falsk ydmykhet og om å være likegyldig til kroppens behov. Disse øvelsene kan aldri hindre et menneske fra å bli styrt av sine onde tanker og begjær.

Footnotes

  1. 2:1 Laodikea, nåværende Pamukkale i Tyrkia, lå snaut 2 mil fra Kolossæ. Brevet skulle bli lest også i den menigheten.
  2. 2:2 Paulus bruker ordet ”hemmelig” for å gå imot den religionsblanding som forekom i området, og der innbyggerne oppfattet uttrykket som et viktig ord.
  3. 2:3 Paulus bruker ordet ”kunnskap” for å gå imot gnostisismen, en falsk lære som sa at ”den hemmelige kunnskapen”, skulle frelse menneskene.
  4. 2:8 Paulus advarte mot den religionsblanding av jødedom og avgudsdyrkelse som var dette i området.
  5. 2:9 Paulus bruker ordet ”fylde” for å gå imot gnostisismen, en falsk lære som sa at ”den guddommelige fylden” styrer menneskene sine skjebner. I følge gnostisismen var ”fylden” summen av mange mindre åndsmakter.
  6. 2:10 Området der Kolossæ lå var kjent for sin dyrkelse av englene, og Paulus ville vise at englene står under Jesus i status.
  7. 2:11 Paulus gikk imot dem som forlangte at menn som ikke var jøder måtte bli omskåret når de begynte å tro på Kristus.
  8. 2:13 Åndelig død er å være skilt fra Gud.
  9. 2:16 I grunnteksten: Sabbaten.
  10. 2:17 For Paulus var både jødiske og ikke jødiske religiøse skikker et slaveri under regler som ikke kunne frelse noen.

For jeg vil at I skal vite hvor stor strid jeg har for eder og dem i Laodikea og så mange som ikke har sett mitt åsyn i kjødet,

forat deres hjerter må bli trøstet, så de knyttes sammen i kjærlighet og når frem til hele rikdommen av den fullvisse innsikt, til kunnskap om Guds hemmelighet, det er Kristus,

i hvem alle visdommens og kunnskapens skatter er skjult til stede.

Dette sier jeg forat ingen skal dåre eder ved lokkende tale.

For om jeg enn er fraværende i kjødet, så er jeg dog hos eder i ånden, idet jeg med glede ser eders gode orden og den faste grunn i eders tro på Kristus.

Likesom I altså mottok Kristus Jesus som Herre, så vandre i ham,

så I er rotfestet og blir opbygget i ham og faste i troen, således som I har lært, rike på den med takksigelse.

Se til at det ikke må være nogen som gjør eder til sitt rov ved verdslig visdom og tomt bedrag, efter menneskenes lære, efter verdens barnelærdom og ikke efter Kristus.

For i ham bor hele guddommens fylde legemlig,

10 Og I er fylt i ham, som er hovedet for all makt og myndighet,

11 han i hvem I og blev omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender, ved avklædningen av kjødets legeme, ved Kristi omskjærelse,

12 idet I blev begravet med ham i dåpen, og i den blev I og opreist med ham ved troen på Guds kraft, han som opreiste ham fra de døde.

13 Også eder, som var døde ved eders overtredelser og eders kjøds forhud, eder gjorde han levende med ham, idet han tilgav oss alle våre overtredelser

14 og utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot, og det tok han bort idet han naglet det til korset.

15 Han avvæbnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, idet han viste sig som seierherre over dem på korset.

16 La derfor ingen dømme eder for mat eller drikke, eller i spørsmål om høitid eller nymåne eller sabbat;

17 disse ting er en skygge av det som skulde komme, men legemet hører Kristus til.

18 La ingen frarøve eder kamp-prisen, om nogen prøver på det ved ydmykhet og engle-dyrkelse, idet han gir sig av med syner, blir opblåst uten grunn av sitt kjødelige sinn

19 og ikke holder fast ved hovedet, hvorfra hele legemet, hjulpet og sammenføiet ved sine ledemot og bånd, vokser Guds vekst.

20 Er I avdød med Kristus fra verdens barnelærdom, hvorfor gir de eder da, som om I levde i verden, slike bud:

21 Ta ikke! smak ikke! rør ikke!

22 - ting som dog alle sammen er bestemt til å fortæres ved bruken - efter menneskenes bud og lærdommer,

23 som vel har ord for visdom ved selvvalgt dyrkelse og ydmykhet og mishandling av legemet, ikke ved noget som er ære verdt, bare til mettelse for kjødet?