Jie Haresse, jaeft june Sklowe waut rajcht es, en haundelt met an aewareen, dan jie weete daut jie uk en Herr ha em Himel.

Hoolt aun em Jebaed, en siet waka doarenn met Dank,

en baet tojlik uk fa onns daut Gott onns mucht ne Daea opmoake fa daut Wuat, daut Jeheemnes fonn Christus to praedje, wuawaeajen ekj jebunje sie,

daut ekj daut bekaunt moake kaun soo aus ekj raede sul.

Waundelt enn Weisheit daen jaeajenaewa dee bute sent, en nuttst dee Tiet goot ut.

June Raed sul emma enn Jnod senne, met Solt jewertst, daut jie weete kjenne woo jie en jieda eenem auntwuate sele.

Tiechikus, dee en leefsta Brooda en truehe Deena es, uk en Metsklow em Herr, woat junt aules bekaunt moake woo daut met mie steit,

daem ekj jrod doawaeajen no junt jeschekjt ha, daut jie weete muchte woo daut met mie steit, en daut hee june Hoate treeste mucht;

uk Onesimus, dee truhe en leefsta Brooda, dee eena fonn junt es. Dee woare junt aules bekaunt moake waut hia paseat.

10 Aristarkus, dee meet mie em Jefenknes es, jreest junt; uk Markus, Barnabas sien Fada, (fonn daem je aul befael jekjraeaje ha, aulsoo wan hee kjemt, naemt am opp),

11 en Jesus, dee uk Justus heet, dee fonn dee Beschniedinj sent; dise sent de eenstje dee miene Metoabeide sent enn Gott sien Rikj, dee sent fa mie en groote Troost.

12 En Epafras, eena fonn ju, Jesus Christus sien Sklow, kjamft emma fa junt enn siene Jebaed, daut jie muchte follstendich en gauns aewazeicht enn Gott sien Wele stone.

13 Dan ekj jaew am Zeichnes daut hee sikj seeha bemeajt omm junt, uk omm daen dee enn Laoditsaea sent, en dee enn Hierapolis.

14 Lukas, onns leefsta Dokta Frint, en Deemas lote junt jreese.

15 Jreest dee Breeda enn Laoditsaea, en Nimfas, uk dee Jemeent enn aea Hus.

16 En wan dis Breef junt faea jelaest woat, dan sorcht doafaea daut dee uk to dee Jemeent enn Laoditsaea jelaest woat, en daut jie daen Breef aun Laoditsaea uk laese.

17 Sajcht to Archipus: "Jef Acht opp daen Deenst daen du fom Herr jekjraeaje hast, daut du daen erfele deist".

18 Ekj Paul, schriew dis Gruss met miene eajne Haunt. Behoolt daut ekj jefange sie. Mucht Jnod met ju senne

Bible Gateway Sponsors