Ekj wel ha daut jie weete sele woo seeha ekj mie aunstrenj fa junt en dee enn Laoditsaea, en aul dee, dee mie fonn Jesecht noch nich jeseene ha,

daut aeare Hoate muchte jetreest woare, en enn Leew febunje, en fa aulet rikje enn sechaheit fonn follet Erkjantnes fonn daut Jeheemnes fonn Gott, fonn Christus,

enn daem aul daut Schats fonn Weisheit en Erkjantnes bewoat es.

Dit saj ekj so daut kjeene junt bedudle sull met glaute Wead.

Dan wan ekj kjarpalich uk nich doa sie, sie ekj doch em Jeist bie junt, en frei mie enn daem daut ekj june Ordninj see, en woo jie soo staunthauft sent em Gloowe enn Christus.

Soo aus jie Jesus Christus, de Herr, aunjenome ha, soo waundelt uk enn am,

jewartelt en oppjebut enn am, en bestaedicht emm Gloowe soo aus jie jeleat sent, en rikjlich dankboa.

Seet doano daut kjeena junt bereibe deit derch Sproakonnst en ladje Lest no freajasche mensche Mood, no daut waut de Welt aunjeheat, en nich no Christus.

Dan dee folle Gottheit wont enn am kjarpalich.

10 En jie sent enn am jefelt, dee daut Haupt es aewa aule Macht en Harschofft;

11 enn waem jie uk beschnaede sent met ne Beschniedinj nich met mensche Henj, enn daem daut jie daut fleeschlichet Lief auflaje, derch dee beschniedinj fonn Christus;

12 met am begroft derch dee Taufe, enn waem jie uk oppjestone sent derch dee Gloowe enn Gott sien wirkje dee am fom Doot oppwakjt.

13 En jie, dee jie enn Aewatraedinje doot weare, en em Fleesch onnbeschnaede, haft hee nu met am toop tom laewe jebrocht, en haft junt aule Aewatraedinje fejaeft;

14 en haft dee Hauntschreft dee jaeajen onns wea, utjelascht, en haft dee utem Wajch jenome en dee aum Kjriets jenoagelt;

15 en haft dee Jewaultje en Harschoffte de Macht gauns wajch jenome, en haft aewa an daen Siech jewonne.

16 Doaromm lot kjeena junt rechte waeajen aete oda drinke, oda waeajen en Fast oda Nielicht oda Saubata,

17 dan daut sent mau Schaute fonn daut waut noch kjemt, oba dee Kjarpa selfst es Christus.

18 Lot kjeena junt unja irjent waem sien jerecht brinje dee enn faulsche Deemut wele ha daut jie Enjel sele aunbaede, dee enenn gone enn Jesechte dee see jeseene ha, en oone Uasoak oppjeblost sent derch aea fleeschlicha Senn,

19 en sikj nich aun Christus hoole dee daut Haupt es, fonn daem dee gaunsa Lief jenaeat woat derch dee Jelenjke en Saene, en toop jebunje es, en soo waust aus Gott daut wause moakt.

20 Wan jie met Christus fonn daut Weltlichet jestorwe sent, wuaromm aewajaew jie junt dan dee weltliche Sautsinje soo aus wan jie noch enne Welt laewe, so aus:

21 ( 'Fot nich aun, schmakj nich, doo nich hauntiere';

22 Dinje dee aula derch jebruk fetaeare,) no dee raeajel en Lea fonn Mensche?

23 Dee ha werklich en Schien fonn Weisheit enn selfstjedwunjne Gottesdeenst, en Deemuet, en daut Lief nich schoone, en soo enn kjeene Ea daut Fleesch to befraedje.