Add parallel Print Page Options

Công dân trên thiên đàng ca ngợi Thượng Đế

19 Sau các việc ấy, tôi nghe như tiếng của rất đông người trên thiên đàng hô lên rằng:

“Ha-lê-lu-gia [a]!
Sự đắc thắng, vinh hiển và quyền năng
    thuộc về Thượng Đế,
vì những sự xét xử của Ngài
    là chân thật và công bằng.
Ngài đã trừng phạt con điếm
    đã khiến cả đất mang tội ác
    vì tội nhục dục của nó.
Ngài đã báo trả nó
    về cái chết của các tôi tớ Ngài.”

Họ lại kêu lên,

“Ha-lê-lu-gia!
Nó bị thiêu đốt
    và khói nó bốc lên đời đời.”

Rồi hai mươi bốn trưởng lão và bốn con vật cúi xuống bái lạy Thượng Đế tức là Đấng ngồi trên ngôi. Họ thưa,

“A-men, Ha-lê-lu-gia!”

Rồi có tiếng từ ngôi nói rằng,

“Hãy ca ngợi Thượng Đế,
    hỡi tất cả những kẻ hầu việc và kính sợ Ngài,
    cả lớn lẫn nhỏ!”

Sau đó tôi nghe như tiếng của rất đông người, như tiếng nước lụt và tiếng của sấm rền. Họ đồng nói,

“Ha-lê-lu-gia!
Thượng Đế là Chúa chúng ta,
Đấng Toàn Năng cai trị.
Chúng ta hãy vui mừng và hớn hở
    dâng vinh hiển cho Thượng Đế
vì lễ cưới Chiên Con đã đến,
    và nàng dâu của Chiên Con đã sẵn sàng.
Nàng được cấp cho vải gai mịn,
    sáng và sạch để mặc.”

Vải gai mịn là những việc phước đức của các thánh đồ.

Rồi thiên sứ ấy nói với tôi, “Hãy viết: Phúc cho người nào được mời đến dự tiệc cưới Chiên Con!” và thiên sứ tiếp, “Đây là những lời chân thật của Thượng Đế.”

10 Tôi cúi xuống bái lạy nơi chân thiên sứ nhưng người bảo tôi, “Đừng bái lạy ta! Ta cũng chỉ là tôi tớ như ngươi và là anh chị em cùng nhận sự dạy dỗ chân chính của Chúa Giê-xu. Hãy bái lạy Thượng Đế vì lời Ngài là tinh thần của lời tiên tri.”

Người cỡi ngựa bạch

11 Rồi tôi thấy trời mở ra, trước mặt tôi có con ngựa bạch. Người cỡi ngựa tên là Đấng Trung Tín và Chân Thật. Ngài luôn luôn công bằng khi xét xử và gây chiến. 12 Mắt Ngài sáng rực như ngọn lửa, đầu đội nhiều mão triều thiên. Trên người Ngài có ghi một tên, ngoài Ngài ra không ai biết được tên ấy. 13 Ngài mặc áo đã nhúng trong huyết và tên Ngài là Lời của Thượng Đế. 14 Các đạo quân trên trời đều mặc áo vải gai mịn, trắng và sạch, cỡi ngựa bạch đi theo sau Ngài. 15 Từ miệng người cỡi ngựa thò ra lưỡi gươm bén dùng để chiến thắng các dân tộc. Ngài sẽ cai trị họ bằng một cây roi sắt và sẽ ép rượu từ bàn ép rượu thịnh nộ kinh khiếp của Thượng Đế Toàn Năng. 16 Trên áo và đùi Ngài có ghi danh hiệu:

vua các vua và chúa các chúa

17 Sau đó tôi thấy một thiên sứ đứng giữa mặt trời. Người kêu lớn cùng các loài chim đang bay giữa trời rằng, “Hãy đến nhóm lại dự tiệc lớn của Thượng Đế 18 để các ngươi ăn thịt các vua, các quan tướng, các người thế lực, ngựa và người cỡi cùng xác của mọi người—từ tự do đến nô lệ, cả lớn lẫn nhỏ.”

19 Rồi tôi thấy con vật và các vua trên đất. Các đạo quân chúng nó tập họp lại để tranh chiến cùng người cỡi ngựa và đạo quân Ngài. 20 Nhưng con vật bị bắt cùng với tiên tri giả đã làm nhiều phép lạ [b] cho nó. Tiên tri giả đã dùng các phép lạ để phỉnh gạt những người có dấu của con vật và thờ lạy hình tượng nó. Tiên tri giả và con vật bị ném vào lò lửa diêm sinh. 21 Các đạo quân chúng nó đều bị giết bằng lưỡi gươm thò ra từ miệng người cỡi ngựa còn tất cả các chim trời ăn xác chúng nó no nê.

Footnotes

  1. Khải Huyền 19:1 Ha-lê-lu-gia Nghĩa là “ca ngợi Thượng Đế!” Xem thêm câu 3, 4, 6.
  2. Khải Huyền 19:20 phép lạ Những dấu lạ giả—những việc diệu kỳ thực hiện do quyền năng của ma quỉ.