Add parallel Print Page Options

Masamang Pag-iisip

Ang walang kabuluhang pangangatuwiran ng masama ay ganito:
“Maikli at malungkot ang buhay,” wika nila sa sarili,
“at wala nang lunas pagdating ng wakas ng buhay ng tao,
wala na ring patay na nakakabalik mula sa libingan.
Pagkakataon lamang ang pagkasilang sa atin;
pagkatapos, tayo'y papanaw at parang di isinilang.
Ang hininga natin ay tulad lamang ng usok,
at ang isipa'y parang tilamsik na mula sa pintig ng puso.
Pagtigil ng pintig na iyon, ang ating katawang lupa ay babalik sa alabok,
at maglalaho ang ating espiritu kasama ng hanging nagdaraan.
Sa kalaunan, malilimot na ang ating pangalan, pati ang ating mga nagawa.
Mawawala ang buhay natin, parang balumbon ng mga ulap,
matutunaw na parang hamog sa init ng araw.
Ang buhay natin ay lumilipas na parang anino,
ang araw ng pagkamatay ay hindi maiiwasan,
nakatakda na iyon at wala nang makakapagbago.”

Sabi(A) pa rin nila, “Kaya nga, magpakasawa tayo sa lahat ng bagay;
gaya ng ginawa natin noong tayo'y bata pa
at magpakasaya tayo sa kagandahan ng sangnilikha.
Magpakasawa tayo sa mamahaling alak at pabango,
at huwag palampasin isa mang bulaklak sa panahon ng tagsibol.
Pitasin natin ang mga rosas bago ito malanta,
    at isuksok sa ating buhok habang sariwa pa ito at mabango.
Magsama-sama tayo sa ating pagdiriwang.
Mag-iwan tayo ng bakas ng kasaysayan sa lahat ng dako,
sapagkat ito'y ating buhay; ito'y ating karapatan.

10 “Apihin natin ang mahihirap kahit na sila ay matuwid.
Pahirapan natin ang mga biyuda.
Huwag nating igalang maging ang matatanda.
11 Ang pairalin nating batas ay ang ating lakas,
sapagkat wala tayong mapapala sa pagiging mahina.
12 Tambangan natin ang mga taong matuwid,
sapagkat hadlang sila sa ating mga balak.
Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan,
at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa ating kaugalian.
13 Ipinagmamalaki nilang nakikilala nila ang Diyos,
at sinasabing sila'y mga anak ng Panginoon.
14 Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema.
15 Makita lang natin sila'y balisa na tayo,
sapagkat kaiba ang kanilang gawain at pamumuhay.
16 Ang palagay nila sa atin ay mababang-mababa,
at nandidiri sila sa ating gawain.
Sinasabi nilang kaligayahan ang wakas ng matuwid,
at ipinagmamagaling na sila'y anak ng Diyos.
17 Tingnan natin kung ang sinasabi nila'y magkakatotoo,
kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila.
18 Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos,
sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway.
19 Subukin natin silang kutyain at pahirapan,
upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kabutihang-loob,
at kung hanggang kailan sila makakatagal.
20 Subukin nating ilagay sila sa bingit ng kamatayan,
dahil ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos.”

21 Iyon ang pangangatuwiran ng masasama, ngunit sila'y nagkakamali,
sapagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan.
22 Hindi nila nabatid ang lihim na panukala ng Diyos.
Hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan,
hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay.
23 Sapagkat(B) ang tao'y hindi nilikha ng Diyos para mamatay,
kundi upang maging larawan niyang buháy.
24 Ngunit dahil sa pakana ng diyablo, nakapasok ang kamatayan
at ito ang kahihinatnan ng mga napailalim sa kanya.